TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9. S?n?f Ders Kitab? Etkinlikleri
L?SE 1 CO?RAFYA ETK?NL?K ÇALI?MASI
SAYFA (4)
A?a??daki  do?al unsurlar?n insan hayat?na etkilerinin neler oldu?unu günlük ya?ant?n?zdan ve farkl? kaynaklardan faydalanarak aç?klay?n?z.
 
SICAKLIK: Canl?lar?n hayatlar?n? devam ettirebilmeleri için normal bir s?cakl?k gerekir.Canl?lar çok yüksek ve çok dü?ük s?cakl?klar?n oldu?u yerlerde ya?amakda zorlan?r.Canl?lara uygun ko?ullar?n ortaya ç?kmas? ve bu ko?ullar?n devaml?l???nda s?cakl?k ?artlar? direk etkilidir. A??r? s?cak ve so?uk insan hayat?n? olumsuz etkiler. Giyim sa?l?k,tar?m, hayvanc?l?k, turizm, ula??m, ticaret gibi ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler.
 

YA?MUR
: Ya?mur su döngüsünün önemli bir parças?d?r.Canl?lar?n hayat?n?n devam? için suya ihtiyaç duyarlar ve bu suyun kaynaklar?ndan bir tanesi de buharla?an nemin ya?mur olarak yüzeye dönmesidir.Bitkiler,hayvanlar için tüm canl?lar için son derece önemlidir.A??r? ya?murlar olumsuz etkiler do?urabilir.Seller,heyelan, turizmi olumsuz etkileyebilir.
 

Devamını oku...
 
L?SE 1. SINIFLAR SAYFA 15 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
A?a??da verilen tarama haritas? ile ilgili sorular? cevaplay?n?z.


Resim kaynak:www.torpil.com
 
Devamını oku...
 
L?SE 1. SINIF SAYFA 16 ve 20 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
Kitab?n?zda verilen haritalar?n bas?m kalitesi çok yüksek de?il sevgili ö?renciler ,haritalar?n alt k?s?mlar?ndaki lejant bölümleri yeteri kadar sa?l?kl? okunmamakla beraber sorulara cevap vermeye çal??al?m.
 
 
1-Trabzon il ve ?lçeleri için 2 numaral? harita uygundur.
2-Trabzon ilinin akarsu havzalar? için 4 numaral? harita uygundur.
3-Ula??m yollar? ve çe?itleri için 6 numaral? harita uygundur.
4-Bitki örtüsü ve çe?itlili?i 3 numaral? harita uygundur.
5-2-5-ve 6 numaral? haritalarda zaman içerisinde de?i?meler olabilir.
6-4 ve 5 numaral? haritalardan faydalanarak haz?rlanabilir.
Devamını oku...
 
SAYFA 25 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
Yerel saat problemleri…
 
 
SORU-1- B noktas? O º boylam? yani ba?lang?ç meridyeni üstü, D noktas? 75 º Do?u boylam?ndad?r. Aralar?ndaki zaman fark? ne kadard?r?
       Çözüm: 75 º x 4’ = 300’ = 5 saattir.
    
SORU-2-B noktas?nda ( O º) yerel saat 12: 40 iken A(30 º Bat?) ve C ( 45 º Do?u) noktalar?nda yerel saat kaçt?r?
     A- 30 º - 0 º = 30 º meridyen fark?, 30 º x 4’ = 120’ = 2 saat zaman fark?, Bat?da yerel saat geridir. 12.40 -2.00 = 10. 40 yerel saat A noktas?nda 10.40
 
     B- 45 º- 0 º = 45 º boylam fark?, 45 º x 4’ = 180 ‘ = 3 sat zaman fark?, do?uda yerel saat ileri oldu?undan, 12. 40+ 3.00= 15.40 Yerel saat C noktas?nda 15.40 t?r.
Devamını oku...
 
Kitab?n?zdaki haritadan faydalanarak a?a??daki sorular? cevapland?r?n?z.
 
SORU-1- Bir ka??t parças?na kitab?n?zda sayfa 21 deki gibi ölçece?iniz yerler aras?n? i?aretleyiniz ve kitab?n?zdaki haritada verilen ölçek ile kar??la?t?rarak aras?ndaki uzakl??? hesaplayabilirsiniz.Yakla??k olarak Zonguldak ?stanbul aras? 225 km ç?kar…
 
SORU-2-Çorum’da yerel saat 16.15 iken ?zmit’te kaç olur.
Çorum 35 DM ?zmit 30 DM yer al?r.Bu bilgi kitab?n?zdaki haritadan elde edilmi?tir.
Aralar?ndaki meridyen fark? 35-30 : 5 meridyendir.
Her meridyen aras? 4’ oldu?undan zaman fark? 5x4: 20 dk zaman fark? vard?r.
?zmit daha bat?da oldu?u için saat daha geridir.16.15-20dk : 15:55 olur…
Devamını oku...
 

L?SE 1. SINIF SAYFA 38 ETK?NL?K ÇALI?MASI

 

A?a??daki tabloda verilen ifadelerin Ekvator’dan kutuplara do?ru gidildikçe nas?l bir de?i?im gösterdi?ini bo? b?rak?lan yerlere i?aretleyiniz…

?fadeler

Artar

Azal?r

De?i?ir

De?i?mez

Güne? ???nlar?n?n geli? aç?s?

 

X

 

 

S?cakl?k

 

X

 

 

Buharla?ma miktar?

 

X

 

 

Denizlerde tuzluluk oran?

 

X

 

 

Tar?m ve orman?n üst s?n?r?

 

X

 

 

Yer çekimi

X

 

 

 

Kuzey yar?mkürede kuzeye do?ru kutup

y?ld?z?n?n görünüm aç?s?

X

 

 

 

Bitki türleri

 

 

X

 

Kal?c? kar s?n?r?

 

 

X

 

Meridyenler aras?ndaki mesafe

 

X

 

 

Paraleller aras? mesafe

 

 

 

X

Gece gündüz aras?ndaki zaman fark?

X

 

 

 

 

 

 

A?a??daki tabloda verilen ifadelerin hangi olay?n sonucunda meydana geldi?ini kar??s?ndaki kutucuklara i?aretleyiniz.
?fadeler
Günlük hareket
Y?ll?k hareket ve eksen e?ikli?i
Yörüngenin elips olmas?
Dünyan?n güne?e olan uzakl??? y?l içinde de?i?ir.
 
 
x
Meridyenler aras? yerel saat fark? olu?ur.
x
 
 
Dünyan?n güne? çevresinde h?z? sabit de?ildir.
 
 
x
Mevsimlik s?cakl?k farklar? meydana gelir.
 
x
 
KYK’da yaz mevsimi,GYK’da k?? mevsimi daha uzun sürer.
 
 
x
Muson rüzgarlar? meydana gelir.
 
x
 
Eylül ekinoksu iki günlük gecikmeyle meydana gelir.
 
 
x
Gece-gündüz uzunluklar? de?i?ir.
 
x
 
?ubat ay? 28 gün sürer.
 
 
x
Güne? ???nlar?n?n yeryüzüne dü?me aç?lar? y?l boyunca de?i?ir.
 
x
 
Güne?’in ufuk üzerine do?du?u yer ve saat ile ,Güne?’in ufukta batt??? yer ve saat de?i?ir.
 
x
 
Dönencelerin ve kutup dairelerinin s?n?rlar?n? belirleyerek,matematik iklim ku?aklar?n?n olu?umuna neden olur.
 
x
 
Ayd?nlanma çemberi mevsimlere göre yer de?i?tirir.
 
x
 
Güne? ???nlar?n?n geli? aç?s? gün içerisinde de?i?ir.
x
 
 
30 derece ve 60 derece enlemlerinde dinamik bas?nç ku?aklar? olu?ur.
x
 
 
Günlük s?cakl?k farklar? olu?ur.
x
 
 
Cisimlerin gölge boylar? y?l içinde de?i?ir.
 
x
 
21 Aral?k’ta güney yar?m kürenin,21 haziranda ise kuzey yar?m kürenin güne?e daha dönük olmas?na neden olur.
 
x
 
Fiziksel çözülme meydana gelir.
x
 
 
Gece ile gündüz süreleri aras?ndaki fark?n,ekvatordan kutuplara gidildikçe artmas?na neden olur.
 
x
 
Meltem rüzgarlar? olu?ur.
x
 
 
Mevsimlerin olu?mas?na ve de?i?mesine neden olur.
 
x
 
Sürekli rüzgarlar?n ve okyanus ak?nt?lar?n?n yönlerinde sapma meydana gelir.
x
 
 
Güne? ???nlar? y?l boyunca dönencelere bir kez,dönenceler aras?na iki kez dik dü?er.
 
x
 

 
Devamını oku...
 
A?a??daki tabloda verilen olaylar hangi tarihlerde gerçekle?ir.Baz?lar?nda birden fazla tarih i?aretleyebilirsiniz.
 

OLAYLAR
21 Mart
21 Haziran
23 Eylül
21 Aral?k
Güne? ???nlar? yengeç dönencesine 90 derecelik aç?yla gelir
 
X
 
 
Güne? ???nlar? ö?le vakti ekvatora 90 derece ile gelir.
X
 
X
 
Kuzey yar?m kürede yaz mevsiminin ba?lang?c?d?r.
 
X
 
 
Bu tarihten itibaren KYK de geceler ,gündüzlerden uzun olmaya ba?lar.
 
 
X
 
KYK de en uzun gündüz en k?s gece ya?an?r.
 
X
 
 
KYK de sonbahar ,Güney Yar?m Kürede ilk bahar mevsiminin ba?lang?c?d?r.
 
 
X
 
Ekvatorda gece gündüz e?ittir.Ancak ekvatordan kuzeye gidildikçe gündüz uzar geceler k?sal?r.
X
 
 
 
Ayd?nlanma çemberi kutup noktalar?na te?et geçer.
X
 
X
 
Bu tarihten itibaren gündüzler k?salmaya geceler uzamaya ba?lar.Fakat 23 eylüle kadar gündüzler gecelerden uzundur.
 
 
X
 
 
Dünyan?n her yerinde gece gündüz birbirine e?ittir.
X
 
 
X
 
Ayd?nlanma çemberi kutup dairelerinden te?et geçer
 
X
 
X
Yengeç Dönencesinin kuzeyinde cisimlerin en k?sa gölgesi olu?ur.
 
X
 
 
Bu tarih kuzey kutup noktas?nda 6 ayl?k gecenin güney kutup noktas?nda 6 ayl?k gündüzün ba?lang?c?d?r.
 
 
 
X
 
KYK de k?? mevsiminin ba?lang?c?d?r.
 
 
 
X
Bu tarihten itibaren Güney Yar?m Kürede geceler,gündüzlerden uzun olmaya ba?lar.
X
 
 
 

 
Özellikle bu etkinlik ile ilgili cevaplardan faydalan?rken yorumlayarak kafan?zda dü?ünerek cevaplar? kullan?n daha kal?c? bir ö?renme sa?lar.Anlamad???n?z yerleri bizlere buradan yada ö?retmenlerinize sorabilirsiniz…
Devamını oku...
 
L?SE 1. SINIFLAR SAYFA 42 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 

Kentler
Matematik iklim ku?a??
S?cakl?k ku?a??
New York ( ABD) 41º K
Orta Ku?ak
Il?man Ku?ak
Kap ( G. Afrika Cum.) 33 º G
Orta Ku?ak
Il?man Ku?ak
Sydney ( Avustralya) 33 º G
Orta Ku?ak
Il?man Ku?ak
Sao Paulo ( Brezilya) 23 º G
Tropikal Ku?ak
S?cak ku?ak
Gröndland(Danimarka) 60- 85º K
Kutup Ku?a??
So?uk Ku?ak
Addis Ababa ( Etiyopya) 9º K
Tropikal Ku?ak
S?cak Ku?ak

Kaynak : http://geograpy.blogcu.com

 
L?SE 1.SINIFLAR SAYFA 43 ÖLÇME DE?ERLEND?RME SORULARI
 
A?a??daki sorular? cevapland?r?n?z.
 
SORU-1-Kuzey kutup çevresi yakla??k olarak (21 Mart -23 Eylül )6 ay güne? görür.Ancak buras? yinede buzlarla kapl?d?r neden.
 
Devamını oku...
 
Sayfa 48
 
A?a??daki sorular? kitab?n?zdaki grafi?e bakarak cevapland?r?n?z.
 
SORU-1-Atmosferde s?cakl?k de?i?imi nas?ld?r?
 
Atmosferin farkl? katlar? aras?nda farkl? de?i?im göstermektedir.Troposferde yukar? do?ru azal?rken, Stratosferde yukar? do?ru artmaktad?r.Mezosferde azal?rken, iyonosferde yukar? do?ru s?cakl?k azalmaktad?r.
 
SORU-2-Troposferde s?cakl?k de?i?imi nas?ld?r?
 
Troposferde s?cakl?k yukar? ç?k?ld?kça  azal?r.
 
SORU-3-Canl? ya?am? için en uygun s?cakl?k ?artlar hangi katmandad?r.
 
Troposfer kat?nda bulunur.
 
SORU-4-Bulut,sis,ya?mur,kar gibi hava olaylar?n?n hangi atmosfer kat?nda görülmesi beklenir.
 
Troposferde görülmesi beklenir çünkü bu olaylar?n gerçekle?mesi için gerekli olan su buhar? sadece bu kattad?r.
Devamını oku...
 
9.SINIFLAR ETK?NL?K ÇALI?MALARI
 
 
Etkinlik çal??mas?(Sayfa 55)
 
1-    Haritadaki s?cakl?klar hangi faktörle göre de?i?mektedir?
 
Enlem, Karasall?k denizellik ,Yükselti farkl?l?klar? ,ak?nt?lar
 
2-Enlem, karasall?k, yükselti, deniz ak?nt?lar? ve di?er faktörlerle ilgili örnekler veriniz.
Akdeniz k?y?lar?n?n Marmara k?y?lar?ndan daha s?cak olmas?( Enlem)
Uluda?’?n yüksek k?s?mlar?n?n Bursa merkezden daha so?uk olmas? ( Yükselti) 
Ülkemizde denizden uzak iç k?s?mlarda y?ll?k s?cakl?klar?n k?y?lardan az olmas?. (Kara ve Deniz Da??l???)
Toros da?lar?nda güneye bakan yamaçlar?n kuzey yamaçlardan daha s?cak olmas?.( bak?)
Avrupa’n?n bat? k?y?lar?n?n ayn? enlemde Kanada k?y?lar?ndan daha s?cak olmas? ( Okyanus ak?nt?lar?)
 
3 -Kendi ya?ad???m?z yer için etkili olan s?cakl?k faktörleri neler olabilir.
Denize yak?nl?k- uzakl?k, Yükselti, Enlem vb.
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn455
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6461
mod_vvisit_counterBu Ay19101
mod_vvisit_counterToplam7717158

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev