TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 11-16

2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 11-16

 

1.?LET???M
1.Çizimler incelendi?inde insan?n ileti?im ihtiyac? kar??m?za ç?kar.

2.a)?nsano?lunun çevresiyle ileti?im kurmak için ba?vurdu?u yollar zaman içerisinde teknolojinin de geli?mesiyle hayli mesafe kat etmi?tir.
b) Söylenemez;çünkü ileti?im sadece insanlar aras?nda vard?r.
3.?nternet,telefon s?kl?kla kulland???m?z anla?ma araçlar?d?r.
4) Olabilir.
5)Atatürk ilke ve ink?laplar?yla bas?n özgürlü?ü aras?nda ili?ki kurulabilir.
SAYFA 11:
4) ?leti?im ……………………………………….?Ç?N ÖNEML?D?R.
Ø Hayat?n gere?i oldu?u için önemlidir.

 

Ø Hayat?n ak???n? sa?lad??? için önemlidir.

 

Ø ?nsanlar aras?nda geli?meyi sa?lad??? için önemlidir.

 

Ø Ki?ileri birbirine ba?layarak, onlar?n sosyal bir grup halinde uyum içinde ya?amalar?na yard?mc? oldu?u için önemlidir.
Ø Belli bir toplumda insan?n kendinden önce var olan kurallar? ö?renmesi, de?er ve inançlar? benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynamas? yani toplumsalla?y? sa?lad??? için önemlidir.

 

Ø Bireylerin kendi amaçlar? do?rultusunda ortak bir amaçta birle?erek toplumsal örgütlenmelerin kurulmas?nda da rol oynad??? için ÖNEML?D?R.
SAYFA 12
B.Metinde Ha?met Gülkokan ve sakatatç? aras?nda geçen ileti?im ögeleri
Gönderici(konu?an): “Ha?met Gülkokan” –Gülüm,bizim ci?er
Al?c?(dinleyen):sakatatç? –Haz?r Ha?met Bey
?leti(mesaj) : ci?er
Kanal: hava
?ifre:kullan?lan dil
Dönüt: -Haz?r Ha?met Bey
Ba?lam: hâl-al??veri? ortam? (Genellikle üstü kapal?pazar yeri.)
SAYFA 13:
a)?leti?imde al?c? iletiyi almaya niyetli ve anlayacak seviyede ise ileti?im gerçekle?ir.Aksi durumlarda ileti?im gerçekle?mez.
b) Al?c?, göndericinin edebiyat fatihi iletisini almaya niyetli ve anlayacak seviyede olmald?r. Gönderici ile al?c?n?n ortakl?klar? ne kadar fazla ise ileti?im o kadar etkili oiur (ortak deneyim, ortak bilgi birikimi, ortak dil özellikleri vb.)

 

· 7) ye?il yapraklar: bahar
· Kardan adam: k??

 

· Duman: yang?n

 

· Siyah bulut: ya?mur

 

· Bayrak : Türkiye (ba??ms?zl?k da denebilir)

 

8) do?al gösterge-sosyal gösterge-dil göstergesi
b) Gösterge ve Türleri:
Kendi d???nda ba?ka bir ?eyi gösteren, dü?ündüren, onun yerini alabilen, kelime, nesne, görünü? ve olgulara edebiyat fatihi gösterge denir.
Türleri:
a) Dil Göstergesi: Söz veya yaz?yla gerçekle?tirilen her türlü eylem bu gruba girer.
b) Do?al Gösterge: Ülkelerin dedebiyat fatihi do?al güzellikleri, yapraklar?n sararmas?,siyah bulutlar,güne?in do?mas?-batmas?…
C) Sosyal Gösterge: Trafik ???klar?, görgü kurallar?,sigara içilmez levhalar?,okullar?n aç?lmas?…
EK B?LG?: ?leti?im Kurarken Kullan?lan Göstergeler Nelerdir?
* Dil göstergeleri: Söz veya yaz?yla edebiyat fatihi gerçekle?tirilen her türlü eylem bu gruba girer. ?nsan duygu ve dü?üncelerini en iyi ?ekilde dil ile anlat?r. Dille gerçekle?tirilen ileti?im resim, ?ekil, i?aret ve vücut diliyle yap?lan ileti?imden daha güçlü ve daha kullan?l??l?d?r.
* Dil d??? göstergeler: Resim, ?ekil, i?aret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer.
9a) Dil göstergelerin olu?abilmesi için varl??? anlatan sesler bir arada dü?ünülmelidir.
b) ek tablo:
 
SAYFA 14) EK B?LG?: Dil göstergeleriyle ilgili sunumu inceleyebilirsiniz.a) Jest ve mimiklerle gösterebilir.
b) Resimde kullan?lan dil d??? ögeler:
Ha?met Gülkokan’?n jest ve mimikleri
Fiyat etiketleri
Trafik lambalar?, trafik i?aret levhalar?
c) En etkili ileti?im dille yap?lan oldu?undan dil d??? göstergelerle yap?lan ileti?im pek de sa?l?kl? ve etkili olmayabilirdi.
SAYFA 15:
b) ?leti?im gerçekle?mez.
c) ?letinin al?c?ya ula?mas? için göndericinin bunu do?ru ?ekilde ifade etmesi önemlidir.Ancakileti?imin hangi ortamda (ba?lamda) gerçekle?ti?i de bir o kadar önemlidir.Örne?in yüksek sesli müzik dinlenilen bir yerde sa?l?kl? ileti?imden söz etmek pek mümkün de?ildir.
12-13-14-15'i metne göre cevaplay?n?z.
SAYFA 16:
2)
3.Ambulans: hasta itfaiye: yang?n
4) cevab? için bknz. Sayfa 11 4.soru
5)Atatürk bu sözle bas?n?n bir toplumun ortak ve genel duygular? ve fikirlerinin yans?t?c?s? oldu?unu belirtmi?tir.Günümüz bas?n dünyas? da halk?n ortak duygu ve dü?üncelerini yans?tmaktad?r.
ÖLÇME-DE?ERLEND?RME
1)
Gönderici: Firdevs Han?m
Al?c?: K?rkayak Hanife Han?m
?leti: "D??ar? m? ç?k?yordun?"
Dönüt: "Ç?k?yordum amma acelesi yok."
Ba?lam: ev
Kanal: Hava
?ifre: Dil
2) Jest ve mimikler,gazete,sabun
3) s.a.b.u.n >varl??? anlatan sesler =sabun(varl??? gösteren kelime) >dil göstergesi
g.a.z.e.t.e> varl??? anlatan sesler=gazete (varl??? gösteren kelime) >dil göstergesi
4) B
5)
· gösteren ve gösterilen
· Al?c?
7)
(y)
(d)
(d)

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn727
mod_vvisit_counterDn1100
mod_vvisit_counterBu Hafta1827
mod_vvisit_counterBu Ay31689
mod_vvisit_counterToplam7555134

Kimler evrimii

Şu anda 45 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev