TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2012 Y?l? 11.S?n?f Dil Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Ekoyay Yay?nlar?) Sayfa 12-34 Aras?

2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Ekoyay Yay?nlar?) Sayfa 12-34 Aras?

 

Sayfa 12 Haz?rl?k bölümünü kendi dü?üncelerinize göre cevaplay?n?z.
 
 


2.Etkinlik
Anlatmaya ba?l? metinler : Çocuklar, Okyanuslarda ya?am ve Küçük K?z?m Su'ya
Göstermeye ba?l? metinler : Oyunculuk S?nav?

3.Etkinlik
Metinler yaz?l?? amaçlar?,gerçekli?i ve i?levlerine göre s?n?fland?r?lm??t?r.

Anlatmaya ve göstermeye ba?l? metinlerin Ortak özellikleri :
Anlatmaya ve göstermeye dayal? sanatsal (kurmaca) metinlerin belli ba?l? ortak özellikleri ise ?unlard?r:

Ki?i, mekân, zaman ve olay ögeleriyle kurulurlar.
Gerçek bir olaya dayal? olabilecekleri gibi tümüyle tasarlanarak da yaz?labilirler. Gerçek bir olaya dayansalar bile gerçe?in bire bir kopyas? de?ildirler. Her sanatç? ayn? olay ve temaya, yarat?c?l?k göstererek kendi üslubu ve bak?? aç?s?yla farkl? bir boyut ve biçim kazand?r?r. Bu yüzden sanatsal (kurmaca) her yap?t tektir, benzersizdir.
Sanatsal (kurmaca) yap?tlarda üslup kayg?s? a??r basar. Dil, duygusal ve ça?r???msald?r.
Her sanatsal metin bir ileti?im arac?d?r.
Estetik bir zevk vermek, okuru kurgulanm?? bir ya?am?n içine çekerek kendi s?n?rl? ya?am?n?n d???na ç?karmak, e?lendirmek gibi amaçlarla kaleme al?n?rlar. Genellikle serim, dü?üm, çözüm a?amalar?na dayal? klasik bir planla yaz?l?rlar. Temel malzeme dildir.


Devamını oku...
 
2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Ekoyay Yay?nlar?) Sayfa 39-51 Aras?
SAYFA 44:
 
 
1.ETK?NL?K:
 
Mektuplar yaz?l?? amaçlar?na göre 3’e ayr?l?r:

 
1) Özel mektup
 
2) Resmi Mektup
 
3) ?? Mektuplar?
 
MEKTUPLARIN ORTAK ÖZELL?KLER?

 
 
 
Mektup: Birbirinden farkl? yerlerde bulunan ki?i veya kurumlar aras?nda özel ya da resmi ileti?imi sa?layan yaz? türüdür.
Özel Mektup
Birbirini çok yak?ndan tan?yan ki?ilerin, birbirlerine yazd??? mektuplard?r. Özel mektuplarda gönderici ile al?c?n?n bir­birine kar?? özel durumu yan?nda, ele al?nan konu da metnin üslubunu belirler. Özel mektuplar ikiye ayr?l?r:
Edebi Nitelik Ta??yan Özel Mektup
Belli bir konuya ba?l? kalmadan bütün hayat? içine alabilen bir anlat?m arac?d?r. Gönderenin iç dünyas?ndan veya çevresinden seçilen haberler, çe?itli gözlemler, bir toplumun ve çevrenin özellikleri mektubun konusu olabilir. Mek­tubu yazan ki?i ya?ad??? çevreyi ve hayat? da anlat?r. Bu bak?mdan mektuplarda devirlerin, çevrelerin dü?ünce tarz­lar?n?, âdetlerini, k?sacas? ya?ay?? ?ekillerini bulmak mümkündür. Böyle mektuplar, tarih ara?t?rmac?lar? için belge ni­teli?i ta??r.

Baz? Avrupal?lar?n eski Türk ya?am? ile ilgili mektuplar? bugün tarihi belge olarak kabul edilir. Lady Montegu'nun ?ark Mektuplar? bu türe örnektir.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn587
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1617
mod_vvisit_counterBu Ay26517
mod_vvisit_counterToplam7724574

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev