TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2011 Y?l? 11.S?n?f Dil Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2011-2012 EKOYAY 11.SINIF D?L VE ANLATIM K?TABI Etkinlik Cevaplar? Sayfa 12-36

 2011-2012 EKOYAY 11.SINIF D?L VE ANLATIM K?TABI Etkinlik Tüm Cevaplar? 1.ÜN?TE CEVAPLARI 12-36.SAYFA CEVAPLARI

Sayfa 12 Haz?rl?k bölümünü kendi dü?üncelerinize göre cevaplay?n?z.


2.Etkinlik
Anlatmaya ba?l? metinler : Çocuklar, Okyanuslarda ya?am ve Küçük K?z?m Su'ya
Göstermeye ba?l? metinler : Oyunculuk S?nav?
3.Etkinlik
Metinler yaz?l?? amaçlar?,gerçekli?i ve i?levlerine göre s?n?fland?r?lm??t?r.

Anlatmaya ve göstermeye ba?l? metinlerin Ortak özellikleri :
Anlatmaya ve göstermeye dayal? sanatsal (kurmaca) metinlerin belli ba?l? ortak özellikleri ise ?unlard?r:

Ki?i, mekân, zaman ve olay ögeleriyle kurulurlar.
Gerçek bir olaya dayal? olabilecekleri gibi tümüyle tasarlanarak da yaz?labilirler. Gerçek bir olaya dayansalar bile gerçe?in bire bir kopyas? de?ildirler. Her sanatç? ayn? olay ve temaya, yarat?c?l?k göstererek kendi üslubu ve bak?? aç?s?yla farkl? bir boyut ve biçim kazand?r?r. Bu yüzden sanatsal (kurmaca) her yap?t tektir, benzersizdir.
Sanatsal (kurmaca) yap?tlarda üslup kayg?s? a??r basar. Dil, duygusal ve ça?r???msald?r.
Her sanatsal metin bir ileti?im arac?d?r.
Estetik bir zevk vermek, okuru kurgulanm?? bir ya?am?n içine çekerek kendi s?n?rl? ya?am?n?n d???na ç?karmak, e?lendirmek gibi amaçlarla kaleme al?n?rlar. Genellikle serim, dü?üm, çözüm a?amalar?na dayal? klasik bir planla yaz?l?rlar. Temel malzeme dildir.

Farkl?l?klar?: 1. Anlatmaya ba?l? türlerde olay?n mutlaka bir anlat?c?s? vard?r. Bu anlat?c? olay? ilahî bak?? aç?s?yla, kahraman?n bak?? aç?s?yla ya da gözlemci bak?? aç?s?yla anlat?r.

2. Göstermeye ba?l? eserlerde, sosyal hayatta kar??la?abilece?imiz olaylar sahnede gösterilir.

3. Eserdeki olaylar aktör (erkek oyuncu), aktris (bayan oyuncu) ad? verilen oyuncular taraf?ndan canland?r?l?r. Sosyal ya?am?n ve insan karakterinin ele?tirisi yap?l?r.

4. Bu iki tür aras?nda kullan?lan dil ve anlat?m biçimi de birbirinden farkl?d?r. Anlatmaya ba?l? eserlerde uzun ve kurall? cümleler kullan?l?rken göstermeye ba?l? eserlerde günlük konu?ma dili kullan?l?r. Cümleler daha aç?k ve k?sad?r. Söylenen sözün izleyici taraf?ndan anla??lmas? beklenir, bunun için daha aç?k ve k?sa cümleler kullan?l?r. Konu?ma dilinin canl?l??? sahnede yans?t?l?r.

Devamını oku...
 
2011-2012 EKOYAY 11.SINIF D?L VE ANLATIM K?TABI Etkinlik Cevaplar? Sayfa 37-59

2011-2012 EKOYAY 11.SINIF D?L VE ANLATIM K?TABI Etkinlik Cevaplar? Sayfa 37-59

 

Sayfa 37
anlama ve yorumlama

1>yazma aliskanligi gelisir kendini dah iyi tanir.
2>
3>eksik yönlerini görür rahatlar


8.Etkinlik
gerçek anlamli:ekmek,süt,köfte
metne kazandirdiklarI: Olayin gerçekten yasandigi

mecaz anlamli:bayilmak,atmak,ismarla mak, hava yapmak

metne kazandirdiklari:farkli kavramlari ve durumlari karsilayabilmek için kullanilmistir

ulur.

Devamını oku...
 
2011-2012 EKOYAY 11.SINIF D?L VE ANLATIM K?TABI Etkinlik Cevaplar? Sayfa 60-84

SAYFA 60
13 .ETK?NL?K
"Beylik Sözler" metninde yazar ele?tirel , sert bir üslup kullan?lm??.Ayr?ca tilcik,tüz,gönenmek gibi öz Türkçe sözcükleri kullanmas? yazar?n dil anlay???nda tak?nd??? tavr? da göstermektedir.Avrupa Yolculu?u metni ise yazar?n gezip gördü?ü Paris'le ilgili gözlem ve izlenimlerini anlatt??? bir metindir.
5) Yazar kendisine ilginç gelen, gezdi?i gördü?ü yerlerle ilgili belirgin ve ay?rt edici durumlara günlü?ünde yer vermi?tir.
6) Yazar gezip gördü?ü yerlerle ilgili gezi günlü?ü tuttu?undan dili son derece aç?k, yal?n ve sadedir.
7) Her okur kendi bilgi birikimine kültür düzeyine göre metinden çe?itli anlamlar ç?karabilir.
8) Metnin sizde uyand?rd??? duygu ve dü?ünceleri belirtiniz.

14.ETK?NL?K
Yazaca??n?z günlükte mutlaka yer ve tarih belirtmeye, içten,yal?n özlü bir üslup kullanmaya dikkat ediniz.

ÖLÇME-DE?ERLEND?RME
1) * öyküleyici, betimleyici, aç?klay?c? anlat?m türleri kullan?l?r.
* gezi yaz?s?, hat?ra, roman ,hikaye
2)* (Y) "hemen"den kas?t günü gününe ise do?ru cevap (Y)soru maalesef ki aç?k uçlu!(E.F)
*(Y)
*D)
3) (D)
4) (D)

Devamını oku...
 
2011-2012 EKOYAY 11.SINIF D?L VE ANLATIM K?TABI Etkinlik Cevaplar? Sayfa 86-117

SAYFA 86:(okul d??? etkinlik)
GEZ? (YAZISI) ÖRNE??:

OTORAY YOLCULU?U N??DE - KAYSER?
Ni?de'ye yakla??yorduk.
Yan?mda oturan bir Ni?deli ?ehrin ete?ini saran a?aç kümeleri aras?nda pek iyi seçemedi?im bir noktay? i?aret etti. — Faruk Nafizin han?, dedi.
Büyük ?airin han sahibi oldu?u günleri de in?allah görürüz. Fakat yol arkada??m?n bana gösterdi?i bina sadece Faruk Nafizin unutulmaz Han Duvarlar? ?iirinde tasvir etti?i han idi.
K?yafetinden anla??ld???na göre Ni?deli arkada? bir esnaf yahut i?çi idi. Böyle olmakla beraber Han Duvarlar?'n? ve Faruk Nafiz'i biliyordu. Daha garibi trende ilk gördü?ü bir yabanc?n?n bu ?iiri, ?iirde tasvir edilen han? ve Faruk Nafiz'i tan?mamas?n? kabul etmiyor, ate? ve su nev'inden herkesçe malûm ?eylerden bahseder gibi iki kelime ile bana maksad?n? anlatt???na inan?yordu.
Güzel ?iirin kudreti! iyi yaz?lm?? bir manzum hikâye koskoca bir han?, koynundaki tapu senedine ra?men as?l sahibinin elinden al?yor, Faruk Nafiz'e malediyordu.
Maamafih arkam?zda ayakta duran ve bizi dinleyen uzun boylu bir sakall?n?n "yok yahu.. O han falan?nd?r" diye öteki mal sahibinin hakk?n? da ziyadan kurtard???n? itirafa mecburum.
Ni?de ile Kayseri aras?ndaki yolu, Faruk Nafiz'in istiklâl muharebesi senelerinde kona göçe üç günde a?t??? o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir âlet içinde, âdeta uçarak geçiyorum.
Ak?am?n be? buçu?unda daha Ni?de istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseri'de olaca??m.
Bisikletin ilk icad? zamanlar?nda ona verilen ?eytan Arabas? ismini bu otoraya saklamak laz?mm??! Otoray görünü?te yirmi otuz ki?ilik büyücek bir otobüs. Fakat ikisi aras?nda âdeta nal?nl? adam ile patenli adam fark? var. Otobüsün mütemadiyen ta?la, toprakla bo?u?mas?na mukabil Otoray, cilâl? çelik raylar üstünde ya? gibi kay?yor.
Uluk??la ile Kayseri aras?nda günde iki sefer yapan bu arabalar?n, birinci ve ikinci s?n?f yolcular? için, ?oförün arkas?nda dört maroken koltu?u, cemekânl? bir kap? ile buradan ayr?lan geri taraf?nda da demokratlara mahsus, yirmi otuz ki?ilik kanapesi var.
Baz? ?akac? yolcular lüks k?sma Lortlar kamaras?, ötekine Avam kamaras? ad?n? takm??lar.
Bu Otoray, yollar? âdeta çocuk oyunca??na çevirmi?. Meselâ Kayserililer bizim Ada vapurlar? biletinden daha ucuz bir para ile günübirli?ine Bor bahçelerinde e?lenmeye gidiyorlar.
?oför, daha do?rusu makinistin bana anlatt???na göre Adana ve Kayseri 'de oturan iki akraba, meselâ bir ana k?z pazar sabahlar? bulunduklar? yerden hareket ediyor, ö?leyin Uluk??la'da birle?iyorlar; ak?ama do?ru yine evlerine dönüyorlarm??.
Bu seyahat, art?k yolculuktan usand???m bir zamana rastlam?? olmakla beraber beni atl? kar?ncaya binmi? bir bayram çocu?u gibi e?lendiriyordu. Otoray, son derece munis bir dekor aras?ndan ak?p giderken kâh makinistin omuz ba??ndan önümüzdeki yola, kâh arkaya geçerek ak?am ???klar? ile sarar?p k?zaran ovalara bak?yordum.
Yeni bir icat yaln?z manzaralar? ve hayat? de?i?tirmekle kalm?yor; duygular?m?za, dünyay? görü? tarz?m?za da tesir ediyor.
Yolculukta ak?am, insan?n?n gayri ihtiyarî garipsedi?i, kendini karanl?k dü?üncelere b?rakt??? saattir. Halk?n ak?am garipli?i terkibile anlatt??? bu duyguda kendimizi uçsuz bucaks?z mesafeler aras?nda kaybolmu? hissetmemizin, arkada b?rakt???m?z uza?? bir daha görmek ?üphesinin, öndeki uza?a yeti?ememek korkusunun elbette bir pay? vard?r. Mesafelere hâkim olmak emniyeti i?te bu ?üphe ve korku mefhumunu kald?r?yor, insana bu geni? ovalarda kendi mahallesinde, evinin bahçesinde dola?mak hissini veriyor.
Faruk Nafiz :
"Dönmeyen yolculara a?layan yasl? yollar"
diye anlatt??? bu yolu, vaktiyle bir yayl?n?n ?iltesine uzanarak, "kendini tekerle?in sesine kapt?rarak" geçmi? olmasayd? da benim bindi?im otoray içinde tayyarede gibi geçseydi bu ac? gurbet ?iirini bilmem yazabilir miydi?
Re?at Nuri Güntekin
(Anadolu Notlar?'ndan)

Devamını oku...
 
2011-2012 EKOYAY 11.SINIF D?L VE ANLATIM K?TABI Etkinlik Cevaplar? Sayfa 118-132

SAYFA 118
SÖZLÜ ANLATIM TÜRÜ FIKRA ?LE GAZETE YAZISI FIKRA ARASINDAK? FARKLAR
-Sözlü anlat?m türü olan f?kralar nükteli küçük hikayelerdir.Bunlar olaylar? gülünç, ?akal? anlatarak insanlar? dü?ündürmeyi amaçlar.Gazetelerde yay?mlanan f?kralar ise olaylar? yorumlayan ciddi veya nükteli yaz?lard?r.
-Sözlü anlat?m türü f?kralarda olay örgüsü varken gazete f?kralar?nda yoktur.
-Birisi olay çevresinde geli?en bir türken di?eri dü?ünce yaz?lar?d?r.
-Sözlü anlat?m türü f?kralar anonimdir , gazete f?kralar?n?n ise yazar? bellidir.

3.ETK?NL?K
"Dünün Edebiyat?n? da Okuyun" metni "gençlerin dünün edebiyatç?lar?n? okumamas?" konusunda
"Padi?aha Bir Gömlek" metni "mutluluk" konusunda
"Dört Santimlik Dünya" metninde ise "gençlerin teknoloji ba??ml?l???" konusu i?lenmi?tir.

F?kralar güncel konularda yaz?lm??t?r.

4.ETK?NL?K

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn720
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta720
mod_vvisit_counterBu Ay25620
mod_vvisit_counterToplam7723677

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev