TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Eğitim Haberleri Ara Site Haritası
 
Anasayfa arrow 2010 Yılı 9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları arrow 2010-2011 Yılı 9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 54, 56, 57, (59-67 Arası)
2010-2011 Yılı 9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 54, 56, 57, (59-67 Arası)

2010-2011 Yılı 9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 54, 56, 57, (59-67 Arası)

 

sayfa 54

: ölçme ve değerlendirme: 1-Y,D 2-1.boşluk:yan 2.boşluk:zengin 3-C 4-anlatıma zenginlik katmak için,farklı anlamlar oluşturmak için 5-üstte mecaz anlam alttakinde gerçek anlam kullanılmıştır.

sayfa 56

ŞİİR GELENEĞİNİN ÖZELLİKLERİ: -belirli bir nazım birimi yok -serbest ölçü kullanılmıştır. -belirli bir uyak düzeni yok -konusu herşey olabilir. -yabancı kelimeler yoktur -imgeler olduğundan anlaşılması zor -dil bakımından zengindir

sayfa 57

Ölçme ve Değerlendirme: 1-D,Y 2-C 3-halk edebiyatı 4-mahlas kullanılmıştır.ikisinin de teması aşktır.11li hece ölçüsü kullanılmıştır.nazım birimi dörtlüktür.halk edebiyatı

sayfa 60

: 1)dört birimden luşmuştur 3)akşam yine akşam yine akşam göllerde bu dem bir kamış olsam

 

sayfa 59 ve 67arası

1.ETKİNLİK CEVABI: Sanat eserinin zenginliğini gösterir.Çünkü birtek nesne veya obje üzerinde çalışılmamıştır.ßu resimde birden fazla objeyi görebilmekteyiz. 2.ETKİNLİK CEVABI: 1.metinde şair kendi duygularını anlatmış ve daha çok mecaz anlama yer vermiş.2.metinde ise yazan kişinin düşünceleri değil de daha çok bilgi vermek niteliğinde ve gerçek anlama yer verilmiştir.ßu iki metinde ''ßir Günün Sonunda Arzu'' da daha çok anlamlı olduğunu görüyoruz.ßunun nedeni de şairin mecaz anlama çok yer vermesi ve okuyucular tartafından farklı yorumlanmasıdır. 3.ETKİNLİK CEVABI: Yorum farklılığının sebebi okuyucunun bilgisiyle,kültürüyle,duyguve düşünceleriyle aynı zamanda ruh hali ile ilişkilidir 1.Sorunun Cevabı: ßir günün sonunda arzu şiiri 4 birimden oluşmuştur.. 1.ßirim:Şair durumunu güller ile ilişkilendirerek anlatmıştır. 2.ßirim:Şair akşam vaktinin kendisinde uyandırdıklarını yazmış. 3.ßirim:Akşamın dünyaya etkisini anlatmıştır. 4.ßirim:Akşam saatlerinden dileğini anlatmıştır. Teması: Akşamdır. 2.Sorunun Cevabı: Renk yönü ile ilişki kurulmuştur.Kırmızı rengi ile ilişki kurulmuştur. 3.Sorunun Cevabı: ßütün dizeler farklı anlamlara çekilebilir.ßunun nedeni ise kişinin yani okuyucunun ruh haline,bilgisine,duygusuna bağlıdır. 4.Sorunun Cevabı: Evet yorumlanabilir.Şiirde bulunduğubu yeni ve farklı anlamı şiirin bütünlüğüyle ilişkilendirerek sebepleriyle birlikte açıklamak gerekir. ANLAMA YORUMLAMA 1.Sorunun Cevabı: Şiirin çok anlamlığından kaynaklanır.Okuyucunun ruh hali,bilgisi,kültürüyle ilişkiilidir. 2.Sorunun Cevabı: -Şiirin çok ya da tek anlamlı olması, -Şiirin hangi geleneğe bağlı olması ve geleneğin özellikleri, -Şiirin yazıldığı zamanın koşulları 3.Sorunun Cevabı: Zamanın çok çabuk geçtiğini ve insanda büyük değişikler yarattığıdır. ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1)D,Y 2)TEMA 3)E ŞIKKI 4)C ŞIKKI Ölçme Değerlendirme 1) D-Y 2)Kör olmasına yazılacak boş yere. 3)Çapraz eşlendireceksin.

sayfa 67

: 1)Hikaye metninde anlam kaybı daha az olurdu.Çünkü redif ve kafiye kullanılmamıştır. 2)çoçuğun ateşlenmesi Doktorun gelmesi Annenin telaşlanması Çocuğun iyileşmesi Annenin korkusu 3)Gerçek hayatta yaşanılabilir niteliktedir ve bu yüzden yaşanılabilir. 4)- 5)Lirik şiir Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer. Epik şiir Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır. Lirik Şiir Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer. Pastoral şiir Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır Satirik şiir Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir. Dramatik şiir Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır. Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.

sayfa 70

Ölçme değerlendirme cevapları: 1) D,Y 2)Birincisi pastoral İkincisi Didaktik Üçüncüsü Satirik 3)şiir 4) A şıkkı

sayfa 72

1.Metin incelemenin cevapları: 1)Aruz ölçüsü vardır.Dize sonlarındaki ses olaylarıyla ahenk ritim yapılmıştır. 2)Nazım şekli:Gazel Nazım Birimi:Beyittir. 3) a bölümünün cevapları: 1.Birim:Cemin devrinin sona erdiğini, 2.Birim:Halkın arasında iyilik kalmamış sadece selam olduğunu, 3.Birim:Sevgilinin iyiliği karşısında rakiplerinin ham meyve kalacağini, 4.Birim:Kötülüklere karşı inkitam alınamadığı, 5.Birim:Allahtan bu dünyada yapamadığı işleri yapmayı istiyor. ß.bölümü: Gazel'in birinci ve üçüncü beyti arasında anlam bakımından bir ilişki vardır,Çünkü her iki beyitte de yakınma söz konusudur. 4)Divan şiiri geleneğine bağlı yazılmıştır.Yabancı isim ve tamlamalar divan şiiri özellikleridir. 5)İnsanların artık bazı değerleri unuttuğudur. 6)Gölgede kalan meyve olgunlasamaz. 7)ßize de saki cem in kadehiyle içki su,bizimde gönlümüz açlsın. 8)Söz sanatı Telmihtir. 1. beytte kullanılmıştır.

Sayfa 72

: 1)Hece ölçüsüyle ritim oluşturulmuştur.Dize sonlarındaki ses benzerliklerinden ahenk,ritim oluşturulmuştur.Nazım birimi dörtlüktür.ßirim sayısı dörttr.Nazım şekli koşmadır. 2)Nazım şekli: Koşma Nazım birimi : kıta (dörtlük) 3) 1.Birim:sevgilinin güzelliğinden söz ediyor. 2.Birim:Aşkın özlemini dile getirmiştir. 3.Birim:Sevgilinin aşığın üzerindeki etkisini anlatıyor. 4.Birim:Sevgiliyle dolaşmayı istediğini anlatıyor. Teması: Aşk 4)1.cümlede mecaz anlatım,2.cümlede tekrar mecaz anlatım ve son cümlede benzetme ve mecaz anlam vardır. 5)Koşmanın ait oldugu dönemde aşk anlayışının sevgiliye bağlı hakim bir anlayış oldugunu anlıyoruz. 6)1.de mübalaga 2.de Tenasüp

Sayfa 75

ETKİNLİK: ßenzerlikleri: -İkisi de sade dil ile yazılmış,halk deyişlerine yer verilmiştir. -İkisinde de (6+5) 11'li hece ölçüsü kullanılmıstır. -İkisi de kıtadır. -İkisi de koşmadır. -İkisinde de aşk konusu temadır.

Sayfa 77

1)Nazım birimi dörtlüktür.ßu açıdan koşma,semai nazım şekilleriyle benzerlilik gösterir.Aruz ölçüsü vardır.ßir divam şiiridir.Nazım şekillerinden ise gazel,kaside,şarkı nazım şekilleriyle benzerlilik gösterir. 2)İstiklal Marşında işlenen konuları inceleyecek olursak şunlardır;Türk milletine sesleniş,ßayrağa sesleniş,Türk'ün yılmaz karakteri,Askerlerin yaptıklarıdır. 3)Ocağı tütmek soyu devam etmek anlamında,ocağı sönmek ise bunun tam aksine soyunun tükendiği anlamına gelmektedir. 4)Renk bakımından ilişki kurulmuştur. 5)Mehmet Akif Ersoy bu sözü ile Kurtuluş Savaşı yıllarının Türk milleti için ne kadar acı verici bir zaman olduğunu anlatmak için söylemiş ve bir daha Türk Milletinin böyle bir felaket ile karşılaşmasını istememiştir. 6)Kurban olmak deyimi Sana dökülen kanlarımızın hepsi helal dizesi ile uygunluk gösterir. 7)ßirinci de sevgilinin kaşına benzetilmiş ikinci dizede ise aya benzetilmiştir. 8)ßu dize demir dağının eritildiği ''Ergenekondan Çıkış'' ile ilişkilendirirebilir.ßu ifade de Türk milletinin zorluklara karşı yılmayacağını gerekirse dağları aşıp engelleri geçebileceğini anlatıyor. 9)''Ulusun'' ifadesinin anlamı hayvan ulumasıdır.Tek dişi kalmış canavar dizesinde bahsedilen ise ßatı Devletleridir. 10) Sosyal hayatı anlatan dizeler ; *ßu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. *Ebedi yurdumun üstünde beniminlemeli. Tarihi Geçmişi anlatan dizeler ; *ßen ezelden beridir hür yaşadım,hür yaşarım. Sana olmaz dökülen kanlarımızın hepsi helal dizelerinde ise Türk milletinin Vatanı için bayrağı için düşünmeden canını verebileceğinin göstergesidir. 11)Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşına yansıyan sanat anlayışı;Milli edebiyat döneminin dili ve söyleyişi.Anlamın okuyucunun ruh haline değilde metne bağlı olması.Şiirlerine yansıyan toplumsal sorumluluk ve gerçek samimiyettir. 12)Mehmet Akif,kullandığı aruz ölçüsü ve bazı yabancı kökenli kelime gruplarıyla divan şiiri geleneğinden yararlanmış.Özellikle ikinci dörtlükteki halk söyleyişleriyle (kurban olmak,helal etmek) halk şiirine benzetmiştir. 13) Arkadaşlar yazdığım söz sanatlarını verilen boşluklara sırasıyla yazacaksınız. -Nida (seslenme sanatı) -Mecaz-ı Mürsel -Mecaz-ı Mürsel -Tekrar sanatı -Teşhis sanatı -Nida (seslenme sanatı) -Mubalağa (abatma sanatı) -ßenzetme sanatı -Teşhis sanatı

Sayfa 78

1)Manzumedir.Çünkü,metinde olay örgüsü,kişileri,zaman,yer gibi edebi unsurlar bulunmaktadır. 2)Manzumenin ritmi 11′li hece ölçüsüyle,kafiye ve rediflerle sağlanmaktadır. 3)Bu manzumenin nazım birimi dörtlük,ölçüsünün 11′li hece ölçüsü,birim sayısının beş olması nedeniyle koşmaya benzemektedir.Yani bumanzumenin nazım şekli koşmadır. 4)Nazım birimi örtlüktür. 5) 1.Birim:Bektaş subaşı’nın diktiği taştan bahsedilmektedir. 2.Birim ok atma gününde önemli şahsiyetlerin bulunduğunu keman kaşların sırasıyla oklarını attıklarını söylüyor. 3.Birim:Bektaş Subaşı’nın ok atışını anlatıyor. 4.Birim padişahın onun atışını beğendiğini ve ona oku nereden aldığını anlattığını söylüyor. 5.Birim:Bektaş Subaşı’nın okunu neden aldığını söylüyor. Teması:Kahramanlıktır. 6) -Kemankardeşlerin sırasıyla ok atması, -Bektaş Sunaşı’nın ok atması, -Padişahın Bektaş ile konusması, -Bektaşın cevap vermesi. 7)Manzumenin konusu tarihi bir olaydır.İşleniş bakımından ise kahramanlık teması oldugu için epik bir şiirdir. 8) – 9)Manzume de Yavuz Sultan Selim’den ve İstanbul’un fethinden bahsetmektedir. 10)Ok manzumesinin yaşanmış ya da yaşanılabilecek bir olayın doğal bir dil ile anlatımı vardır.

SAYFA 79 VE 80

7.Metin;Şehirlerin Dışından 1)Şiirde çokca kafiye ve redif kullanılması ve şiirin 7'li hece ölçüsüyle yazılması şiirde bir ritim ve ahengin olduğunu gösterir. 2)Koşma ve ilahi nazım şekilleriyle benzerlik göztermektedir.Şiirin nazım şekli serbest nazımdır.Çünkü nazım birimi dizedir.Şiirde birim zorunluluğu yoktur.şiir tek birimden oluşmaktadır. 3)Şiirde şehrin bunaltıcılığından kaçma,doğaya sığınma,doğa güzellikleri ve Canabb-ı Hak konu olarak işlenmiştir.Şiirin teması da ''doğa'' dır. 4)Şair,doğanın sade.liği ve güzelliğinden,şehrin artık her taraftan insanı kuşatan cam gözlü devlerin istilasına uğradığından behsedilmiştir.ßu da o dönemin şehirsel bir bölge olduğunu göstermektedir. 5)Doğa teması işlendiği için pastoral şiirdir. 6)Şehirlerin Dışından adlı şiirde,şair bireysel ve ruh halini yansıtan konuları ele alması ve şiirlerinde tasavvufi düşüncelere yer vermesi örneğin ''Allah'ı zikrede.lim / sulas,kuşlar,halkımız ) olabilir. 7)''Dervişlik olaydı tac ile hırka / ßir dahi alırdık otuza kırka'' dizeleriyle ''insanın unuttuğu / Allah'ı zikrede.lim / Gül ve sümbül hırkamız '' dizelerinde tasavuf geleneği kullanılmıştır.Yani iki şairin de aynı ayetlerden yararlandığı söylenebilir.Ayrıca '2Allah'ı zikredelim '' gibi sözcüklerde de tasavvufideki ßaki'nin kullanmış olduğu tasavvuf geleneğinden etkilenmiş ve yararlanmıştır. 8)Mağaralar,ormanlar,ıslık,yıl an,çığlık,çakal gibi sözcüklerde doğal gerçeklik unsurları bulunmaktadır.Şair,doğal gerçekliğe duygu ve düşüncelerini de katmış böylelikle ''şiie gerçekliği'' ni oluşturmuştur.Ayrıca şiirde dere,dağ,ev,tüy,baykuş,deniz gibi sözcüklerde de doğal gerçeklik kullanılmıştır. 9)Şiir dilinde imgelerin kullanıldığı,sözcüklere yeni anlamlar yüklediğini göstermektedir. 11)ßu dizelerde dereler ve dağlar,insan gibi düşünülmüş ve teşhis (kişileştirme) sanatı kullanılmıştır.Şair dereleri yol gösterici , dağları ise bir dost,arkadaş olarak görmüştür. 12) *Nüfusun kalabalıklaşmasıyla bir kargaşa ve gürültü ortamının oluşması, *ßeton devrine girme, *ßilinçsiz bir şekilde şehirsel hayata geçme… 8-tabiatda var olangerçeklerdir.Sema gibi benzerlikler vardır. 9-incesel bir dil kullanılmıştır.Cam gözlü devler bina ve apartmanı ifade eder. 10-Haydi yürü; seslenme sanatı Kat Kat çıkmış evlerin; istiare O cam gözlü devlerin; teşhis sanatı 11-teşhiş sanatı kullanılmıştır. Dereler yoldaşımız dosta benzetilmiş.Dağlar omuztaşımız türk milletine benzetilmiştir. 12-Nüfusun kalabalıklaşması,yeşilliklerin azaldığı,plansız bir artış olduğu sonucudur

sayfa 81

1-Serbest ölçüdür.Kafiye vardır an'lar kafiyedir.Bizim'ler rediftir.Ak'lar tam kafiye a'larda asonans vardır.Modern şiir geleneğine bağlı olarak yazılmıştır. 2-Modern şiir geleneği vardır.Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.halk şiiri geleneğinden koşmaya benzelmiştir. 3- Birimden oluşmuştur.Teması kardeşlik konusu insanlığın insanlığa barışı 4-Şair bir ulusu anlatmak için ağaçla benzerlik kurmuştur. 5-İnsanları dışlayan ve onları istemeyenlerdir ve bunları AMERİKAN devleti yapıyordu AFRİKA lıları dışlayıp onlara eziyet ettiyorlardı. 6-şiir dilinden imgeler çarpıcı ve açık bir şekilde kullanılmıştır. 7-Türk Tarihi ve Kültüründe At onlar için bir Kültür olmuştur ve onlara hep sahip çıkmışlardır. 9-TEZAT SANATI: zıt kavramların bir arada kullanılması cennet:cehennem gibi TEŞBİH SANATI : Benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru istiaredir.

 
< Önceki   Sonraki >

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün524
mod_vvisit_counterDün1817
mod_vvisit_counterBu Hafta524
mod_vvisit_counterBu Ay25190
mod_vvisit_counterToplam3649105

Kimler Çevrimiçi

Şuanda 4 konuk çevrimiçi

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev