TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar?

2011-2012 Y?l? 12.S?n?f Edebiyat Kitab? Tüm Etkinlik Cevaplar? (Yeni Müfredat) Sayfa 9-127 Aras? Tüm Cevaplar?

 

SAYFA 9

1:siyasi temel;tanzimat ferman?, sosyal temel; medreselerin y?k?lm?? olmas?,fikri temel;?airlerin ?arkla garp aras?nda kalmas?

2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat?nda genel olarak Anadolu’ya yönelme görülür. Eserler Anadolu anlat?lm??, ayd?nlar?n Anadolu’yu tan?mad?klar?ndan bahsedilmi?tir. Bu gibi ?eylerle memleket anlay??? ortaya ç?km??t?r.

3.Yenilikler: Gençlerin Anadolu’ya yönelmesi, sadece ?stanbul’dan memleketin kurtulamayaca?? i?lenmi?tir.
Anadolu’da Bir Gece: Anadolu’da ki s?k?nt?lar anlat?lm??t?r.
Tohum: Anadolu’ya yönelme i?lenmi?tir.
Ayd?nlar?n halka yönelmesi ile birlikte kurtulu?un sadece ?stanbul’dan olamayaca?? anla??lm??t?r. Anadolu ço?u zaman yöneticiler ve ayd?nlar taraf?ndan bir zahire ve asker deposu olarak görülmü?, gerekli hizmet devlet taraf?ndan verilmemi?tir. Yani Osmanl?’n?n Anadolu’yu göz ard? etmesi ayd?nlar? Anadolu’ya dönük eserler vermeye itmi?tir.

4.Cumhuriyetten önceki dönemlerde Anadolu ço?unlukla eserlere yans?t?lmam??t?r. Hikaye ve tiyatrolarda anlat?lan olaylar?n ço?u ?stanbul’da geçmektedir. Cumhuriyetten önceki dönemler de anlat?lacak olay yazar taraf?ndan seçilir yazar olay? kurgular öyle anlat?rd?. Yani yaz?larda ço?unlukla sanat yapma amac? vard?. Cumhuriyetten sonraki dönemlerde ise sanat kayg?s? güdülmeksizin do?rudan anlat?m kullan?lm??t?r. Hayat oldu?u gibi okuyucuya aktar?lm??t?r. (Türk Edebiyat?nda Anadolu ilk kez Çal?ku?u roman?nda anlat?lm??t?r.)

5.Genel olarak dü?ündü?ümüzde insan topluluklar?n? millet yapan de?erler:
- Ortak bir vatan
- Ortak bir dil
- Kültür ve Tarih birli?i
- Ortak örf-adet
- Din, Ahlak

6.a) bat? dü?üncesinden etkilenilmi?tir.Mesala bu tohum metnindede makinele?mekten bahsedilmi?tir.ama ruh olmadan bir ?ey olamaz
b)varolu?culuk ak?m?n?n etkisi vard?r.Fakat manevi de?erleri anlatan mistisizm ak?m?n?n etkiside vard?r.Çünkü bat?daki varolu?culuk ak?m? maneviyata kar??d?r.Her?eyde önce insan?n kendi özünü olu?turmas? gerekti?ini savurunur varolu?culuk.
6.SORU=B SIKKI
VAROLU?ÇULUK AKIMININ ETK?S? VARDIR.FAKAT MANEV? DER?ERLER? ANLATAN M?ST?S?ZM AKIMININ ETK?S?DE VARDIR.ÇÜNKÜ BATIDAK? VAROLU?ÇULUK AKUMU MANEV?YATA KARSIDIR.HER?EYDEN ÖNCE ?NSANIN KEND? ÖZÜNÜ OLU?TURMASI GEREKT???N? SAVUNUR VAROLU?ÇULUK.

—————

SAYFA 10

sayfa 10 etkinlik:dil;sade ve ak?c?d?r.zevk anlay???;özentilikten kurtulmu? bir ?ekildedir.

———–
SAYFA 11

“Dilekçe ve Kar??la?t?rma” metinleriyle ilgilki olan bu sorularla ilgili olarak:
evet, birey kavram? ön plana ç?km??t?r.
Evet ili?ki kurulabilir, cumhuriyet ilkesinin sonucu olan kanun kar??s?ndaki e?itlik, laik dü?ünce ki?ilerin duygu ve dü?üncelerini rahatl?kla dile getirmesine yol açm??t?r denilebilir.

Kar??la?t?rma metninde psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden söz edilebilir.

varolu?culuk dü?ünce ak?m?n?n etkisiyle ele al?nabilir; çünkü ki?inin varl???n?n fark?na varmas?, birey oldu?unu hissetmesi yani padi?ah?n ya da ba?ka bir ?eyin kulu olmad???n?n fark?na varmas?.

—————-

SAYFA=13
ÖLÇME DE?ERLEND?RM CEVAPLARI

1.SORU=
D
D
D

2.SORU=VAROLU?ÇULUK(BO?LUK)

3.SORU=E SIKKI

4.SORU =B SSIKKI

ÖLÇME DE?ERLEND?RME

1.SORU=
Y
Y
D

2.SORU=PS?KOLOJ?K(1.BO?LUK)
PS?K?YATR?FK(2ÇBO?LUK)
BATI(3.BO?LUK)
EKONOM?K(4.BOLUK)

3.SORU=A SIKKI

4.SORU=???RDE HECE KULLANILMIS,D?L SADELE?M??,KONULARDA ANADOLU ??LENM??,ANADOLUYA YÖNELME BASLAMISTIR.ÇA?DA?LASMA ?Ç?N NELER YAPILMASI GEREKT???NDEN BAHSED?LM??,KONU OLARAK VE EESERLERDE ATATÜRK ‘ÜN ?LKELER? B?R YOL OLARAK GÖRÜLMÜ?TÜR.

sayfa 13teki 8.metin sorular? ve anlama-yorumlama
9. ulusçu,demokratik,özgürlükçü ve ço?ulcu.Temel Amaç;dengeli,huzurlu,refah içinde toplum olu?mas?

10)a)din ve devlet i?lerinin ayr?lmas?.parçaya göre herkes dinini seçmekte,yerine getirmekte özgürdür.din i?leri devlete kar??t?r?lmamal? ibadeti siyasi sembol olarak dü?ünülmemeli.ki?inin allahla aras?nda oland?r.
b)din ve vicdn özgürlü?ü var.din ve devlet i?leri birbirinden ayr?l?r.
c)din konusunda herkesi özgür b?rak?or.kimseye zorla din seçtirmior.bizim dinimiz yüce bir din oldu?unu ve akla mant??a uydu?u

———-
Sayfa 14 ,

NURULLAH ATAÇ’?n EDEB? K???L???

Dilde sadele?tirme ve özle?tirme hareketinin savunucular?ndand?r. Türkçe’deki yabanc? kelimeleri kullanmam??, dille dü?ünce aras?nda dolays?z bir ili?ki oldu?unu, somut dü?ünme gelene?inin do?abilmesi için kavramlar?n saydam, hangi kökten geldiklerinin anla??l?r olmas? gerekti?ini vurgulam??t?r. Bu yol da, Ataç’a göre, Latince, Grekçe, Farsça, Arapça gibi yabanc? dillerin e?itimini zorunlu k?lmak ba?ar?lamayaca??na göre, bunlardan al?nan kelimelerin Türkçe’le?tirilmesinden geçer.

Türk edebiyat?nda izlenimci ele?tirinin ilk örneklerini verdi. Ak?am’da tiyatro ele?tirmenli?i, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet, Son Havadis, Dünya gazetelerinde ele?tiri yaz?lar? ç?kt?. Denemeleri Türk Dili, Varl?k, Yedigün, Ülkü, Seçilmi? Hikayeler dergilerindedir.

Motif kelimesinin anlamlar? (sayfa14)
1 . Yan yana gelerek bir bezeme i?ini olu?turan ve kendi ba?lar?na birer birlik olan ögelerden her biri:
“Hal? motifi. Danteldeki motifler.”

2 . edebiyat Bir eserde s?k s?k tekrarlanan süsleyici öge.

3 . müzik Bestenin bir parças?na çe?itli yönlerden birlik sa?layan belirleyici küçük birim:
“Melodi motifi.”- .

—————-

sayfa 16 haz?rl?k çal??mas?
1.tarihi belge ansiklopedik bilgilerden yararlan?l?r
2.okuyucuyu bilgilendirmek amaçt?r.
3.3 ?ekilde kullan?l?r edebiyatta anlam? anafikirdir
4.özgürlük anlam?nda herkes dinini seçmkte özgürdür.

——————
16-20 kar?s?k
?NCELEME
1-bat?ya do?ru adl? metin bat? ve do?u medeniyeti hakk?nda yazar?n görü?lerini okurlara iletmek amac?yla yaz?lm??t?r.
2-do?u-bat?-do?ulu-bat?l?-bat? acunu(dünyas?)-do?u do?udur bat? da bat?.
motifler-do?u ve bat? d?r.
b-bu motifler bir araya geldi?inde metinin temel dü?üncesini olu?tururlar.
c-motiflerin,metnin temel dü?üncesini meydana getirmöek için bir plan dahilinde bir araya getirilmi?lerdir.örnek cümle-do?u do?udur,bat?da bat?-biz de bir do?ululuk,bat?l?lardan bir ba?kal?k var.
3-giri?:do?ululk ve bat?l?l?k ne dir?
geli?me-bat? medeniyeti ve kökenleri
sonuç:bat?l? olunmal?d?r.
4:bu metinde ele al?nan Bat? ve bat? medeniyeti,bat?l?la?ma günümüzün ö?retici metinlerinde i?lenmektedir.çünkü tazminattan beri yüzünü bat?ya dönen türkiye hala bat? medeniyetini örneek almayaa devam etmektedir.bugün AB ye kat?lmak için aday ülke olmas?,metindeki teman?n canl?l???n?n i?aretidir.
5:metinin temas?-bat?l?la?mak
sosyal hayat unsurlar?-bat? kültür ve medeniyetinin örnek al?nmas? ve buna göre ?ekillenen sosyal hayat.
ç?karlar?m?z.cumhuriyet döneminde benimsenen ve yap?lan ink.larla birlikte ça?da?la?mak amac?yla bat? kültür ve medeniyeti örnek al?nm?? fakat yanl?? bat?l?la?ma tanzimat döneminde de oldu?u gibi o dönmn yazarlar?nca ele?tirilmi?tir.
6:metinde yaz?ld??? dönemin ssosyal ve siyasi ak?m? olan bat?l?la?ma etraf?nda kaleme al?nm??t?r.
7.tablo
aç?k-a??k anlat?ma sahiptir
duru-gerekssiz sözcükler kullan?lmam??tr.
ak?c?-söyleyi? olarak ak?c?l?k vaard?r
tutarl?-savunulan görü?ler ba?tan sona tutarl?d?r.
süslü sanatl?-sade ve sanats?z bir anlat?m? vard?r.
objektif-yazar?n görü?lerini yans?tt??? için subjektiftir.
1.etkinlik
1.gurp
do?ululuk-bat?l?l?k-bat?,yunan,latin uygarl???-erdem-gelenek
2.grup
do?u-bat?-orta ça?-yenile?me ça??-masal
3.grup
bir kurt dü?tü içimize-bizim elimiz,kemi?imiz ba?ka m??
8.soru
yazar?n kelime tercihine dikkat edildi?inde yaa?ayan canl? sade bir dil türkçenin oldu?u dikkat çekmektedir.çünkü cumhuriyet dönmde sade bir türkçee ile insan?n her halini ifade etmesi amaçlanm??t?r.
9.tablo
pastoral:———–
epik:—————
lirik:bat?yaa gidiyoruz,gidece?iz.
mizahi:gidiyoruz bat?ya do?ru.birkez ç?km???z yola kimse durduramaz art?k.
duygusal:bizim etimizz kemi?imiz ba?ka m??
ö?retici:metinn taamam m? na yak?n? ö?retici anlat?ma sahiptr.
10.etkinlik
bat?yaa do?ru metin yap? tema dil ve anlat?m bak?m?ndan deneme gelene?ine sahiptir.

——————
17.sayfa:

1-do?u-bat? k?yaslamas? yapmak, bat?y? üstün k?lan de?erleri göstermek için yaz?lm??.
2-a)do?u,bat?,de?er,dü?ünme,bilgi,biz
b)anafikri ortaya koyma görevi üstlenmi?tir.
c)k?yaslama

3-
Giri?:Bat? ba?kad?r, Do?u ba?ka.
Geli?meo?ulu olmay? üstünlük sayard?k ama öyle de?ilmi?.?imdi do?ulu olmay? eksiklik say?yoruz.Bat?l? olmaya çal???yoruz ama olam?yoruz.Yanl???m?z sadece bugünkü bat?y? ö?renmeye çal??mam?zd?r.Bat?n?n dayand??? temelleri ö?renmememizdir.
sonuç:Bat?l? olmak istiyorsak sadece bugünkü bat?y? de?il onun temellerini ve geçirdi?i a?amalar? da ö?renmeliyiz ve ya?amal?y?z.

4) ele al?n?yor çünkü bat?l?la?ma devam ediyor.

5)Metnin temas?:Bat?l? olmak bugünkü bat?y? anlamakla olmaz.

Cumhuriyet dönemine….:Toplumsal hayatta devrimlerle meydana gelen de?i?iklikler

Ç?kar?mlar:?ekil olarak bat?l? olmakla i? bitmiyor, kafa yap?s?yla da bat?l? olmak gerekir.
6)Bat?l?c?l?k
7-a)aç?k
duru de?il kelime tekrarlar? var
tekrarlar var ak?c? ama ak?c? diyebiliriz.
tutarl?.
sade bir dil
öznel bir bak?? aç?s?

b)yazar?n herhangi bir konuda duygu ve dü?üncelerini aç?k,ak?c?, duru ve tutarl? bir ?ekilde ispatlama kayg?s? gütmeden, öznel yarg?larla anlatt??? yaz? türüne deneme denir.
8)Dilimizdeki arapça ve farsça kelimelerin at?lmas?, dilin sadele?mesi ve baz? kelimelerin yerle?mesi bak?m?ndan yazar zorlama bir dil tercih etmi?tir.örne?in acun,kan?,erek,dörütmen,bü?ünkü

——————-
Sayfa 18

4)Günümüz eserlerinde bat?ya yönelme devam ediyor.
5)Metnin temas?:Bat?l?la?ma
Cumhuriyet dönemine ait sosyal hayat unsurlar? : Bat?n?n örnek al?nmas? gerekti?i ve buna göre hareket etmemiz gerekir.
Ç?kar?mlar?m?z: Bat?y? anlamak için bat?n?n gereklerini bilmemiz gerekir.Bat?n?n bilim dallar?ndaki yeniliklerini almam?z gerekir.

——————–
Sayfa 19

6)(sosyal-siyasi) bat?l?la?ma ak?m? etraf?nda ele al?nm??t?r.
7)Aç?kt?r.
durudur.
ak?c?d?r.
tutarl?d?r.
süslü(sanatl?)de?ildir.
Objektif de?ildir.Subjektifdir.

—————————–
sayfa 20
1. paragraf:ö?retici
2.paragraf:mizahi
3.paragraf:duygusal
di?er paragraflar ö?retici

ö?retici anlat?m türü a??r basmaktad?r.

nesir gelene?ine(deneme) aittir.

12-i?lemezdi.Çünkü yazar öznel bir bak?? aç?s?yla temay? ele alm??t?r.Bir ba?ka yazar bat?n?n do?uyu örnek almas? gerekti?ini savunabilirdi.
Bat?n?n teknik olarak geli?mesine ra?men baz? de?erlerini kaybetti?ini, bu de?erler bak?m?ndan bize özendi?ini dile getirebilirdi.örne?in aile kavram?n?n bat?da yokoldu?unu,bat?l?lar?n rahat ya?ama u?runa çocuk yapmak istemediklerini, bu yüzden avrupa nüfusunun h?zla azald???n? dile getirebilirlerdi.

——————-

sayfa 23

soru 1
1)nizam-? cedit ordusu kurldu.
2)giderleri kar??lamak için nizam-? cedit hazinesi kurldu.
3)tersane ?slah edildi.
4)avrupan?nönemli merkezlerinde sürekli eliçlikler aç?ld?.
5)resmi devlet matbaas? kurldu.
6)frans?zca devletin ilk resmi yabanc? dili olarak kabul edildi.
7)merkeze ba?l? eyaletler yeniden düzenlendi.
(bu yenilikler askeri,mali,kültürel alnlar? kapsamaktad?r.)
soru 2
yazmam??m….
soru 3
yap?lan yenilikler toplum hayt?n? kapsar.yap?lan yenilikler bir ?ekilde halk? etkilemi?tir.ferman?n içerdi?i yenilikler halk?n kar??la?t??? sorunlara çözüm yolu getirmi?tir.
soru 4
osmanl?nn ayd?nlar? istemekteydi.çünkü osmanl? devletinin bat?l? devletlerin gerisinde kald?klar?n? dü?ünüyorlard?.
soru 5
birçok yenilk yapl?m??. bu yenilklerin yap?lmas? zamn alm??t?r.halk bu yeniliklere kar?? ç?km??t?r.edebiyt alnnda yap?ln yenilkleri halk?n içine sinmed?i için geç olmu?tur.

—————–

sayfa 24
soru1.
ikiside ö?retici metinlerdir.bilgi vermek amaçt?r.
soru2.
söylenebilir.çünkü sürekli tekrarlanan söz tekrarlar? var.
soru3.
iki metinde de harp den bahsediyor. bat?l?la?may? yans?t?yor.
soru4.
terimler:roman,mübala?a,edebiyat,tenkit(ele?tiri), makale,müellif(yazar),?iir
kavramlar:edebiyat ? cedide, edebiyat tarihi
gündelik hayata ait kelime ve kelime gruplar?:tesadüf etmek,ilham almak,ecnebi
soru5.
bir metinde anla??lmas? güç kelimeler varsa anlat?m? kapal? k?lar.metinde yabanc? sözcükler oldu?u için anlat?m?nda a??rl?k var.metin için a??r bir dil kullan?lm??.ama dönemde ya?ayanlara göre bu dil sade görülebilir.
soru6.
ö?retici
soru7.
makale gelene?inin devam?d?r.(ö?retici metin gelene?i de olabilir arkada?lar ama ö?retmen bize bunu da söylemi?ti)
soru8.
yazar kendi hayat?ndan esinlenerek bu eseri yazm??t?r.yazar etkilendikleri olaylar? eserlerine yans?tabiliyor. Peyami Safa baz? eserlerinde de hastal???ndan (kemik hastal???) izler yans?tm??.

——————

sayfa 25.
soru1.
okuyan?n gözünde canlanmas? için betimlemelere yer verir, resimlerle de görülmesi gerekti?ini dü?ündü?üm yerleri okuyucuya gösterirdim.
soru2.
a)kelimeler:nehir,tuna,köprü,F?rat
kelime gruplar?:Galata köprüsü,Carablus Köprüsü
cümleler:F?rat’? Carablus’da görmeli
b)motifler anlat?m? güçlendiriyor.konuyu peki?tirmek için kullan?yor.
soru3.
(s?ras?yla) 2-1-4-6-5-3 diye ba?tan a?a??ya yaz?n arkada?lar
soru4.
eserlerde halka yönelme, memleket s?k?nt?s?n? anlatmas? Cumhuriyet döneminde ba?lam??t?r.Cumhuriyet döneminin özelli?i memleket ve insanlar hakk?nda bilgi vermesidir.bunu da eserlerinde görüyoruz.
soru5.
arkada?lar bu sorunun cevap ? iste?e ba?l?d?r herkes kendisine göre cevap verdi s?n?f?m?zda.
soru6.
milli edebiyat döneminde anadolu co?rafyas?n? anlatan eserlere rastlan?r.biz burdan yola ç?karak ak?m?n milliyetcilik ak?m? oldu?u kan?s?na vard?k.
soru7.
gereksiz tekrarlar yok.metin aç?k ,duru, ak?c?,anla??labilirdir.
soru8.
istasyon:terim
her nehrin kemali zevalindedir:cümle
demir yolu:terim
ho? geldin:günlük hayatta kullan?lan cümle
tünel:terim
göz adesesi:kavram
bin kilometre:terim
balkanlar:kavram
bayrak:kavram
tuna illeri:kavram
tezgah?n bö?ründeki demir bir mekik:günlük hayatta kullan?lan cümle
hendese:terim
haliç:kavram
soru9.halk diline yak?nla?ma.yazar halk?n kulland??? kelimeleri metinde kullanm??.
soru10.
betimleyici ve ö?retici anlat?m türleri.
soru11.
gezi yaz?s? gelene?ininn devam?.
soru12.
-bir yazard?r
-edebiyat ve ?iir a????d?r
-ayn? zamanda bir edebiyat tarihçisi
-sanatl? bir üslübu vard?r
-renkli bir anlat?m? vard?r
-iyi bir gözlemcidir.

——————–

Sayfa 36 tablo

cumhuriyet dön. ö?r. metinleri - - önceki dön. ait ö?r. metinler
Benzerlikler

* Bilgi vermek amaçl? olmalar?, ö?retmeye ve düsündürmeye yönelik olmalar?d?r.

Farkl?l?klar

Kelime
türkçe kelimeler Frans?zca,arapça,farsça kelimeler
kullan?lm??t?r . kullan?lm??t?r.

Kelime gruplar?

Halk söyleyi?lerine ait anla??lmayan,a??r,arapça,farsça
kelime gruplar?d?r. tamlamalar.

DiL kurallar?

Türkçe dilinin kurallar?d?r. arapça,farsça,türkçe kurallar?.

————–

sayfa:35 Cumhuriyet dönemi ö?retici metinleri tablosu

Yap?: Düz yaz?
Tema: milli konular, bat?l?la?ma,anadolu’ya yönelme
Dil ve anlat?m: dili sade, halk?n anlayabilecegi bir dil kullan?lm??t?r,duru,yal?n,aç?k,süssüz

Peyami Safa’n?n hayat? ve edebi ki?ili?i(Edebiyat 12 sayfa20-1.Etkinlik) »
Arama Yapabilirsiniz...

Sayfa37-38-39-40taki ölçme de?erlendirmelerin cevaplar?

1.Do?ru yanl??
-D
-D
-D
2.Bo?luk doldurma
1-Deneme denir
2-Gezi yaz?s? türünün...
3.Eserler
Nurullah Ataç:Günlerin getirdi?i
Falih R?fk? Atay:Gezerek Gördüklerim
Peyami Safa:E?itim-Gençlik-Üniversite
Ahmet Hamdi Tanp?nar:Edebiyat üzerine makaleler
?smail. Habib Sevük:Tuna'dan Bat?'ya
4.E ?IKKI
??. ünite ölçme ver de?erlendirme
1.Do?ru yanl??
-D
-Y
-D
2.BO?LUK DOLDURMA
1-F?kra denir
2-kan?tlamaya çal??t???...
3.tan?mlarla kavramlar? e?le?tirme
Bir milletin kendine özgü dü?ünü? ve ya?ay?? biçimi... =Milli Kimlik
Metni meydana getiren anlam birliklerini... =Motif
4. D ?IKKI
5. C ?IKKI
6. E ?IKKI
7. B ?IKKI
8. E ?IKKI
9. B ?IKKI


42
saf ?iir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok
3: görü?ler...1:: ?iir yazarken kelimelirn serbest seçili?i fakat uslupa uygun olmas?n?
2:?iirin ana rengine ula??lmas?n?
3: ?iirin tam ?eklini yakalamya çal??t?g?n?
4: ?iirin okuyan?da etkilemesini ?iiride anlaml? k?lmas?n?....

1 metin: 1 soru:ölçü:7 li hece ölçüsüyle yaz?lm??t?r.
denizlerin :::
derin ler redif aks?z redif
bucaks?z
yapraks?z

takvim
resim vim ler tam kafiye iz ler tam kafiye
deniz
dü?üncesiz

bo?lukta :::ta lar tam kafiye k lar yar?m kafiye emi ler tunç kafiye
nokta
gemi
alemi

deryalarda
rüyalarda ::alarda redif eldi redif
çeldi
geldi

kendimden :imden redif and?m tunç kafiye
resimden
sand?m
t?kand?m

yosun
tutsun un lar tam kafiye sam lar zengin kafiye
tasam
bulmazsam

dedim
dedim : dedimler redif ze tam kafiye
geze
denize

oldu
doldu :: oldu tunç kafiye em ler tam kafiye
meltem
perdem

kag?tlar :: ar lar tam kafiye luk lar zengin kafiye
var
yolculuk
soluk

betbeniz ::izler ve ün ler tam kafiye
kalbimiz
küskün
gün

dizilmi?
silmi?
sinsi : ilmi?ler redif si ler tam kafiye
hepsi

hafifler
der :: er ler tam kadarlar redif
kadar
kadar

dirilir
serpilir ::: ilir redif bi tam
gibi
kalbi


dö?emenin
didi?menin :: menin redif an tam
an
insan

karmakar???k
art?k :: t?k lar zengin araktan redif
taraktan
aglayaraktan


geri
mah?eri :eri ler zengin en ler tam
içinden
ben

anam
hat?ram : : am lar tam erde redif
serde
gerilerde

yang?ndan
ard?ndan : ?ndan redif ün ler tam kafiye
süzgün
gönlün

hafiflettim
ettim :: ettim ler tunç kafiye

2: ?iire ritm kazanm??t?r.kolayl?k saglamaktad?r.

3: azg?n sonsuz bir deniz: ki?ile?tirme
bir ku? gibi hafifler :te?bih
dilsiz duran ne kadar e?ya varsa dirilir:ki?ile?tirme

4: mecaz anlam kazand?rm??t?r.duygular?n? farkl? duyularla aktarmay? denemi?tir. ve kalp aglayarak çekilir geri geri derken ki?ile?tirme yapm??t?r.insan derse bir degi?iklik olmas sadece söz sanat?na yer verilmes

5:dil: sadedir
ölçü:hece ölçüsüdür
ritm kafiye asinoslarla uyum saglanm??t?r.
serbest ya?lm??t?r.

6:ölümün bi yok olu? degil tam tersine bir mutluluk olu?unu dile getiriyor...tek kelimeyle temas? ölüm

7: onuda siz ifade edinn

sayfa 46
2 metin.1 soru: kafiyesi
çocuklugum
bahçeler == çocuklugum redif ler redif ce lerde yar?m kafiye
geceler
çocuklugum

çocuklugum
memleket == çocuklugum redif et ler tam kafiye
hasret
çocuklugum

çocuklugum
karde?im ==çocuklugum radif im ler redif e? ler tam kafiye
e?im
çocuklugum

çocuklugum
unutulmu? ==çocuklugum redif mu? lar redif l ler yar?m kafiye dir.
solmu?
çocuklugum

aliterasyon::ç,k,l
söyleyi? tarz?:içten ve samimidir.
ritm:ses ve kelime tekrarlar?yla saglanm??t?r.

2:çocuklugum ::insan?n çocuklugunu ya?ad?g? geçmi?i ona olan özlemini uyand?r?r.?iirede katk?s? çocukluguna duydugu özlemi daha kolay ?ekilde anlatm??.

3:çoçuklugum-çocuklugum==tekrir
gözümde tüten memleket==te?bih

4: ölçü:8li hece ölçüsü
ritm:kafiye,redif
aliterasyon ve asenonalarla saglanm??t?r.
naz?m birimi:dörtlüktür

5:tema:çocukluga duyulan özlem

6:?iirdeki duygular?n?z?da siz aç?klay?n?z art?k...ama benze uygulan ritm ve tekrarla çocukluguna duydugu özlemi kolayl?kla aktarm??...

7: a: hepsinde tema bak?m?ndan farkl?l?k gösterir.
ahenk unsurlar?:benzerdir..o beldede:sevgiliyle birlikte olacag? bir yer aramakta annabel lee de: a?k?n? anlatmakta çocuklugumdada:çocukluguna duydugu özlemi anlatmakta
b.kendi yorumlar?n?z? yaz?n...

8: türk ?iirinde: saf ?iir.
dünya ?iirinde mistik ?iir

11:ziya osman saba vasfi mahir kocatürk cevdet kudret solok kenan hulisi koray ya?ar nebi nay?r sabri esat siyavu?gil

sayfa 49 2soru:
okunu?a ahenk kazanmas?n? saglarç
3 soru: dante gibi ortas?nday?z ömrün: te?bih
del?kanl? çag?m?zdaki cevher: istiare
gözünün ya??na bakmadan gider: deyim al?nm??
bunlarda ?iire zenginlik katar.

4: 11 li hece ölçüsü
ritm: kafiye redif aliterasyon la saglanm??..bence kurulamaz.?air o anki duygusuyla yazm??t?r ?iiri.

5:tema:ölüm diger iki ?iirdede ölüm bahsedilmektedir.?iirlerde genel olarak a?k ölüm ayr?l?k konular? i?lenmektedir.bu ?iirlerdede ag?rl?k basmaktad?r.

6:ya? otuz be? : zaman?n insan? nas?l degi?tirdigini ikincisindede zaman?nda farkedemedgini zaman?n nas?l geçtigini çeli?kiyle anlatmaktad?r.

Sayfa 49

1)11 li hece ölçüsü tam uyak ahenk unsurlar?d?r

3) B?R?NC? BENT
1.m?srada te?bihi beli? 2.m?srada telmih istiare(dante sözcugu)
3.m?sra istiare (cevher söz.)

?K?NC? BENT
1. 2. 3.m?sralarda istifham tecahüli arif
4. 5.m?sralarda tezat tesh?s

ÜÇÜNÇÜ BENT
güler yüzlü adam ben kelimelerinde tenasüp 3. m?srada istifham 4.m?sra tecahulu arif

DÖRDÜNCÜ BENT
1.MISRA TESBIHI BEL?? ilk ask?m?z kel?mes?nde

BES?NÇ? BENT
ilk 3 m?srada tecahulu ar?f 3 m?sra tezat 5.m?sra tecahulu ar?f

ALTINCI BENT
1.MISRADA TENASÜP
3 4 5.m?srada tecahulu arif 5. m?sradabahce kel?mes? ist?are

YED?NÇ? BENT
4.MISRA SALTANAT Kel?mes?nde istiare 5.m?srada benzetme

TEMASI OLUM KARSISINDA DUYULAN HUZURSUZLUK


sayfa44

3 soru.
hasreti denizlerin.te?hi? sanat?
ve e?yam?z ne küskün.te?his sanat?
odama nas?l doldu birdenbire bu meltem.tecahüli-arif sanatsayfa 52
soru 9: cumhuriyet dönemi saf ?iir gelene?i

sayfa 53
bendedir ?iiri
11li hece ölçüsü çapraz uyak düzeni

sayfa 55
6. soru: öz ?iir anlay???nda temel olarak insan al?n?r. bu farkl? ülkelerdeki ?iirlerde bile ayn? temalar i?lendi?inden, i?lenen konular evrenseldir.

sayfa 56:
1. soru do?ru yanl??lar
D-Y-D-D-D
2. soru: sembolizm ak?m?
3. soru: cahit s?tk? taranc?
4. soru:
hece ölçüsüyle yaz?lm??
düz kafiye düzeni ve tam uyak
hayali bir alem
yerli ve mahalli unsurlara yeR verilir

sayfa 5o::
otuz ya? adl? ?iirin hemen alt?ndaki sorunun cevab?::her iki ?iirde de ölüm temas? vard?r.insanlar? etkileyebilir çünkü evrensel bir konudur.
soru 8::valla yazmam???m
soru9::öz ?iir gelene?ine ba?l?d?r.
soru 12::saf ?iirinin öncülerindendir ve müzikaliteye önem verir.

sayfa 52:
1.SORU::ARKADA?LAR BURDA TEK TEK KAF?YELER? SORUYO AÇIK VE NET B?R ?EK?LDE GÖRÜLMEKTE ZATEN.
2.SORU::HOYRATTIR BU AK?AMÜSTÜLER DA?MA------BENZETME VARDIR
DALGA DALGA HÜCUM ED?P P??MANLIKLAR------TE?H?S
YOLUNU GÖZLÜYOR LAMBA VE MERD?VEN-------------TE?H?S
NE ?STERS?N BENDEN AK?AM SAAT?NDE -----------?ST?HDAM SANATI VARDIR
EY SEN ----------N?DA SANATI
sayfa 60:

a) benzer yönleri:
* üç ?iirdede bir ses ak??? vard?r.
* bu ses ak???n? sa?layan özellikler (kafiye, redif, aliterasyon, asonans vb.) ortakt?r.
* ?iirde ki kelimeler kendi içinde bir ritim olu?turmaktad?r.

farkl? yönleri
* yemi?çi ihtiyar ve gece ?iirleri aruz ölçüsüyle Kerem Gibi serbest ölçüyle yaz?lm??t?r.
* Yemi?çi iHtiyar ve Gece ?iirleri beyit, Gece ?iiri serbest birimle yaz?lm??t?r.
* ?iirlerin bölümlenmesinde ki klasik Türk ?iirinin ölçüleri dikkate al?nm??, Kerem Gibi ?iirinde serbest naz?m dikkate al?nm??t?r.
* Bütün bu farklar, ?iirlerde farkl? ses ak??lar?n?n olu?mas?n? sa?lar.

b)Kerem gibi ?iiri serbest ölçüyle yaz?lm??t?r. Çünkü ne aruz ölçüsü ne de hece ölçüsü bu ?iirde kullan?lmam??t?r.

c)Hece ve aruz ölçüleriyle k?yasland???nda serbest naz?m ?aire ?iirde daha rahat hareket etme imkan? sunmaktad?r. ?air di?er ölçüleri kullansayd? mutlaka bir kurala uymak zorunda kalacakt?.

3)b) ?iirde ki söyleyi? ile m?sra yap?s? aras?nda kopmaz bir ba? vard?r. ?air ?iiri öyle bir düzene sokmu?tur ki söyleyi?, m?sra yap?s? tamamen uyuma girmi?tir. ?iirde ki söyleyi? özellikleri m?sralar?n olu?umunda asli bir rol oynamaktad?r.

c) kerem Gibi ?iirinde aruz ve hece ölçüsü kullan?lmamas?na ra?men ritim, kafiye, redif, aliterasyon, asonans, ses ak??? m?sra yap?s?yla sa?lanm??t?r. Bu ritim özelli?i anlam?n daha da vurgulu olmas?n? sa?lam??t?r. bu

1. etkinlik
Ba??r
ba??r burada tekrir (tekrarlama) vard?r.

kur?un
erit-
-me?e
ça??r?yorum burada tevriye vard?r.

sen kendi sesinle kül olursun ey nida (seslenme)

kerem
gibi
yana
yana telmih

hava toprak gibi gebe te?bih
hava kur?un gibi a??r. te?bih
bu söz sanatlar? ?iirde anlam?n zengile?mesini sa?lar.


sayfa 61
b-
bireyseldir kerem gibi ise toplumsal
c-
bu halktan yararlan?ld???n? söylüyor.Kerem ile Asl?(yanmak)

k??

kerem gibi toplumcu ?iir süs yok

sayfa 62
a-
hava kur?un gibi a??r,istiklal sevgilimiz gibidir,kur?un eritme?e ça??r?yorum, mühendis besteker?
b-
az sözle çok ?ey anlatmak. kendi dü?üncelerinle ya?am?n? anlat?yor, okuyucuya yol gösteriyor,söylev tarz? yaz?yor(okuyucuyu uyand?rmak)

sayfa 67-68-69


1)aliterasyon(t,l,z),azonans(l harfi),kafiye düzeni abab

2)bilmiyorum

3)11li hece ölçüsü

4)kayan y?ld?z gibi gecedeki izden istiare var.ba?ka not almam???m

6)halay çeken k?zlar 4er dizelik 3 birim,ko?ma dörder dizelik 6 birim

7)halay

9)bunu yazmam??m.motif olarak kullan?lm??t?r denilebilir.

10)ritim ve müzikalite baglant?s? vard?r.bu da halay esnas?nda müzi?in yans?t?lmas? ?eklinde verilmi?tir.

11)benzerlik:hece ölçüsü

farkl?l?k:

halay çeken k?zlar tema:milli kültür unsuru olan halay

ko?matema:didaktik ve evrensel

halay ç. k yap?:dörder dizelik 3 birim

ko?ma yap?: 4er dizelik6 birim

halayç.k. dilveanlat?m:konu?ma dili imge ve motifler

ko?ma dilveanlat?m:konu?ma dili


12)milli edebiyat zevkini devam ettiren gelenek

13)milli de?erlere önem vermesi.devrin e?itim alaln?nda bulunmu? olmas?.milli kültürü ta??yan bir yazar.


sayfa 73:::
soru1::ölçü redif kafiye ahenk unsurlar? bak?m?ndan zay?ft?r.
soru2:::imgelere yer verilmemi?tir.
soru3:::m?sralar birbiriyle ili?kilidir çünkü teman?n bir bütün olmas? için bu gereklidir.

sayfa 74:::
soru 4:::kapal? çar?? ?iirinde gerçek anlam vard?r.di?er yani sanatkar?n ölümü adl? ?iirde mecaz anlam vard?r.nedeni ise etkilendikleri ak?md?r
soru5:::mümkündür!!!nedeni garip ak?mda olu?u orhan veli'nin ?iirlerinde s?radan insanlara yer vermesi
soru6:::konu?ma dilini kullanm??t?r.sanat,kafiye yoktur.
soru7:::bent ?eklinde ve 1birimlik yap?ya sahiptir.hiçbir ?ekilde ahenk unsurlar? yoktur.
soru8:::temas?___kapal? çar??y? anlatmakta ordaki dükkanlar?.di?er temalarla fark? ise -ki?isel olmas? yani kendi fikirlerini ortaya koymas? di?er ?iirlerde evrensellik vard?r.
soru9:::sanat eseri insana özgüdür.bir gerçekçilik vard?r.buda kapal? çar?? adl? ?iirde vard?r.
soru 10:::haltan s?radan insanlar.somut bir gerçekçilik vard?r.
soru 11:::dost orman adl? ?iirle kapal? çar?? adl? ?iir mecaz anlamda d?r,,,yanl?zl?k ?iiri gerçek anlamdad?r ((bunlar anlam bak?m?ndan soruda da bu sorulmu? zaten)))

sayfa75::.
soru 12:::bilinçalt?n? ve rüyay? ,somnut bir gerçekçilikle verilmekte.ak?l ön plana ç?kmaktad?r
soru13:::günlük konu?ma diline yak?n bir dil getirmi? ?iire ve haltan s?radan insanlara yer verilmi?tir.


sayfa76::.
soru 1::.yap? bak?m?ndan her biri farkl? uzunluklarla yaz?lm??t?r
temalar?:::ben orhan veli adl? ?iirin temes? kendisini yani orhan veliyi anlatmakta
istanbul türküsünde tema----a?k
alaturka adl? ?iirde tema---a?k
dilek adl? ?iirde istek var
yolcu ile arabac?da ise tema:::özlem var köyüne kar??
dil ve anlat?m aç?s?ndan sadece yolcu ve arabac? adl? ?iir farkl?d?r konu?ma çizgilerine yer verinmi?tir..
soru2:::halka hitap etmekte ve devaml? did?en(kavga eden)insanlara rastlamak mümkündür.

sayfa77::
-----------y--------------
----------d---------------
--------------d------------

ba?l?klar
_____oktay r?fat_____melih cevdet________sürrealizm___


çoktan seçmali ise____c___

soru 4:::redif kafiye yoktur garip ak?mana göre.s?radan halktan insanlara yer verilmi?tir ?irlerinde


"Konu Düzenlenmi?dir , Kitapdaki tüm sorular?n cevaplar? burada do?ru bir ?ekilde verilmi?dir.125-127. sayfalar
haz?rl?k 1.soru: lokomotifitir. cünkü;trenin her bölmü ona ba?l?d?r.
2.soru:kelime gruplar?
3.soru:ilieti?imin olmas? için iki ki?i olmas? laz?m.bir gönderici iki al?c? ve di?er unsurlar kanal ba?lam gibi…
4.soru : ortam, mekan cok önemlidir. söylenmek istenen söz söylenece?i yerinde anlaml?d?r bu kars?s?ndaki ki?inin anlamas? için önemlidir.
sayfa 127 1. etkinlik:cümlede götürüverdi kelimesi olmasayd? herhengi bir yarg?ya ula?amazd?k. cünkü; yarg?y? bildiren bir sey olmazsa birsey anlamay?z.
ANLAMA YORUMLAMA
1:toplar?m kelimesi yanl??t?r. cünkü; özne cogulken yüklem cogul, tekilken yüklem tekil olmak zorundad?r.
2.etkinlik: birinci cümle taksiyle
ikinci cümle okula
üçüncü cümle k?? mevsiminde
dördüncü cümle ben’dir.

 
2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 4-26

Sayfa 4
Haz?rl?k
1.) Siyasi alanda yap?lan yenilikler ve geli?meler : bu yy birçok isyan ve sava? olmak la beraber Tanzimat ferman? ç?kar?larak az?nl?klara haklar tan?nm??t?r . sosyal hayatta meydana gelen de?i?meler,olaylar ve toplumun genel yap?s?: sosyal alanda bat?la?ma ile beraber konu?ma ve k?yafetlerdede modernle?me ba?lam??t?r. ?lk nifus say?m? yap?lm??t?r.din ve mezhep özgürlü?ü sa?lanm?t?r. Belediyeler kurulmu?,yollar yap?lm??t?r k?l?k k?yafet devrimi posta telg?raf te?kilat? kurulmu?tur .ilk gazete ç?kar?lm??t?r.
2.) Yenile?me kavram?, var olan?n ça??n gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir
3.) Burada yenilik kavramak en uygun hareket kona?? restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmakt?r.Çünkü kona??,y?k?p yerine yeni bir bina yapmak yenilik de?il,köklü bir de?i?imdir.


Sayfa 9 

1.On dokuzuncu as?r ?iirindeki 9,13,14,15,16,17,20,21 ve 22. beyitler ortaça?a özgü dünya görü?ünü yans?tmaktad?r.di?er beyitlerde ise ?air,modern dünyada ya?ananlar? dile getirmi?tir.Modern dünyaya ait ifadelerin bulunmas? Sadullah Pa?a'n?n döneminin zihniyetinden etkilendi?ini göstermektedir.Sadullah pa?a ortaça?dan beri süregelen inan??lar? da bilmekle beraber modern dünyaya da kay?ts?z kalmam??t?r.

2.?air,tercihini modern dünya görü?ünden yana kullanmaktad?r.çünkü modern dünya akl? ve deneyi baz alarak bilinmezlere veya yanl?? bilinenlere ???k tutmu?tur.

3.Verilen beyitler Sadullah pa?an?n "insan haklar?", "e?itlik", ve "bas?n-yay?n","bilimsellik" ile olan ilgisini göstermektedir.

4.Ziya pa?an?n yak?nmas? Do?u medeniyetinin geri kalm??l??? ve cehaleti ile ilgilidir.Buna ra?men bat?,sürekli geli?mi? ve bilimin öncülü?ünde güçlü bir medeniyet kurmaya ba?lam??t?r.Bu durumda hem ayd?nlar?n hem de toplumun Bat?'ya yönelmesine sebep olmu?tur.

Devamını oku...
 
2012-2013 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab?(Biryay) Cevaplar? Sayfa 25-34

 

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4720
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4720
mod_vvisit_counterBu Ay24883
mod_vvisit_counterToplam7722940

Kimler evrimii

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev