TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar?
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 18-25

2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 18-25 SAYFA

SAYFA 18
2.?NSAN-?LET???M VE D?L
HAZIRLIK:
1) Birinci resimde insan ve hayvan aras?nda bir ileti?im kurulmak istense de ayn? kaynaktan ileti?im sa?lanmad??? için varsay?mlar üzerinde yürümektedir. Di?er resimde ileti?im ayn? türden varl?klar aras?nda diyalog sa?land??? için ileti?im gerçekle?mi?tir.
2) Hayvanlar?n yapt?klar? davran??lar içgüdüseldir ve neyi neden ve niçin yapt?klar?n? bilmezler ve kendilerini geli?tirmezler ama insanlar sürekli sorgulayan, de?i?tiren, geli?tiren bir varl?kt?r.
3) Dil; her ne kadar bir anla?ma arac? olarak tan?mlansa da dil, milletlerin geli?mesine rehberlik eden, geçmi?iyle gelece?i aras?nda köprü görevi gören bir kültür mîras?d?r. Diline ve dinine sahip ç?kmayan milletler k?sa zamanda kendi de?erlerinden koparak ba?ka egemen milletlerin sömürgesi hâline gelirler. Onun içindir ki dilimizi ve dinimizi titiz bir ?ekilde korumam?z ve yozla?t?rmadan bir sonraki nesle aynen aktarmal?y?z. Bir milleti di?er milletlerden ay?ran en önemli fark o milletin kendi kültürüdür. Kültürü olu?turan unsurlar?n en ba??nda da dil ve din gelir. Çünkü kültür dile ve dine ba?l?d?r. Bütün kültür faaliyetlerinin temelinde bunun ikisi yatar. ?nsanlar onlarla bilgi edinir, onlarla ya?ar.
Sayfa 20:
ESK?C? METN?-REF?K HAL?T KARAY
MET?N SORULARI:
1) Hasan kendi halinde sessiz, peltek konu?an biridir. Filistin’in ücra kasabas?nda ya?amakta ve buran?n dilini bilmemektedir.
2) Filistin’in ücra kasabas?nda dilini bilmedi?i insanlar?n aras?nda ya?amaktad?r ve ihtiyaç duydu?u ?ey ise kendisi gibi konu?abilece?i, anla?abilece?i birilerini bulmak.
3) Ana dilini konu?an kimsenin olmamas? onu hayattan kopar?rken bu dili konu?an bir eskici görmesi ve onunla konu?mas? hayata tekrar ba?lamaktad?r.
4) Yaln?zl???…
5) Hayat?n her an?nda insan konu?ma ve anla?ma ihtiyac? duyar. Kendisiyle ayn? dili konu?an birilerini bulamay?nca hayat? çok zorla??ren temel ihtiyaçlar?ndan biri olan ileti?imi sa?layamaz,derdini anlatamaz,ya?am? oldukça zor bir hal al?r.
6) A) Ayn? dili kullanmalar?
b) tan??mak
c) Dil yetisi olmayan ki?ilerde ileti?im eksik kal?r. Di?er ileti?im vas?talar?n? kullanmak zorunda kal?rlar.
ç) jest ve mimikler,i?aretlerdir.
d) Ayn? dil göstergelerini yani ayn? dili bilmeleri gerekir.
yat?ndaki yeri ile ilgili ç?kar?mlarda bulununuz.

Devamını oku...
 
2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 6-16

2012-2013 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 6-16

 

Sayfa 6-Resimler

1.Resim=Tiyatro(dramatik)
2.Resim=Mimari(görsel)
3.Resim=Müzik(i?itsel)
4.Resim=Resim(görsel)

Sayfa 7-Ölçme De?erlendirme

1-Do?ru/Yanl??
=D
=Y
=D
2-Bo?luk=D?LD?R.
3-E)Tiyatro
4-B)Anne sevgisini konu alan bir metin
5-Sorunun cevab?=Sanatç?n?n,sanat eseri ile bütünle?ti?i,bütünle?irkende duygu ve alg?lay???n? eserine nas?l belirtildi?i vurgulanm??t?r.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn617
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1647
mod_vvisit_counterBu Ay26547
mod_vvisit_counterToplam7724604

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev