TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 28-34 Aras?

2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Ekoyay Yay?nlar?) Sayfa 28-34 Aras?

 

3. D?L KÜLTÜR ?L??K?S?

Haz?rl?k

1. Belli bir dili konu?an insanlar?n olu?turdu?u toplulu?a millet denir. Bu milletler bir kimlik etraf?nda ?ekillenir. Bunun neticesinde ayn? dili konu?an, ayn? kültüre sahip olan ayn? duygulara hakim olan topluluklar meydana gelir. Dil olmasayd? olu?an kimlik insanlar? bir arada tutmaya yetmezdi.
2. Bu topluluklar elbette ki do?al afetler sonucunda ortadan kalkmam??t?r. Bu topluluklar? olu?turan insanlar?n art?k belli kimlik etraf?nda toplanacak bir de?er kalmad??? de?i?im göstererek ba?ka devlet ya da millet olarak varl?klar?na devam etmi?lerdir.
3. Ortak bir dil birlikteli?i olu?mazd? ve millet olamazd?k.
4. Gösteremezdi bilim ve dil o kadar geli?me göstermemi?ti.
1. Etkinlik
“Ya dil olmasayd?!” veya “Dilin varl??? ne getirdi?” sorular?ndan biri seçilerek k?sa bir yaz? yaz?l?r. Yaz?lardan birkaç? s?n?fta okunur.
1. Metin
SOSYAL B?R KURUM OLARAK D?L
1. Ayn? dili kullanan fertler nesnelere, canl?lara ayn? isimleri vermesi sonucu aralar?nda bir yak?nl?k meydana ve bunun sonucunda din, kültür, gelenek, tarih gibi ortak de?erlerle beraber bir millet te?kil eder.
2. Ayn? dili kullanan bütün bireyler duygu ve dü?ünce dünyas?nda birbirine yak?nla??rken kullanmayan insanlar birbirinden oldukça uzakla??rlar ve bu millet olman?n önündeki en büyük engeldir.
2. Metin
D?L VE KÜLTÜR
3. ?nsan önce dü?ünür, sonra konu?ur ve sonra da bunlar? harekete geçirir. Konu?an bir insan dü?ünme a?amas?n? geçmi?tir. Dolay?s?yla ayn? dili kullanan topluluklar ayn? dü?ünceleri bir kab?n içine koymu? demektir.
4. Dil olu?turan insanlar sabahtan ak?ama evde, sokakta , pazarda vs. gibi sürekli konu?ur ve kültürünü yo?urur. Konu?an ki?iler fark?nda olmasa da bir sonraki ku?a?a bir ?ey b?rak?r ve kültür ile tarih de bu ?ekilde ortaya ç?kar. Yani dil kültürün olu?mas?nda en temel etkendir.
5. Dil, milli kimli?in olu?mas?ndaki temel etkenlerden biridir. Dilleri kaybetmi? milletler mutlaka milli kimliklerini kaybetmi?lerdir. Sömürgeci ülkeler (?ngiltere gibi) girdikleri ülkede sadece yer alt? ve yer üstü kaynaklar? sömürmezler, o milletin dili ile ba??n? kopar?p asimile etmenin yoluna bakarlar.
 
6. a. Hukuk, Edebiyat, Ekonomi, Felsefe, Tarih, Gündelik Ya?am,
b.
3. Metin
KÜL T?G?N AB?DES? (Güney yüzü)
4. Metin
ATASÖZLER? ( SAVLAR)
7. Türkleri tarihi, siyasi geçmi?i, gelenek ve görenekleri ve zihniyetleri hakk?nda bilgi verir.
8. Dilin kültür ta??y?c?l??? özelli?i göstermemektedir. Dilin kal?c?l??? ve tarihin nas?l oldu?udur ki bunlarda en önemli dil kültür bir sonraki ku?a?a ta??r.
9.Ayn? dili konu?an insanlar?n ayn? kültür ve benliklerinin ne oldu?unu kendi ku?a??na ve bir sonraki ku?a?a göstermek amac?yla yaz?lmas? olarak yorumlanabilir.
10. Yine dil vas?tas?yla ki özellikle yaz? dili denilen kültürü bir sonraki ku?a?a aktaran en önemli araçt?r. Sözlü kültürdeki birçok atasözü, hikaye, türkü, a??t, destan… belki unutulmu?tur ya da de?i?erek günümüze gelmi?tir ama yaz?ya geçenler art?k de?i?mesi mümkün de?ildir.
2. Etkinlik
Ara?t?rma sonuçlar?ndan hareketle dil-kültür ili?kisini anlatan k?sa yaz?lar YAZINIZ.
5. Metin
VERMEK VE ÖTES?
11. Buradaki metinde özellikler a??z özellikleri ve konu?ma dili esere yans?t?lm??t?r.
12.
YAZI D?L?
KONU?MA D?L?
medeniyet dili
günlük dil
kal?c?l?k
geÇ?C?
devlete
ferde
D?L KURALLARINA UYULUR
D?L KURALLARINA UYULMAZ
 
3. Etkinlik
Yap?lan ara?t?rmalar do?rultusunda soru cevap yöntemi ile Türkçenin özellikleri a?a??daki ölçütlere göre belirlenir.
a. Lehçe ve a??z terimlerinin anlamlar?
a. LEHÇE: Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayr?lm?? olup büyük farkl?l?klar gösteren kollar?na denir. Örn: Çuva?ça, Yakutça
A?IZ : Bir ülke içinde ayn? dilin farkl? konu?ma ?ekillerine denir. Yörelere göre söyleyi? farkl?l?klar? vard?r ama yaz?l??
ayn?d?r. Örn: Karadeniz a?z?, Ege a?z?…
 
b. A??zlardan birinin zamanla ortak kültür dili durumuna gelmesi
b. Milli edebiyat döneminde ?stanbul a?z? ortak yaz? dili haline gelmi?tir ki bugün kulland???m?z yaz? dili budur.
c. Ortak dilin resmî dil ve ilmî dil ile ili?kisi
c. Kullan?lan ortak dilimiz Türkiye Türkçesinin olu?mas?n? ve bunun sonucunda halk?n devletin ve okullar?n ayn? dili kullanmas? hem resmi dili hem de ilmi dilin olu?mas?n? sa?lam??t?r.
ç. Ortak kültür dilinin yaz? dili olarak kullan?lmas?
ç. Yaz? dilimizin ?stanbul a?z? belirlenmesi ortak kültürümüz olu?mas?na vesile olmu?tur.
 
6. Metin
AKILLI GIZ
13. Vermek ve Ötesi daha anla??labilir nedeni bizim konu?ma dilimize yak?nken di?eri Türkçenin lehçesiyle yaz?lm??t?r.
14.
—► “Ne bilem az?m vam?yo sook suya, teze ekme?e.” cümlesi a??z özelli?i ta??r.
—► “Garip g?z aglap-eñräp yola dü?en” cümlesi lehçe özelli?i ta??r.
14. Lehçe, bir dilden tarihi bilinmeyen devirlerde ayr?ld??? için anla??lmas? zordur ve tabir yerindeyse yeni bir dil ö?renmek gibidir, ama a??zlar bizim co?rafyam?zda konu?uldu?u için kolayca anla??l?r. Yaz?ya aktar?m? konusunda lehçenin yaz?ya aktar?m? zorken di?eri de?il.
15.
a. Vermek ve Ötesi’nde yöresel ve söyleyi? farkl?l?klar? ama Ak?ll? G?z metninde ses, yap? ve söz dizimi fakl?l?klar? göze çarpmaktad?r.
b. A??z: ?stanbul A?z?, Konya A?z?, Trabzon A?z?, Burdu A?z?…
Lehçe: Çuva?ça ve Yakutça
16. a.
a. Argo: Bir sosyal s?n?f?n, bir meslek grubunun ya da bir toplulu?un üyelerinin kulland???, genel dilin sözcüklerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni sözcükler, deyimler katarak olu?turulan özel dil. Bir toplumda geçerli genel dilden ayr?, ama ondan türemi? olan, yaln?zca belli çevrelerce kullan?lan, toplumun her kesimince anla??lmayan, kendine özgü bir sözcük, deyim ve deyi?lerden olu?an argonun, ayr? bir grameri yoktur.
Argo, anadil içinde sonradan türetilmi? bir yard?mc? dil olarak konu?ulur. Temelde sözlü ve do?al bir dildir. Argo sürekli de?i?en ve geli?en özel bir dil olmakla birlikte olu?umunu baz? genel ilkelere ba?lamak mümkündür. S?fatlardan cins isim türetme, eski ve bölge dili sözlerinden yararlanma, genel dildeki sözcüklerin biçimlerini bozma, yabanc? kökenli sözcük kullanma, sözcüklerin anlamlar?n? kayd?rma ve de?i?tirme bu ilkelerin ba?l?calar?d?r. Türk argosu eski ?stanbul’un külhanbeyi ve tulumbac? çevrelerinde geli?mi?tir.
Rak?’ya “anzarot”, polis”e “aynas?z”, kâ??t paraya “papel” vs. demek; bo? ver, abay? yakmak, aç?ktan almak, bo? koymak gibi deyi?ler argo içinde zikredilir.
b. b. Bir ili?kisi vard?r . (Yukar?daki cevab?n içinde ili?kisi yazmaktad?r.)
 
Anlama – Yorumlama
1.Resimlere göre herkes kendi bulundu?u yörenin konu?ma diliyle anla?sa da yaz? dilimiz ?stanbul Türkçesi oldu?u için çok anla??p ileti?ime geçebilmekteyiz.
2.
2. Dilin kal?c?l???n? ve kültür ta??y?c?l??? özelli?i gösterir. Dildeki birçok kelime, kavram, atasözü …. Do?ar, geli?ir ve halk?n duygu ve dü?üncelerine göre baz?lar? ya ölür baz?lar? günümüzü de geçip yar?na kal?r. Bu ?ekilde eskiye dair ne varsa bir sonraki ku?a?a kalm??t?r.
3. A?a??daki ?emay? yorumlay?n?z.
3. ?nsanlar? kendi yörelerinde istedikleri ?ekilde yöresel özellikleriyle konu?abilirler. Ama ortak bir dil olu?turmak için bizler ?stanbul a?z?n? yaz? dili olarak seçtik ve bunun sonucunda bir ortak dilimiz, bir yaz? dili ve bir ilim dilimiz oldu. Bugün okullarda ve üniversiteler Türkiye ya?ayan ve hangi yöresel söyleyi?leri kullan?rsa kullans?n hangi etnik kimli?i ba?l? olursa olsun ayn? yaz? diliyle ileti?ime geçti?imiz için kendimize ait bir ilim dilimiz mevcuttur.
 
4. Etkinlik
Ölçme – De?erlendirme
1. A?a??dakilerden hangisi dil-kültür ili?kisi için söylenemez?
CEVAP: C
 
2. A?a??daki cümlelerde bo? b?rak?lan yerlere uygun kelimeleri yaz?n?z.
Ulusal s?n?rlar içinde kullan?lan bir dilin, farkl? co?rafi bölgelerdeki söyleyi? biçimine A?IZ denir.
Bir dilin tarihî, siyasi, sosyal ve kültürel sebeplerle çe?itli bölgelerde zamanla ses, yap? ve kelime da?arc??? bak?m?ndan önemli farklarla birbirinden ayr?lan kollar?na LEHÇE denir.
 
3. A?a??da verilen Türk dillerini Türkiye Türkçesine göre lehçe ve a??z olma durumu do?rultusun­da e?le?tiriniz.
3. Tatar’?n konu?tu?u Türkçe : LEHÇE
Ispartal?n?n konu?tu?u Türkçe : A?IZ
Elâz??l?n?n konu?tu?u Türkçe : A?IZ
Türkmen’in konu?tu?u Türkçe : LEHÇE
K?rg?z’?n konu?tu?u Türkçe : LEHÇE
 
4. A?a??daki cümlelerin kar??s?na yarg?lar do?ru ise “D”, yanl?? ise “Y” yaz?n?z.
Bir ülkede konu?ulan a??zlar içinde yayg?nla?arak hâkim duruma geçen ve herkes taraf?ndan benimsenip kul­lan?lan dile konu?ma dili denir. ( D )
Konu?ma dili birçok a?za ayr?ld??? hâlde, yaz? dili daha birle?tirici özellik ta??r. ( D )
Konu?ma dili, ku?aklara ve bireylere ba?l? olarak varl???n? devam ettirdi?i için bireylerle birlikte o da kay­bolur. ( Y )
5. “Bulundu?u co?rafyan?n iklimi, tabiat ?artlar?, bitki örtüsü, hayvan varl??? dilin muhtevas?n? belirler. Söz geli?i Araplar ‘deve’ için pek çok kelime kullan?rken Eskimolar ‘buz’ ve ‘kar’ için yüzlerce kelime olu?turmu?lard?r.“
A. Bican ERC?LASUN’un bu sözlerinden dil-kültür ili?kisi ile ilgili hangi sonuçlara ula??labilir?

5. ?nsanlar? ya?ad??? birçok özellikler onlar?n kelime hazinesine de etki eder.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn663
mod_vvisit_counterDn1100
mod_vvisit_counterBu Hafta1763
mod_vvisit_counterBu Ay31625
mod_vvisit_counterToplam7555070

Kimler evrimii

Şu anda 68 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev