TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 12-20

2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Ekoyay Yay?nlar?) (Yeni Kitap)

Sayfa 12 Haz?rl?k bölümünü siz kendinize göre yap?yorsunuz.

Sayfa 2o / 2.Etkinlik

Anlatmaya ba?l? metinler : Çocuklar, Okyanuslarda ya?am ve Küçük K?z?m Su'ya
Göstermeye ba?l? metinler : Oyunculuk S?nav?

3.Etkinlik

Metinleri anlat?m?na göre s?n?fland?rd?m . .

Anlatmaya ve göstermeye ba?l? metinlerin Ortak özellikleri :

- ?nsana özgü bir gerçekli?in kurmacan?n imkanlar?yla yorumlanmas?, dönü?türülmesi
- Bir olay örgüsünde birle?ip bütünle?erek bir araya gelen ki?i, mekan, zaman gibi ögeler yard?m?yla insana özgü soyut gerçekli?in somutla?t?r?lmas?d?r.

Anlatmaya ve göstermeye ba?l? metinlerin Farkl? özellikleri :

Anlatma ve gösterme kelimeleriyle ifade edilen anlatma biçimlerindedir. 

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 21 (3.Etkinlik)

2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Ekoyay Yay?nlar?) (Yeni Kitap)

Sayfa 21: 3.Etkinlik

Anlatmaya ba?l? eserler ile göstermeye ba?l? eserlerin benzerlik ve farkl?l?klar?:

Benzerlikleri:
1. Her iki tür de bir olay çevresinde geli?ir. Bu temel olay?n etraf?nda daha küçük çapta geli?en olaylar yer al?r.
2. Her iki türde de insanlar?n ba?lar?ndan geçen ya da geçebilecek nitelikteki olaylar gösterilir.
3. Olaylar belirli bir zaman diliminde geçer.
4. Anlat?lan olaylardan etkilenen insanlar ya da varl?klar vard?r. Bunlara eserin kahramanlar? denir. En çok etkilenen varl??a eserin ba?kahraman? (ba?ki?isi) denir.
5. Olay?n serim, dü?üm ve çözüm bölümleri bulunur. Yani olay?n bir ba?lang?c?, geli?mesi ve sonunda da çözümleni?i vard?r.
6. Ele al?nan olaylar?n anla??lmas? için tasvirlere ya da dekorlara yer verilir.
7. Metinlerin bir yazar? vard?r.

Farkl?l?klar?: www.talebedunyasi.com
1. Anlatmaya ba?l? türlerde olay?n mutlaka bir anlat?c?s? vard?r. Bu anlat?c? olay? ilahî bak?? aç?s?yla, kahraman?n bak?? aç?s?yla ya da gözlemci bak?? aç?s?yla anlat?r.
2. Göstermeye ba?l? eserlerde, sosyal hayatta kar??la?abilece?imiz olaylar sahnede gösterilir.
3. Eserdeki olaylar aktör (erkek oyuncu), aktris (bayan oyuncu) ad? verilen oyuncular taraf?ndan canland?r?l?r. Sosyal ya?am?n ve insan karakterinin ele?tirisi yap?l?r.
4. Bu iki tür aras?nda kullan?lan dil ve anlat?m biçimi de birbirinden farkl?d?r. Anlatmaya ba?l? eserlerde uzun ve kurall? cümleler kullan?l?rken göstermeye ba?l? eserlerde günlük konu?ma dili kullan?l?r. Cümleler daha aç?k ve k?sad?r. Söylenen sözün izleyici taraf?ndan anla??lmas? beklenir, bunun için daha aç?k ve k?sa cümleler kullan?l?r. Konu?ma dilinin canl?l??? sahnede yans?t?l?r.

 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 21(4.Etkinlik)

2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Ekoyay Yay?nlar?) (Yeni Kitap) Sayfa 21 (4.Etkinlik) Cevaplar?

4.ETkinlik Küçük k?z?m Su'ya adl? parça lirik anlat?m ile anlat?lm??t?r.

CO?KU VE HEYECANA BA?LI (L?R?K) ANLATIM
www.talebedunyasi.com
Özellikleri:
1.Lirik anlat?mda dil “heyecana ba?l? i?lev”de kullan?l?r.
2.Co?ku ve heyecana ba?l? anlat?m daha çok ?iir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullan?l?r.
3.Öyküleyici anlat?mda bir olay ve durumun anlat?lmas?; betimleyici anlat?mda ki?i, durum ve varl?klar?n betimlenmesi; lirik anlat?mda ise duygular?n ifade edilmesi esast?r.
4. Co?ku ve heyecana ba?l? anlat?mlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullan?l?r.
5.Öyküleyici anlat?mlarda olay ve durumlar anlat?l?rken duygusal dü?ünceler kat?lmaz. Co?ku ve heyecana ba?l? anlat?mda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yans?t?l?r.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 3,5,8,10,11

sayfa 3
1. Soru : Bilimde s?n?fland?rmaya niçin ihtiyaç duyulmu?tur?
Cevap : Bilgi alan?n?n geni?lemesi ile bilimde s?n?fland?rmaya ihtiyaç duyulmu?tur. Bu s?n?fland?rmayla konular?n birbirine ba?lanmas? ve anla??lmas? kolayla?m??t?r.
2. Soru : S?n?fland?rma yap?l?rken nelere dikkat edilir?
Cevap : S?n?fland?rma yap?l?rken amaç konular? birbirine ba?lamak oldu?u için konular?n çe?itli yönlerden benzer özelliklerine ve ili?kilerine dikkat etmek gerekir.
3. Soru : Edebiyattaki "kurmaca" ve "gerçeklik"ten ne anl?yorsunuz?
Cevap : Edebiyatta gerçeklik; somut olarak var olan bir durumun hiçbir müdahaleye u?ramadan ifade edilmesidir. Kurmaca ise, bu ifadeye duygu ve hayallerin kat?lmas?d?r.
4. Soru : "Göstermeye ba?l? türler" ve "anlatmaya ba?l? türler" ifadeleri size neleri ça?r??t?r?yor?
Cevap : Göstermeye ba?l? türler, bir olay veya durumun sahnede canland?r?lmas?na, anlatmaya ba?l? türler de bu olay veya durumun yer, zaman, ki?iler ve olay örgüsüne ba?lan?larak anlat?lmas?na dayan?r.
5. Soru : Dil, günlük hayatta daha çok hangi i?levde kullan?l?r?
Cevap : Dil günlük hayatta daha çok göndergesel i?levde kullan?l?r.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 27-29-32-34

SayFa 27

 

7. etkinlik:

8 etKinLik:

selçuktan öte :Gezi yaz?s?- gönderqesel metin türüdür.

be? kanqal sucuk:Öykü-heycana bagl? metin türüdür.

fahriye abla:?iir- ?iirsel metin türü.

eski zamanlarda ramazan haz?rl?q?:An?-heycana bagl? metin türüdür.

9. etkinlik :

Roman, hikaye ve masallar?n anlat?m? öyküleyici ve betimleyici anlat?m biçimindedir.

 

 

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? 37-38

Sayfa 37
anlama ve yorumlama

1>yazma aliskanligi gelisir kendini dah iyi tanir.
2>
3>eksik yönlerini görür rahatlar


8.Etkinlik
gerçek anlamli:ekmek,süt,köfte
metne kazandirdiklarI: Olayin gerçekten yasandigi

mecaz anlamli:bayilmak,atmak,ismarla mak, hava yapmak

metne kazandirdiklari:farkli kavramlari ve durumlari karsilayabilmek için kullanilmistir


Devamını oku...
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 40-49 Aras?

Sayfa 40-49 Aras?

Hazirlik

2- Insanlar eski fotograflarina baktiklarinda genelde hüzünlenirler

3- Insanlar yasadiklari önemli anilari unutmamak, daha sonra hatirlamak amaciyla kayit altina alirlar

Inceleme

1- Ani metninin ortak özellikleri açik, sade, abartisiz, objektif anlatim

2- Incelenen anida anlatici ile yazar aynidir Çünkü ani yazarin kendi hayatidir

3- Incelenen anida anlatici konuyu birinici agizdan almistir Yani metinde kahraman anlatici vardir "Kus çalisti ben seyrettimAramamya basladim,"gibi cümleler

4-Anilarin sade, açik vede içten bir anlatimi vardir Olaylar abartilmadan yansitilir Ayrica anilar ögretici bir nitelik tasidiklari için objektif eserlerdir

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 51-60 Arasi Cevaplar

Sayfa 51

Hazirlik Çalismalari

Soru 5 : Tv , Gazete, Dergi, Internet

Soru 6: Bir hayat hikayesi yazmanin zorlugu ve yazarlara **rdigi önem.(bu yanlis olabilr

 

1.Etkinlik:

Insanlarin arastirma, ögrenme istekleri,ihtiyaçlarindan kaynaklanmaktadir.

 

 

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 61-62-63

1893: Askeri Rüstiye'ye girdi ve Kemal adini aldi.

 

1895: Selanik Askeri Rüstiyesi'ni bitirdi, Manastir Askeri Idadisi'ne girdi.

 

1899 Mart 13: Istanbul Harp Okulu Piyade sinifina girdi.

 

1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çikardi.

 

1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbasi olarak bitirdi, Sam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayi'nda staj yapmak için atandi.

 

1906 Ekim: Sam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Sam'da topçu stajini yapti ve Kolagasi oldu

 

1908 Temmuz 23: Mesrutiyet'in ilan edilmesi için çalismalari.

 

1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayi olarak çalisti.

 

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 65-69-71-72-73-81 Cevaplar?

Sayfa 65
HAZIRLIK
1-)Seyahatname:Bir yazarin gezip gördügü yerlerden edindigi bilgi ve izlenimlerini anlattigi eser.
Seyyah:Gezgin,turist

2-)Bu söz insanlarin farkli yerler görüp ögrenme istegini vurgulayan bir sözdür.Insanlar tarih boyunca görmedigi,gitmedigi yerleri hep merak etmis, bu yerler hakkinda bilgi edinmeye çalismistir.

3-)Günümüzde essiz bir bilgi kaynagidir.Daha önce görülmemis yerler hakkinda internetten bilgi alinabilir.Ayrica bu yerler için hazirlanmis dergi,brosür gibi kaynaklardan da bilgi edinilebilir.

4-)Insan merak ettigi için veya daha çok bilgi edinmek istedigi için bir yeri görmek isteyebilir.

5-)Diger insanlara aktarmak,anlatmak için yazilabilir.

6-)Seyahat etmek,insanin farkli kültürleri,farkli cografyalari görmesini,farkli insanlarla tanismasini saglayarak kültür açisindan büyük faydalar saglar,insanin ufkunu açar.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Ekoyay Yay?nlar? Kitab? Cevaplar? Sayfa 82,83,84,97

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Ekoyay Yay?nlar? Kitab? Cevaplar? Sayfa 82,83,84,97

SAYFA 82
10.ETK?NL?K
ATATÜRK'ÜN B?YOGRAF?S?NDE KULLANILAN ANLATIM TÜRLER? VE ÖRNEKLER
Öyküleyici anlat?m: shf.71 "Annem ilahilerle okula ba?lamam? ve mahalle okuluna gitmemi istiyordu." ?lk önce bilinen törenle mahalle okuluna ba?lad?m." vb... birçok örnek verilebilir.
Ö?retici anlat?m: (shf.73'te) "19.F?rka Komutan? olarak Çanakkale Sava?lar?na kat?l?r."
"24 Ekim 1912'de Balkan Sava?? ba?lar." (shf.73'te) vb...
Betimleyici anlat?m: "1881 y?l?nda may?s ay?n?n çiçekli, ye?il bir günü Selanik koyuna hakim yamaçtaki mahallenin üç katl? pembe evinde Zübeyde Han?m?n o?lu olarak dünyaya gelmi?tir." (shf.70)

11.ETK?NL?K
Metindeki anlat?m bozukluklar?:
*"Binlerce ki?iden ibaret olan Harbiye ö?rencisine bu ke?fimizi anlatma hevesine dü?tük."cümlesi "Harbiye'nin binlerce ö?rencisine bu ke?fimizi anlatma hevesine dü?tük." ?eklinde olmal?.
*"S?n?f arkada?lar?yla beraber toplant?lar?na devam eden..." cümlesinde beraber sözcü?ü gereksiz.
*3.paragraftaki "...birkaç arkada??yla birlikte ?am'da Vatan ve Hürriyet adl? derne?i kurar." cümlesinde "birlikte" sözcü?ü gereksiz.Çünkü "la" edat? birlikte anlam?n? zaten veriyor.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Ekoyay Yay?n? Kitab? Cevaplar? Sayfa 101, 102, 103, 104, 108

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Dil ve Anlat?m Ekoyay Yay?nlar? Kitab? Cevaplar? Sayfa 101, 102, 103, 104, 108

SAYFA 101
SÖYLE?? ÖRNEKLER?
Söyle?i örnekleri için t?klay?n?z.
Bu söyle?i örnekleriyle ?evket Rado'nun söyle?i metninin içerik, dil ve anlat?m yönünden incelenmesi
Herkesi ilgilendiren konular seçilmi?tir.
Yazarlar soru-cevapl? cümlelerle konu?uyormu? hissi verirler.
S?cak içten, do?al ve senli benli anlat?mlar? vard?r.
Baz? cümleler konu?madaki gibi devriktir.
Aç?k bir anlat?m?n özelliklerini ta??rlar.

SÖYLE?? MET?NLER?N?N ORTAK ÖZELL?KLER?
Herkesi ilgilendiren konular seçilir.
Cümleler konu?ma üslubundad?r ve genellikle devriktir.
Yazar kar??s?nda biri varm?? gibi sorular sorar, cevaplar verir, dü?üncelerini günlük konu?ma dili içtenli?inde aç?klar.
S?cak içten, do?al ve senli benli anlat?mlar? vard?r.
Sohbetlerde konu uzat?lmaz, fazla ayr?nt?ya girilmez,anlat?lanlar kan?tlanmaya çal???lmaz.
Sohbet yaz?lar?n?n amac? okuyucuyu konu üzerinde dü?ünmeye sevk etmektir.
Yazar deyimlerden, ata sözlerinden, hat?ralardan,, nüktelerden, özlü sözlerden s?kça yararlan?r.
Eskiden bu yaz?lara " muhasebe" denirdi.
Bu türün en önemli temsilcileri Ahmet Rasim, ?evket Rado, Nurullah Ataç, Falih R?fk? Atay, Suut Kemal Yetkin, Ferit Kam'd?r.

3.ETK?NL?K
"Huzura Götüren Yol" metninde "aile hayat?nda mutlu olman?n yollar?" iletisi okuyucuya verilmeye çal???lm??t?r.Meslek seçimi konusunda yapt???n?z söyle?inin amac? da meslek seçerken nelere dikkat edilmesi gereken hususlar hakk?nda arkada?lar?n?za bilgi vermektir.
Sözlü ve yaz?l? söyle?ilerde senli-benli, s?cak, samimi ,do?al, gereksiz ayr?nt?lara yer verilmeyen, günlük konu?ma dilinin özelliklerini ta??yan bir anlat?m tarz? kullan?l?r.
Yap?lan söyle?ilerde amaç ,herhangi bir konuda duygu ve dü?üncelerin s?cak ve samimi bir ?ekilde dinleyiciler/okuyucularla payla?mak oldu?u için kullan?lan anlat?m tarz? da buna göre ?ekillenir.

4.ETK?NL?K
Metinden verilen paragraflar yazar?n "aile hayat?nda mutluluk yollar?" konusundaki dü?üncelerini ortaya koymak amac?yla olu?turulmu? ve metnin tamam?nda ortaya konacak ana dü?ünceyi olu?turmak amac?yla birbirleriyle ili?kilendirilmi?tir.

5.ETK?NL?K
"Huzura Götüren Yol" metninde yazar dü?üncelerini kan?tlama ve derinlemesine ele alma yoluna gitmemi?tir.Çünkü sohbet yaz?lar?nda okuyucu ikna edilmeye çal???lmaz,gereksiz ayr?nt?lara yer verilmez.
Bu dü?ünceler "aile/evlilik hayat?nda mutlulu?un yollar?" dü?üncesi etraf?nda ili?kilendirilmi?tir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn450
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6456
mod_vvisit_counterBu Ay19096
mod_vvisit_counterToplam7717153

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev