TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 113-115-116-117-118-119-120

113.sayfa
1.d y
2.hikaye
3.d

115.sayfa
1)anlamlad?r?lmaz
2)bitmemi? senfoni ve moby dick metinlerinden al?nan cümlelerden yaz?n?n edebi metin oldu?u anla??lmaktad?r.ama di?er verilen cümleler bilgi vermek amac?yla yaz?lm?? bir düzyaz?d?r.edebi bir metin de?ildir

 

116)ölçme de?erlendirme:

1. sorunun cevab? y) (D)
2. çocuklar?n?n olmamas?
3.d
4.kendi anlad???n? yaz i?ete.

117. sayfa 1. etkinlik:

Ahmet Hamdi Tanp?nar (23 Haziran 1901 ?stanbul-24 Ocak 1962 ?stanbul) Türk romanc? ve ?airdir.
Lise ö?renimini Antalya Lisesi'nde tamamlad?ktan sonra 1923 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Liselerde, yüksek okullarda çe?itli dersler okuttu. 1939 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyat? profesörlü?üne atand?. 1942-1946 y?llar? aras?nda Mara? Milletvekili olarak görev yapt?. Bir süre Milli E?itim müfetti?li?i yapt?ktan sonra 1949 y?l?nda Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü’ndeki görevine döndü.
Gençlik y?llar?nda Yahya Kemal ve Ahmet Ha?im'in talebesi ve dostu olmu?, Bat? edebiyat?ndan Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisine üstad olarak seçmi?tir. Bu yazarlar edebiyatta güzellik ve mükemmeliyete ön planda yer verirler. Onlara göre edebiyat, t?pk? resim ve musiki gibi "güzel sanat"t?r. Onlardan fark?, boya ve ses yerine, insan? ve hayat? anlatmada bu iki vas?tadan çok daha zengin olan dili kullanmas?d?r.
Tanp?nar ?iiri hayat?n?n en büyük ihtiras? haline getirmi?, fakat as?l kabiliyetini ?iir esteti?ine göre yazd??? mensur eserlerde göstermi?tir. ?lk ?iiri 1920’ de yay?mlanm??t?. Geni? okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplar?na ve antolojilere giren "Bursa'da Zaman" ?iiri ile tan?r. Altm?? kadar ?iirinden ancak otuz yedisi ile, tek ?iir kitab?n? ölümüne yak?n ç?kard?: ?iirler (1961; Bütün ?iirleri ad?yla geni?letilmi? olarak 1976). ?iirlerinde bir imaj ve müzik kayg?s? ta??d???, hikaye ve romanlar?nda da, ba?ta zaman tema’s? olmak üzere, psikolojik anlar?, bilinçalt?n? arad???, yans?tt??? görülür. (Geni? bilgi Prof. Mehmet Kaplan’ ?n Tanp?nar’ ?n ?iir Dünyas?;1964 kitab?nda).
Çe?itli bask?lar? olan eserleri Dergah Yay?nlar?’ nda toplanmaktad?r. Enis Batur, 1992 y?l?nda Ahmet Hamdi Tanp?nar’ dan “Seçmeler” adl? bir kitap haz?rlad?. Yazar ile ilgili yay?nlanm?? en son eser 2007 y?l?n?n sonunda ç?kan "Günlüklerin I????nda Tanp?nar'la Ba?ba?a"d?r. Eser Tanp?nar'?n 1953 y?l?nda yazmaya ba?lad??? ve 1962 y?l?nda vefat?na kadar tuttu?u notlardan olu?maktad?r.

1 soru=hanedarl?k yönetimi vard?r.dini inanç vard?r.
2 soru=
3 soru= olaganüstü özellikler vard?r.gerçekçilige ayk?r?d?r.
4 soru=
5 soru=
6 soru=iyilik ve kötülüktür temel çat??mas?.
temas? ise=kötüler cezas?z kalmaz
7 soru=ilahi bak?? aç?s? vard?r.anlat?c? her?eyi bilir.
8 soru=metnin anlam? ile ili?kilidir cümleler.yanl?z yan anlam degerleri zay?ft?r. dil göndergesel i?levde kullan?lm??t?r.
9 soru=
10 soru=
11 soru=olamaz çnkü masallar anonimdir.

www.talebedunyasi.com

huzur sayfa 118 119 120
soru 1) cevap: cümlelerinden yola ç?karak roman kahramanlar?ndan insan?n ve mümtaz?n kültürel sanatsal ve felsefi yönden etkiled?ini söylüyebilirz soru3) mümtaz rarih güzel sanatlar müzikfelsefe estetik mimari vb. alanlar?na ilgi duymaktad?r .onun zevkleri ve fikirleri kültürel bir bütünlük göstermektedir.onun ilgi alan?na giren bütün sanatlar ak?mlar fikirler kendi kültüründen bir araya gelerek, bir potada eriyerek kayna?maktad?r

soru 4) cevap: tanp?nar?n an?lar?nda ald???m?z bölüm bu soruya cevaplayabilir

soru 5)cevap: metinden tanp?nar?n antalyada ya?ad??? onun bu ?ehrin baz? yerlerinden etkilendi?ini ç?karabiliriz. tanp?nar?n metnindeki ihsan karakteri hocas? yahya kemnal beyatl?d?r edebiyat fakültesinde ba?layan hoca-ö?renci ili?kisi tanp?nar? çok fena ektlimi?tir.

 

119.SAYFADAK? SORULARIN CEVAPLARI:

1.soru:edebiyat? Mümtaz'a ihsan sevdirmi?tir.Batu edebiyat?n?ç?lar?n? örnek almas?n? sa?lam?? divan edebiyat?n? iyi ö?renmesini sa?lam??t?r.
2.soru:eski divanlar? okumu?,tari zevkini alm??.frans?z ?airlerinden etkilenmi?.
3.soru:Edebiyata olan ilgi,tarih,?tr?(müzik),resim Mümtaz'?n ilgi duydu?u alanlard?r.
4.soru:Ahmet Hamdi Tanp?nar'?n hayat?yla roman?n kahraman? Mümtaz aras?ndaki benzerlikler:antalya,tarih,edebiyat
5.soru:frans?z edebiyat?na ilgi duymu?,yahya kemal onun hocas? ve dostu olmu?,yahya kemal'in yolundan gitmi?,sanata,edebiyata,tarihe ve müzi?e ilgi duymu?,frans?z ?airlerinden etkilenmi?,bat? edebiyat?n? örnek ald??? gibi divan edebiyat?n? iyi ö?renmi?,eserlerinde tarih sevgisi zaman,biliçalt? ve a?k konular?n? i?lemi?,edebiyat? müzik ve resimle birle?tirmi?...

 

SAYFA 123
TABLO

karakter/tip nas?l bir insand??(bunlar tiptir)
-k?z: iyi,sab?rl?/ ?ehzade: iyi, sab?rl?
tip dura?an m?d?r dinamik midir?
-ikiside dinamiktir
masal?n hangi k?sm? sizin tip hakk?nda böyle dü?ünmenize neden oldu?
-k?z: sürekli hareketkli/ ?ehzade: k?z? ipten kurtarmas?
sosyal ortam ve çevre bu tipi nas?l etkilemi?tir?
-k?z: zengin-fakir hayat? ya?amas? olumsuz/ ?ehzade: yanl?? ki?iyle evlenmesi olumsuz
bu tipin sizin sizin sosyal ve toplumsal yap?dan darkk? var m??
-k?z: var/ ?ehzade: var
bu tipin di?er tipler üzerinde etkisi var m?d?r?
-k?z: var/ ?ehzade: var
tip kendi ki?ili?inin fark?nda m?..
-k?z: fark?nda/ ?ehzade: fark?nda
sizce gerçek hayatta bu masaldaki.....
-k?z: olmaz/ ?ehzade: olmaz

6.soru:
temel çat??ma:iyi ile kötü aras?ndaki çat??mad?r
tema:gerçeklerden, kaderden kaç?lmaz. iyiler herzaman kazan?r.
7.soru:ilahi bak?? aç?s? 3.tekil ?ah?s anlat?m vard?r.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn149
mod_vvisit_counterDn1225
mod_vvisit_counterBu Hafta10864
mod_vvisit_counterBu Ay40726
mod_vvisit_counterToplam7564171

Kimler evrimii

Şu anda 61 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev