TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2012 Y?l? 9.S?n?f Dil Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 11-16

2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 11-16

 

1.?LET???M
1.Çizimler incelendi?inde insan?n ileti?im ihtiyac? kar??m?za ç?kar.

2.a)?nsano?lunun çevresiyle ileti?im kurmak için ba?vurdu?u yollar zaman içerisinde teknolojinin de geli?mesiyle hayli mesafe kat etmi?tir.
b) Söylenemez;çünkü ileti?im sadece insanlar aras?nda vard?r.
3.?nternet,telefon s?kl?kla kulland???m?z anla?ma araçlar?d?r.
4) Olabilir.
5)Atatürk ilke ve ink?laplar?yla bas?n özgürlü?ü aras?nda ili?ki kurulabilir.
SAYFA 11:
4) ?leti?im ……………………………………….?Ç?N ÖNEML?D?R.
Ø Hayat?n gere?i oldu?u için önemlidir.

 

Ø Hayat?n ak???n? sa?lad??? için önemlidir.

 

Ø ?nsanlar aras?nda geli?meyi sa?lad??? için önemlidir.

 

Ø Ki?ileri birbirine ba?layarak, onlar?n sosyal bir grup halinde uyum içinde ya?amalar?na yard?mc? oldu?u için önemlidir.
Ø Belli bir toplumda insan?n kendinden önce var olan kurallar? ö?renmesi, de?er ve inançlar? benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynamas? yani toplumsalla?y? sa?lad??? için önemlidir.

 

Ø Bireylerin kendi amaçlar? do?rultusunda ortak bir amaçta birle?erek toplumsal örgütlenmelerin kurulmas?nda da rol oynad??? için ÖNEML?D?R.
Devamını oku...
 
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 18-25

2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 18-25

 

SAYFA 18

2.?NSAN-?LET???M VE D?L
HAZIRLIK:
1) Birinci resimde insan ve hayvan aras?nda bir ileti?im kurulmak istense de ayn? kaynaktan ileti?im sa?lanmad??? için varsay?mlar üzerinde yürümektedir. Di?er resimde ileti?im ayn? türden varl?klar aras?nda diyalog sa?land??? için ileti?im gerçekle?mi?tir.
2) Hayvanlar?n yapt?klar? davran??lar içgüdüseldir ve neyi neden ve niçin yapt?klar?n? bilmezler ve kendilerini geli?tirmezler ama insanlar sürekli sorgulayan, de?i?tiren, geli?tiren bir varl?kt?r.

3) Dil; her ne kadar bir anla?ma arac? olarak tan?mlansa da dil, milletlerin geli?mesine rehberlik eden, geçmi?iyle gelece?i aras?nda köprü görevi gören bir kültür mîras?d?r. Diline ve dinine sahip ç?kmayan milletler k?sa zamanda kendi de?erlerinden koparak ba?ka egemen milletlerin sömürgesi hâline gelirler. Onun içindir ki dilimizi ve dinimizi titiz bir ?ekilde korumam?z ve yozla?t?rmadan bir sonraki nesle aynen aktarmal?y?z. Bir milleti di?er milletlerden ay?ran en önemli fark o milletin kendi kültürüdür. Kültürü olu?turan unsurlar?n en ba??nda da dil ve din gelir. Çünkü kültür dile ve dine ba?l?d?r. Bütün kültür faaliyetlerinin temelinde bunun ikisi yatar. ?nsanlar onlarla bilgi edinir, onlarla ya?ar.

Devamını oku...
 
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 28-34 Aras?

2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Ekoyay Yay?nlar?) Sayfa 28-34 Aras?

 

3. D?L KÜLTÜR ?L??K?S?

Haz?rl?k

1. Belli bir dili konu?an insanlar?n olu?turdu?u toplulu?a millet denir. Bu milletler bir kimlik etraf?nda ?ekillenir. Bunun neticesinde ayn? dili konu?an, ayn? kültüre sahip olan ayn? duygulara hakim olan topluluklar meydana gelir. Dil olmasayd? olu?an kimlik insanlar? bir arada tutmaya yetmezdi.
2. Bu topluluklar elbette ki do?al afetler sonucunda ortadan kalkmam??t?r. Bu topluluklar? olu?turan insanlar?n art?k belli kimlik etraf?nda toplanacak bir de?er kalmad??? de?i?im göstererek ba?ka devlet ya da millet olarak varl?klar?na devam etmi?lerdir.
3. Ortak bir dil birlikteli?i olu?mazd? ve millet olamazd?k.
4. Gösteremezdi bilim ve dil o kadar geli?me göstermemi?ti.
1. Etkinlik
“Ya dil olmasayd?!” veya “Dilin varl??? ne getirdi?” sorular?ndan biri seçilerek k?sa bir yaz? yaz?l?r. Yaz?lardan birkaç? s?n?fta okunur.
Devamını oku...
 
Ünite Sonu Ölçme – De?erlendirme
1. Hababam S?n?f? metninde dilin kaç farkl? i?levde kullan?ld???n? ve bu i?levlerde iletinin düzenlenme amac?­n? belirleyiniz.
1. 1 ) ?letinin düzenlenme amac? : Al?c?ya iletiyi do?rudan göndermek
Dilin i?levi : GÖNDERGESEL ??LEV
Edebiyat… Sembolizm demektir.”
2 ) ?letinin düzenlenme amac? : Duygu ve dü?ünceyi dile getirmek
Dilin i?levi : HEYECAN B?LD?RME ??LEV?
“Küstah!” diye ç?k??t?, “Sen nas?l olur da bir büyük ?aire.”
3 ) ?letinin düzenlenme amac? : Harekete geçirmek
Dilin i?levi : ALICIYI HAREKETLEND?RME ??LEV?

“Sahne aç?lm??ken Piyale’ye söyleyelim, bir piyes de biz oynayal?m

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn628
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1658
mod_vvisit_counterBu Ay26558
mod_vvisit_counterToplam7724615

Kimler evrimii

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev