TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 25 29 30 31

Dil Anlat?m 12. s?n?f "MASAL" konusu Sayfa 25 29 30 31 32 33 34 35 36 CEVAPLAR


1.Bu kelime ve kelime guruplar? ola?an üstü varl?kla efsanevi bir da?? ça?r??maktad?r.

2.?çinde ola?an üstü olaylar ve varl?klar bulunan bir eserhayal gücümüze de hitap etti?inden bizi heyecanland?r?r.

4. Etkinlik

Masal Örne?i:

(Kirman Bölgesi'nden bir masal)


Bir varm?? bir yokmu?. Hiçler ?ehri'nde bir k?z vard?. Bir gün eli yaraland?. Yaras? iyile?meye ba?lad?ktan birkaç gün sonra merhem ve ilaç al?p yaras?na sürmek için halas?na gitti. Halas? "Bende merhem yok" dedi. Onun yerine iki yumurta verdi k?za.


- Bu yumurtalar? pazara götürüp sat ve paras?yla attardan merhem al dedi.

?imdi dinleyin bak?n k?zaca??z ba??ndan geçenleri nas?l anlat?yor: Pazara giderken yolda yumurtalar?m? kaybettim. Çok üzüldüm. Elimi keseye soktum. Kesenin dibinde bir kuru? buldum. Sonra yumurtalar? bulmak için o bir kuru?u bir adama verdim.
Adam bana i?neden bir minare yapt?. Minareye ç?kt?m. ?ehrin dört bir yan?na bakt?m. Yumurtalardan birinin tavuk olup bir ihtiyar?n elinde dola?t???n? gördüm.
?kinci yumurta horoz olmu? bir köyde harman biçmekle me?guldü. Önce "Gidip horozu alay?m" dedim. Minareden a?a??ya indim. Köye gittim. Oraya var?nca horozumun kendisi için çal??t??? çiftçiye:
- Horozumu ver. Ayr?ca sana çal??t??? kadar?n?n ücretini de ver dedim.
Uzun tart??malardan sonra çeltik ekili tarlan?n ürününden bana bir öküz dengi hak vermesinde anla?t?k. Harman kald?r?ld?ktan sonra yirmi be? batman pirinç benim pay?ma dü?tü.
Pirinçleri götürmek istedim. Çuval?m yoktu. Bir pire öldürdüm. Derisinden çuval yapt?m. Pirinçleri içine doldurup horozun s?rt?na yükledim. Yürümeye ba?lad?m.
Çok pirincim oldu?u için pirinç ticareti yapmaya karar verdim. ?ehirden ç?kt?m. ?ki konakl?k yol gittim.Bir de bakt?m horozun s?rt? pirinç yükünden yara bere olmu?. Orada bulunanlara:
- Bu yaran?n ilac? nedir? diye sordum.
- Ceviz içini kavurup horozun s?rt?na sürersen yaras? iyile?ir dediler.
Bir ceviz içini kavurdum. Yaras? iyile?sin diye s?rt?na koydum ve yatt?m. Sabah uyand???mda bir de ne göreyim horozun s?rt?nda kocaman bir ceviz a?ac? bitmi?! Çocuklar a?ac?n etraf?na toplanm??lar ceviz dü?ürüp yemek için a?aca ta? ve kesek at?yorlar! A?ac?n dal?na ç?kt?m. A?açta yüz e?ek yükü ta? ve kesek topland???n? gördüm. Bir keser bulup yer dümdüz olana kadar kesekleri parçalad?m. Buras?n?n salatal?k ve karpuz ekimi için uygun oldu?unu gördüm.
Bir parça salatal?k ve karpuz tohumu ektim. Ertesi sabah pek çok salatal?k ve karpuz bitmi?ti. Bir karpuz kopar?p kesmeye ba?lad?m. Karpuzu keserken çak?m kayboluverdi.
Belime bir hamam pe?tamal? ba?lay?p çak?m? bulmak için karpuzun içine girdim. Çok büyük ve kalabal?k bir ?ehir gördüm orda. O ?ehrin çar??s?na gittim. A?ç? dükkan?nda bir dinar verdim biraz çorba sat?n ald?m ve içmeye ba?lad?m.
Çorba o kadar lezzetliydi ki kasesini bile yalad?m. Kaseyi o kadar yalad?m ki inceldi inceldi neredeyse delinecekti. Bir de bakt?m ki kasenin dibinde bir k?l belirdi. K?l? al?p d??ar? atmak isterken k?l?n ard?ndan bir deve yular? ç?kt?. Yular? çektim. Arkas?ndan yedi katar deve geldi. Develerin hepsi tam teçhizatl?yd?.
Birbiri ard? s?ra geldiler. Çak?m da en arkadaki devenin kuyru?una ba?lanm??t?.
Masal?m?z burada bitti ama serçecik daha evine gitmedi.www.talebedunyasi.comwww.talebedunyasi.com

Sedef Bac? ?NCELEME sorular?n?n Cevaplar?

1.Masallar olay örgüsüki?ilerzaman ve mekan unsurlar?ndan olu?turdu?u bir yap?ya sahiptir.masallardaki olaylarki?iler ve mekanlar ola?anüstü niteliklere sahiptir ve ço?u zaman hayali bir özellik göstermektedir.zaman ise belirsiz bir dilimdir.masallarda iyi-kötühakl?-haks?z gibi z?tlar?n birlikteli?i ve çat??mas? söz konusudur.halk masallar? anonim bir özellik gösterir ve ku?aktan ku?a?a sözlü gelenekle aktar?l?r.


2: olay örgüsü

-padi?ah?n kar?s?n?n ölmesi
-padi?ah?n kara vezirin k?z?yla evlnmesi
-kara vezirin k?z?n?n padi?ah?n k?z?na kara sürmesi
-kara vezirin k?z?n?n üç ?ehzadeyi ku?a çevirmesi
-padi?aah?n k?z?n?n karde?lerini bulmaya gitmesi ve onlarla bulu?up da?lar?n ötesinde bir yere uçmas?
-padi?ah?n k?z?n?n iyile?mesi ve rüya görmesi
-bir padi?ah o?lunun sedef k?z? görüp saraya götürmesi
-sedef k?z?n öldürülmek istenmesi
-üç ?ehzadenn insana dönü?mesi
-sedef k?z?n padi?ah?n o?luyla evlenmesi
masaldaki bu olay örgüsümasal?n yap?s?n? olu?turan temel unsurdur.

5. Etkinlik


Sedef Bac?da Bulunan özellikler S?ras?yla:


- Sedef K?z ve üç karde?inin Saraydan gitmesi


- .............................. .....


- .............................. .....


- Kara Vezirin k?z?n?n sedef ve karde?lerini dinlemesi


- .............................. .....


- .............................. .....


- .............................. .....


- Sedef K?z ve üç karde?inin zarar görmesi


- Sedef K?z'?n karde?lerini aramaya gitmesi.


- .............................. .....


- Sedef K?z'?n karde?lerini aramaya gitmesi


- .............................. .....


- .............................. .....


- .............................. .....


- .............................. .....


- .............................. .....


- Sedef K?z'?n Rüyas?


- Sedef K?z'?n ve üç karde?inin büyüsünün bozulmas?.


- Sedef K?z ve üç karde?inin eski hallerine dönmesi.


- .............................. .....


- .............................. .....


- Sedef K?z'?n idam?n? önlemek için karde?lerinin gelmesi


- .............................. .....


- .............................. .....


- Sedef K?z'a konu?madan ayr?k otuyla elbise ördürülmesi.


- Sedef K?z'?n örgüyü tamamlamas?.


- Sedef K?z'?n Padi?aha her?eyi anlatmas?


- .............................. .....


- .............................. .....


- .............................. .....


- Sedef K?z'?n evlenmesi.


6.ETK?NL?K

Sedef bac? adl? masal?n birinci paragraf? serimdi?er para?raflar dü?ümson üç para?raf ise çözüm bölümüdür.
Bu bölümler tema etraf?nda olay örgüsünün ak???yla birle?mektedir.

7.ETK?NL?K

"Sedef Bac?" masal?ndaki kar??la?malar
-sedef bac?n?n karaa vezirin k?z?yla kar??la?mas?
-sedef bac?n?n padi?ah?n o?luylaa kar??la?mas?

Masallardaki kar??la?ma ve çat??malarmasallar?n vermek istedikleri iletiyi okuyucu veya dinleyiciye ula?t?ranonun ilgisini ve dikkatlerini ayakta tutan ve masal?n yap? unsurlar?n?n birle?mesine yard?mc? olan en önemli unsurdur.


8.ETK?NL?K

masaldaki kahramanlar
iyi-kötü
hakl?-haks?z
güzel-çirkin
yard?mc?-sald?rgan
korkak-cesur
dürüst-hilekar
cimri-yard?m sever
bahtl?-bahts?z
?eklinde s?n?fland?r?l?r.bu ifadeler insana özgü durumlar? ifade etmektedir.

SORU 3: masaldaki mekanlar:sarayda?di?er sarayhas bahçe.Bu mekanlar masalda olay?n geçti?i yerler olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.


10.ETK?NL?K

Sedef bac? masal?nda bir varm?? bir yokmu? alt? ayla bir göz?afak sökerkensabah sabahak?am üstübir güngün ak?am olmadano ak?amk?rkgün k?rk gece gibi belirsiz zaman ifadeleri vard?r.bu ifadeler saat ve takvimle ölçülebilen zamandan farkl? olarak masal?n ola?an üstü durumuna katk?da bulunmaktad?r.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1442
mod_vvisit_counterDn1066
mod_vvisit_counterBu Hafta5500
mod_vvisit_counterBu Ay19863
mod_vvisit_counterToplam7676209

Kimler evrimii

Şu anda 72 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev