TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Ders Notlar?

Karst topo?rafyas?,karbondioksitli sular?n ba?ta kireçta?? olmak üzere jips,kaya tuzu ve kalker gibi eriyebilen kayalar? eritmesi ile olu?maktad?r. Esas itibariyle, karst topo?rafyas?, kireçta?? veya kalkerlerin erimesi ve suda eriyik halde bulunan kalsiyum bikarbonat?n suyun buharla?mas? ile tekrar CaCO3 çökelmesi sonucunda meydana gelmektedir.
Karstik Alanlar?n Özellikleri
• Ç?plak zeminler geni? yer tutar.
• Toprak erimeler sonucunda olu?an çukurlarda toplanm??t?r.
• Karstla?m?? kayalar?n yüzeyi su bak?m?ndan fakirdir.
• Tar?m olanaklar? s?n?rl?d?r.
• Yerle?meler az ve da??n?k topraklara ba?l? olarak serpilmi?tir.
Akdeniz Bölgesinin bat?s?,Güney Ege,Kuzeydo?u Anadolu ba?ta olmak üzere ülkemizin be?te biri bu özelli?e sahiptir. Ülkemizde karstik ?ekillerin yayg?n oldu?u bölgemiz Akdeniz bölgemizdir. Ayr?ca Çank?r?,Sivas(Zara), Erzincan yöreleri de karstik yörelerdir. Bunun nedeni buradaki arazinin jips,kalker gibi eriyebilen kayalardan meydana gelmesidir. Antalya ovas? karstik bir ovad?r. Akdeniz bölgesindeki akarsular yaz mevsiminde Ege'deki akarsulara oranla biraz daha fazla ak?ma sahiptirler. Bunun nedeni Akdeniz'deki akarsular?n kaynak sular? ile beslenmesidir.

Devamını oku...
 
Da?lar ve Do?al Ortam

DA?LAR VE DO?AL ORTAM

Da?larda do?a güçlerinin etkileri daha belirgin bir biçimde görülür. A??nma, suyun, buzun parçalay?c? ve ta??y?c? etkileri hem yükseklik, hem de iklim ko?ullar?n?n sertli?i nedeniyle daha belirgindir. Bununla birlikte pek çok hayvan ve bitki do?a ko?ullar?na uyum göstererek yüksek da?larda ya?amay? ba?arm??t?r

Büyük Yükseklik Farklar?

Yeryüzünü üç büyük yüzey olu?umu biçimlendirir: Eski k?talar?n geni? düzlükler ve masada?lar olu?turan kal?nt?lar?, okyanus taban? ve yerkabu?unu olu?turan levhalar?n k?y?s?nda yer alan s?rada?lar. Da?lar?n özelliklerinin belirlenmesi aç?s?ndan, kendi çevrelerine göre yükseklikleri deniz düzeyine göre yüksekliklerinden daha önemlidir. E?er çevreye göre olan yükseklik fark? büyükse (Orta Avrupa’da 1.000 m’den çok) o zaman yüksek da?lardan söz edilir.

Bu tür yükseltilerde da?lar?n bütün özellikleri görülebilir: Duvar biçimindeki çok dik yamaçlar, dar da? s?rtlar?, sivri doruklar ve ç?plak kayalar. Yüksek da?lar genellikle orman bölgesinin üstünde yer al?r ve doruklar? her zaman karla kapl?d?r. Çevresine göre yüksekli?i 1.000 m’den az ve deniz düzeyinden yüksekli?i de 1.500 m dolay?nda olan da?lar orta yükseklikte kabul edilir. Bunlar yuvarlak ve ormanlarla kapl? doruklar?, daha az e?imli yamaçlar? ve daha kemerli s?rtlar?yla daha “yumu?ak” bir görünüm içindedir. Avrupa’daki orta yükseklikteki s?rada?lar 1.500 m mutlak yükseklikten ba?lar.

Devamını oku...
 
Ovalar ve Ovalar?m?z

OVALAR ve OVALARIMIZ

Ovalar?n tan?m? ve yap?sal özellikleri


Akarsularla fazla yar?lmam??,düz ya da hafif egimli çukur alan görünümünde yüzey ?eklidir.Büyüklü?ü birkaç hektardan, yüz binlerce kilometrekareye kadar de?i?ebilen ovalar,çesitli yüksekliklerde yer alabilir.Yükseltisi 2000 metreye çok yakla?an ya da bu yükseltiyi de a?an yüksek ovalar oldu?u gibi, deniz seviyesinden yüksekligi çok az olan ovalarda vard?r.

Yükseklik ne olursa olsun,ovalardan geçen akarsular?n derin yataklar? yoktur,yani ova yüzeyi ile talveg çizgisi aras?ndaki düzey fark? çok azd?r.Bu da ovay? platodan ay?ran en belirgin özelliktir.Ova tümüyle düz oldu?u gibi,yüzeyi engebeli de olabilir;hatta yer yer üstünde tepeler bulunabilir.Ovalardaki akarsular genellikle a??r ak??l?d?r ve menderesler çizer ya da birçok kola ayr?larak aralar?nda adac?klar olu?tururlar.Önlem al?nmazsa ta?k?n s?ras?nda yataklar?ndan ç?k?p ovaya veya ürünlere zarar verebilirler.

Yeryüzünde toplam kara alan?n?n üçte birinden biraz fazlas?n? kaplayan ovalar,Antarktika d???nda tüm k?talarda görülür.Geni? co?rafi da??l?mlar? nedeni ile ovalar?n bitki örtüsü de çe?itlilik gösterir.A?aç,çal? ve ot kapl? ovalar oldu?u gibi,neredeyse çöl görünümünde olanlarda vard?r.Kuru ve otsu bitkili ovalara bozk?r denir.Çay?rlarda bozk?rlardakilerden daha k?sa ama daha nitelikli ot yeti?ir.Savanlar ise uzun otsu bitkiler ve seyrek a?açlar?n bulundugu ovalard?r.Irmak havzalar?ndaki ormanl?k ovalara “selva” denir.Ovalar co?rafi konumlar?na göre k?y? ovas? ve karasal ova ad? ile kabaca ikiye ayr?l?r.Karasal ovalardan biri da? ete?i ovas?d?r.Da?lar?n ete?inde yer alan birikinti konilerinin kenarlardan birle?mesiyle olusur.Türkiye’de Bursa ve ?negöl ovalar?n?n güney kenarlar?nda tipik da? ete?i ovalar? vard?r.Bu tür ovalarda e?im fazla,yüzey profili hafif d??bükeydir.Düzgün yüzeyleri ve tar?ma elveri?li topraklar? nedeni ile ovalar yüzy?llardan beri ba?l?ca yerle?im merkezleri olmu?tur.

Devamını oku...
 

TÜRK?YE'N?N CO?RAF? KONUMU VE AVANTAJLARI

Türkiye'nin dünya üzerindeki yeri neresidir? sorusu, Türkiye hakk?nda çok büyük ipuçlar? vermektedir. Dünya haritas?na bak?ld???nda; Türkiye, Eski Kara Kütleleri ad? verilen, Asya-Avrupa ve Afrika k?talar?n?n birbirlerine iyice yakla?t?klar? bölgede yer al?r. Topraklar?n?n büyük ço?unlu?u Anadolu yar?madas? olarak Asya'da, Trakya yar?madas? olarak Avrupa'da bulunmaktad?r. Bu nedenle Türkiye, hem Asya ve hem de Avrupa ülkesidir.

Matematik konum olarak Türkiye, ba? meridyene (Greenwich) göre 26-45 do?u meridyenleri, ekvatora göre ise 36-42 kuzey paralelleri aras?nda yer almaktad?r. Ku? uçu?u kuzey-güney do?rultusunda 6 enlem fark? vard?r ki, bu da yakla??k 666 km.lik (6x111=666) bir mesafe eder. Do?udan bat?ya ise, 19 boylam fark? vard?r ki, bu da yakla??k 76 dakikal?k (19x4=76) bir zaman fark?na e?ittir. Ba? meridyene göre Do?u, Ekvatora göre ise Kuzey yar? küresinde yer almaktad?r. Di?er bir ifadeyle Türkiye, matematik konum itibariyle, hem kuzeyli ve hem de do?ulu bir ülkedir.

Devamını oku...
 
DEPREM SÖZLÜ?Ü


A
Artc? deprem:
Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana ?oku izleyen daha küçük sars?nt?lar dizisidir. Ne kadar süre ile devam edecekleri konusunda ise kesin bir ?ey söylemek mümkün de?ildir.

Aktif fay: Gelecekte deprem olu?turmaya riski çok yüksek olan fay.

Alüvyon:
Suyun biriktirdi?i kil, silt, kum, çak?l, ta? ve jeolojik a??nma sonucu ortaya ç?km?? di?er malzemeler.

Astenosfer: Litosferin(ta?küre) alt?nda bulunan mantonun yumu?ak üst bölümü.

B
Benioff Zonu:
Derin deniz hendeklerinden manto içine sarkan e?imli deprem zonu( Hugo Benioff, Amerikal? jeofizikçi).

D
Deprem:
Yerküre içerisindeki k?r?k(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim de?i?tirme enerjisinin aniden bo?almas? sonucunda meydana gelen yerde?i?tirme hareketinden kaynaklanan titre?imlerin dalgalar halinde yay?larak geçtikleri ortamlar? ve yeryüzünü sarsmas? olay?na deprem denir.

Deprem dalgas?: Deprem an?nda, bloklar?n ani olarak kaymas? ile deprem dalgalar? üretilir ve bunlar kayaçlar içerisinde odaktan çevreye do?ru yay?l?rlar. Deprem dalgalar? P, S ve Yüzey Dalgalar?(Love, Rayleigh) olarak üç gruba ayr?l?r.

E - F
Episantr(D?? Merkez):
Odak noktas?na en yak?n olan yeryüzündeki noktad?r. Buras? ayn? zamanda depremin en çok hasar yapt??? veya en kuvvetli olarak hissedildi?i aland?r.

G - H
Hiposantr(?ç Merkez):
Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya ç?kt??? noktad?r. Ayn? zamanda iç merkez olarak ta isimlendirilir. Asl?nda odak noktas?, bir nokta de?il bir aland?r ancak uygulamalarda nokta olarak edilmektedir.

I - ? - J
Jeofizik:
Yerkürenin ve onu çevreleyen atmosferi ile uzay ortam?ndaki gezegenlerin, uydular?n ve güne?in fiziksel ve yap?sal özelliklerini fizik ve matematik yöntem ve yakla??mlar kullanarak inceleyen bilim dal?na Jeofizik denir(?TÜ Jeofizik Müh.Böl.).Jeofizik bilim dal?nda kullan?lan yöntemler: gravite, manyetik, sismoloji, sismik, elektrik, elektromanyetik, palemonyetizma, radyometrik, jeotermik yöntemler ve kuyu loglar?d?r.

Devamını oku...
 
Deprem Hakk?nda Bilinmesi Gerekenler!!

Dünyada kaydedilen magnitüdü en büyük deprem hangisidir?

1900'den bu yana kaydedilen magnitüdü en büyük deprem, 22 May?s 1960'ta ?ili'de olmu?tur. 5000 ki?i ya?am?n? yitirmi?tir.(magnitüd 9.5 Mw).

Yeryüzünde en az sallanan k?ta hangisidir?
Depremi en az olan k?ta Antartika'd?r.

Magnitüd ve ?iddet aras?ndaki fark nedir?
Magnitüd depremin kayna??ndan aç??a ç?kan enerjinin bir ölçüsü; ?iddet ise depremin yap?lar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

Depremin magnitüdü nedir?
Depremin magnitüdü, belli bir zaman diliminde kaydedilen sismogram üzerindeki deprem dalgalar?n?n genli?inin logaritmas? olarak tan?mlan?r.

Depremin ?iddeti nedir?
Depremin yeryüzündeki etkileri depremin ?iddeti olarak tan?mlan?r. ?iddetin ölçüsü, insanlar?n deprem s?ras?nda uykudan uyanmalar?, mobilyalar?n hareket etmesi, bacalar?n y?k?lmas?, toplam hasar gibi çe?itli k?staslar göz önüne al?narak yap?l?r. ?iddeti tan?mlamak için birçok ölçek geli?tirilmi?tir. Bunlardan en yayg?n olarak kullan?lan? De?i?tirilmi? Mercalli ?iddet Ölçe?idir (Modified Mercalli- MM Intensity Scale). Bu ölçek, Romen rakamlar? ile belirlenen 12 düzeyden olu?ur.Hiçbir matematiksel temeli olmay?p bütünü ile gözlemsel bilgilere dayan?r.

Devamını oku...
 
Erozyon ve Erozyonun Zararlalar?

TEMA E?itim CD'si

CD’yi açt???n?z zaman kar??n?za 8 ana klasör ç?kacakt?r. Bunlar:

 • 1. TEMA E?itim Seminer Ders Notlar?
 • 2. Seminer Ders Notlar? Saydamlar?
 • 3. Özetlenmi? Takdimler
 • 4. Çocuklar ?çin Erozyon Anlat?m? (?lkö?retim)
 • 5. Erozyon ve Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Gerçekleri
 • 6. Erozyonun Zararlar?
 • 7. Sivil Toplum Kurulu?lar?nda E?itimli Vatanda?lar?n Gücü


Tüm cd içeri?ini indirmeden, içindekere göz atmak isteyen arkada?lar;
Cd Kullan?m klavuzunu alttaki linkten edinebilir.

http://rapidshare.com/files/180767106/TEMAErozyonCDkul.kilavuzu.rar

Cd'in tamam?n? indirmek için linkler
:

http://rapidshare.com/files/179436808/ErezyonlaMucadele.part1.rar
http://rapidshare.com/files/179436734/ErezyonlaMucadele.part2.rar
http://rapidshare.com/files/179436883/ErezyonlaMucadele.part3.rar

 
Ozon Tabakas?

OZON TABAKASI

Ozon tabakas?, atmosferde yeryüzüne ula?an güne?in zararl? ???nlar?na kar?? koruyan kal?n bir tabakad?r. Son 50 y?l içerisinde bu tabakan?n tahrip edilmesi sebebiyle güne?in zararl? ???nlar? bizlere ula?abilmekte ve deri kanseri, katarakt gibi sa?l?k problemlerine sebep olmakta ve ba????kl?k sistemini etkilemektedir.

Özellikle hayat?n ilk 20 y?l?nda güne?in zararl? etkilerine kar?? korunma büyük önem ta??maktad?r. Güne?te kalmak zorunda iseniz deri kanseri gibi sa?l?k problemlerine yakalanma riskini, kendinizi koruma deneyimi kazanarak azaltabilirsiniz.

Ozon tabakas?ndaki incelme ve deri üzerindeki etkileri;
•Ozon tabakas? ve UV radyasyon art???n?n sebepleri,
•Deri ve UV radyasyonun deri üzerindeki olumsuz sa?l?k etkileri,
•Güne?in zararl? ???nlar?ndan kaynaklanan di?er olumsuz sa?l?k etkileri,
•Kendimizi korumak için al?nacak tedbirler, ba?l?klar? alt?nda ele al?nacakt?r.

Devamını oku...
 

?ç Güçler ve Etkileri

Faaliyetleri için gerekli enerjiyi yerin içinden alan güçlerdir. ?ç güçlerin olu?turdu?u yer?ekilleri d?? güçler taraf?ndan a??nd?r?l?r. ?ç güçlerin olu?turdu?u hareketlerin bütününe tektonik hareket denir. Bunlar;
1. Orojenez
2. Epirojenez
3. Volkanizma
4. Depremler’dir.

UYARI : ?ç kuvvetler gerekli olan enerjiyi mantodan al?r. Deniz taban? yay?lmalar?, k?ta kaymalar?, k?ta yaylanmalar?, da? olu?umu ve tektonik depremler mantodaki hareketlerden kaynaklan?r.

Orojenez (Da? Olu?umu)

Jeosenklinallerde biriken tortul tabakalar?n k?vr?lma ve k?r?lma hareketleriyle yükselmesi olay?na da? olu?umu ya da orojenez denir. K?vr?m hareketleri s?ras?nda yükselen bölümlere antiklinal, çöken bölümlere ise senklinal ad? verilir. Antiklinaller k?vr?m da?lar?n?, senklinaller ise çöküntü alanlar?n? olu?turur.

Devamını oku...
 
EROZYON NED?R?

Erozyon (toprak a??n?m?), topra??n a??nmas?n? önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan topra??n su ve rüzgar?n etkisiyle a??nmas? ve ta??nmas? olay?d?r. Erozyonun ba?l?ca nedeni, topra?? koruyan bitki örtüsünün yokolmas?d?r. Arazi e?imi, toprak yap?s?, y?ll?k ya??? miktar?, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yap?lan çe?itli müdahaleler, erozyonun ?iddetini belirleyen ö?elerdir.

TEMA'n?n erozyonla mücadeleye bu kadar önem vermesinin alt?nda, erozyonun ülkemizin ya?am ko?ullar?n? olumsuz etkileyecek kadar büyük bir tehlike olmas? yatmaktad?r. Erozyon, Türkiye'nin g?da aç?s?ndan kendine yeterli bir ülke olmas?n? tehlikeye dü?ürmektedir. Ülkemizin topraklar?n?n % 73'ü ?iddetli erozyon tehlikesine maruzdur. Rüzgar ve ya?mur, verimli topraklar? sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yataklar?na ve denizlere ta??maktad?r. Ülke yüzeyinden bir y?lda kaybedilen toprak miktar? yakla??k 1.4 milyar tondur. Sadece tar?m alanlar?ndan kaybedilen verimli toprak miktar? ise yakla??k 500 milyon ton/y?l'd?r. Bu topraklarla birlikte mineral ve organik madde de kaybedilmektedir. Türkiye'nin kimyevi gübrelere ay?rd??? y?ll?k kayna??n 4.5 trilyon lira oldu?u dü?ünülürse, ekonomik kayb?n büyüklü?ü daha net anla??labilir. Erozyonla kaybedilen bir ba?ka de?er ise sudur. Kaybolan toprak yüzünden her y?l yakla??k 50 milyar m3 ya??? depolanamamaktad?r.

Devamını oku...
 
AKARSULARDA A?INDIRMA

1) Kimyasal a??nd?rma: Akarsuyun geçti?i yerlerdeki kolay eriyebilen kayalar? eriterek beraberinde ta??mas? olay?d?r.
2) Mekanik a??nd?rma: Akarsular?n a??nd?rmas? daha çok mekanik yolla gerçekle?ir.

Mekanik A??nd?rmada Etkili Olan Faktörler
a) Akarsu yatak e?imi,
 b)Akarsuyun ak?m?,
c) Akarsuyun ak?? h?z?,
d) Akarsuyun yük miktar?,
e) Akarsuyu yata?? çevresindeki bitki örtüsü,
f) Akarsu yata??ndaki kayalar?n özelli?i,

• Akarsular a??nd?rma faaliyetini daha çok a??zdan kayna?a do?ru geri a??nd?rma ?eklinde gerçekle?tirir.
• Denize dökülen bir akarsu yata??n? en son deniz seviyesine kadar a??nd?r?r. Buna taban seviyesi (genel kaide seviyesi) denir. Göle dökülen akarsu da yata??n? en son göl seviyesine kadar yapar. Buna da yerel kaide seviyesi denir.

Denge Profili: Akarsular?n yata??n? a??zdan kayna?a do?ru geri a??nd?rarak düzle?tirmesiyle olu?an iç bükey e?riye denir. Türkiye akarsular? denge profiline ula?mam??lard?r.
Sebebi: Türkiye’nin bugünkü yer ?ekillerinin yak?n bir dönemde olu?mu? olmas?d?r.

Devamını oku...
 

a. Kuzey Yar?m Küre

Güne? ???nlar? Yengeç Dönencesi’ne 43°06' l?k aç? ile gelir.

K?? mevsiminin ba?lang?c?d?r.

En uzun gece, en k?sa gündüz ya?an?r.

Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi k?sal?r.

Bu tarihten itibaren geceler k?salmaya, gündüzler uzamaya ba?lar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur.

Ayd?nlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne te?et geçer.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güne? ???nlar?n? y?l içerisinde alabilece?i en dar aç? ile al?r. Bu tarihten itibaren güne? ???nlar?n?n gelme aç?lar? büyümeye ba?lar.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge ya?an?r. Bu tarihten itibaren gölge boylar? k?salmaya ba?lar.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn598
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta598
mod_vvisit_counterBu Ay25498
mod_vvisit_counterToplam7723555

Kimler evrimii

Şu anda 31 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev