TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 128-129-130-136-137-138-139-140-143-146

9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 128-129-130-136-137-138-139-140-143-146 (ölçme ve de?erlendirme Soru cevaplar?)  O?uz ka?an Destan?

 

-Hun dönemi destanlar?ndand?r.
-M.Ö 174-209
-?slamiyet öncesi Türk Destan?d?r.
-Kahraman bak?? ac?s?yla yaz?lm??t?r.

Zihniyet
Sosyal,siyasi,ekonomik ve dinidir.

O?uz Ka?an'?n ki?ili?i

-cesur
-kahraman
-adaletli
-yi?it

www.talebedunyasi.com

Kurgu zaman?

O?uz Ka?an'?n do?umundan ya?l?l???na kadar olan zamand?r.

-K?l?ç,ok,yay,karg?,bak?r,gümü?,demir madenleri kullan?lm??t?r.

Olay örgüsü

-O?uz Ka?an'?n do?mas?
-K?rk günlükken konu?mas?
-Halk? gergedandan kurtarmas?
-Hükümdar olmas?
-Evlenmesi ve üç çocu?u olmas?
-ikinciye evlenmesi ve üç çoco?unun olmas?
-Ziyafet vermesi
-Kendisine tabi olanlarla iyi geçinmesi
-Siyasi birli?i sa?lamas?
-O?ullar?na devleti b?rakmas?

Temas?:Mete Han'?n Orta Asya'da Türk Birli?ini kurmas?

Ki?iler-Altun Ka?an
-Ay Ka?an
-O?uz Ka?an
-Urum Ka?an
-Uruz Ka?an
-Da?,Deniz,Gök
-Gün,Ay,Y?ld?z

NOTLAR

-Destanlarda ki kahramanlar ola?anüstü özelliklere sahiptir.
-Destanda ki olaylar ola?an ve ola?anüstüdür.
-Destanlar genelde mazmundur.
-Anonimdir.

Ola?anüstü olaylar

-Anas?n? sütünü bir kere emer
-Çi? et,çorba ve ?arap ister
-Dile gelir.
-K?rk gün sonra büyür yürür ve oynar
-at sürüleri güder,ata biner av avlar

O?uz Ka?an'a hanl?k ünvan? verilmesi:Hiç kimseinni yakla?amad??? gergedan? O?uz Ka?an'?n öldürmesi ona hanl?künvan? verilmesini sa?lam??t?r.O?uz Ka?an'da

-Yönetim ?ekli
-Göçebe hayat
-Din anlay???
-Kulland?klar? madenler
-Cihangirlik anlay???
-E?lence anlay???
-Çok e?lilik
-Belgelik anlay???
gibi anlay??lara rastlan?r.


O?UZ KA?AN (TABLO)

Tip nas?l bir insand?r? O?uz Ka?an fiziksel özellikleri ve karakteriyle bir kahraman?n bütün özelliklerini ta??d??? için bir tiptir.Cesur,kahraman,adaletli,yi?ittir.

Karakter/tip dura?an m?d?r ,dinamik midir? Tip kesinlikle dinamiktir.Destan boyunca ön plandad?r hiç durmaz hep sava??r.

Destan?n hangi k?sm? szin karakter/tip hakk?nda böyle dü?ünmenize neden oldu? O?uz Ka?an'?n kahramanl???n? ilan etti?ii bölüm

Sosyal ortam ve çevre bu karakteri nas?l etkilemi?tir? O?uz Ka?an'?n ola?anüstü özellikler ta??mas? toplumun ondan beklentilerinin fazla olmas?na yol açm??t?r.O da bu sorumluluklar?n? ba?ar?l? bir ?ekilde yerin getirmi?tir.

Bu karakterin /tipin sizin sosyal vetoplumsal yap?n?zla fark? var m?d?r? Yoktur.Bugünkü toplumsal yap?da kendi millei için feda edecek ki?ilere rastlamak oldukça zordur.Ama yinede toplumumuz kendini kurtaracak kahramanlar beklemektedir.

Bu karakterin di?er karakterler üzerinde etkisi var m?d?r? Vard?r.Boylara isimler ve o?ullar?na hanl?k verilmesi

Karakter kendi kiili?inin fark?nda m?d?r? Fark?ndad?r.Dünya ka?an? ilan etmes itaat edenlere dost etmeyenlere dü?man kesilmes

Sizce gerçek hayatta bu destandaki karakter gibi davranan biri var m?d?r? Hay?r.Ola?anüstü özellikler ta??mas? ve de?i?en ya?am ko?ullar? gerçek hayatta böyle kahraman olmas?n? imkans?zla?t?r?r.

SAYFA:140 Cevaplar
1-harname deki olay ve olay örgüsü ?unlard?r;
*e?e?i tan?t?lmas?
*e?e?in sahibinin onu serebest b?rakmas?
*e?e?in otla?a gitmesi,orada otlayan öküzleri görmesi
*e?e?i pir e?e?e gitmesi
*e?e?in bu?day tarlas?na gitmesi
*tarla sahibinin e?e?i görmesi
*e?e?in pir e?ekle kar??la?mas?

2-harnamede belirli bir zaman ve mekan ifadesi yoktur.Mesevide ''birgün'' ?eklinde bir zaman ve ''otlak bu?day tarlas?'' ?eklinde de mekan ifadeleri vard?r.bu durumda mesnevideki zaman?n ve mekan?n belirsiz oldu?unu göstermektedir

3-harnamedeki kahraman e?ek,e?ek sahibi,pir e?ek ve tarla sahibidir.bu kahraman ve bunlar?n etraf?nda ?ekillenen olay örgüsü do?al gerçeklikle ili?kilidir.?air ya?ad??? olaylarla ili?kilendirilirse,kendisi yerine e?e?i hükümdaryerine e?e?in sahibini,pir e?e?i mür?idi,tarla sahibini ise köylüler veya e?kiyalar için sembol olarak kullanm??t?r.

4-harnamedeki temel çat??ma ''adalet-adaletsizlik''çat??mas?d?r.metnin temas? ise''elindeki ile yetinmek''tir.

5-metindeki tema ve tema etraf?nda ?ekillenen olaylar,sosyal hayattaki bireylerin ellerindekilerle yerinme,onlara r?za gösterme,daha fazlas?n? elde etmekiçin birtak?m yollara sapma ilkeleriyle örtü?mektedir.

6-mesnevi naz?m ?eklinin özellikleri ?unlard?r:
*naz?m birimi beyittir
*aruz ölçüsü kullan?l?r.aruzu k?sa kal?plar? kulla?l?r.
*her beyit kendi aras?nda kafiyelidir
*sembolik tarzda yaz?l?r
*olay örgüsü,ki?iler,zaman, ve mekan unsurla? bulunur.

7-harnamenin yaz?l?? amac? ya?anan baz? olaylar? edebi bir biçimde ifade etmektedir.bu nedenle eserde,?iir dilinin ifade biçimleri kullan?lm??t?r.mesnevinin ?iirle benzer yönleri,ritim,ahenk ve yap? unsurlar?d?r.mesnevinin ?iirden farkl? yönleri ise olay örgüsü ve bu olay örgüsüne ba?l? ki?iler,zaman ve mekan unsurlar?n?n bulunmas?d?r.

8-harnemede kahraman olarak e?ek ve öküzün seçilmesi birbiriyle k?yaslanabilecek farklar?n?n olmas?ndand?r.bu farkl?l?k etkenlerle yetinme temas? ve onun etraf?nda geli?en olay örgüsüyle,elindekilere r?za göstermeyen e?ek ve e?ekten üstün olan öküzün eksiklik ve fazlal?klar? üzerine kurulmu?tur.

9-verilen beyitlerin ilki kahramanlar?n halini ve ruh durumunu bilen''ilahi bak?? aç?s?na sahip bir anlat?c?ya;ikinci beyit ise kahraman a?z?ndan yaz?ld??? için ''kahraman anlat?c?n?n bak?? aç?s?''na sahiptir.

10-anlat?c? olay örgüsünü olu?turmada ve kahramanlar?n ruh hallerini yans?tmada etkilidir.

12-beyitlerdeki ''?lduz'' sözcü?ü günümüzde y?ld?z ?eklini alm??t?r.y?ld?z sözcü?ü baht talih anlam?ndad?r. ?airde beyitte bizim acaba baht?m?z talihimiz yokmudur anlam?nda kullanm??t?r.

13-harnamede ?eyhi'nin ya?ad??? bir olay sembolik olarak anlt?lm??t?r.?air döneminin mesnevi naz?m ?eklini kullanan ?irlerin en ustas?ndand?r.mutasavvuf olmas?na kar??n tasavvufi unsur kullnmam??t?r.rahat ve lirik bir söyleyi?i vard?r.?iirlerinin nükte dolu oldu?unu ''?eyhi uzatma nalevüahün nüktedand?r bilür ?ahan-?ahün''beyitiyle ifade edilmi?tir.

14-?eyhi'nin sembolik anlat?m? tercih etmesi hem durumnu hem de sosyal e?itlik konusunu daha rahat ve etkili,ayn? zamanda edebi ve dikkat çekici bir tarzda ifade etmek istemesindendir...

sayfa 135:
1- devleti bir ki?i yönetiyormu?,
ölümlü olduklar?na inan?yorlarm??
Allah'a inand?klar? sonuçlar?na ula?abiliriz

sayfa 136:

5- tema: a?k için her?ey yap?l?r
6- a) ilahi bak?? aç?s?
b) herkes kendi dininden ki?iyle evlenir

TABLO:
s?ras?yla yaz?yorum
kerem: tiptir. iyi biri, dinamik, keremin sürekli asl?y? aramas?, var, var, fark?nda, olmaz
asl?: tiptir. iyi, güzel biri, dinamik, asl?n?n anne ve babas?yla kaçmas?,
var, var, fark?nda, olmaz

135-136 cevaplar?
1-birinci cümle: halk hikayelerinin gerçekli?e bak???n? ** dilini anlatan sosyal bir gerçekli?i anlat?r.
2.**3. cümle: dönemin dini de?erlere ** kutsal ki?ilere nas?l bak?ld??n? gösterir.

2- birnci cümle:cümle hikayenin hangi zamanda anlat?ld???n? net bir ?ekilde göstermez.

3- kerem ile asl? metindeki mekanlar hikayedeki olaylar?n mekanla birlikte de?i?ebilece?ini göstermektedir.

4- " yorgun arg?n dünyas?ndan geçti öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem mana alemi mi desem,ne desem;ak saçl? bir pir yamac?na dikilip e?itti.

5- metindeki temel çat??ma iyi kötü aras?ndad?r.metnin temas? a??klar?n kawu?mas?n? hiçbir gücün engelleyemeyece?idir.bu tema yani a?k ** a??klar?n kawu?malar? türk edebiyat?nda çok kullan?lm?t?r.

6-a: verilen örneklerden hareketle anlat?c?n?n olaylar ** kahramanlarla ilgili her türlü bilgiye sahip oldu?unu anlat?c? kendine göre h?zland?r?p yawa?latt???n? söleyebiliriz.

b: bu ifadelerden hareketle halk hikayelerinin ku?aktan ku?a?a sözlü olarak aktar?lmas?n? göstermesidir

7- iki metinde de ola?anüstü olaylara yer verilir.
* iki metinde de döneme ait özellikler tespit edilmektedir.
* iki metinde de ilahi bak?? aç?s? kullan?lm??t?r.
* iki metinde sözlü bir gelene?in mahsülüdür.

8- halk hikayelerinde ?iirsel ve halk?n anlayaca?? bir dil kullan?lm??t?r.

9- bu ifadeler metindeki anlam?n olu?mas?n? sa?lamaktad?r.

10- her iki tipte a?k? için her?eyi göze alan gerçek a??k tipleridir.
*kerem dinamik asl? dura?and?r.
*hikayenin her bölümü
*kerem olumsuz asl? olumsuz
*farkl?d?r
*kerem ailesinin etkisi ward?r
*kerem fark?ndad?r asl? fark?ndad?r
*hay?r olamz

11- türk edebiyat? bu özelli?e sahip ilk "Dede Korkut" hikayeleridr.genellikle a?k ve dini konular i?lenir.özellikle ko?ma ?eklinde olur.

1-harname deki olay ve olay örgüsü ?unlard?r;
*e?e?i tan?t?lmas?
*e?e?in sahibinin onu serebest b?rakmas?
*e?e?in otla?a gitmesi,orada otlayan öküzleri görmesi
*e?e?i pir e?e?e gitmesi
*e?e?in bu?day tarlas?na gitmesi
*tarla sahibinin e?e?i görmesi
*e?e?in pir e?ekle kar??la?mas?

2-harnamede belirli bir zaman ve mekan ifadesi yoktur.Mesevide ''birgün'' ?eklinde bir zaman ve ''otlak bu?day tarlas?'' ?eklinde de mekan ifadeleri vard?r.bu durumda mesnevideki zaman?n ve mekan?n belirsiz oldu?unu göstermektedir

3-harnamedeki kahraman e?ek,e?ek sahibi,pir e?ek ve tarla sahibidir.bu kahraman ve bunlar?n etraf?nda ?ekillenen olay örgüsü do?al gerçeklikle ili?kilidir.?air ya?ad??? olaylarla ili?kilendirilirse,kendisi yerine e?e?i hükümdaryerine e?e?in sahibini,pir e?e?i mür?idi,tarla sahibini ise köylüler veya e?kiyalar için sembol olarak kullanm??t?r.

4-harnamedeki temel çat??ma ''adalet-adaletsizlik''çat??mas?d?r.metnin temas? ise''elindeki ile yetinmek''tir.

5-metindeki tema ve tema etraf?nda ?ekillenen olaylar,sosyal hayattaki bireylerin ellerindekilerle yerinme,onlara r?za gösterme,daha fazlas?n? elde etmekiçin birtak?m yollara sapma ilkeleriyle örtü?mektedir.

6-mesnevi naz?m ?eklinin özellikleri ?unlard?r:
*naz?m birimi beyittir
*aruz ölçüsü kullan?l?r.aruzu k?sa kal?plar? kulla?l?r.
*her beyit kendi aras?nda kafiyelidir
*sembolik tarzda yaz?l?r
*olay örgüsü,ki?iler,zaman, ve mekan unsurla? bulunur.

7-harnamenin yaz?l?? amac? ya?anan baz? olaylar? edebi bir biçimde ifade etmektedir.bu nedenle eserde,?iir dilinin ifade biçimleri kullan?lm??t?r.mesnevinin ?iirle benzer yönleri,ritim,ahenk ve yap? unsurlar?d?r.mesnevinin ?iirden farkl? yönleri ise olay örgüsü ve bu olay örgüsüne ba?l? ki?iler,zaman ve mekan unsurlar?n?n bulunmas?d?r.

8-harnemede kahraman olarak e?ek ve öküzün seçilmesi birbiriyle k?yaslanabilecek farklar?n?n olmas?ndand?r.bu farkl?l?k etkenlerle yetinme temas? ve onun etraf?nda geli?en olay örgüsüyle,elindekilere r?za göstermeyen e?ek ve e?ekten üstün olan öküzün eksiklik ve fazlal?klar? üzerine kurulmu?tur.

9-verilen beyitlerin ilki kahramanlar?n halini ve ruh durumunu bilen''ilahi bak?? aç?s?na sahip bir anlat?c?ya;ikinci beyit ise kahraman a?z?ndan yaz?ld??? için ''kahraman anlat?c?n?n bak?? aç?s?''na sahiptir.

10-anlat?c? olay örgüsünü olu?turmada ve kahramanlar?n ruh hallerini yans?tmada etkilidir.

12-beyitlerdeki ''?lduz'' sözcü?ü günümüzde y?ld?z ?eklini alm??t?r.y?ld?z sözcü?ü baht talih anlam?ndad?r. ?airde beyitte bizim acaba baht?m?z talihimiz yokmudur anlam?nda kullanm??t?r.

13-harnamede ?eyhi'nin ya?ad??? bir olay sembolik olarak anlt?lm??t?r.?air döneminin mesnevi naz?m ?eklini kullanan ?irlerin en ustas?ndand?r.mutasavvuf olmas?na kar??n tasavvufi unsur kullnmam??t?r.rahat ve lirik bir söyleyi?i vard?r.?iirlerinin nükte dolu oldu?unu ''?eyhi uzatma nalevüahün nüktedand?r bilür ?ahan-?ahün''beyitiyle ifade edilmi?tir.

14-?eyhi'nin sembolik anlat?m? tercih etmesi hem durumnu hem de sosyal e?itlik konusunu daha rahat ve etkili,ayn? zamanda edebi ve dikkat çekici bir tarzda ifade etmek istemesindendir...

140 cevaplar
1- harname deki olaylar ve olay örgüsü ?unlard?r:
*e?e?in tan?t?lmas?
*e?e?in sahibinin onu serbest b?rakmas?
*e?e?in pir e?e?e gitmesi

2- harname de belirli bir zaman ve mekan ifadesi yoktur.mesnewi de birgün ?eklinde bir zaman ve otlak bu?day tarlas? ?eklinde de mekan ifadeleri ward?r.bu durum mesnevideki zaman?n ve mekan?n belirsiz oldu?unu göstermektedir.

3- harname deki kahramanlar e?ek e?e?in sahibi pir e?ek ve tarla sahibidir.bu kahramanlar ve bunlar?n etraf?nda ?ekillenen olay örgüsü do?al gerçeklikle de?il kurmaca gerçeklikle ili?kilidir.

4- harname deki temel çat??ma adale-adaletsizlik çat??mas?d?r.metnin temas? ise elindekilerle yetnmektir

5- metindeki tema ve tema etraf?nda ?ekllenen olaylar sosyal hayattaki bireylerin ellerindekilerle yetinme onlara r?za gönderme daha fazlas?n? elde etmek için birtak?m yollara sapmama ilkeleriyle örtü?mektedir.

6- harname nin ritmi aruz ölçüsüyle sa?lam??t?r.metin aruzun feilatünmefailün kal?b?yla yaz?lm??t?r.naz?m birimi beyit olan harname nin her beyti kendi aras?nda kafiyelidir.

7- harname nin yaz?l?? amac? ya?anan baz? olaylar? edebi bir biçimde ifade etmektedir.bu nedenle eser ?iir dilinin ifade biçimleri kullan?lm??t?r.mesnewinin ?iirle benzer yönleri ritim ahenk ve söyle?i yap? unsurlar?d?r.

8- harname de kahraman olarak e?ek ve öküzün seçlmesi birbirleriyle k?yaslanabilecek farkl?l?klar?n?n olmas?d?r.bu farkl?l?k elindekilerle yetinme temas? ve onun etraf?nda geli?en olay örgüsüyle elindekilere r?za göstermeyen e?ek ve e?ekten üstün olan öküzün eksiklik ve fazlal?klar? üzerine kurulmu?tur.

9- verilen beyitlerden ilki kahramanlar?n halini ve ruh duumunu bilen ilahi bak?? aç?s?na sahip bir anlat?c?ya ikinci beyit ise kahraman?n a?z?ndan yaz?ld??? için kahraman anlat?c?n?n bak?? aç?s?na sahiptir.

 

sayfa 146:
s?ras?yla yaz?yorum

köy hocas?: karakterdir. iyi, yard?msever, çal??kan
dinamik
yakalamaya çal??mas?
olumsuz
var
var
fark?nda
olabilir

s???rtmaç: karakterdir. ürkek, merakl?, yabani
dinamik
kaçmaya çal??mas?
olumsuz
var
var
fark?nda
olabilir

www.talebedunyasi.com

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn146
mod_vvisit_counterDn1225
mod_vvisit_counterBu Hafta10861
mod_vvisit_counterBu Ay40723
mod_vvisit_counterToplam7564168

Kimler evrimii

Şu anda 58 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev