TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar?
2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 12

2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 12 Dil anlat?m edebiyat co?rafya 9 , 10 , 11 , 12. S?n?f ders kitaplar? etkinlik ve ölçme ful cevaplar? sadece www.talebedunyasi.com'da

Sayfa 12 HAZIRLIK bölümü

1-ruh hali dikkatli.resim,heykel ve edebiyat gibi sanat dallar?nda i?lenebilir
2-heykelin malzemesi mermerdir.heybeninki iplik,karikatürün resim,kalem,ka??t.bu ürünlerin hepsi birbirinden farkl?d?r çünkü hepsinin malzemesi farkl?d?r.

 1. soru cavab?www.talebedunyasi.com

  GÜZEL SANATLAR ?Ç?NDE EDEB?YATIN YER?

  Sanat insan?n güzellik kar??s?nda duydu?u heyecan ve hayranl??? uyand?rmak için ortaya koydu?u yarat?c?l?kt?r. Sanat?n temelinde insan sevgisi, ho?görü, yaratma özgürlü?ü vard?r.
  Sanat insan?n varl?k ?artlar?ndan biridir. ?nsan?n oldu?u her yerde sanat vard?r.(Ma?ara resimleri, antik süs e?yalar?, i?lenmi? kap kaçak vb.) Sanat?n amac? da zaten insanlarda güzel duygular uyand?rmak, insan hayat?n? renklendirmek, güzelle?tirmektir. Resim, tiyatro, ?iir, dans, müzik ve kitaplar?n olmad??? bir dünyada
  ya?ad???m?z? dü?ünürsek sanat?n insan hayat? için ne kadar vazgeçilmez ve önemli oldu?unu anlar?z.
  ?nsanlar kendilerini farkl? araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de ?iirle, romanla, hikâyeyle yani edebiyat vas?tas?yla ifade ederler.
  ?nsano?lu hayat? boyunca güzeli istemi?tir. Sözüne yaz?s?na(edebiyat),sesine(müzi k)kullanabildi?i renklere(resim),ya?ad??? mekâna(mimarl?k),i?leyebildi?i her türlü maddeye(heykelt?ra?)güzellik vermek insano?lunun ya?am felsefesi olmu?tur ki bu da güzel sanatlar dedi?imiz ?ubeleri do?urmu?tur.
  Edebiyat bu güzel sanatlar?n bir koludur. Edebiyat; sözde, yaz?da, dü?üncede, hayalde güzellik demektir.
  Edebiyat; dil ile gerçekle?tirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinli?idir. Edebi eser öncelikle sanat de?eri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullan?lm?? bir dil vard?r.
  Bilim nas?l ki akla, mant??a, ö?retmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelle?tir meye yöneliktir.www.talebedunyasi.com

 
2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 13

2010 Y?l? Türk Edebiyat? 9.S?n?f Etkinlik ve Ölçme De?erlendirme Cevaplar? Sayfa 13

Sayfa 13 SANATIN ÖZÜ VE ERE??

1-eser sanat eseridirçünkü duygularla ifade edildi?i için.
2-sanat?n özünü de?erlendirmektedir.Güzel sanatlarda i?lenmez çünkü bir do?ruluk kan?tlamaya çal??maktad?r,duygu yoktur.
3-a?k,sonsuz bir türküye benzetilmi?tir.
4-insan etkinlikleri güzel sanatlarda etkilidir.güzel sanatlarda duygu ön planda oldugu için büyük ölçüde yer almaktad?r..

 
2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 16

2010 Y?l? 9.S?n?f Türk Edebiyat Kitab? Etkinlik ve Ölçme De?erlendirme Cevaplar? Sayfa 16

1- Metnin ba??nda ve sonunda üç nokta var buda devam? oldu?u gösterir bize o yüzden de metin denmi?tir.www.talebedunyasi.com

2-Gül ile diken denebilir.

3-Edebiyat dili- Edebi dil adl? metindeki sanat tan?m?na kat?l?yorum ama sanat bu s?n?fland?rmadan da ibaret de?ildir.

4-?leti?im yaz? anla?ma sanat alanlar?nda kullan?lmaktad?r.

5-Net bir cevap veremeyiz. Çünkü sanat insanl???n varolu?undan bu yana yapt?klar? her türlü faaliyetlerle ortaya ç?km??t?r.www.talebedunyasi.com

6-Evet Göktürk Kitabeleri ilk yaz?l? eserdir edebi metin olarak kabul edebiliriz.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 19-21-22-23-27

2010 Y?l? 9.S?n?f Türk Edebiyat Kitab? Ölçme De?erlendirme ve Etkinlik Cevaplar? Sayfa 19- Sayfa 21- Sayfa 22- Sayfa 23

Sayfa 19 en alttaki de?erlendirme

1)?airlerin di?er insanlardan farkl? duygular hissettikleri belirtilmi?tir.Atatürkün sana verdi?i önem anlat?lmaktad?r.
2)bbo?luk doldurmaca
tan?nmas?nda ,sanatlar ve sanat
3) D ??kk? olacak

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 29,30,35,36,37

SAYFA 29
1. ESK? TÜRK TOPRAKLARINI Ö?RETMEK ?Ç?N VE BU B?R Ö?RET?C? MET?N
2. OLMAZ ÇÜNKÜ BAZI KEL?MELER EKS?K ÖRNE??N YÜKLEM YOK
3. -
4. ?LK ANLAMDA KULLANILANLAR: BANKA MEMURUSUNUZ DEMEK
EVET EVET BANKA MEMURUYUM

YAN ANLAMDA KULLANILANLAR:SAYILARLA BO?U?URUM VS.

SAYFA 30
DE?ERLEND?RME
1. ?K? MET?N B?YOGRAF?
ANCAK a. nesnel b. ise özneldir
2. -
3. B
4. Edebi metinde

anlam ba??

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 38, 42, 43, 48, 53

Sayfa : 38

Yorumlama ve Güncelleme

1.-

2.Kahramanlar?n ola?anüstü özellikleri vard?r.Çevremizde böyle ki?ileri görmemiz mümkün de?ildir.

3.Bilim verilerinden yararlanmam??t?r.Günümüzde olu?turulsayd? daha farkl? biçimde olu?turulurdu.Çünkü edebî metinler yaz?ld?klar? dönemin özelliklerini yans?t?r.

De?erlendirme ~

1. E. Edebî metin teknik geli?meleri oldu?u gibi aktar?r.

2.Di?er bilgi ve bilim alanlar?n?n ortaya koydu?u veriler edebiyat?n olu?umuna kaynakl?k eder.

Edebî metinde günlük hayattaki ya?anan tüm olaylar tam olarak yer almaz.

3.Edebî metinlerde okuyucunun sezgisi ve anlay???na b?rak?lan kelimeler vard?r.Metinlerde ise böyle bir anlat?m yoktur.

4. Tamamen ayn? özelliklere sahip de?ildir. ama özellikleri birbirlerine benzer.

5. Y
D
D
D
Y

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 54, 56, 57, (59-67 Aras?)

2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 54, 56, 57, (59-67 Aras?)

 

sayfa 54

: ölçme ve de?erlendirme: 1-Y,D 2-1.bo?luk:yan 2.bo?luk:zengin 3-C 4-anlat?ma zenginlik katmak için,farkl? anlamlar olu?turmak için 5-üstte mecaz anlam alttakinde gerçek anlam kullan?lm??t?r.

sayfa 56

???R GELENE??N?N ÖZELL?KLER?: -belirli bir naz?m birimi yok -serbest ölçü kullan?lm??t?r. -belirli bir uyak düzeni yok -konusu her?ey olabilir. -yabanc? kelimeler yoktur -imgeler oldu?undan anla??lmas? zor -dil bak?m?ndan zengindir

sayfa 57

Ölçme ve De?erlendirme: 1-D,Y 2-C 3-halk edebiyat? 4-mahlas kullan?lm??t?r.ikisinin de temas? a?kt?r.11li hece ölçüsü kullan?lm??t?r.naz?m birimi dörtlüktür.halk edebiyat?

sayfa 60

: 1)dört birimden lu?mu?tur 3)ak?am yine ak?am yine ak?am göllerde bu dem bir kam?? olsam

 

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 82,83,84,86,87, 89, 91

2010 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 82,83,84,86,87, 89, 91

 

Sayfa 82

1.soru naz?m b?r?m? bey?tt?r. kaf?ye kullan?lm?st?r. hece olcusu vard?r. mubalaga sanat? kullan?lm?s?ttr. 3.soru cam? avlusundan bahsed?yor. bu cam?n?nde esk? oldugunu soyluyor..

Sayfa 83

1.soru;naz?m sekl? 2 l? d?zelerden olusmustur. hece olcusu yoktur. kaf?ye duzenl? deg?ld?r. duygusal l?r?k b?r s??rd?r. 3.soru;; benzetme 4.soru;; sevg?l?ye duyulan özlem onu hat?rlamak.sevgiliye duyulan ozlem var.sa?r?n sevd?g?ne olan özlemm 6.soru;; hasret konus vard?r.???k=somuttur. 7.soru;;K?s?lest?rme sanata? kullan?lm??t?r. 8.soru;;Ask ve hasret bak?m?ndan l?r?k b?r ?iir. Ölçme ve De?erlendirme 1.soru : D, Y 2.soru : k?s?lest?rme yan? tesh?s sanat? vard?r. 3.soru : E 4.soru : D

sayfa 84www.talebedunyasi.com

Ölçme Ve De?erlendirme 1-D ve Y 2-Te?his sanat? 3-E 4-D 5-Tecalül-i arif-?stihare

 

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 92, 93, 94, 95, 96

2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 92, 93, 94, 95, 96

sayfa 92

3. Tiyatro yap?tlar?nda konu?anlar?n hareketlerini, durumlar?n? aç?klamak ve göstermek için kullan?l?r. anlama yorumlama 1. Anlatmaya bagl? edebi metindir. Hikayedir. Gerçek ya da gerçege uygun olarak tasarlanm?? olaylar? anlatan yaz?lara hikaye(öykü) denir. Hikayede olay, yer, ki?iler ve zaman olmak üzere dört ögeden olu?ur. Bu ögeler gerçektir ya da gerçege uygun olarak tasarlanm??t?r. Olay tektir. Ki?i say?s?, romana göre azd?r. Zaman, romana göre daha dard?r. Giri?, geli?me ve sonuç bölümleri vard?r.

sayfa 93

2. birinci resim göstermeye bagl? edebi metindir. ikinci resim ise anlatmaya bagl? edebi metindir. ölçme degerlendirme 1.D,Y 2. 1. bo?luk: anlatmaya bagl? edebi metin, 2. bo?luk: göstermeye bagl? edebi metindir. 3.D 4. E

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 97-98-99-100-101-102

2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar?  97-98-99-100-101-102. Sayfalar?n Cevaplar? Forsa ?ncelemenin Cevaplar?:

1)Forsa adl? hikayede olaylar? birbirine ba?layan unsurlar hikayenin de yap?s?n? olu?turan ki?iler,zaman ve mekand?r.Hikayedeki Kara Memi?,Turgut,korsanlar,efendi, ba?c?,Türk askerleri ki?ileri ; otuz sene,k?rk sene,altm?? ya??nda gibi yuvarlak ifadeler zaman? ; korsan gemisi,ada ve Türk gemisi de mekanlar? göstermektedir. 2)Arkada?lar grafi?i burada çizemiyorum .. 3)Forsa adl? hikayede anlat?lanlar?n gerçek hayatta aynen ya?anmas? mümkün de?ildir.Çünkü metinde anlat?lanlar ‘’kurmaca gerçeklik’’tir.Do?al gerçeklik olarak dü?ünülse bile ayn? olay örgüsüyle,ki?ilerle,zaman ve mekanlar?yla anlat?lanlar?n aynen ya?anmas? mümkün de?ildir. 4)’’?nsana özgü gerçeklik’’ söz grubu,insana ait her ?eyi,onun hayal,tasar?,izlenim ve dü?üncelerini de içine alarak ifade eden gerçekli?i ortaya koymaktad?r. 5)Forsa adl? metine ekleme yapacak olursak metinin yap?s? ile uyumluluk gösteremeyebilir. 6) Kara Memi? nas?l bir insand?r? =>Korsanlara esir dü?mü?,vatan hasreti çeken bir insand?r. Kara Memi? dura?an m?d?r , dinamik midir? =>Olaylar Kara Memi?’in etraf?nda gerçekle?ti?i için dinamiktir. Hikayenin hangi k?sm? sizin Kara Memi? hakk?nda böyle dü?ünmenize neden oldu? =>Ana kahraman oldu?u için hikayenin bütününde bu durum söz konusudur. Sosyal ortam ve çevre Kara Memi?’i nas?l etkilemi?tir? =>Ya?ad??? ortam Kara Memi?’in olumsuz olarak etkilenmesine sebep olmu?tur. Kara Memi?’in karakterler/ tipler üzerinde etkisi varm?? =>Di?er karakterler üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Kara Memi?,kendi ki?ili?inin fark?nda m??Yani sizin onun için dü?ündüklerinizi o da kendi hakk?nda dü?ünüyor mu? Neden? =>Evet,y?llar geçmesine ra?men ümidini kaybetmemesi ki?ili?inin fark?nda oldu?unun göstergesidir. Sizce gerçek hayatta Kara Memi? gibi davranan biri olabilir mi? =>Gerçek hayatta Kara Memi? gibi davranan biri olamaz. 7)Forsa adl? hikayedeki mekanlar ve özellikleri ?u ?ekildedir; *Korsan Kad?rgalar?:Kara Memi?’in kürek mahkumu oldu?u mekan. *Akdeniz k?y?s?ndaki ada:Kara Memi?’in esir olarak sat?ld??? ve ömrünün geri kalan?n? geçirdi?i mekan. *Kulübe:Kara Memi?’in azat olduktan sonra ya?ad??? mekan. *Kasaba:Kara Memi?’in ac?kt???nda gitti?i ada kasabas?. *Büyük Türk Kad?rgas?: Kara Memi?’in o?lu Turgut’la kar??la?t??? mekan. Ayn? hikaye farkl? bir mekanda kurgulansa ayn? etkiyi göstermez.Çünkü metindeki ki?i ve mekan aras?nda bir bütünlük vard?r.Farkl? bir mekan bu bütünlü?ü bozaca??ndan farkl? bir mekanda yap?lacak kurgu ayn? etkiyi yaratmaz. 8)Ömer Seyfettin’in Forsa’y? yazma amac?,okuyucuda ya da dinleyicide estetik bir etki b?rakmakt?r.ßu estetik etki içerisinde verilmek istenen ileti de vard?r. 9)Forsa’da anlat?lan olaylar?n ‘’insana özgü gerçeklik’’ olmas?n? sa?layan unsurlar,çekirdekte bir insan?n yer almas?,onun duygu,izlenim,hayal ve ümitlerinin yine insana özgü biçimde var olmas?d?r. 10)Forsa adl? hikayedeki zaman ifadelesi olarak ?u ?ekilde örnek verebiliriz; *Bu ‘’her gece’’ uykusunda kendisini kurtarmak için birçok gemilerin pupa yelken gelmedi?ini gören zavall? eski bir Türk forsas?yd?. Zaman,metindeki yap?y? tamamlamak amac?yla kullan?lan unsurlardan biridir. 

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? SAYFA 103 , 104 , 105 , 106

2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? SAYFA 103 – 104 – 105 – 106

SAYFA 103 – 104 – 105 – 106

Haz?rl?k; Dostluk temas?n?n i?lendi?i hilayenin bir bölümünün ç?kar?l?p yerine do?a sevgisi ile ilgili bir bölüm eklendi?inde hikayenin temas? ile uyu?mad???n?,hikayenin anlam bak?m?ndan bozulmas?na neden oldu?unu gözönünde bulundururuz.

?nceleme1.Etkinlik: 1.grup => K?rk Yalan Masal? *Padi?ah?n çocuklar?na vasiyetini bildirmesi, *Sar? tüylü,mavi gözlü adam?n saraya gelmesi, *Köse'nin saraya gelmesi, *Cücenin saraya gelmesi, *?ehzadelerin musrifli?i, *Sar? tüylü,mavi gözlü adam?n büyük ?ehzadelerin at?n? çalmas?, *Köse'nin ortanca ?ehzedenin yular?n? çalmas?, *Cücenin küçük ?ehzadeye ma?lup olmad?.

 

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? SAYFA 109, 110, 111, 112, 113

2010-2011 Y?l? 9.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? SAYFA 109, 110, 111, 112, 113

Sayfa 109

anlama yorumlama; 1.soru : gonder?c?l?k i?lev?nde yaz?lm?st?r. 2.soru : yaz?lan olaylar? d?sar?dan izlem?s ?zlen?mler? yazm?s ?lah? bak?s ac?s? vard?r. 3.soru : istanbul'un özelliklerinden bahsetm?s.Cosku ver?c? b?r met?nd?r.Surukley?c?d?r… 4.soru : ?lah? bak?s ac?s? vard?r. 5.soru : Evet.anlat?c? olaylar? kend? ?nand?r?c?l?g? ?le anlat?r.

Sayfa 110

Ölçme ve Degerlend?rme 1.soru : Y – D 2.soru :?lahi bak?s ac?s?yla yaz?lm?st?r. 3.soru : D 4.soru : D 5.Soru: -

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn558
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta558
mod_vvisit_counterBu Ay25458
mod_vvisit_counterToplam7723515

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev