TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar?
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 3-7

9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? 3. ve 7. Sayfalar Aras?ndak? Etkinlik ve Ölçme De?erlendirme Cevaplar?

Sayfa 3:

Soru 2 ) Tarih önesi devirlerde bu ?ekiller yaz? olarak kullan?l?rd?.?nsanlar bu ?ekillerle birbirlerile ileti?im kurarlard?…

Sayfa 4)

Soru 1) Metne göre ileti?im iki ki?i aras?ndaki her türlü anlam al??veri?ine denir
Soru 4) Dille gerçekle?tirilen ileti?im hem sözlü hem de yaz?l? olarak gelecek nesillere aktar?lmak için saklanabilir.Bu sebepten dolay? dille gerçekle?tirilen ileti?im di?er ileti?imlerden daha da geli?mi?tir

Sayfa 5)

çünkü insanlar?n aralar?ndaki sorunlar?n? çözebilmesi için
çünkü insanlar?n dü?üncelerini birbirlerine aktarmas? için
çünkü ça??m?z? modernle?tirmek için
çünkü kültürümüzü geli?tirmek için

 

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 8-20

9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 8 ve 20. Sayfalar Aras?

 

sayfa 8)


11.etkinlik=konu?arak kar?? tarafa söylemek istedi?imizi rahat anlat?r?z
bakarken yüz mimiklerimiz ve ifadelerimizlede ileti?im sa?layabiliriz

sayfa 9)


15.etkinlik
kulgak:kulak
kang?:?Hangi
edgü:Etki
kadgu:Kayg?

Sayfa 9) ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME
1.gönderici:baba ileti:kavga etmemesi dönüt:art?k kavga etmeyin
al?c? ?ul

 

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 23-30

9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 23. ve 30. Sayfalar aras?

 

ÜN?TE SONU ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME SORULARI SAYFA 23:

1-)A
2-)D
3-)A
4-)E
5-)A
6-)D
7-)C
8-)C

SAYFA 27:

1. KÖKEN: soy, as?l.
3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arand???nda bulma kolayl???olabilece?i için s?n?fland?r?l?r.
4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylar?ndan kopup kendi soylar?n? olu?turmaya ba?lar, akrabal?klar olu?ur.
5.ortak dil ailesine mensup dillerin ayn? yap?da olmas? gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme de?i?me içerisindedir, dil ailesinden kopabilir.
6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenile?me içerisindeçe?itli kollara ayr?lm??t?rböylece daha geni? co?rafyalara ayr?lm??t?r.

 

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 43-47

9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 43-47. Sayfalar Aras?

Sayfa 43 te

1.soru
üçüncü ?ahs?n ?iirinde noktalama i?aretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yaz? gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçe?imizi biliriz
2.soru
duraklama yerleri noktalar?n oldu?u cümleler
3.soru
duraklamalar anlam? etkiler

 

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 54-62

9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 54 ve 62.Sayfalar Aras?

Sayfa 54 ve Sayfa 55

1- b,c,d,g,? ünsüz yumu?amas?
p,ç,t,k " benze?mesi
hece dü?mesi " dü?mesi
ünlü türemesi " türemesi
2-D,D,D,D,D
3B 4C 5C 6A

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 71-83

9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 71 ve 83.Sayfalar Aras?

SAYFA 71:

6.etkinlik
basit kelimeler su,çabuk,adam,bardaklar??,erkekler,kad?ni ihtiyar?,kad?na…türemi? kelimeler:boyac?s?,satan,boyal?,?ekerci,iziznli,sayg?l?,parl at?p,?slan?ca,boyama,i?lem,tutku,
birle?ik kelimeler:ayakkab? ,cumartesi

 

7. etkinlik
yap?m eki alm?? kelimeler:?slan?nca,boyama,tutku,i?lem,boyac?,izin li,?ekerci,yenmi?,
çekim eki alm?? kelimeler:bardaklar?n?,erkekler,ihtiyar?,kad?na,?? ?d?,askerler,ediyorlard?,ki?ileri
yap?m-çekim eki alm?? kelime:durmadan,üstünde,i?lemlerine

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? 84-85

Sayfa  84
3.Macera ba?lamak üzereymi? o gün,
Sürücelmi? bu ate? y?llarca ... istiare yap?lm??t?r benzetilen ate?
4.Bir ruh o derin bahçede ...ruh kelimesi insan sözcü?ü yerine kullan?lm??t?r mecaz? mürsel yap?lm??t?r
5.Ey benim sar? tamburam,
sen ne için inlersin?
içim oyuk.... hem mecaz hem gerçek anlam?n? dü?ündüren sözcükler vard?r tamburan?n içi gerçekten oyuktur ayr?ca ki?i mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemi?tir kinaye sanat? yap?lm??t?r
6.hediye nam?yla bir ?ey gönderme.... Huzuri
?air burada cimri ve bencil birisini ele?tirmektedir "kom?un evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imal? bir ?ekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanat? yap?lm??t?r

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 91-95

Sayfa 91))

 

1)yaz? yazmaktan elim koptu,yaz?n piknikte top oynuyoruz
bagdan üzüm toplad?k.bag evinde annenlermi var
ay?egül bize geldi
arkada??ma gül ald?m
3 etkinlik)ya?? e? sesli
güçlü)e? anlaml?
aglr?m)z?t anlaml?
e?imiz)yak?n anlaml?

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 101-145

SAYFA 101
7.ETK?NL?K:


BEL?RT?L? ?S?M TAMLAMALARI:
-benim saçlar?m
-havvan?n saçlar?
-hal?n?n içi


BEL?RT?S?Z ?S?M TAMLAMASI:
-misafir odam?zdaki

Z?NC?RLEME ?S?M TAMLAMASI:
-okul kitab?mdaki maymunun burnu

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 151-156

SAYFA 151
7.ETK?NL?K:

anlat?m? bozuk cümleler, anlat?m bozuklu?unu nedeni, cümlenim do?ru biçimi s?ras?yla yaz?yorum
-hepsi ve daha fazlas? az sonra: gereksiz sözcük kullan?m?: hepsi ve fazlas? az sonra
-fabrika ticari ve polis otosu üretimine eçen y?l ara verdi: tamlama yanl??l???: fabrika ticari oto ve polis otosu üretimine geçen y?l ara verdi
-hangisinin ba?ar?l? hangisinin ba?ar?l? olmad???n? ö?renece?iz: yard?mc? fiil eksikli?i: hangisinin ba?ar?l? oldu?unu hangisinin ba?ar?l? olmad???n? ö?renece?iz
-senin yüzünden s?n?f? geçebildim: kelimelerin yanl?? anlamda kullan?lmas?: senin sayende s?n?f? geçebildim
-ald??? kuma??n rengini be?enmedi?i için geri vermeyi dü?ünüyor: belirtili nesne eksikli?i: ald??? kuma??n rengini be?enmedi?i için kuma?? geri vermeyi dü?ünüyor
-dü?ünceler zamanla de?i?irler: özne-yüklem uyumsuzlu?u: dü?ünceler zamanla de?i?ir
-kimse seni suçlam?yor, aksine senin hakl? oldu?unu dü?ünüyor: özne eksikli?i: kimse seni suçlem?yor, aksine herkes senin hakl? oldu?unu dü?ünüyor
-bu güçlüklere nas?l gö?üs gerdi, nas?l ba?a ç?kt?? : zarf tümleci eksikli?i: bu güçlüklere nas?l gö?üs gerdi, güçlüklerle nas?l ba?a ç?kt??
-duvarlar? kirletmek, yaz? yazmak kesinlikle yasakt?r: dolayl? tümleç eksikli?i:
duvarlar? kirletmek, duvarlara yaz? yazmak kesinlikle yasakt?r
-görü?lerime kat?lmad???n?z?, kar?? ç?k?p ele?tirdi?inizi bilmiyor de?ilim: gereksiz sözcük kullan?m?
-birçok ki?iler böyle dü?ünüyor: özne-yüklem uyumsuzlu?u: birçok ki?i böyle dü?ünüyor
-güç ve mü?kül zamanlarda üstüne dü?eni yerine getirir: ayn? anlamda kelimelerin kullan?lmas?: güç zamanlarda üstüne dü?eni yerine getirir

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 161-168

9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 161-168 Sayfalar Aras?

161-162 N?N CEVAPLARI


1-C
2-C
3-B
4-C
5-C(
6-D
7-C
8-A

 

Devamını oku...
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 171-182

S.171
bo?luk:boyut

1d
2y
3d
4d
5y
6d
3.soru
etkiler okumada kolayl?k bak?m?ndan sa?lar

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn458
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6464
mod_vvisit_counterBu Ay19104
mod_vvisit_counterToplam7717161

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev