TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2010 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 14, 15 ,19, 20

14. sayfa

A bölümü

*Sunum

*?leti?im

*k?sa

*takip etmelidir

*dinleyicileri

*sunum

B bölümü

D

D

D

Y

D

D

D

Y

D

D

D

D

 

Devamını oku...
 
2010 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? 21, 29, 30

sayfa 21
3.etkinlik
topluma aç?k tart??malar
-herkese aç?k olarak olarak gerçekle?tirilir
-bilgilendirme yönlendirme amçl?d?r
-bas?n ve halk önünde gerçekle?tirilir
-sonuçlar ayr?ca duyurulmaz    
Www.talebedunyasi.com
-tart??maya
dinleyicilerde kat?l?r

topluma kapal? tart??malar
-sonuçlar? yaln?zca bas?n arac?l???yla verilir
-kamuoyu olu?turmak amaçlan?r
-sonuç bildirisi yay?nlan?r
-bas?na ve topluma kapal?d?r
-konular? günceldir

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 34 35 36 37 41 50 51 52 54

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 34 35 36 37 41 50 51 52 54

Sayfa 34
1.) Vard?r .Tema, haz?rl?k , sözcükler etkiler.
2.) Gerçekçilik kazand?r?r.
3.) Evet Belirtmi?tir. Giri? , Geli?me, Sonuç

Sayfa 35
1. Etkinlik

3. Soru) Önemlidir. Çünkü haz?rl?ks?z olursak anlat?m?m?z? çok iyi yapamay?z, kar???kl?k olur ama e?er haz?rlan?rsak çok iyi bir ?ekilde yapar?z.

Sayfa 36
3. Soru) Önemlidir. Çünkü ön haz?rl?k yap?nca konuyu nas?l anlataca??m?z? planlar?z ve düzgün bir ?ekidle anlat?r?z.
4.Soru) Yaz?ya ve konu?maya öznel dü?ünce eklemek, Toplanan bilgileri deneyimlerle zenginle?tirmek, Yazma ve Kobu?mas? öncesi bilgi toplamak.

Dolayl? Anlat?m.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 55 (56 - 60 Aras?)

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 55 (56 - 60 Aras?)

Sayfa 55 (D/Y)
1-D 2-Y 3-Y 4-Y 5-Y

Çoktan seçmeli sorular
1-D 2-D 3-D 4-E 5-C

Sayfa 56 ile Sayfa 60 Aras? Cevaplar
6. Anlat?m?n Özellikleri

Metin ?nceleme

1.)Aç?k bir anlat?mda fikirler, duygular aç?k ve net ?ekilde anlat?lmal?d?r. Buna göre yukar?daki metinlerden hangisinin aç?k anlat?ma sahip oldu?unu belirtiniz.

CEVAP:
Birinci metin aç?k anlat?ma sahiptir.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 60-70 Aras?

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 60-70 Aras?

 

Sayfa 60 ve Sayfa 70 Aras? Cevaplar
7. Anlat?m?n Olu?umu

Haz?rl?k


Dizelerinin s?ras? kar??t?r?lm?? a?a??daki ?iiri ve cümlelerinin yeri kar??t?r?lm?? nesir parçalar?n? anlaml? birer metin hâline getiriniz.

CEVAP:

Kimsesiz odanda k?? geceleri,
?çin ürperdi?i demler beni an!
De ki: Rüzgâr de?il, odur hayk?ran!
De ki: Odur sarsan pencereleri,

v Evrende gördü?ümüz, binlerce ???k y?l? yar?çap?nda dev galaksileri bile atomun olu?turdu?unu biliyor musunuz?
v Biliyorsunuz da hiç dü?ündünüz mü?
v Dü?ündü?ünüzde ve evreni "tümevar?m" metoduyla inceledi?inizde en küçük parçalar?n en büyük yap?lar? olu?turdu?unu görürsünüz.
v ?nsan da böyle de?il midir?
v Gözümüzle göremedi?imiz atomlar hücreleri, hücreler dokular?, dokular organlar?, organlar sistemleri olu?turmaz m??
v Peki dil için ayn? ?eyleri dü?ünebilir miyiz?


Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 72-87 aras? Cevaplar

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 72-87 aras? Cevaplar

72-87 ARASI CEVAPLAR
A.ÖYKÜLEY?C? ANLATIM(H?KAYE ETME)?S?M-AD
HAZIRLIK

Masal?n olay?: Oduncu ve ay? aras?nda geçen kurmaca bir olay
Mekan: Da?
Ki?iler: Oduncu ile ay?
Masaldaki olay kurmaca bir ki?i taraf?ndan anlat?lmaktad?r.
Masaldaki ki?ileri,zaman?, mekan? de?i?tirip tekrar yaz?n?z.

SAYFA 73
?sim olmalar?d?r,isimler metinlerde varl?k ve kavramlar? tan?tmak için kullan?l?r.
Bu sözcükleri ç?kar?nca anlaml? bütün olmaz.Çünkü bu isimler varl?k ve kavramlar? belirtmektedir.
Heeeeey!
Ne duruyorsun be, at kendini denize;
Geride bekleyenin varm??, ald?rma;
Görmüyor musun, her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, bal?k ol, su ol
Git gidebildi?in yere

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 89,90,91,92,93

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 89,90,91,92,93

SAYFA 89
Ø Bu metindeki alt? çizili kelimelerin i?levi; isimleri nitelemek, yani isimlerin durumunu, rengini, biçimini göstermek veya onlar? çe?itli yönlerden belirtmektir.
Ø Alt? çizili kelimeleri ç?kard???n?zda metnin anlam?nda elbette ki bir daralma olmaktad?r. Çünkü s?fatlar tek ba??na anlaml? kelimelerdir ve bulunduklar? yerlerde de bir anlam ta??rlar.

SAYFA 90
MET?N ?NCELEME:
1)Metinden al?nm?? a?a??daki bölümlerde sokak çocu?u (Sermed) betimlenmektedir.
?akaklar?ndan, ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar alt?nda sar?, süzgün, küçük yüzüne: geni?lememi? kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zay?f izdü?ümleri görülen kaslar?na; y?rt?k gömle?iyle paçalar? parçalanm?? pantolonunun içinde ince bir de?nek gibi du¬ran narin vücuduna bak?lsa belki daha küçük zannedilirdi. Fakat ince yay gibi ka?lar?n?n alt?nda daima uyan?k bir zekâ parlakl???yla gülümser, bütün sokak çocuklar?nda vaktinden önce ortaya ç?kan hayat tecrübesi ile görmekte, anlamakta dü?ünce gücünü gösterir gözleri, belki on iki ya??ndan daha büyük ola¬bilece?ini zannettirirdi.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 94,96,98,99,100

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 94,96,98 99, 100

5.ETK?NL?K
SAYFA 94
Ø Öznel benzetmeler, al???lm?? ve al???lmam?? ba?da?t?rmalar yoluyla sanatsal betimlemeler yap?lm??t?r. Yazar, bu betimlemelerle sanat yapmay?, okuyucuya estetik zevk vermeyi amaçlam??t?r.
Ø Okuyucuya bilgi vermek.
Ø “Ege’nin Öfkesi” adl? metin daha sanatsal ve edebîdir. Çünkü metinde sanatsal betimlemeler var.
Ø “Marmara Bölgesi’nin Co?rafi Konumu” adl? metin daha gerçekçidir.
Ø “Marmara Bölgesi’nin Co?rafi Konumu” adl? metin bilgi vermek amac?yla yaz?lm??t?r. Çünkü metinde aç?klay?c? betimlemeler yap?lm??, verilen bilgiler ise nesnel gerçeklere dayanmaktad?r.
Ø “Ege’nin Öfkesi” adl? metindeki betimlemeler; soyut, öznel ve sanatsald?r. “Marmara Bölgesi’nin Co?rafi Konumu” adl? metinde geçen betimlemeler ise somut, nesnel, ö?retici, aç?klay?c? ve bilimseldir.
Ø “Ege’nin Öfkesi” adl? metin, gerçe?i bir foto?raf gerçekli?iyle vermektedir.
Ø “Marmara Bölgesi’nin Co?rafi Konumu” adl? metin, daha nesnel ve somut özellik ta??maktad?r. Çünkü bu metin ö?retici bir metindir.
Ø “Marmara Bölgesi’nin Co?rafi Konumu” adl? metinde yazar ki?isel görü? ve dü?üncelerine yer vermemi?tir.
Ø Sanatsal ve aç?klay?c? olmak üzere iki tür betimleme vard?r:
Sanatsal Betimleme:
Roman, hikâye, hat?ra, gezi yaz?s?, masal, fabl gibi metinlerde kullan?l?r.
Gözlem gücünden yararlan?l?r.
Nitelik ve ayr?nt? bildiren kelimeler bol bol kullan?l?r.
?zlenim kazand?rmak amac?yla yaz?l?r.
De?i?ik duyulara seslenen özel ayr?nt?lar üzerinde durulur.
Ayr?nt?lar sübjektif olarak verilir.
Amaç sanat yapmakt?r.
Ø Aç?klay?c? Betimleme:
Makale, deneme, ele?tiri, mülakat, f?kra, söyle?i gibi metinlerde kullan?l?r.
Bilgi vermek amac?yla yaz?l?r.
Genel ayr?nt?lar üzerinde durulur.
Ayr?nt?lar objektif olarak verilir.
Amaç sanat yapmak için de?il, bir konu hakk?nda bilgi vermektir.
De?i?ik duyulara seslenen özel ayr?nt?lar üzerinde durulmaz.
Betimlenecek varl??a ki?isel duygu ve dü?ünceler kat?lmaz.

6.ETK?NL?K
Ø Yukar?daki aç?klama ve metin inceleme sorular?na verdi?iniz cevaplara göre aç?klay?c? ve sanatsal betimlemenin özelliklerini belirleyip bunlar? verilen kavram haritas?na yaz?n?z.
5.etkinli?in son sorusuna verilen cevapta aç?klay?c? ve sanatsal betimlemenin özellikleri maddeler halinde verilmi?tir.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 107 108 110 111

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar?  107 108 110 111

C. Co?ku ve Heyecana Ba?l? (Lirik) Anlat?m - Zamir (Ad?l)

SAYFA 107
- Haz?rl?k
Metindeki bo?luklar? parantez içindeki uygun sözcüklerle doldurup tekrar okuyunuz.
CEVAP:
O gitti bilmem nereye? Galiba Plevne'ye gitti ve gelmedi. Ve bir daha hiç gelmedi.
Ben, bundan yirmi sene evvel, bugün sizin oldu?unuz gibi, ey aziz karde?lerim, bir ?ehidin yetimi olmu?tum. Benimki de sizinkiler gibi hayat?n? barut duman?na sarm??, gitmi?ti. Bugünkü siz, yirmi sene evvel bensiniz; ben, sizin hissiyat?n?z?, bütün ruhunuzu bilirim. Ben o yaran?n samimi bir a?inas?y?m. O yaray? seviniz; o, sizin ebedî bir ni?ane-i iftihar?n?zd?r. Söyledim, söyledim, çocuklu?umun bütün kalb-i melulünü söyledim. Çünkü herkes size vermek istiyor; ben, sizden olmak, âlâm?n?za i?tirak etmek suretiyle sizin derdinizin bir k?sm?n? almak istiyorum.
Cenap SAHABETT?N

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 112, 113, 114, 115, 116

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 112, 113, 114, 115, 116

Sayfa 112
8. etkinlik
A?a??daki cevaplara uygun soru zamirleri yaz?n?z. Bunlar?n ifadeye kazand?rd?klar?n? aç?kla­y?n?z.

CEVAP:

A : Kime ne alm??lar?
B : Bana elbise alm??lar.

A : Ankara’ya nereden ta??nm??lar?
B : Ankara’ya Kars’tan ta??nm??lar.

A : Müdür Bey kimi ar?yor?
B : Müdür Bey Ceren’i ar?yor.

A : Kim derslerine çal??m?yor?
B : Karde?im derslerine çal??m?yor.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 117, 118

2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 117, 118

Sayfa 117
9. A?a??daki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullan?lmam??t?r?
A) Ben bir köy ö?retmeniyim, bir bahç?van?m.
B) Hepimiz bir bahçe sular?z gönlümüzde.
C) Kimse bilmez, kimse anlamaz derdimizden.
D) Nas?l güller f??k?r?r bu çilelerimden, bu k?rlardan.
E) Kand?r, hayatt?r, emektir, bizim güllerimiz.


10. A?a??daki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullan?lmam??t?r?
A) Bile bile aldanmak herkesi kahreder.
B) Birileri bahçede açan güzel gülleri koparm??.
C) Birkaç? yakaland??? hastal?ktan daha kurtulamad?.
D) Ba?kalar?n?n bize önem vermesi cesaretimizi art?r?r.
E) Bu güzel haberi al?nca bütün çocuklar sevindi.


11.A?a??daki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullan?lm??t?r?
A) Bu güzel topraklarda ölmek istiyorum ben.
B) Yeti?tirdi?in hiçbir bahçe yar?da kalmas?n senin.
C) Tarumar olmas?n istiyorum ben. ?u bahçeler, bu ba?lar.
D) Beni bilse bilse bu çiçekler bilir dostlar?m.
E) Neler ya?ad???m? onlara söyledim sadece.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Zambak Cevaplar? 122, 123, 130

SAYFA 122
Metin ?nceleme

7.Destans? anlat?mda hangi edebî türlerden yararlan?labilece?ini aç?klay?n?z.
CEVAP : ?iir, destan roman, hikâye, tiyatro, destans? anlat?m?n kullan?ld??? türlerdir.

8.Metinlerin ortak özellikleri nelerdir? Aç?klay?n?z.
CEVAP : Destans? anlat?mla olu?turulmu? metinlerin ortak özellikleri:
Ø Ola?anüstü olaylar ve ki?iler anlat?l?r.
Ø Destan türünün yi?itçe havas? vard?r.
Ø Yap?p etmeler yani fiiller ön plandad?r.
Ø Tarihi konular ve kahramanl?klar i?lenir.
Ø Etkileyici bir özellik ta??r.
Ø Sürekli hareket vard?r.
Ø Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullan?labilirler.
Ø Anlat?mda abart?ya yer verilebilir.
Ø Sanatl? bir dil kullan?l?r.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4698
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4698
mod_vvisit_counterBu Ay24861
mod_vvisit_counterToplam7722918

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev