TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 18-25

2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 18-25

 

SAYFA 18

2.?NSAN-?LET???M VE D?L
HAZIRLIK:
1) Birinci resimde insan ve hayvan aras?nda bir ileti?im kurulmak istense de ayn? kaynaktan ileti?im sa?lanmad??? için varsay?mlar üzerinde yürümektedir. Di?er resimde ileti?im ayn? türden varl?klar aras?nda diyalog sa?land??? için ileti?im gerçekle?mi?tir.
2) Hayvanlar?n yapt?klar? davran??lar içgüdüseldir ve neyi neden ve niçin yapt?klar?n? bilmezler ve kendilerini geli?tirmezler ama insanlar sürekli sorgulayan, de?i?tiren, geli?tiren bir varl?kt?r.

3) Dil; her ne kadar bir anla?ma arac? olarak tan?mlansa da dil, milletlerin geli?mesine rehberlik eden, geçmi?iyle gelece?i aras?nda köprü görevi gören bir kültür mîras?d?r. Diline ve dinine sahip ç?kmayan milletler k?sa zamanda kendi de?erlerinden koparak ba?ka egemen milletlerin sömürgesi hâline gelirler. Onun içindir ki dilimizi ve dinimizi titiz bir ?ekilde korumam?z ve yozla?t?rmadan bir sonraki nesle aynen aktarmal?y?z. Bir milleti di?er milletlerden ay?ran en önemli fark o milletin kendi kültürüdür. Kültürü olu?turan unsurlar?n en ba??nda da dil ve din gelir. Çünkü kültür dile ve dine ba?l?d?r. Bütün kültür faaliyetlerinin temelinde bunun ikisi yatar. ?nsanlar onlarla bilgi edinir, onlarla ya?ar.

Sayfa 20:
ESK?C? METN?-REF?K HAL?T KARAY
MET?N SORULARI:
1) Hasan kendi halinde sessiz, peltek konu?an biridir. Filistin’in ücra kasabas?nda ya?amakta ve buran?n dilini bilmemektedir.
2) Filistin’in ücra kasabas?nda dilini bilmedi?i insanlar?n aras?nda ya?amaktad?r ve ihtiyaç duydu?u ?ey ise kendisi gibi konu?abilece?i, anla?abilece?i birilerini bulmak.
3) Ana dilini konu?an kimsenin olmamas? onu hayattan kopar?rken bu dili konu?an bir eskici görmesi ve onunla konu?mas? hayata tekrar ba?lamaktad?r.
4) Yaln?zl???…
5) Hayat?n her an?nda insan konu?ma ve anla?ma ihtiyac? duyar. Kendisiyle ayn? dili konu?an birilerini bulamay?nca hayat? çok zorla??ren temel ihtiyaçlar?ndan biri olan ileti?imi sa?layamaz,derdini anlatamaz,ya?am? oldukça zor bir hal al?r.
6) A) Ayn? dili kullanmalar?
b) tan??mak
c) Dil yetisi olmayan ki?ilerde ileti?im eksik kal?r. Di?er ileti?im vas?talar?n? kullanmak zorunda kal?rlar.
ç) jest ve mimikler,i?aretlerdir.
d) Ayn? dil göstergelerini yani ayn? dili bilmeleri gerekir.
 
B) D?L-?NSAN ?L??K?S?
Pek çok bilimadam? insan ileti?imini di?er ileti?im sistemlerinden üstün k?lan davran???n 'konu?ma yoluyla dili kullanabilme' oldu?u görü?ünde birle?mektedir. Dil, insanlar?n ileti?imde bulunmak amac? ile geli?tirdikleri bir anla?ma arac?d?r. Ba?ka deyi?le, dilin birinci i?levi ileti?imdir. Bu i?levi yerine getirmede dil, insanlar?n dü?ünce, duygu, istek, deneyim v.b. ya?ant?lar?n? birbirlerine aktarabilmelerini; d?? dünyay? yorumlayarak kendi dünyalar?na getirebilmelerini sa?layan; "bu zaman ve bu yerden, o zaman ve o yer hakk?nda dü?ünerek bu dü?ünü yans?tabilmelerine" ve insan?n "kendi kendini ke?fetmesine" olanak veren bir araç olma özelli?i ta??maktad?r.
 
Sayfa 21.
a) . ?leti?imde ayn? dil göstergesini kullanan insanlar zaman zaman jest ve mimiklerini kullanarak da anla?ma sa?layabilirler. Hatta baz? zaman bu anla?ma ?ekli dil göstergesinden daha etkili olabilmektedir.
b) Jest ve mimikler,resimler,semboller…
2.etkinlik:
Dilin do?u?u
Dilin nas?l olu?tu?unu kesin olarak bilebilmenin bir yolu yoktur. ?zleri yar?m milyon y?l öncesine kadar dayanan insan ya?am?na bak?ld???nda insanlar?n bu i?i nas?l geli?tirdiklerine dair bir kan?t bulunamam??t?r. Bu kan?t bo?lu?unda birçok teori ortaya at?lm??t?r.
1) Tanr?sal Teori: Allah Âdem’i yaratm??t?r ve Âdem’in seslendirdi?i her canl?n?n ismi o olmu?tur. Bir Hindu inan???na göre lisan evrenin yarat?c?s? Brahma'n?n e?i tanr?ça Sarasvasti'den gelmektedir. Birçok dinde insanlar?n lisanlar? ile yarat?ld?klar? inanc? vard?r. Teoriye göre insan denilen varl?k tek bir atadan gelmi?se, insanla birlikte geli?en dil de tek bir kökenden gelmi? olmal?d?r
2) Yans?ma Teorisi: ?lk insanlar, çevrelerindeki sesleri taklit ederek ilkel dilleri olu?turmu?lard?r. Modern bütün dillerde do?al ses yans?malar?na kar??l?k gelen kelimeler bulunmaktad?r. Bu da yans?ma teorisini desteklemektedir. Türkçede V?z?lt?, m?r?lt?, f?s?lt?, gürültü, çat?rt?, pat?rt?, havlama, horlamagibi kelimeler yans?ma kelimelerdir. Buna ra?men somut olmayan, ses olgusuna sahip olmayan kelimelerin olu?umunu bu teori ile aç?klamak zordur.
3) Ünlemler Teorisi: ?lk insanlar, korkular?n?, ac?lar?n?, sevinçlerini, ruh hâllerini d??a vuran sesler olu?turmu?lar, böylece dil olu?mu?tur.
4) Birlikte ?? Teorisi: ?lk insanlar, i?leri birlikte yapmaya ba?lam??lar, birlikte tempo olu?turmu?lard?r
7.soru:
insanlar?n hayat?nda her zaman geni? ve sürekli kulland?klar? ileti?im, dil göstergeleridir. Ama toplum hayat?ndaki geli?meler zamanlar bunun d???ndaki araçlar? da bizi kullanmaya itmi?tir. Bunlardan baz?lar? da zaman içerisinde di?erinden daha etkili olmu?tur. Örne?in sinirli oldu?unu söyleyen biri ile ka?lar? çatan ve hareketleri gergin olan birinin biz de b?rakt??? etki ayn? olmaz. Burda bazen dil d??? göstergelerde etkili olur. Kullan?m alan? aç?s?ndan ise en yayg?n olan? dil göstergesidir.
8a) Bir göstergenin gerçek dünyadaki kar??l???na gönderge denir.Gönderge, kendisinden söz edilen nesne ki?i ya da kavram?n kendisidir.Sözgelimi vapur kelimesi bir gösterge, vapurun kendisi ise bir göndergedir.
c. Müftüler, nergislik , kadife, inci çiçe?i
 
3. Metin : GÖNDERGESEL ??LEV
 
 
4. Metin :ALICIYI HAREKETLEND?RME ??LEV?
 
5. Metin :KANAL KONTROL ??LEV?
 
6. Metin :HEYECAN B?LD?RME ??LEV?
 
7. Metin ?L ÖTES? ??LEV
 
8. Metin :???RSEL ??LEV
 
11) a ve b. cevab?:
 
1 ) ?letinin düzenlenme amac? : Ayakkab?n?n derisi hakk?nda bilgi vermek.
 
Dilin i?levi : GÖNDERGESEL ??LEV
 
2 ) ?letinin düzenlenme amac? : Duygu ve dü?ünceyi dile getirmek
 
Dilin i?levi : HEYECAN B?LD?RME ??LEV?
 
3 ) ?letinin düzenlenme amac? : Harekete geçirmek
 
Dilin i?levi : ALICIYI HAREKETLEND?RME ??LEV?
 
4 ) ?letinin düzenlenme amac? : ?leti?imin devap edip etmeyece?ini ö?renmek
 
Dilin i?levi : KANAL KONTROL ??LEV?
 
5 ) ?letinin düzenlenme amac? : Dille ilgili bilgi vermek
 
Dilin i?levi : D?L ÖTES? ??LEV
 
6 )?letinin düzenlenme amac? : ?iiri ifade etmek
 
Dilin i?levi : ???RSEL ??LEV
 
ANLAMA YORUMLAMA
1. ?nsan dili kulland??? ölçüde ileti?ime geçer ve ne kadar ileti?im kurarsa o kadar sosyal bir varl?k olur.
 
 
3. Etkinlik
 
2. KEREM ?LE ASLI METN?
Burada HEYECAN B?LD?RME ??LEV?, ???RSEL ??LEV, KANAL KONTROL ??LEV? ve ALICIYI HAREKETE GEÇ?RME ??LEV? kullan?lm??t?r.
 
Ölçme – De?erlendirme
 
1. A?a??dakilerden hangisi dilin kayna?? ile ilgili görü?lerden biri de?ildir?
CEVAP: E
 
2. A?a??daki cümlelerde bo? b?rak?lan yerlere uygun kelimeleri yaz?n?z.
 
Jest ve mimikler dil d??? ileti?im araçlar?ndand?r.
 
Dil, insano?lu için en geçerli ve yayg?n ileti?im arac?d?r.
 
“S?fatlar ismi niteleyen kelimelerdir.” cümlesinde dil, D?L ÖTES? ??LEV kullan?lm??t?r.
 
3. A?a??daki cümlelerle dilin bu cümlelerde kullan?lan i?levlerini e?le?tiriniz.
 
Ne zaman kitap okumaya ba?layacaks?n? D?L?N KANAL KONTROL ??LEV?
 
Aman Allah’?m, bu ne büyük felaket! HEYECAN B?LD?RME ??LEV?
 
Çöller, temel olarak ekvatorun kuzey ve güneyinde 15-40 dereceler aras?nda bulunan çok kurak alanlard?r. GÖNDERGESEL ??LEV?
 
 
 
4. A?a??daki cümlelerin kar??s?na yarg?lar do?ru ise “D”, yanl?? ise “Y” yaz?n?z.
?leti?imde temel amaç anla?may? sa?lamakt?r. ( D )
 
?leti?imde temel amaç anla?may? sa?lamakt?r. ( D )
 
Dil d??? ileti?im araçlar? ile yap?lan ileti?im, dille yap?lan ileti?imden daha kullan??l?d?r. ( Y )
 
?leti dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmi?se dil, dil ötesi i?levde kullan?lm??t?r. ( D )

5. Dil-insan ili?kisinden hareketle dilin insan hayat?ndaki yeri ile ilgili ç?kar?mlarda bulununuz.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn717
mod_vvisit_counterDn1100
mod_vvisit_counterBu Hafta1817
mod_vvisit_counterBu Ay31679
mod_vvisit_counterToplam7555124

Kimler evrimii

Şu anda 51 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev