TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 32

SAYFA 32.
SORU4: Sedef bac? masal?nda her?eyi bilen vee her?eye hakim olan ilahi bak?? aç?s?na sahip bir anlat?c? bulunmaktad?r

11.ETK?NL?K

Masal? istedi?imiz bir ya?am biçimi ve insan ili?kisi üzerine kurdu?umuzda ola?an üstü unsurlar?n kalkaca??n? unutmamal?y?z.Bu sebeple masallar özgün halleriyle gerçeklik ta??mazlar.

12.ETK?NL?K

sedef bac? masal? tekerlemeyle ba?lay?p yine tekerlemeyle bitmi?tir.bu özellik masallar?n okuyucu ya da dinleyici kar??s?nda dikkat çekmesini sa?lar.

SORU5.

Sedef Bac? masal?nda öyküleyici beetimleyici ve ola?aan üstü durumlar?n nlat?ld??? k?s?mlarda fantaastik yani dü?sel anlat?mdan yararlan?lm??t?r.

SORU 6:

Masalda göndergesel i?lev hakimdir.

7:Masallar ola?anüstüki?ilerzamanve mekandan olu?an bir yap?ya ve belirli bir temadan etraf?nda birle?en brimlere sahip olmalar? dolay?s?yla sanat metni özelli?i gösterrler.

13.ETK?NL?K

-babas?n?n bile gözünden dü?üp ocak ba??na aatt?rm?? onu.(nesne ekskli?i)
-ya da? da? dolaa??r bulurum ya da araya araya yollar?nda ölürüm.(özne eksikli?i)
cümlelerin düzeltilmi? halleri:
-bu iftirababas?n?n bile gözünden dü?üp ocak baa??na att?rm?? onu.
-ya da? da? dola??r bulurum onlar? yada araya araya yollar?nda ölürüm

14.ETK?NL?K

sedef bac? metnimiz ak?c?-duru-aç?k ve yal?nd?r

15.ETK?NL?K

?S?M-devepirepadi?ahtelekçamgöl
SIFAT-on parmakya?l? kaarade?me sarayüç ku?baht? kaara k?züvey ana
ZAM?R-böyleelerionlarsenobizbu
ZARF-araya arayao gündöne döneortal?k karar?ncasütten aksudan pak

ANLAMA VE YORUMLAMA

1.masllar özellikle çocuk e?itiminde onlaara ahlaki de?erleri kazand?rmada kullan?labilecek önemli bir araçt?r.
2.çocuklar?n hayal dünyas?n?n zenginli masallardaki ola?aan üstü durumlaar ve ki?ilerin varl???onlar?n masallara ilgi duymalaar?na ve hayal dünyas?nda güzel bir yolculuk yaapmalar?na sebep oldu?u için tüm dünyadaki çocuklaar masallar? sevmektedir

16.ETK?NL?K

Kaynak: .::GençMekan::. Dil Anlat?m 12. s?n?f "MASAL" konusu Sayfa 25 29 30 31 32 33 34 35 36 CEVAPLAR - .::GençMekan::.
FABL - MASAL

BENZERL?KLER FARKLILIKLAR


dü?sel olaylar vard?r-------------olay-------------ola?an üstü olaylar vard?r.

insan d???ndaki varl?klard?r--------ki?i----------------ola?an üstü ki?ilerdir.
belirsiz zaman vard?r-------------zaman----------belirsiz zaman vard?r.
hayaali mekanlar vard?r---------mekan----------hayaliola?an üstü mekan.
hakim anlat?c? vard?r------------anlat?c?----------hakim anlat?c? vard?r.

19.ETK?NL?K

(Masal)

Ola?anüstü ö?e kahraman ve olaylara yer veren öykülerdir. Masal terimi öncelikle Sindirella Çizmeli Kedi gibi sözlü gelene?in ürünleri olan halk öykülerini kapsar. Ama sözlü gelenekle ili?kisi olmayan edebi yönü a??r basan baz? eserler de bu türün içinde yer al?r. Halk masallar? 4 temel grupta toplan?r. Hayvan masallar? ola?anüstü ve gerçekçi masallar güldürücü öyküler zincirlemeli masallar.

Hayvan masallar? genellikle k?sa masallard?r. Lafontaine masallar? bu türün en güzel örnekleridir. ?eyhi’nin Har-name adl? eseri de Divan edebiyat?ndaki hayvan masallar? türüne görmek gösterilebilir.
Ola?anüstü masallarda ola?an varl?klar?n yan? s?ra cin peri dev ejderha gibi ola?anüstü varl?klara da yer verilir. Gerçekçi masallar?n ba?l?ca kahramanlar? ise padi?ahlar vezirler prenses ve prensesler zenginler h?rs?zlar ya da haydutlar gibi gerçek hayattaki ki?ilerdir.
Güldürücü masallar okuyan ve dinleyeni e?lendirmeyi amaçlayan masallard?r.


ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME

1:.......iyi-kötü ve hakl?-haks?z
:.......tekerleme........
:......belirsiz........
2: D...........D...........D..... .....Y........
3:A
4:E
5:E(ESTET?K- BAS?T SÖZCÜK)
6:B

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1790
mod_vvisit_counterDn1066
mod_vvisit_counterBu Hafta5848
mod_vvisit_counterBu Ay20211
mod_vvisit_counterToplam7676557

Kimler evrimii

Şu anda 76 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev