TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar?
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 12,15,16

2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik ve Ölçme De?erlendirme Cevaplar? Sayfa 12, 15, 16


GÖKTÜRK YAZITLARI EDEB? M? TAR?H? B?R MET?N M?D?R?
www.talebedunyasi.com
SORU 1) Orhun Kitabeleri ya da Göktürk Yaz?tlar? EDEB? B?R MET?ND?R..Dil, yabanc? etkilerden uzak ve yal?n bir Türkçe'dir. Yaz?tlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer ele?tiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullan?lm??t?r. Yaz?tlarda aliterasyonlu (ses tekrar?na dayal?) bir söyleyi? vard?r. Ayr?ca hükümdar Bilge Ka?an’?n a?z?ndan Türk halk?na seslenen e?siz bir hitabet örne?idir.

Bu kitabe çok geli?mi?, zengin kelimeli bol mecazl? edebi bir hitabe örne?i olarak yaz?lm??t?r.??te bu sebeplerden Göktürk Yaz?tlar? edebi bir eserdir.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 18,22 ,23

2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik ve Ölçme De?erlendirme Cevaplar? Sayfa 18,22 ,23

Sayfa 18 )

1.) ?slamiyetin Kabulünden Önceki Sözlü Dönemde Olu?mu?tur.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 24, 26, 28, 29 ,30, 31 ,37

SAYFA 24
10-(A)
11-(E)

2.ÜN?TE DESTAN DÖNEM? TÜRK EDEB?YATI
SAYFA 26
HAZIRLIK SORULARI
*?L?YADA ve ODYSSE?A (Yunan) Truva filminin konusuyla ayn?d?r.

?EHNAME ?RAN) ?ran-Turan mücadelelerini, Rüstemin yi?itliklerini,?skender'in ?ran'? fethi anlat?l?r.
KALEVALA F?N) Do?aya kar?? sava?an Finlillerin erdemlerini anlat?r.
GILGAMI? (SÜMER) Ölümsüzlü?ü arayan kral G?lgam??'?n hikayesidir.
BOEWULF ?NG?L?Z) Yi?it Boewulf ve arkada?lar?n?n canavarla mücadelelerini anlat?r.
MAHABARATA H?NT) Kaurava’n?n Pandallarla yapt??? sava??, Kri?na ve Arcuna’n?n kahramanl?klar?...
C?D ?SPANYOL)Ulusal kahramanlar? Rodrigo’nun 11.yy.da Araplarla mücadelesi anlat?l?r.
CHANSON de ROLAND FRANSIZ)Charlemagne döneminde Müslümanlarla yap?lan sava?lar? anlat?r.
N?BULENGEN ALMAN) 5.yy’da yap?lan Hun-Alman sava?lar?n? anlat?r.
??NTO JAPON) Japonlar?n milli destan?d?r.
?GOR RUS) 12.yy’da K?pçak’larla Ruslar?n yapt??? sava?lar? anlat?r.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 38,39

2010 Y?l? Yeni Müfredat 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 38, 39

SAYFA 38
A.CO?KU VE HEYECANI D?LE GET?REN MET?NLER(???RLER)
HAZIRLIK SORULARI:

www.talebedunyasi.com
* Eski Türk topluluklar?nda da ozan ya da kam, baks? gibi adlarla an?lan Halk ?airleri, söz söylemeye, saz / kopuz / davul çalma gibi yeteneklerin yan? s?ra, büyücülük, hekimlik vb. çe?itli görevleri de üzerlerinde toplam??lard?r. Bu bak?mdan da toplum üzerinde oldukça etkindirler. Kam, Baks?, ?aman, Ozan gibi halk ?airlerinin görevleri, destanlar?n müzik melodileri yard?m?yla okunmas?n? ve dilden dile dola?arak ak?lda kalmas?n? sa?lam??lard?r. Ayr?ca ba?ka tür görevlerde de bulunan bu halk ?airleri, dinsel törenler için din adamlar?, sa?alt?m için hekim, vb. meslekler geli?mi?tir.

kam:büyü yapan.
bask?:a??r hastalar? tedavi eden bir hekimdir.
ozan:sadece insanlar? e?itmez ayn? zamanda e?lendirir.
?aman:alt ve üst dünyada yard?m eder.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 41, 42

2010 Y?l? Yeni Müfredat 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 41, 42

7.AHENK UNSURLARI

Ölçü: 4+3 7’li hece ölçüsü

Uyak ve redifler:
a……..esneyu “yu” redif
a……..osnayu
a……..kasnayu
b……..kükre?ür

c…….?ngra?u “?u” redif
c……möngre?ü
c…..tangla?u
b……mangra?ur

d……ya?nad? “d?” redif
d…….tu?nad?
d……ki?nedi
b……okra?ur

e……yagmur?n “?n” redif , “r” yar?m uyak
e……tor?n
e……..kar?n
b…….engre?ür

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 44,45,46

2010 Y?l? Yeni Müfredat 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 44, 45 ,46

SAYFA 44
DE?ERLEND?RME

1.Sagu bir ki?inin arkas?ndan söylenen a??t ?iirleridir, ko?uk ise do?a sevgisi, a?k, kahramanl?k, yi?itlik konular?n?n i?lendi?i ?iirlerdir.
Sagu “yu?” törenlerinde ko?uk ise “s???r” ve “?ölen” ad? verilen törenlerde söylenir.
Temalar? farkl? oldu?u için söyleyi?leri vurgu ve tonlamalar? da farkl?d?r.
2.(Y)
3.(Y)
4)(D)
5. dörtlük
6)Alp Er Tunga
7) (A) ??kk?
8)(B)
9) Bence soru hatal?;çünkü “d?-m ve di-m “ ekleri ayn? görevde(di'li geçmi? zaman ve 1.tekil ?ah?s eki) oldu?u için rediftir.kelimelerin kökünde de benzer ses olmad??? için uyak kullan?lmam??t?r. Yine de zorlarsak D ??kk? denebilir

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 47,48,51

2010 Y?l? Yeni Müfredat 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 47, 48, 51

SAYFA 47
5) Metnin yap? unsurlar? temay?(iletiyi) vermede ve somutla?t?rmay? gerçekle?tirmede birer araç i?levi görmektedir.
6) ?u destan? M.Ö. 330-327 y?llar?ndaki olaylarla ba?lant?l?d?r. Bu tarihlerde Makedonyal? ?skender, ?ran’? ve Türkistan’? istilâ etmi?ti. Bu dönemde Saka hükümdar?n?n ad? ?u idi. Bu Destan Türklerin ?skender’le mücadelelerini ve geriye çekilmeleri anlat?lmaktad?r. Do?uya çekilmeyen 22 ailenin Türkmen ad?yla an?lmalar? ile ilgili sebep aç?klay?c? bir efsane de bu destan içinde yer almaktad?r.
Destandaki olay ve ki?iler zamanla halk?n a?z?nda dola?a dola?a ola?anüstülükler kazanm?? ve bugünkü halini alm??t?r.
7)?u denilen ?ehri yapt?.Oraya bir de t?ls?m koydurdu.Bugün leylekler o ?ehrin kap?s?na kadar gelir,fakat ?ehri geçip gidemezler.Bu t?ls?m?n tesiri bugüne kadar sürmektedir.Bu ve benzeri ola?anüstülükler metnin destan olma özelli?inden kaynaklanmaktad?r.Çünkü destanlar çekirdek bir gerçekli?in zamanla halk?n hayal gücünün etkisiyle ola?anüstülük kazan?p yay?lmas? ve sonras?nda yaz?ya geçirilmesiyle olu?ur.
8)”?u Destan?” bir edebiyat metnidir.Kurmacad?r.
9)Destanda hem ö?retici hem de sanat metni i?levi bir aradad?r.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 52,53

2010 Y?l? Yeni Müfredat 10.S?n?f Edebiyat Kitab? cevaplar? Sayfa 52, 53

SAYFA 52
4.etkinlik

Destan parçalar?ndaki ortak motif “SU” motifidir. Su: Türkler aras?nda temizleyici, kötü ruhlardan ve hastal?klardan koruyucu bir unsur olarak kabul edilmi?, ate?e ba?l? olarak birçok inanc?n ortaya ç?kmas?na zemin haz?rlam??t?r. Türklerin Müslüman olmalar?ndan sonra da ate?le ilgili inan??lar devam etmi?; ate? üzerine tükürmek, ate?i su ile söndürmek, ate?e kar?? küfretmek günah kavrama dâhil edilmi?tir.

1.) Zülkarneyn’in 22 ki?iyi görerek “Bunlarda Türk alametleri var ;bunlar? görünce kimseye sormadan bunlar için “Türk manend” dedi ki manas? “Türk’e benziyorlar” demektir.Bu ad o adamlar için bugüne kadar kald?.”Di?erleri Alt?n Kan ve ?u ?ehrinin ad?…(Metinden bulunuz)
Günümüzde de yer adlar?n?n verili?i ile ilgili benzer anlat?mlar vard?r. Örne?in Tav?anl? ilçesinin ad?: Y?ld?r?m Bayez?d yan?nda bulunan di?er görevlilerle birlikte Bursa’dan Kütahya’ya Germiyan Beyinin k?z?n? görmeye gelirken Tav?anl? sahras?ndan geçer.O zamanlar buralar? fundal?k-çal?l?kt?r.Y?ld?r?m Bayez?d,burada avlan?r ve tav?anlar?n bol olmas?ndan dolay? da “Buran?n tav?an? çok” der.O günden bu güne buras? “Tav?anl?”olarak kal?r.
2)Her iki destanda da “su” motifi kullan?lm??t?r.Her iki destanda da Kalaç soyunun etnik kayna??n?n etimolojik yönden destan yap?s? içinde yer al?r.O?uz Ka?an Destan’?nda daha çok ola?anüstülük vard?r.
3) O?uz Ka?an da Hakan ?u da Türk hükümdar?d?r.?kisi de ola?anüstülükler gösteren bir yap?ya sahiptir.Mücadeleleri ?ahsi de?il millidir.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 54,57,61

SAYFA 54:
HAZIRLIK:
1)Tarihimizin ve dilimizin ilk en önemli belgeleri Göktürk Yaz?tlar(Orhun Kitabeleri)dir.
*Do?u Göktürklerine aittirler.
*720,732,735 y?llar?nda dikilmi?lerdir.
*Vezir Tonyukuk, Bilge Ka?an, Kültigin ad?na dikilmi?lerdir.
*YollugTigin adl? bir yazara yazd?rm??t?r.
*Öz Türkçe ile yaz?lm??t?r.
*Türk hakanlar?n?n Göktürkleri nas?l birle?tirdiklerini, devleti nas?l idare ettiklerini, gelecek ku?aklar?n ne yapmalar? gerekti?ini anlatan bir nutuk (söylev)tur.
* Asl?nda birer mezar ta?? olarak tasarlanm??lard?r.
* Ta?lar?n üç taraf? Göktürk alfabesiyle bir taraf? da Çince yaz?lm??t?r.
* Eserler ?u an MO?OL?STAN s?n?rlar? içindedir.
* 1900' lü y?llar?n ba??nda Strahlanberk taraf?ndan bulunmu?, Danimarkal? Thamson taraf?ndan okunmu?lard?r.
*Çinlilere kar?? ba??ms?zl?k sava?? yapan, Türk bütünlü?ünü yeniden kurmak için içte ve d??ta sava?an

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 62, 64, 65, 66, 67, 72

2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 62, 64, 65, 66, 67, 72

SAYFA 62:
8)Türklerin ilk yurdu Orta Asya'd?r.
Çok geni? bir bölge olan Orta Asya; do?uda Kingan da?lar?, ba*t?da Hazar denizi, kuzeyde Altay da?lar? ve Baykal gölü, güneyde Hindiku? ve Karanl?k da?lar?yla çevrilidir
Orta Asya Türklerinin ya?amlar?n?n her alan?na etki eden Bozk?r kültürü ve yar? göçebe ya?am tar*z?, özellikle sosyal yap?y? ?ekillendirmi?tir.
Ya?a*d?klar? co?rafyan?n zor ?artlar? kar??s?nda ayakta kalabilmek için Türk topluluklar?, te?kilatç? bir karakter kazanm??lard?r.
Hem siyasi hem de sosyal hayat?n te?kilatl? düzeni, Türklerin tarih boyunca pek çok devlet kurmalar?n?n temel sebe*bidir.
Geni? bozk?rlar?n ortas?nda her an sald?r?ya aç?k, savunmas?z bir co?rafyada ya?ayan Türkler, mü*cadeleci ve sava?ç? bir karakter kazanm??lard?r. ?pek Yolu, Türklerin ya?ad??? co?rafyan?n en önemli ekonomik kayna??d?r.
Çin'den ba?layarak, Orta Asya'y? geçen Anadolu'ya hatta Avrupa'ya ula?an bu ticaret yolu, Türk-Çin sava?lar?n?n da temel sebebidir.
Bu yola hakim olan devletin zenginli?e kavu?tu?u dü?ünülürse, verilen mücadeleler daha kolay anla??l?r. Göktürkler döneminde Çin s?n?r?nda ortak pazar ?ehirleri kurulmu?; canl? bir ticaret ortam? olu?turulmu?tur. Bu dönemde Türkler daha çok hayvan ve hayvansal ürünler satm??, tar?msal g?dalar alm??lard?r.Yerle?ik ya?ama geçen Uygurlar döneminde tica*ret büyük geli?me göstermi?tir.

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 74, 75, 76

* SAYFA 74
* 1.soru: 1.beyitte: Kitab?n ad?n? neden Kutadgu Bilig koydu?unu

2.beyitte:Kitab?n? okuyanlara her iki dünyada da mutlulu?un yolunu gösterdi?ini
3.beyit: Sözlerinin gerçek oldu?unu , insan?n iki dünyada da mutlu olmas? için tutmas? gereken yollar?
4.beyit:Kün To?d?'n?n anlataca?? ilk ki?i oldu?unu
5.beyit: Sonra Ay Told?'y? söyledi?ini mululuk güne?inin onunla parlad???n?
6.beyit: Kün Togd?'n?n töreyi Ay Told?'n?n mutlulu?u sembolize etti?ini
7.beyit: Ögdülmi?'in akl?
8.beyit: Odgurm??'?n ak?bet'i (hayat?n sonu)
9.beyit: ve sözünü bu dört ki?i üzerine kurulu oldu?unu anlat?yor.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 83, 84, 85, 86, 87

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? 83, 84, 85, 86, 87

 

SAYFA 83
O?UZ TÜRKÇES?N?N ANADOLU'DAK? ?LK ÜRÜNLER?(13.-14.YY)

HAZIRLIK
Tasavvuf ;
Tanr?'n?n niteli?ini ve evrenin olu?umunu varl?k birli?i anlay???yla aç?klayan dinî ve felsefi ak?m?.


Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn617
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta617
mod_vvisit_counterBu Ay25517
mod_vvisit_counterToplam7723574

Kimler evrimii

Şu anda 20 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev