TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Fabl Konusu Sayfa 17 18 19 20 21 22 23 24

2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Fabl Konusu Sayfa 17 18 19 20 21 22 23 24

1.”Kurt gibi ac?kmak,kurt gibi kocamak,it itin aya??na basmaz,kurt puslu havay? sever,itle dala?maktansa da?? dola?mak daha iyidir.” deyim ve atasözlerinde hayvanlara yer verilmesi ahlaki de?erlerin insana ait özellikler çevresinde hayvanlarla sembolle?tirilmesinden kaynaklanmaktad?r.
2.Çünkü fabllarda dü?sel olay ve ki?ileryard?m?yla insanlara özgü davran??,de?er,dü?ünce,ve tutumlar dile getirilir.

?nceleme-

fabl örne?i:
Karga ?le Tilki
Bir dala konmu?tu karga cenaplar?;
A?z?nda bir parça peynir vard?.
Say?n tilki kokuyu alm?? olmal?,
Ona na?me yapmaya ba?lad?:
“-Ooo! Karga cenaplar?,merhaba!
Ne kadar güzelsiniz,ne kadar ?irinsiniz!
Gözüm kör olsun yalan?m varsa.
Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
Sultan? say?l?rs?n?z bütün bu orman?n.”
Keyfinden akl? ba??ndan gitti bay kargan?n.
Göstermek için güzel sesini
Aç?nca a?z?n?,dü?ürdü nevalesini.
Tilki kap?p onu dedi ki: “Efendici?im,
Size güzel bir ders verece?im:
Her dalkavuk bir al???n s?rt?ndan geçinir,
Bu derse de fazla olmasa gerek bir peynir.”
Karga ?a?k?n,mahcup,biraz da geç ama,
Yemin etti gayr? faka basmayaca??na.

SORULARIN CEVAPLARI-

1.Verilen fabl?n amac? bir ahlak dersi vermektir.

2.okudu?umuz fabl lar hakk?nda;fablda övücü sözlere kanmamak gerekti?i dü?üncesi aslan,tilki,ve geyi?in ya?ad?klar? ile somutla?t?r?lm??t?r.
3.aslan ,tilki birde geyik adl? metindeki olay örgüsü:
.tilkinin aslan?n ma?aras?na gelmesi
.tilkinin geeyi?in yan?na gitmesi
.tilki ve geyi?in aslan?n yan?na gitmesi
.geyi?in kaçmas?
.tilkinin tekrar aslan?n yn?na gelmesi
.tilkinin tekrar geyi?in yan?na gitmesi
tilki ve geyi?in aslan?n yan?na gelmesi ve sonunda geyi?in ölmesi
4.verilen fablda geçen aslan,tilki,geyik,ma?ara,orman gibi sözcükler somut dünyada gerçekli?i olan unsurlard?r.fakat bunlar yazar taraf?ndan hayal gücünün de etkisiyle mtinde kurmaca gerçeklik haline dönü?türülmü?tür. metinde olay örgüsü bu nedenle gerçeklik ta??mamaktad?r.
5.metinde ki kahramanlar aslan,tilki,çobanlar ve geyiktir.aslan gücü,tilki kurnazl???,geyik de safl??? simgelemektedir.çobaanlar ise yard?mc? karakterlerdir.
6.metindeki mekanlar genel olarak orman ve aslan?n ma?aras?d?r.bu mekanlar metinde olaylar?n geçti?i yerlerdir.fabldaki kahramanlar dü?ünülünçe mekanla bir birlik sa?land??u görülmektedir.
7.metinde herhangi bir zaman ifadesi bulunmamaktad?r.fakat metindeki -m?? l? ifadeler göz önünde bulundurulursa metinin geçmi? bir zamanda kaaleme al?nd??? söylenebilir.

4.ETK?NL?K-

Aslan, Tilki bir de Geyik adl? Metin öyküleyici anlat?m türü ile kaleme al?nm??t?r.
Bunun d???nda yazar?n “Dünyada kendini be?enmeyen mi vard?r?” ifadesi taart??mac? ve metnin son paragraf? ise yazar?n ki?isel dü?üncesi göstermesi dolay?s?yla öznel anlat?mada örnek olabilir.
Farkl? anlaat?m türlerini bar?nd?ran metin parçalar?n? birle?tiren unsurumuz ise tema d?r.

5.ETK?NL?K-

Metinde ilk dört sat?r serim.son paragrafa kaadar olan bölüm dü?üm.son paragraf ise çözüm bölümüdür. bu bölümler anlam bak?m?ndan tema etraf?nda birle?erek tema y? olu?tururlar.

SORU 8 -

Metinde kahramanlar?n simgelendirdikleri durumlar -güç,kurnazl?k,safl?k-ile hareketleri örtü?mektedir.

6.ETK?NL?K:ME?E ?LE SAZ ?K? KATIR-


me?e ile saz metninin temas? görünü?e aldanmak,iki kat?r metninin temas? ise büyük ba??n büyük belas? olur geerçe?idir.

farkl? metinlerde ayn? teman?n i?lenmesi,temaan?n evrensel oldu?un ,de?i?mez ahlaki de?erler ve insana ait özellikler çevresinde yo?unla?t???n?n göstergesidir.
7. ETK?NL?K TABLO-

AKICILIK - metin ak?c?d?r - tilkiyi pek severmi?,onu da yan?na ça??r?p ahbapl?k etmi?.

DURULUK AÇIKLIK-duru ve aç?kt?r–tilki böyle söyleyince geyik inan?verdi.
YALINLIK-yal?nd?r-geyi?in tüyleri diken diken olmu?tu.
ÖNEM?: verilmek istenen iletinin okuyucuya ula?mas? aç?s?ndan çok önemlidir.
9:dil göndergesel i?levi ve heyecan? dile getirme i?levi ile kullan?lm??t?r.

8.ETK?NL?K -


?S?M:aslan,tilki,geyik,korkak, hasret,orman,

ÇE??D?:basit,basit,basit,türem i?,basit,basit
SIFAT:tatl?,uzun,?u,kuzu,bir,y aral?
ÇE??D?:türemi?,türemi?,basit,b asit,basit,türemi?
ZAM?R:ben,sen,biz,ne,o,bura
ÇE??D?:basit,basit,basit,basit ,basit,birle?ik
AMACI:metinde kullan?lmas? anlat?m?n eksiksiz olarak gerçekle?mesidir.

ANLAMA VE YORUMLAMA-1.fabllar,ahlak dersi vermeyi esas alaan,temalar? evrensel olarak blirleyen ve kahramanlar?n? insan olmayan varl?klardan seçen bir tür olarak özellikle çocuklar?n e?itimi aç?s?ndan önemlidir.

2.fabl kahramanlaar?n?n insan olmas? ,fabl ?n dikkat çekici özelli?i olan sembolizasyonun sebep olaca??ndan dikkat çekicili?i azaltacakt?r.
3.fabllarda,çizgi film ve animasyonlar aras?nda insan d???ndaki varl?klar?n kahraman olmalar? yönüyle ilgili kurulabilir.fakat tema bak?m?ndan günümüzde böyle bir ilgi tam anlam?yla kurulmaz.

9.ETK?NL?K-


?stedi?iniz herhangi bir temada fabl yazabilirsiniz. Fabl?n?z? yazarken seçece?iniz kahramanlar?n neyi temsil etti?ine dikkat ediniz.

10.ETK?NL?K-

Fabllardan ald???n?z ö?ütleri poster haline getirirken temalar?n evrensel oldu?unu unutmay?n?z.

11.ETK?NL?K-

Fabl:

<<Www.Talebedunyasi.Com  >>
Bir tür küçük öyküdür. Olaya dayal? bir anlat?m? vard?r. Hayattan al?nan küçücükkesitler, hayvanlar ya da bitkiler aras?nda geçmi? gibi anlat?l?r. Bugün daha çok çocuk edebiyat?nda yer alan fabllerin, toplumu e?itici; örneklendirme ile kötü davran??lardan cayd?r?c? özelli?i ile eskiden büyükleri e?itmede de anlat?ld??? san?lmaktad?r.
Fabllerde soyut konular, olay plân?yla hem somutla?t?r?larak hem de hareket kazand?r?larak i?lenir. Olaylar bizi güldürürken e?itir. ?nsanlar aras?nda geçen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-ikiyüzlü, gözü tok-aç gözlü… vb. çat??malar; bu niteliklerinyak??t?r?ld??? hayvan kahramanlar aras?nda geçmi? gibi gösterilir.Fablin de dört ögesi vard?r; ki?iler, olay, zaman, yer.
Dünyan?n en ünlü fabl yazarlar? Ezop ve Jean de La Fontaine’dir. Ezop’un fabllar? ?.Ö. 300 y?l?nda derlenerek yaz?ya geçirilmi?tir. ABD’li James Thurber ve ?ngiliz George Orwell ça?da? fabl yazarlar?d?r.
ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME
1……ki?ile?tirme ve konu?turma…..
……Beydaba,Aisopos,Lafonta ine….
2.D-D
3.D
4.D
5.C
6.A    <<Www.Talebedunyasi.Com  >>
7.D
8.D     
<<Www.Talebedunyasi.Com  >>
9.A

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1677
mod_vvisit_counterDn1066
mod_vvisit_counterBu Hafta5735
mod_vvisit_counterBu Ay20098
mod_vvisit_counterToplam7676444

Kimler evrimii

Şu anda 73 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev