TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 4-5-6

9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 4-5-6

 

Sayfa 4
Anlama Yorumlama


resimler-1- tiyatro 2-mimari 3- müzik 4- resim

Sayfa 5

Olçme ve De?erlendirme
1-) D
Y
2-) D?L
3-)E
4-)B

sayfa 6
1)Tarih: Tarih geçmi? zamanlarda ya?ayan insan topluluklar?n?n her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ili?kisi içinde anlatan bilim dal?d?r. Tarihin konusu Geçmi? zamanda ya?ayan insan topluluklar?n?n her türlü faaliyetidir.

Sosyoloji: Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyolojinin konusu daha dar anlamda toplum yap?s?, toplumsal kurumlar toplumsal ili?kiler, sosyal grup, sosyal tabakala?ma, kültür ve tüm bu unsurlarda meydana gelen de?i?me ve geli?melerdir.

Matematik: Biçim say? ve çokluklar?n yap?lar?n?, özelliklerini ve aralar?ndaki ili?kileri üst bilim yoluyla inceleyen ve say? bilgisi, cebir, uzam bilgisi gibi dallara ayr?lan bilim dal?d?r. ?lgi alanlar? Ki?iyi günlük ya?am?nda etkileyen basit olgulardan ba?lay?p, evrenin yap?s?na kadar giden dü?üncelerin hepsinde matematik vard?r. Ona verilebilecek nitelikler de pek çoktur. ?nsanl???n ortak dü?ünme arac?d?r, evrensel dildir, bilimdir, sanatt?r… O, insan akl?n?n güzelli?ini ve yüceli?ini gösteren yetkin bir yap?tt?r.

Fizik: Madde ve madde bile?enlerini inceleyen, ayn? zamanda bunlar?n etkile?imlerini aç?klamaya çal??an bir bilim dal?d?r Fizi?in amac? evrendeki "gözlenebilir" niceliklerin (enerji, momentum, aç?sal mom entu m, spin vs.) "nas?l" de?i?ti?ini anlamakt?r.

Kimya: atomlar?, element ya da bile?ik haldeki maddelerin yap?s?n?, bile?imini ve özelliklerini (makroskopik ve mikroskobik boyutta), u?rad?klar? dönü?ümleri, bu dönü?ümler s?ras?nda aç??a ç?kard?klar? ya da so?urduklar? enerji ve entropiyi inceleyen bilim dal?d?r.

Biyoloji veya Canl? bilimi: canl?lar? inceleyen bir bilim dal?d?r. Biyologlar, tüm canl?lar? - tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar - onlar? etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte incelerler.

T?p: ?nsan sa?l???n?n sürdürülmesi ya da bozulan sa?l???n yeniden düzeltilmesi için u?ra?an, hastal?klara tan? koyma, hastal?klar? sa?altma (tedavi etme), ve hastal?k ve yaralanmalardan korumaya yönelik çal??malarda bulunan birçok alt bilim dal?ndan olu?an bilimsel disiplinlerin ?emsiye ad?d?r. Hem bir bilgi alan? – vücut sistemlerinin ve bunlar?n hastal?klar?n?n ve tedavilerinin bilimi – hem de bu bilginin uyguland??? meslektir.

Psikoloji: ?nsan bir canl? olarak çevresine uyum sa?lamak ve kendi içinde de dengeli bir geli?me sa?lamak ister. Psikoloji de elde etti?i yasalar? yine insana uygulayarak onun davran??lar?n? aç?klayabilir, önceden kestirebilir, kontrol edebilir. Böylece, insana bu geli?im ve uyum sürecinde yard?mc? olabilir.


2)

Derslerde konuyla ilgili farkl? araçlar?n kullan?lmas? dersin hem s?k?c?l???n? önler hem de dersin daha zevkli ve uygulanabilir hale gelmesine yard?mc? olur. Verilmek istemen konu daha iyi kavrat?lm?? olur.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn195
mod_vvisit_counterDn1225
mod_vvisit_counterBu Hafta10910
mod_vvisit_counterBu Ay40772
mod_vvisit_counterToplam7564217

Kimler evrimii

Şu anda 73 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev