TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 8 ,11 ,12, 14

2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik ve haz?rl?k Cevaplar? Sayfa 8 ,11 ,12, 14

II. Etkinlik:

Cevap: Konu?arak kar?? tarafa söylemek istedi?imizi anlat?r?z. Yüzmimiklerimiz ve ifadelerimizle ileti?im sa?layabiliriz.

12. Etkinlik:

Göstergeleri inceleyen bilim dal? görtergebilimdir.Ça?da? göstergeler biliminin çe?itli öncüleri vard?r.ancak ortak olrak dü?ünülen ve an?lan ?ey sözdizim,anlambilim,edimbilim, mant?k,salt sözbilim,salt dilbilgisidir.

13. Etkinlik:

Söylemeye gerek var m?? s-a-a-t t-e-l-e-v-i-z-y-o-n-l-u-k k-u-n-d-u-r-a

14.Etkinlik:

[LEFT]An?tkabirin güvenli?i...

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 15,16,19,20,21

2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 15,16,19,21

sayfa 15:ölçme ve de?erlendirme
1.soru
d
d
2.soru
e

sayfa 16 haz?rl?k sorular?
1-bir toplumun tarihsel süreç içinde üretti?i ve ku?aktan ku?a?a aktard??? her türlü manevi özelliklerin bütünüdür.
3-dil,yaz?,tarih,toplumsall?k

20.sayfa
Anlama Yorumlama
4.etk?nl?k
a??z,?ive,insan,gelenek görenek,konu?ma,lehçe denir

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 23,27,29,30,31

ÜN?TE SONU ôLÇME VE DE?ERLEND?RME SORULARI SAYFA 23:

1-)A
2-)D
3-)A
4-)E
5-)A
6-)D
7-)C
8-)C

SAYFA 27:

1. KÖKEN: soy, as?l.
3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arand???nda bulma kolayl???olabilece?i için s?n?fland?r?l?r.
4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylar?ndan kopup kendi soylar?n? olu?turmaya ba?lar, akrabal?klar olu?ur.
5.ortak dil ailesine mensup dillerin ayn? yap?da olmas? gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme de?i?me içerisindedir, dil ailesinden kopabilir.
6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenile?me içerisindeçe?itli kollara ayr?lm??t?rböylece daha geni? co?rafyalara ayr?lm??t?r.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 36,39,43,45,47

Sayfa 36 3. etkinlik

Bilge ka?an yaz?t? - eski türkçe göktürk dönemi
Alt?n yaruk - eski türkçe göktürk dönemi
Divanü lügat-it-Türk - eski türkçe karahanl? dönemi
Çal?ku?u - türkiye türkçesi
Fuzuli divan? - osmanl? türkçesi
Yunus emre divan? - eski anadolu türkçesi
Muhakemetü’l-lügateyn - ça?da?
Nutuk - türkiye türkçesi
Devlet ana - türkiye türkçesi

**çme Ve De?erlendirme Sayfa 38

1.) Göktürk
2.) Do?ru,do?ru,-,yanl??
3.) e)Karahanl? türkçesi

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 51,52,54,55,58

sayfa 51:

2. ETK?NL?K :

A?LE : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz
M?LLET:Türkçe kelimelerde iki ünsüz yan yana bulunmaz
AD : -
SAAT : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz
TREN :türkçe kelimelerin ba??nda iki ünsüz yan yana bulunmaz
PLAN : '' '' '' ''
V?RAJ :türkçe kelimeler ''J'' harfi ile bitmez
JETON : türkçe kelimeler ''j'' harfi ile ba?lamaz
KAT?P : türkçe kelimeler de ince ''A'' harfi yoktur
KA?IT : türkçe kelimelerde ince ''A'' yoktur


3. ETK?NL?K :

ÜNLÜ (HECE DÜ?MES?) : ?LERLE-
ÜNLÜ TÜREMES? : az?c?k
ÜNSÜZ YUMU?AMASI : ka????
ÜNSÜZ TÜRMES? : hakk?
ÜNLÜ DARALMASI : anl?yor
ÜNSÜZ DÜ?MES? : yüksel-
ÜNSÜZ BENZE?MES?: s?n?fça

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 62-79 aras?

2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 62-79 aras?

SAYFA 62:
ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME:
1- 1.bo?luk: üç nokta
2.bo?luk: iki nokta
3.bo?luk: -
4.bo?luk: t?rnak i?areti
5.bo?luk: parantez
2-D, D, Y, D
3-D
4-E
5-A
6-A
7-D
8-D
9-B

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 80-118 Aras?

2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 80-118 Aras?

sayfa 80
Ölçme ve De?erlendirme
1-somut
2-D,Y
3-C
4-D
sayfa 83
4.Etkinlik
ku?un kanad?n? tedavi ettirdi = gerçek anlam
Uça??n kanad?nda ar?za ç?kt? = yan anlam
K?r?ld? kanad?m kald?m çaresiz = mecaz anlam
Tak?m?n sa? kanad? bu maçta iyiydi = terim anlam

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 123-151 aras?

2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 123-151 aras?

sayfa 123
1).....BAS?T CÜMLE....
.....BA?LI CÜMLE...
2) D,D
3-A 4-A 5-B
6)HAL?N? BEL?RTMEK,ANLAMI PEK??T?RMEK ?Ç?N YAN CÜMLE GEREKL?D?R.
7)?S?M CÜMLES?D?R
YAPISI SIRALI CÜMLE
8)B?RLE??K CÜMLE:? I C Ç
SIRALI CÜMLE:E H A
BA?LI CÜMLE:F G
BAS?T CÜMLE D B

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 152-174 aras?

2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 152-174 aras?

SAYFA 152:
anlat?m? bozuk cümleler, anlat?m bozuklu?unun nedeni, cümlelerin do?ru biçimi s?ras?yla yaz?yorum
-yeme?ine biraz tuz, biber ve limon s?kt?: yüklem eksikli?i: yeme?ine bira tuz, biber ekti ve limon s?kt?
-bu tür duygular gözlerimi ya?art?rlar: özne-yüklem uyumsuzlu?u: bu tür duygular gözlerimi ya?art?r
-hiçbir i?lerde ba?ar?l? olamad?: özne-yüklem uyumsuzlu?u: hiçbir i?te ba?ar?l? olamad?
-hiç kimse bir yere k?p?rdamas?n, yere yats?n: özne eksikli?i: hiç kimse bir yere k?p?rdamas?n herkes yere yats?n
-küçük k?z?n saçlar? bir hayli büyümü?: yanl?? anlamda kullan?lan sözcük: küçük k?z?n saçlar? bir hayli uzam??
-ku?kusuz o da senden çok korkuyor olmal?: kelime fazlal???: ku?kusuz o da senden çok korkuyor
-iki karde?ten en küçü?ü arkada??md?: kelime fazlal???: iki karde?ten küçü?ü arkada??md?
-bu konuyu yeniden bir hafta içinde tekrar görü?ürüz: e? anlaml? kelimelerden kaynaklanan anlat?m bozuklu?u: bu konuyu yeniden bir hafta içinde görü?ürüz
-bu kouda gençleri az?msamak do?ru de?il: yanl?? kelime kullan?m?: bu konuda gençleri küçümsemek do?ru de?il
-kuyrukta bekleyen hastalar içinde ilk muayene odas?na ben al?nd?m: kelimelerin yanl?? kullan?m?: kuyrukta bekleyen hastalar içinde muayene odas?na ilk ben al?nd?m
-nüfus say?m? bu y?l yap?ld?, bir hayli artm??: eksik kelime: nüfus say?m? bu y?l yap?ld?, nüfus bir hayli artm??
-siz çalmas?n? babamdan ö?rendim: tamlama yanl??l???: saz çalmay? babamdan ö?rendim

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 175-208 aras?

2010 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 175-208 aras?

SAYFA 175
ÖLÇME VE DEGERLEND?RME:
1.B
2.E
3.A
4.C
5.A
6.C
7.D
8.C
9.C
10.D
11.D


179.nun 3.sorusu;aksam,polisler,kaçanl ar ve ara sokaklar.4.f??l cumleler?n?n 6.olay paragraf? oldugu ?c?n zaman s?ras?na gore k?s? mekan ili?kisine gore sek?llenm?st?r.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn521
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta521
mod_vvisit_counterBu Ay25421
mod_vvisit_counterToplam7723478

Kimler evrimii

Şu anda 19 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev