TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 3-8-9-10-11-12-13

2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 3-8-9-10-11-12-13

sayfa 3 haz?rl?k çal??malar?
1)Toplumdaki olaylar?n etkisiyle sanat?ç?n?n iç dünyas?n? yans?tma iste?i
2)Yazarlar ya?ad?klar? dönemden etkilenirler.
3)Sanat eselerinin ilerlemede ne kadar önemli oldu?unu söylüyor.

Sayfa 8
1)Ki?i,yer,zaman,olay
2)Cumhuriyet dönemi y?llar?nda yaz?lm??t?r.(2. Dünya Sava?? olabili.)Gerçekçili?i yans?t?yor.
3)Ki?i kendisini olay?n içinde hisseder ama tiyatroda farkl? hem görsel hem de i?itsel.
4)Dil ötesi i?levinde.Çünlü bu bir sanat metnidir.

2010-2011 E?itim ve ö?retim y?l? 12.. S?n?f Dil ve anlat?m kitab? Ful cevaplar?

 

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 25 29 30 31

Dil Anlat?m 12. s?n?f "MASAL" konusu Sayfa 25 29 30 31 32 33 34 35 36 CEVAPLAR


1.Bu kelime ve kelime guruplar? ola?an üstü varl?kla efsanevi bir da?? ça?r??maktad?r.

2.?çinde ola?an üstü olaylar ve varl?klar bulunan bir eserhayal gücümüze de hitap etti?inden bizi heyecanland?r?r.

4. Etkinlik

Masal Örne?i:

(Kirman Bölgesi'nden bir masal)


Bir varm?? bir yokmu?. Hiçler ?ehri'nde bir k?z vard?. Bir gün eli yaraland?. Yaras? iyile?meye ba?lad?ktan birkaç gün sonra merhem ve ilaç al?p yaras?na sürmek için halas?na gitti. Halas? "Bende merhem yok" dedi. Onun yerine iki yumurta verdi k?za.


- Bu yumurtalar? pazara götürüp sat ve paras?yla attardan merhem al dedi.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 32

SAYFA 32.
SORU4: Sedef bac? masal?nda her?eyi bilen vee her?eye hakim olan ilahi bak?? aç?s?na sahip bir anlat?c? bulunmaktad?r

11.ETK?NL?K

Masal? istedi?imiz bir ya?am biçimi ve insan ili?kisi üzerine kurdu?umuzda ola?an üstü unsurlar?n kalkaca??n? unutmamal?y?z.Bu sebeple masallar özgün halleriyle gerçeklik ta??mazlar.

12.ETK?NL?K

sedef bac? masal? tekerlemeyle ba?lay?p yine tekerlemeyle bitmi?tir.bu özellik masallar?n okuyucu ya da dinleyici kar??s?nda dikkat çekmesini sa?lar.

SORU5.

Sedef Bac? masal?nda öyküleyici beetimleyici ve ola?aan üstü durumlar?n nlat?ld??? k?s?mlarda fantaastik yani dü?sel anlat?mdan yararlan?lm??t?r.

SORU 6:

Masalda göndergesel i?lev hakimdir.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 16,18,20

sayfa 16
1.etkinlik
a)
metinler dilin i?levi
aslan ile sivrisinek ?iirsel

karanfilsiz ?iirsel


ne böyle sevdalar gördüm ?iirsel heyecana ba?l?

ne böyle ayr?l?klar

otoyolda piknik ?iirsel

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Fabl Konusu Sayfa 17 18 19 20 21 22 23 24

2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Fabl Konusu Sayfa 17 18 19 20 21 22 23 24

1.”Kurt gibi ac?kmak,kurt gibi kocamak,it itin aya??na basmaz,kurt puslu havay? sever,itle dala?maktansa da?? dola?mak daha iyidir.” deyim ve atasözlerinde hayvanlara yer verilmesi ahlaki de?erlerin insana ait özellikler çevresinde hayvanlarla sembolle?tirilmesinden kaynaklanmaktad?r.
2.Çünkü fabllarda dü?sel olay ve ki?ileryard?m?yla insanlara özgü davran??,de?er,dü?ünce,ve tutumlar dile getirilir.

?nceleme-

fabl örne?i:
Karga ?le Tilki
Bir dala konmu?tu karga cenaplar?;
A?z?nda bir parça peynir vard?.
Say?n tilki kokuyu alm?? olmal?,
Ona na?me yapmaya ba?lad?:
“-Ooo! Karga cenaplar?,merhaba!
Ne kadar güzelsiniz,ne kadar ?irinsiniz!
Gözüm kör olsun yalan?m varsa.
Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
Sultan? say?l?rs?n?z bütün bu orman?n.”
Keyfinden akl? ba??ndan gitti bay kargan?n.
Göstermek için güzel sesini
Aç?nca a?z?n?,dü?ürdü nevalesini.
Tilki kap?p onu dedi ki: “Efendici?im,
Size güzel bir ders verece?im:
Her dalkavuk bir al???n s?rt?ndan geçinir,
Bu derse de fazla olmasa gerek bir peynir.”
Karga ?a?k?n,mahcup,biraz da geç ama,
Yemin etti gayr? faka basmayaca??na.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? 45, 46, 47, 48, 49

sayfa 45
3. etkinlik

1tanp?nar?n mektubu nda samimiyet ve süslü bir dil vard?r edebidir
2 mektup genç k?za yaz?lm??t?r cevap mektuudur sanat anlay???n? anlatm??t?r

4. etkinlik
tanp?nar?n ve taranc?n?n mektuplar?nda k?sa özdür sa? alt kö?ede ad soyad vard?r
i? ve dilekçelerde ise sade ve k?sa d?r

5.etkinlik

benzerlikleri: belli bir ki?iye hitaben konu?ulur
farklar?: samimi süslü bir dil vard?r mektupda , konu?urken ise daha sade ve anla??l?r kelimeler kullan?r?

6. etkinlik
hayat?n? edebi ki?ili?ini ve sanat?n? anlatm??t?r
mektup amac?na ul?am??t?r (son paragrafta i?te sanat?m hakk?ndaki fikirlerimi ö?rendiniz derken )son olarakta iyi dileklerde bulunarak mektubuna son vermi?tir

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4704
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4704
mod_vvisit_counterBu Ay24867
mod_vvisit_counterToplam7722924

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev