TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 166

SAYFA:166 Cevaplar
1-harname deki olay ve olay örgüsü ?unlard?r;
*e?e?i tan?t?lmas?
*e?e?in sahibinin onu serebest b?rakmas?
*e?e?in otla?a gitmesi,orada otlayan öküzleri görmesi
*e?e?i pir e?e?e gitmesi
*e?e?in bu?day tarlas?na gitmesi
*tarla sahibinin e?e?i görmesi
*e?e?in pir e?ekle kar??la?mas?
r...

2-harnamede belirli bir zaman ve mekan ifadesi yoktur.Mesevide ''birgün'' ?eklinde bir zaman ve ''otlak bu?day tarlas?'' ?eklinde de mekan ifadeleri vard?r.bu durumda mesnevideki zaman?n ve mekan?n belirsiz oldu?unu göstermektedir
3-harnamedeki kahraman e?ek,e?ek sahibi,pir e?ek ve tarla sahibidir.bu kahraman ve bunlar?n etraf?nda ?ekillenen olay örgüsü do?al gerçeklikle ili?kilidir.?air ya?ad??? olaylarla ili?kilendirilirse,kendisi yerine e?e?i hükümdaryerine e?e?in sahibini,pir e?e?i mür?idi,tarla sahibini ise köylüler veya e?kiyalar için sembol olarak kullanm??t?r.
4-harnamedeki temel çat??ma ''adalet-adaletsizlik''çat??mas?d?r.metnin temas? ise''elindeki ile yetinmek''tir.
5-metindeki tema ve tema etraf?nda ?ekillenen olaylar,sosyal hayattaki bireylerin ellerindekilerle yerinme,onlara r?za gösterme,daha fazlas?n? elde etmekiçin birtak?m yollara sapma ilkeleriyle örtü?mektedir.
6-mesnevi naz?m ?eklinin özellikleri ?unlard?r:
*naz?m birimi beyittir
*aruz ölçüsü kullan?l?r.aruzu k?sa kal?plar? kulla?l?r.
*her beyit kendi aras?nda kafiyelidir
*sembolik tarzda yaz?l?r
*olay örgüsü,ki?iler,zaman, ve mekan unsurla? bulunur.
7-harnamenin yaz?l?? amac? ya?anan baz? olaylar? edebi bir biçimde ifade etmektedir.bu nedenle eserde,?iir dilinin ifade biçimleri kullan?lm??t?r.mesnevinin ?iirle benzer yönleri,ritim,ahenk ve yap? unsurlar?d?r.mesnevinin ?iirden farkl? yönleri ise olay örgüsü ve bu olay örgüsüne ba?l? ki?iler,zaman ve mekan unsurlar?n?n bulunmas?d?r.
8-harnemede kahraman olarak e?ek ve öküzün seçilmesi birbiriyle k?yaslanabilecek farklar?n?n olmas?ndand?r.bu farkl?l?k etkenlerle yetinme temas? ve onun etraf?nda geli?en olay örgüsüyle,elindekilere r?za göstermeyen e?ek ve e?ekten üstün olan öküzün eksiklik ve fazlal?klar? üzerine kurulmu?tur.
9-verilen beyitlerin ilki kahramanlar?n halini ve ruh durumunu bilen''ilahi bak?? aç?s?na sahip bir anlat?c?ya;ikinci beyit ise kahraman a?z?ndan yaz?ld??? için ''kahraman anlat?c?n?n bak?? aç?s?''na sahiptir.
10-anlat?c? olay örgüsünü olu?turmada ve kahramanlar?n ruh hallerini yans?tmada etkilidir.
12-beyitlerdeki ''?lduz'' sözcü?ü günümüzde y?ld?z ?eklini alm??t?r.y?ld?z sözcü?ü baht talih anlam?ndad?r. ?airde beyitte bizim acaba baht?m?z talihimiz yokmudur anlam?nda kullanm??t?r.
13-harnamede ?eyhi'nin ya?ad??? bir olay sembolik olarak anlt?lm??t?r.?air döneminin mesnevi naz?m ?eklini kullanan ?irlerin en ustas?ndand?r.mutasavvuf olmas?na kar??n tasavvufi unsur kullnmam??t?r.rahat ve lirik bir söyleyi?i vard?r.?iirlerinin nükte dolu oldu?unu ''?eyhi uzatma nalevüahün nüktedand?r bilür ?ahan-?ahün''beyitiyle ifade edilmi?tir.
14-?eyhi'nin sembolik anlat?m? tercih etmesi hem durumnu hem de sosyal e?itlik konusunu daha rahat ve etkili,ayn? zamanda edebi ve dikkat çekici bir tarzda ifade etmek istemesindendi

 

166

tabloyu sölüyorum...
karagöz tipcahil,.....hacivat tipbilgili
ikiside dinamiktir...
olumsuz...
sosyal ve toplumsal yap?m?zdan farklar? var...
birbirleri üzerinde etkileri var
karagöz fark?nda de?il,...hacivat fark?nda
evet olabilir....

5.soru...
temel çat??ma...cahil okumu? çat??mas?d?r,tema...yanl?? anlama
6.soru...
sade dil ve halk söylemleri vard?r...
7.soru...
ifadelerde yanl?? anla??lma var...metnin temas?da yanl?? anla??lmad?r...
8.soru..
do?açlama ve kar??l?kl? konu?malardan meydana gelmi?tir...bu nedenle yazar? yoktur...geleneksel türk tiyatrolar? anonimdir...sözlü edebiyat ürünleridir...
9.soru...
bellli sözlerle ba?lar,gölge oyunudur...halk söylemleri vard?r...yanl?? anla??lmayla birlikte izleyenleri güldürme amaçl?d?r...

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn113
mod_vvisit_counterDn1225
mod_vvisit_counterBu Hafta10828
mod_vvisit_counterBu Ay40690
mod_vvisit_counterToplam7564135

Kimler evrimii

Şu anda 29 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev