TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar?
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f [Biryay] Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 4,9,12,13

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 4,9,12,13 [Biryay]  yay?nlar?

sayfa 4-

HAZIRLIK ÇALI?MALARI


1-a)ç?kar?lan sonuç:edebi eserler toplumdan etkilenirler.
b) yorum size kalm??

2)edebi eserler toplumdan etkilenirler...toplumdan örnek alarak yazarlar


Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f [Biryay] Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 15,18,19,20,23

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 15,18,19,20,23 [Biryay]  yay?nlar?

SAYFA 15


1. MET?N

1.On dokuzuncu as?r ?iirindeki 9,13,14,15,16,17,20,21 ve 22. beyitler ortaça?a özgü dünya görü?ünü yans?tmaktad?r.di?er beyitlerde ise ?air,modern dünyada ya?ananlar? dile getirmi?tir.Modern dünyaya ait ifadelerin bulunmas? Sadullah Pa?a'n?n döneminin zihniyetinden etkilendi?ini göstermektedir.Sadullah pa?a ortaça?dan beri süregelen inan??lar? da bilmekle beraber modern dünyaya da kay?ts?z kalmam??t?r.
2.?air,tercihini modern dünya görü?ünden yana kullanmaktad?r.çünkü modern dünya akl? ve deneyi baz alarak bilinmezlere veya yanl?? bilinenlere ???k tutmu?tur.
3.Verilen beyitler Sadullah pa?an?n "insan haklar?", "e?itlik", ve "bas?n-yay?n","bilimsellik" ile olan ilgisini göstermektedir.
4.Ziya pa?an?n yak?nmas? Do?u medeniyetinin geri kalm??l??? ve cehaleti ile ilgilidir.Buna ra?men bat?,sürekli geli?mi? ve bilimin öncülü?ünde güçlü bir medeniyet kurmaya ba?lam??t?r.Bu durumda hem ayd?nlar?n hem de toplumun Bat?'ya yönelmesine sebep olmu?tur

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f [Biryay] Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 25,26,27,28

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 25,26,27,28

sayfa 25 ve 26 cevaplar?

soru 1:*ceride-i havadis
*tercüman-?ahval
*tasvir-i efkar
*muhbir
*ibret

soru 2:devletin ,milletin geli?mesini ve kalk?nmas?n? sa?lar.
ilim tüm insanlar?n hizmetine sunulur
halk? bilinçlendir.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f [Biryay] Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 28,29,30,33

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 28,29,30,33 [Biryay]

SAYFA 28 HAZIRLIK ÇALI?MALARI

1-) Halka yönelik uygulamalar vard?r, kral?n yetkileri k?s?tlanm??t?r.
?kiside yenilikçi ve özgürlükçüdür.

2-) yok

3-) Makale,gezi yaz?s?,f?kra çünkü bunlar gazetede kullan?lm??t?r.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f [Biryay] Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 34,35

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 34,35 [Biryay]

sayfa 34


ANLAMA YORUMLAMA

1)HAK,ÖZGÜRLÜK E??TL?K BATILILA?MA KANUN - BATILI AVRUPA DEVLETLER?

2)makale deneme ..gibi ö?retici metinler bilgi vermek için yaz?ld???ndan dolay? halk ayd?nlan?r

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f [Biryay] Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 38,50,51

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 38,50,51 [Biryay]


Haz?rl?k Çal??malar?

1) Kaside:
a. Klasik Türk Edebiyat? naz?m biçimidir.
b. Din ve devlet büyüklerini övmek amac?yla yaz?l?rlar
c. Aruz ölçüsüyle yaz?lm??t?r.
d. Naz?m birimi beyittir
e. En az 31 en fazla 99 beyitten olu?ur.
f. Alt? bölümden olu?ur
g. Kafiye düzeni aa ba ca da ?eklindedir
2) Hay?r olamaz. Çünkü bir insan?n bilmedi?i bir ?ey hakk?nda bi?eyler yazmas? imkans?z gibi bi?eydir. Robot teknolojileri 1960’lardan sonra geli?tirilmeye ba?land??? için robot ?iiri kesinlikle 1870-1920 y?llar?na ait olamaz.
3) Bu dönemin nas?l ortaya ç?kt???n? hangi olaylar?n etkili oldu?undan bahsedere söze ba?lard?m. Bu dönemde yaz?lan ?iirlerden örnekler verir dönem ?iirinin özelliklerini ç?karmaya çal???rd?m.


Sayfa 38:

Sorular

1) ?air bu tür ses benzerlikleriyle ?iirde ahengi yakalamaya çal??m??, ba?ar?l?da olmu?tur. Tekrar eden “-den” sesleri redif “-et” sesleri kafiyedir.
Bu kelimeler ?iire kendine özgü bir söyleyi? ve ritim katm??t?r. Bu kelimelerde ki ünlü harflerin uzun okunmas? gerekti?i ?iirde söyleyi? tarz? ve ses de?erlerinin birlikte dü?ünüldü?ünü göstermektedir. Bu ?ekilde kullan?mla birlikte ?iirin ahenginin; ses ak??? söyleyi? ve ritim ile sa?land??? söylenebilir.
2) Nedim bir Divan Edebiyat? ?airidir. Ya?ad??? döneme bak?lacak olursa kulland??? dilin daha a??r ve süslü oldu?u görülebilir. Bununla birlikte Divan Edebiyat?nda kasideler devlet büyüklerini övmek için yaz?lan ?iirlerdir. Hürriyet Kaside’sinde ise vatan millet e?itlik konular? i?lenmi?tir. Dili daha sade ve sanats?zd?r. Ayr?ca temas? gere?i daha co?kulu bir anlat?ma sahiptir.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f [Biryay] Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 61

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 61

Sayfa 61

soru 1.a:Metnin olay örgüsü ?u ?ekildedir.
-Canan'?n sat?n al?nmas?
-Felatun Bey'in Polin'i ile birlikte olmaya ba?lamas?
-Canan'?n Rak?m'a a??k olmas?
-Rak?m'?n Felatun ile kar??la?mas?
-Jozefino'nun Rak?m'?n evine gelmesi
-Felatun'un mutasarr?f olmas?
-Canan'?n iyileip evlenmesi
-Rak?m'?n Canan'la evlenmesi
1.b:Yazar?n görü?lerini belirtmesi roman tekni?i aç?s?ndan büyük bir kusurdur.Yine yazar?n bu tarz müdahaleleri okuyucuya e?itme amac? gütmesi,olay örgüsünü ?ekillendirmi?
2.uygundur.O dönemdeki mirasyedi tiplerin bat?l? ya?am tarz?n? benimseyip romandaki olaylarla kar??la?mas? uygun
3.Belirli davran??lar sergileyip çevreyi etkiliyor.Tiptir.

Devamını oku...
 
2010-2011 Y?l? 11.S?n?f [Biryay] Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 81-104 aras?

2010-2011 Y?l? 11.S?n?f Edebiyat Kitab? Cevaplar? Sayfa 81-104 aras? [Biryay]

3, CO?KU VE HEYECAN? DILE GETIREN METINLER (?iiR) VE MENSUR ?iiR


Haz?rl?k?.

Verilen dörtlük bir resimle ifade edilebilir. Verilen dörtlükte yap?lan betim*lemeler, okuyucunun zihninde canlanan bir görüntüye sahiptir. Bu nedenle Servet*i Fünün Döneminde "resim gibi ?iir yazma" anlay??? oldukça hakimdir.
2. Bir dönemde yaz?lan ?iirlerin kendilerinden önceki dönemlere ait ?iir ?ekille*rinden farkl? olmas?, birtak?m yeni. edebi türlerin ?iire girdi?inin bir göstergesidir .


?nceleme

1.?iirin ritmi aruz ölçüsüyle sa?lanm??t?r. Ayr?ca ?iirdeki ses benzerlikleriyle de ahenge yard?mc? bir söyleyi? olu?turulmu?tur.
2. Verilen bendin söyleyi?ine dikkat edilirse, ?iirin ba?l???nda oldu?u gibi ya?*murun ya??? sesi ve ritmi verilmeye çal???lm??t?r.
3. ?iir ba?ta ve sonda birer bent ve arada beyitlerin yer ald??? bir yap?ya sahip*tir. Tevfik Fikret bu ?iirinde klasik divan ?iiri kal?plar?n? k?rm??, söyleyi? ile tema aras?nda bir yap? meydana getirmi?tir.

4. a ?iirdeki bentler ve beyitler ?iirin birimleridir. Birimlerde günümüz Türkçesiyle k?sm?nda da verildi?i gibi ya?murun ya???? ve ya?mur ya?arken ?ai*rin izlenimleri dile getirilmi?tir .
. b. Birimlerde anlat?lanlar ?iirin temas?n? farkl? yönlerden i?leyerek bir bü*tün olu?turmaktad?r.
5. a ?iirin ba??nda ve sonunda bent,Lida Dai Dai Hua Jiao Nang bentler aras?nda ise beyitlerin kullan?l*mas?, ya?murun ya???? da dü?ünülürse, önce hafiften ba?layan (?.bent), daha son*ra h?zlanan (beyitler) ve yine bitmeden önce yava?layan (sonuncu bent) ya?mur sahnesi canland?nlmaya çal???lm??t?r.
b. ?iirin yap?s?yla temas?aras?ndaki ili?kiyi resmediniz.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn555
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1585
mod_vvisit_counterBu Ay26485
mod_vvisit_counterToplam7724542

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev