TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 44-84 Aras?

SAYFA:44-45-49-50-51-52-54-55-56-57-60-61-64-67-68-70-71-78-79-81-84

 

>>>>(Kelime veya Sayfay? bulmak için Ctrl+F yap?p aratabilirsiniz.)<<<<CEVAPLAR

?ARKI =NAZIM B?R?M? DÖRTLÜKTÜR.D?VAN EDEB?YATI,NAZIM ?EKL?D?R.HALK EDEB?YATINDAK? TÜRKÜYE BENZER.EZG?YLE SÖYLEN?R.?ARKI TÜRLER?N?N D?VAN EDEB?YATINA KAZANDIRDI?I B?R TÜRDÜR.KAF?YE DÜZEN? aaaaa,bbba,ccca ?EKL?NDED?R.ARUZ **ÇÜSÜYLE YAZILIR.DÖRTLÜKLER?N SON D?ZELER? NAKARATTIR.


TÜRKÜ=BENTLERDEN OLU?AN NAZIM ?EKL?D?R.8L? VE 11L? HECE OLÇÜSÜYLE YAZILIR.?ARKI G?B? EZG?YLE SÖYLEN?R.
ARKADA?LAR DAHA YAZACAM BEKLEY?N

SONE=2 DÖRTLÜK 2 3'LÜKTEN OLU?AN 14 D?ZEL?K BATI EDEB?YATI NAZIM ?EKL?D?R.EDEB?YATIMIZDA EN ÇOK SERVET-? FÜNÜNCULAR TARAFINDAN KULLANILMI?TIR.KAF?YE ?EMASI abba,ccd,eed ?EKL?NDED?R.

www.talebedunyasi.com

SAYFA 45 TEK? 6. SORUNUN CEVApLARI ARKADA?LAR YAZARIN ?SM?N? VERD???M YER?N ÜSTÜNE YAZIN ARKADA?LAR :

ENDERUNLU VASIF=?ARKI dörtlüklerden ol?ur.Divan edebiyat?d?r. ANON?M=TÜRKÜ 8'li ve 11'li hece ölçüsüyle yaz?lm??t?r.ezgiyle söylenir. FUZUL?=KAS?DE beyit say?s? 33-99 aras?nda de?i?ir.kendini övdü?ünü görüyoruz. NEC?P FAZIL KISAKÜREK=SONE BAK?=GAZEL aruz ölçüsüyle yaz?l??t?r.

Sayfa 48 -

1.soru=D-Y
2.soru=anlam?nda
3.soru=D ??kk?
4.soru=gazel,sone,?ark?,türkü


50. sayfada ?iirin ad? yavrum 51 1.d 1.y bo?lukta a?k 3. cvp da e bu kadar daha bulan vrsa banada yazsn

SORU 1: farkl? dü?ünceleresahip olma,farkl? duygular hissetme,farkl? ortamlarda bulunma,farkl? bir hayat sürme,farkl? genelliklere bagl? kalma vs.

SORU 2 : Çok iyi okumak . kafiye,ahenk,ölçü gibi ölçütler göz önünde bulundurulmal?d?r. dü?ünce üretmek.

SoRu 3 :NeciP faz?l k?saKürek ?iirde yagmuru,konu edinmi? ve ondan bahsedilmi?tir.Necip faz?l bu ?iiri yazd?g?nda karadenizdeymi?

sayfa 51 1.ikiside yanl??.2.bo?luk doldurmada tema a?kt?r.3.cevap A'd?r.4.tema ölümdür.

2:TEMANIN GERÇEKL?KLE ?L??K?S? VARDIR.???R?N TEMASI BAYRAK SEVG?S?

3:BAYRAKB?R SÜSE,KIZ KARDE??N?N GEL?NL???NE,?EH?D?N SON ÖRTÜSÜNE,SAVA?IN KARTALINA VEÇ?ÇEGE BENZET?L?YOR

sayfa 51:

ölçme ve de?erlendirme:
1-Y,Y
2-kar??l?ks?z a?k
3-E
4-ölümden sonra do?aya dönme iste?i

sayfa 54:
ölçme ve de?erlendirme:

1-Y,D
2-1.bo?luk:yan
2.bo?luk:zengin
3-C
4-anlat?ma zenginlik katmak için,farkl? anlamlar olu?turmak için
5-üstte mecaz anlam alttakinde gerçek anlam kullan?lm??t?r.

sayfa 56:
???R GELENE??N?N ÖZELL?KLER?:
-

belirli bir naz?m birimi yok
-serbest ölçü kullan?lm??t?r.
-belirli bir uyak düzeni yok
-konusu her?ey olabilir.
-yabanc? kelimeler yoktur
-imgeler oldu?undan anla??lmas? zor
-dil bak?m?ndan zengindir

sayfa 57:
ölçme ve de?erlendirme:

1-D,Y
2-C
3-halk edebiyat?
4-mahlas kullan?lm??t?r.ikisinin de temas? a?kt?r.11li hece ölçüsü kullan?lm??t?r.naz?m birimi dörtlüktür.halk edebiyat?

 

sayfa 42:

ko?ma:-halk edebiyat? naz?m ?eklidir.
-11li hece ölçüsü kullan?lm??t?r.
-redif,yar?m uyak vard?r.
-sade anla??l?r bir dil vard?r.
-naz?m birimi dörtlüktür.

gazel:-divan edebiyat?
-ölçüsü aruz ölçüsüdür.
-naz?m birimi beyittir.
-mahlas vard?r.
-anla??lmas? zordur
-en az 5 beyit, en çok 15 beyitten olu?ur.
-ilk beyit matlasayfa 67:

2)-çocu?un ate?lenmesi
-doktorun gelmesi
-annenin tela?lanmas?
-çocu?un iyile?mesi
-annenin korkusu

sayfa 60:
1)dört birimden olu?mu?tur
3)ak?am yine ak?am yine ak?am
göllerde bu dem bir kam?? olsam

 

 

64)=1.=>''D'' ''y''
67)=1.=>hikaye metnin de anlam kayb? daha az olurdu çünkü redif ve kafi
ye kullan?lmam??t?r
68)=3.gerçek hayatta ya?an?l?r niteliktedir yani ya?an?labilir
71)=1.''D'' ''Y''
71)=2.=>çaban ve k?r ya?am?n?,do?a güzelliklerini anlatan ?iir ''PASTORAL ???RD?R''
=>amac? bilgi ve ö?üt vermek,yol göstermek olan ?iir ''D?DAKT?K ???R''
=>bir ki?iyi,bir durumu veya olay? yermeye,toplumun aksayan yönlerini i?nelemeye yönelik ?iir ''SAT?R?K ???RD?R''
71)=3.manzumelerin sanatsal özellik ta??yanlar?na MENSUR denir
71)=4.cevap A)her iki ?iirde de kafiye kullan?lm??t?r

olcme degerlend?rme;
1.soru,Y D
2.soru;anlam ?fade eder tema etraf?nda toplan?r.
3.soru;E
4.soru;C
5.soru;ask? yorumlam?s b?rb?rler?ne kavusamad?g?n? anlatm?s

78= ok ?iiri naz?m biri 4 lüktür 11 hece ölçüsüyle yaz?lm??t?r
79= 7 li hece ölçüsüyle yaz?lm?? ?iiirde hayat? ag?r ya?am ko?ullar?ndan s?k?lan daplar ba?ba?a b?rakmak istemesini anlat?r pastoral ?iirdir içinde dogal olaylar? anlat?r
81 = davet ?iiri birim say?s? 4 lüktür serbesr naz?m ?ekli serbest hece ölçüsü
84= 1 d=y
2=fenasüp
3=c
4= d
5= tevriye sanat?

sayfa 84:
ölçme ve de?erlendirme:

1-D,Y
2-uygunluk(tenasüp)
3-C
4-D
5-hüsn-ü tahlil sanat? ile aç?k istiare vard?r.
sayf86:
2.ünite ölçme de?erlendirme:
1-Y,D
2-didaktik
3-modern ?iir
4-D
5-telmih
6-E
7-D
8-E
9-E
10-A

www.talebedunyasi.com


 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn207
mod_vvisit_counterDn1225
mod_vvisit_counterBu Hafta10922
mod_vvisit_counterBu Ay40784
mod_vvisit_counterToplam7564229

Kimler evrimii

Şu anda 36 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev