TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ünite Sonu Ölçme – De?erlendirme
1. Hababam S?n?f? metninde dilin kaç farkl? i?levde kullan?ld???n? ve bu i?levlerde iletinin düzenlenme amac?­n? belirleyiniz.
1. 1 ) ?letinin düzenlenme amac? : Al?c?ya iletiyi do?rudan göndermek
Dilin i?levi : GÖNDERGESEL ??LEV
Edebiyat… Sembolizm demektir.”
2 ) ?letinin düzenlenme amac? : Duygu ve dü?ünceyi dile getirmek
Dilin i?levi : HEYECAN B?LD?RME ??LEV?
“Küstah!” diye ç?k??t?, “Sen nas?l olur da bir büyük ?aire.”
3 ) ?letinin düzenlenme amac? : Harekete geçirmek
Dilin i?levi : ALICIYI HAREKETLEND?RME ??LEV?

“Sahne aç?lm??ken Piyale’ye söyleyelim, bir piyes de biz oynayal?m

4 ) ?letinin düzenlenme amac? : ?leti?imin devap edip etmeyece?ini ö?renmek
Dilin i?levi : KANAL KONTROL ??LEV?
“Otello’yu mu oynayal?m?”
5 )?letinin düzenlenme amac? : ?iiri ifade etmek
Dilin i?levi : ???RSEL ??LEV
“Âte? doludur, tutma yanars?n
Kar??nda ?u gülgûn piyâle!”
 
2. Hababam S?n?f? metninde geçen bir ileti?im sürecini ele alarak bu süreçteki ileti?im ö?elerini ileti?im tab­losu üzerinde gösteriniz.
2.
3. Hababam S?n?f? metninde geçen “bir biçimine getir-”, “edebiyatç? geçinen Refüze”, “dersin kaynat?lmas?” kelime gruplar?n?n argo olup olmad???n? argonun özelliklerini dikkate alarak söyleviniz.
3. “bir biçime getir-“ ve “dersin kaynat?lmas?” argo iken “edebiyatç? geçinen Refüze” argo de?ildir.
 
4.ERK?N KU?
Melek kebi gözel bir ku?
Tal ?ahige kelib kondi.
Dedim: “Ku?ça, yanimge tü?,
Ya? könglimge elem toldi.
 
NAZLI D?LBER
Ala gözlü benli dilber
Bir gün gelsen bize do?ru.
Seni sevdim can u dilden
Çekme kendin naza do?ru.
Özbek ?air Aybek’e ait olan Erkin Ku? (Hür Ku?) ve Â??k Veysel’e ait olan Nazl? Dilber?iirlerinde kullan?lan dil ?stanbul Türkçesine göre de?erlendirildi?inde neler söylenebilir?
Özbek ?airin yazd??? ses, yap? ve kelime da?arc??? olarak di?erinden farkl?d?r. Nazl? Dilber’de a??z yani konu?ma diline ait özellikler varken di?erinde lehçe özellikleri vard?r.
 
5. A?a??dakilerden hangisi ileti?im ögelerinden biri de?ildir?
A) ?leti
B) Al?c?
C) Gönderge
D) ?ifre
E) Kanal
Cevap:c
 
6. “Eyvah, bunlarda m? ba??ma gelecekti!
Vay ba??ma gelenler…”
Yukar?daki cümlede dil hangi i?levde kullan?lm??t?r?
A) Heyecana ba?l? i?lev
B) Kanal? kontrol i?levi
C) Dil ötesi i?lev
D) Göndergesel i?lev
E) ?iirsel i?lev
Cevap: A
 
7. A?a??daki cümlelerde bo? b?rak?lan yerlere uygun kelimeleri yaz?n?z.
Dil GÖNDERGESEL i?levde kullan?ld???nda iletinin iletmek istedi?i husus, iletinin kendinde aranmal?d?r.
GÖSTERGE kendi d???nda bir ba?ka ?eyi gösteren, dü?ündüren onun yerini alabilen nesne, görünü? ve olgu­dur.
?leti?imde, ileti?imi sa?layan unsurlar?n birlikte meydana getirdikleri ortama BA?LAM denir.
8. A?a??daki cümlelerin kar??s?na yarg?lar do?ru ise “D, yanl?? ise “Y” yaz?n?z.
Her gösterge, gösteren ve göndergeden olu?ur. ( D )
?leti?imde i?aretle anlatmadan sembollerle (dil göstergesiyle) anlatmaya geçi?te zamana ihtiyaç yoktur. ( Y )
Türkiye Türkçesinde ilmî dil ?stanbul a?z?d?r. ( D )
9. Dille sa?lanan ileti?imle dil d??? ögelerle sa?lanan ileti?imin fark? nedir?
9. Dille sa?lanan ileti?im insanlar?n daha kolay anla?abilmelerini sa?layan bir unsurdur. Dil d??? göstergeler ise dille sa?layan ileti?imi destekler.
10. Dilin toplum ya?am?ndaki önemi nedir?
10. Toplumlar?n olu?mas?nda en büyük etken ayn? dille yazmalar? ve yaz? dili olu?turmalar?d?r. Yaz? dili , kültür dili olan toplumlar bir arada ya?amalar? daha kolay olur.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn585
mod_vvisit_counterDn1100
mod_vvisit_counterBu Hafta1685
mod_vvisit_counterBu Ay31547
mod_vvisit_counterToplam7554992

Kimler evrimii

Şu anda 21 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev