TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2011 Y?l? 10.S?n?f Dil Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2011-2012 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? (Zambak) Sayfa 14-65 Aras?

2011-2012 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? (Zambak) Sayfa 14-65 Aras?

14. sayfa
A bölümü
*Sunum
*?leti?im
*k?sa
*takip etmelidir
*dinleyicileri
*sunum
B bölümü
D
D
D
Y
D
D
D
Y
D
D
D
D


c bölümü

sunum haz?rl?k a?amas?
2-planlama
3-bilgi toplama
4-hedef kitleleri belirleme

sunum planlamas?
2-taslak üzerinde çal??ma
3-sunum yöntemini belirleme
4-araçlar? haz?rlama

Devamını oku...
 
2011-2012 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? (Zambak) Sayfa 65-115 Aras?

Talebedunyasi.com olarak Zambak 10.S?n?f yeni müfredat dil ve anlat?m kitab?n?n cevaplar?n? sizlerle payla??yoruz.

Sayfa 65 ve Sayfa 70 Aras? Cevaplar
8. Anlat?m Türlerinin S?n?fland?r?lmas?
Haz?rl?k

?nsanlar birikimlerini niçin farkl? türlerle anlat?yorlar?
CEVAP:Çünkü insanlar bir konu hakk?nda yazmak ya da konu?mak istediklerinde farkl? farkl? amaçlar ta??rlar. Bir anlat?mda amac?m?z heyecanland?rmak ise o ?eyi olay veya olaylar yoluyla okuyanlar? adeta olay? ya?ayacak bir ?ekilde hikâye ederiz. Okuyanlar? bir hayal vas?tas?yla ili?kilendirmek, o ?eyi gözleri önünde canland?rmak istiyorsak, sanatl? ifadeler kullanarak onu bir tablo gibi canland?rarak betimleriz. Amac?m?z okuyanlara heyecan vermek, bilgi veya haber vermek ise sanats?z ve aç?k bir ifadeyle do?rudan do?ruya anlatma yolunu tercih ederiz. Verilen bilgi ve haberler konusunda okuyanlar? inand?rmak istiyorsak amac?m?z? ispat ve delillerle ifade ederiz.

Metin ?nceleme

1.) Her anlat?m: gerçekle?ti?i ba?lam içinde ayr? bir bütündür. Anlat?m, dil bilgisi kurallar? ve anlam ili?kisi ile birbirine ba?lanan cümle ve paragraf adl? birimlerden olu?ur. Buna göre okudu?unuz metnin kendi içinde bir bütünlük ve birim de?eri ta??y?p ta??mad???n? belirtiniz.
CEVAP:Metin, kendi içinde cümleler ve paragraflar vas?tas?yla bir bütünlük ve birim de?eri ta??maktad?r. Bu bütünlük neticesinde ortaya hikâye ç?km??t?r.

2.)Edebî türler veya metin türlerinde farkl? anlat?m birlikleri bir araya gelir. Bir hikâyede betimleme, aç?klama, tan?tma amac?yla yaz?lm?? parçalar öyküleme (hikâye etme) çevresinde birle?ir. Makalede; aç?klama, tan?mlama, tart??ma, ö?retme, anlat?m biçimleri birlikte kullan?labilir. Buna göre okudu?unuz metinde hangi anlat?m türleri kullan?lm??t?r? Örneklerle aç?klay?n?z.

CEVAP:Bu metinde daha çok betimleme ve öyküleme anlat?m türleri kullan?lm??t?r. Örne?in; “Bir sonbahar günü bakt? ki küçük çam a?açlar? filizi, körpe diken yapraklar?yla, üç be? kocayemi? ç?ng?l ç?ng?l yemi?leriyle yer yer esmer pembe, kül rengi topra?a saye salar.” cümlesinde s?fatlar ve ayr?nt? bildiren sözcükler yard?m?yla adeta bir resim çizilmekte, yani betimleyici anlat?m türü kullan?lmaktad?r.
“Bir sabah her zamanki çam?n alt?na vard?m ki bir köylü kad?n, üç yar? ç?plak çocuk garip birtak?m ta?lar, tahtalar, saçlarla bir ?eyler yaparlar. Bu, her taraf?ndan poyraz, lodos, gün do?usu, ke?i?leme, y?ld?z, karayel rüzgâr? giren bir evdi. Mustafa arkas?na ye?iller giymi? güçlü kuvvetli bir kad?n takm??, üç evle?ine çizgiler, ocaklar aç?yordu.” paragraf?nda ise betimlemeyle birlikte bir olay?n anlat?lmas? söz konusu olmakta, yani öyküleyici anlat?mdan yararlan?lmaktad?r.

3.)Anlat?m?n gerçekle?mesinde ileti?ime kat?lan ö?eler, anlat?m?n amac?, al?c?da uyand?r?lmak istenilen etki ve anlat?c?n?n anlat?lan husus veya obje kar??s?ndaki tavr? anlat?m türünü belirler. Buna göre okudu?unuz metinde anlat?m türünün belirlenmesinde hangi unsurlar?n etkili oldu?unu tart??arak aç?klay?n?z.

CEVAP:?leti?ime kat?lan ö?eler (gönderici, al?c?, ileti, kanal, ba?lam), anlat?m?n amac? (bir olay? veya durumu hikâye etme), al?c?da uyand?r?lmak istenen etki (konu, tema) ve anlat?c?n?n anlat?lan husus veya obje kar??s?ndaki tavr? (üslup, anlat?m) bu metnin anlat?m türünün belirlenmesinde ayr? ayr? etkili olmu?tur.

Devamını oku...
 
2011-2012 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? (Zambak) Sayfa 117-130 Aras?

Talebedunyasi.com olarak Zambak 10.S?n?f yeni müfredat dil ve anlat?m kitab?n?n cevaplar?n? sizlerle payla??yoruz. Sayfa 117-130 Aras?

 

Türemi? Zamirler : Herhangi bir yap?m eki alm?? olan zamirlerdir.
Parçada yok.

Birle?ik Zamirler : Ba?ka bir sözcükle birle?mi? zamirlerdir.
Birço?u,Birço?unun,Birkaç?n?n

Ölçme ve De?erlendirme
A. A?a??daki özellikleri do?ru-yanl?? (D/Y) olarak de?erlendiriniz.
(D) ?ah?s zamirleri, ki?ilerin yerlerini tutan sözcüklerdir.
(Y) Belgisiz zamirler, varl?klar?n, kavramlar?n yerini i?aret yoluyla tutan zamirlerdir.
(Y) ??aret zamirleri, yerlerini tuttuklar? varl?klar? aç?kça de?il de ?öyle böyle belli eden zamirlerdir.
(D) Soru zamirleri, soru anlam? veren ve cevaplar? isim ya da zamir olan kelimelerdir.
(D) ?lgi zamiri, hat?rlanan varl???n kiminle ilgisi bulundu?unu bildiren ek hâlindeki zamirdir.

Devamını oku...
 
2011-2012 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? (Zambak) Sayfa 124

Talebedunyasi.com olarak Zambak 10.S?n?f yeni müfredat dil ve anlat?m kitab?n?n cevaplar?n? sizlerle payla??yoruz. Sayfa 124 ve

 

2. Emredici Anlat?m - Fiil (Eylem), Fiilimsi (Eylemsi) ?nceleme 1. Metin ?eyh Edebali'nin Damad? Osman Gazi'ye Vasiyeti Ey o?ul! *****, atan? say! Ey o?ul! Üç ki?iye ac?: Bereket büyüklerle beraberdir. Cahil aras?ndaki âlime, ?nanc?n? kaybedersen, zenginken fakir dü?ene ve ye?ilken çöllere dönersin. hat?rl? iken itibar?n? kaybedene. Aç?k sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Ey o?ul! Unutma ki Gördü?ünü görme! Bildi?ini bilme! yüksekte yer tutanlar Sevildi?in yere s?k gidipgelme! a?a??dakiler kadar emniyette de?ildir. Hakl?ysan mücadeleden korkma! 2. Metin Dilekler Gürültü ve karma?an?n ortas?ndan sakince geç; sessizlikte ne büyük bir huzur oldu?unu hat?rlayarak. Mümkün oldu?unca ama teslim olmaks?z?n herkesle iyi geçin. Do?ru bildi?ini sesini yükseltmeden ama aç?k seçik dile getir ve di?erlerine de kulak ver; ne kadar p?r?lt?s?z görünse de onlar?n da bir hikâyesi var d?r. Gürültücü ve sald?rgan insanlardan uzak dur çünkü onlar özüne s?k?nt? verirler. E?er kendini ba?kala r?yla k?yaslay?p durursan ya mutsuz ya kendini be?enmi? olursun çünkü her zaman senden daha iyi ya da daha kötü durumda birileri olacakt?r. ?lanlar?n kadar gerçekle?tirdiklerinden de zevk al. Kariyerine ilgi ni kaybetme; ne kadar basit olursa olsun, zaman?n de?i?en de?erlerine kar?? gerçek hazinendir. ??inde temkinli ol; dünya sahtekârl?klarla doludur. Fakat bu temkinlili?in, sahip oldu?un meziyetleri kullanmana engel olmas?n; çok insan yüksek idealleri için ç?rp?n?r. Ve hayat her yerde kahramanl?klarla doludur. Ken din ol. Özellikle sevmedi?in hâlde seviyormu? gibi davranma. A?ka k?r?lgan da olma çünkü bütün hayal k?r?kl?klar?na ra?men a?k çimenler gibi yeniden do?ar hiç beklemezken. Y?llar?n geçi?ine sayg?yla boyun e? ve asaletle terk et gençli?in heveslerini. Ruhunu güçlendir beklemedi?in anda gelen talihsizliklere kar ?? seni korumas? için. Ama bu karanl?k hayallerle kendini üzme. Pek çok korku, bitkinlik ve yaln?zl?ktan do?ar. Kendine kar?? nazik ol. Sen de bu evrenin çocu?usun en az a?açlar ve y?ld?zlar kadar, sen fark et sen de etmesen de evren olmas? gerekti?i gibi hareketine devam ediyor zaten. (...) Çabalar?n ve emelle rin ne olursa olsun, hayat?n gürültülü karma?as?nda bar?? ve huzuru kalbinden hiç eksik etme. Bütün ba sitlikleri, y?prat?c?l??? ve hayal k?r?kl?klar? ile bile dünya çok güzel, ne?eli ol. Mutlu olmak için ç?rp?n.

Max EHRMANN (Maks Ehreman)

 

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn479
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6485
mod_vvisit_counterBu Ay19125
mod_vvisit_counterToplam7717182

Kimler evrimii

Şu anda 19 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev