TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 7-8

sayfa 7)
1)Yukar?daki verilen üç parçada da ele al?nan konular sosyolojinin ilgi alanlar?yla ilgilidir. Üç parçada da toplumsal bir durum dile getirilmi?tir. Toplumlar?n yap?s? ve özellikleriyle sosyoloji bilimi ilgilenir.

2)Yukar?daki parça bilimsel bir de?er ta??maktad?r. Çünkü bu ifade sosyoloji biliminin ilgi alan?na girmektedir. Edebî eserler bilimlerin verilerinden yararlan?r, yararlan?rken de bu verileri düzenler, hayal süzgecinden geçirir. Bu nedenle edebî eser bilimsellikten uzakla??r. Bir edebî eserin bilimlerden yararlanmas? onun bilimsel oldu?unu göstermez. Bu yüzden parçadaki her dü?ünceye bilimsel diyemeyiz.

3)Vadideki Zambak adl? metnin yaz?l?? amac? toplumda yerle?mi? kurallar?n neler oldu?unu ortaya ç?karmakt?r. Bu çerçevede metnin temas? toplumdur. Bu tema ba?ka bilim dallar?nda ele al?n?p i?lenebilir. Bir tarihi toplum meydana getirdi?i için tarih bilimi, toplumu insanlar olu?turdu?u için psikoloji bilimi de rahatl?kla bu konuyu i?leyebilir. Edebi eserlerin yaz?l?? amac? okuyucuya estetik bir zevk vermektir. Bilimsel metinlerin amac? ise okuyucuya do?rudan genel geçerli?i olan ki?iden ki?iye de?i?meyen nesnel bilgiler vermektir.

Anlama Yorumlama
1)Bir edebî eserin de?i?ik bilim dallar?n?n verilerinden faydalanmas? ona bilimsel bir özellik kazand?rmaz. Çünkü edebî eser faydaland??? bilimin verilerini kendi süzgecinden geçirerek tekrar olu?turur. Bu olu?umda hayallere, duygulara da yer verilir. Hayalin, duygunun, öznellili?in oldu?u metinde bilimsel nitelik ta??maz.

2)Matematik ?iirinde matematik biliminin terimleri kullan?lm??t?r. Bu terimlerin kullan?lmas? ?iire bilimsellik kazand?rmam??t?r. Sadece bu terimler kullanarak ?air kendi duygu ve dü?üncelerini dile getirmi?tir. Bu da edebi eserler di?er bilimlerin verilerinden ve terimlerinden yararlan?r ama bu ald??? bilgileri kendince dönü?türerek ortaya koyar.

3)Edebî eserlerin temelinde hayal vard?r. Hayaller edebî esere yön verir. Baz? edebi eserlerde de bu hayallerin gerçekle?ti?ini görmemiz mümkündür. Buradan ?unu söylemek mümkündür. Edebi eserlerdeki hayaller gerçekle?meyecek diye bir ?ey yoktur. Burada oldu?u gibi edebî eserlerde anlat?lan baz? durumlar bilimlerin geli?mesiyle gerçe?e dönü?ebilir. Bu durum edebi eserlerin bilime ilham kayna?? olabilece?i sonucuna varabiliriz.

1-A?a??daki cümlelerin kar??lar?na yarg?lar do?ru ise (D), yanl?? ise (Y) yaz?n?z.

Birinci Dünya Sava??’n? anlatan bir edebî metin, fizik biliminden yararlan?r. (Y)

?nsan?n ruhsal durumunu anlatan bir edebî metin, psikoloji biliminden yararlan?r. (D)2-"Hasta çocuklar, yanlar?nda ailelerinden birer büyük insan-ki hastalardan daha endi?eli görünüyorlar- ve bir anne, pelerinini iliklemek bahanesiyle omuzu sar?l? çocu?unun s?rt?n? ok?uyor; onu biraz sonra çekece?i ac?ya haz?rlamak için. S?ralarda hiç düz oturan yok. Hatalar sar?l? bir kol veya baca??n bozdu?u muvazene ile hep umutlar? k?r?lm??, yamru yumru duyuyorlar ve büyükler küçüklere do?ru e?ilmi?ler.”

Yukar?daki paragraftan hareketle a?a??daki cümlede bo? b?rak?lan yere uygun kelimeyi yaz?n?z.

Bu edebî metin incelenirken psikoloji biliminden yararlan?l?r.3-A?a??dakilerden hangisi edebiyat-sosyoloji ili?kisiyle ilgili ula??labilecek sonuçlardan biri de?ildir?

A) Edebî metinlerin sosyal bir çevrede ortaya ç?kmas?

B) Edebiyat ve sosyolojinin birbirini etkilemesi

C) Edebî eserlerin bir dönemin toplumsal hayat?na ???k tutmas?

D) Yazar?n toplumsal olaylar? tarafs?z bir ?ekilde i?lemek zorunda olmas?

E) Edebiyatla sosyolojinin amaçlar? bak?m?ndan birbirinden ayr?lmas?

A,B,C,E seçenekleri edebiyat-sosyoloji ile ilgili ula??labilecek sonuçlard?r. Ancak D seçene?inde verilen yarg? bilimsel eserler için geçerlidir. Edebiyat ile do?rudan ilgili bir yarg? de?ildir. Bu nedenle do?ru cevap D seçene?idir.

4-Bir edebî eser meydana getirilirken neden ba?ka bilimlere ihtiyaç duyulur? A?a??ya yaz?n?z.

Bir edebî eser olu?turulurken bilimlerin verilerinden faydalanmak eserin etkileyicili?ini artt?r?r. Örne?in tarih roman? yazacak bir yazar, tarih bilimin verilerinden yararlanmadan bu roman? yazmas? onun etkileyicili?ini azalt?r. Ama tarihteki olaylar? bilip de roman?n? kurgularsa etkileyicili?i daha fazla olur. Bu yüzden edebî eserler bilimlerin verilerine ihtiyaç duyar.Sayfa 8
Olçme ve De?erlendirme
1-)Y
D
2-) PS?KOLOJ?-TIP
3-)D


 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn979
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5915
mod_vvisit_counterBu Ay19805
mod_vvisit_counterToplam7633639

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev