TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritası Eğitim Haberleri Ara
 
1974-1998 Ösys Edebiyat Soruları
1974 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. “Yeşile koşan Londra’yı gördükçe hep denizi kovan İstanbul’u düşündüm” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Teşbih
B) Teşhis
C) Mürsel Mecaz
D) Tekrir
E) Kinaye
2. Bir merhaleden güneşle derya görünür
Bir merhaleden her iki dünya görünür
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür

Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubai
B) Murabba
C) Tuyuğ
D) Şarkı
E) Musammat

Devamını oku...
 
1975 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Al bir kalpak giymişti, al,
Al bir ata binmişti, al
Zafer ırak mı dedim,
Aha, diyordu

Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?

A) Didaktik - lirik
B) Lirik - pastoral
C) Pastoral - didaktik
D) Epik - lirik
E) Epik – pastoral

Devamını oku...
 
1976 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Kurban olam kurban olam
Beşikte yatan kuzuya

Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A) Cinas
B) İstiare
C) Benzetme
D) Kişileştirme
E) Abartma

2. Alp Er Tunga öldi mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtulur

Bu parçanın nazım şekli nedir?

A) Koşuk
B) Sav
C) Varsağı
D) Sagu
E) Semai

Devamını oku...
 
1977 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi, “Servet-i Fûnun dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir?

A) Dilde “halka doğru’ ilkesini benimseme
B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler
oluşturma
D) “Sanat için sanat görüşüne bağlanma
E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme
2. Aşağıdakilerden hangisi “Klasik tragedya (trajedi)”nin bir özelliği değildir?

A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun
koro ile yansıtılması
D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede
gösterilmesi
E) Üç birlik kuralına uyulması

Devamını oku...
 
1978 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI


1. “Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini,
derviş gibiyimdir.”
cümlesinde yazar kendisini dervişe benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak istiyor?

A) Başkalarına aldırmayışını
B) Giyim kuşamı önemsemeyişini
C) Alçakgönüllülüğünü
D) Tarikatçılığa özenişini
E) Hoşgörülü oluşunu


2. Rüzgar tersine esiyor... Niçin?
Eski günler geri mi gelecek?
Yukarıdaki dizelerle,

I. kozasında böcek
II. doğmak için
III, bildiği hayata
IV. kımıldıyor

Sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?

A) I., II., IV., III. B) III., II., IV., I.
C) IV., I., III., II. D) IV., II., III., I.
E) III., I., II., IV.

Devamını oku...
 
1979 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Ey benim sarı tamburam,
Sen ne için inilersin?
İçim oyuk, derdim büyük;
Ben onun’çün inilerim.

Sazın gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlatılmak istenen başka bir şeydir. Böyle bir yazın sanatı (edebi sanat) aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Güleriz ağlanacak halimize.
B) Şu karşıma göğüs geren, Taş bağırlı dağlar-
mısın?
C) Sakiler meclisten çekmiş ayağı.
D) Kısmetindir gezdiren, yer yer seni. Arşa çıksan
akıbet yer yer seni
E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

Devamını oku...
 
1980 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?

A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor
kan rengi
D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

Devamını oku...
 
1981 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. “Aşık, Türk Halk edebiyatında XV. Yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epope) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’ söyleyen bir sanatçıdır.”

Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Âşıklığın güç bir uğraş olması
B) Günümüz insanının şiire önem vermemesi
C) Aydın sanatçıların, âşıkların görevini
yüklenmiş olması
D) Âşıkların işlediği konuların halkı
ilgilendirmemesi
E) Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi


2. “Aşk derdiyle hoşem el Çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.”

Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?

A) Aşk acısından duyulan mutluluk
B) Sevgiliye duyulan özlem
C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı
D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için
Tanrı’ya yakarış
E) Aşk derdine derman bulunamayışı

Devamını oku...
 
1982 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Sanatın, yalnızca bir süs varlığı olarak ele alındığı Divan yazınında aşırı bir yabancılaşma görülür. Sanatın, yaşamın bir parçası olarak kabul edildiği halk şiirinde ise bütün örnekler, kuşlar, sevgililer, güzeller yerlidir. Anadoludur. Çünkü Halk ozanı, duyduğu değil gördüğü, tanıdığı kuşu işler şiirinde, bu şiirlerde Divan şiirindeki doğadışı varlıkları göremeyiz. Sözgelimi, halk şiirinde, atmaca tavuğu yer, pilici kapıp uçar. Divan şiirinde güzelin gözleri olan doğan, sevenin gönlünü avlar.”

Parçada Divan edebiyatı ve Halk edebiyatına ilişkin olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinin üzerinde durulmamaktadır?

A) yaşamdan kopukluk - yaşamsallık
B) somutluk - soyutluk
C) gerçeğe uygunluk - düşçülük
D) öznellik - nesnellik
E) yerlilik – yabancılık2. “1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.”

Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?

A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini
savunmalarından
B) “Sade Türkçe’nin bir dava olarak ilk kez bu
dergide ele alınmış olmasından
C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı
olmasından
D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı
hikâyelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından
E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan
Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından

Devamını oku...
 
1983 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Bireyci sanat anlayışı, bize Edebiyat-ı Cedide’den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit’le Mehmet Rauf’un, Dr. Rıza Tevfik’le estetik konusu üzerinde tartışırken terter tepinircesine Güzellik görecedir, güzellik görecedir.’ deyişlerinin, bizim Sanat kişisel ve saygıya değerdir.’ sözümüzden farkı neydi?

Bu parçada, yazarın “biz” dediği kimler ola-
bilir?

A) Garipçiler
B) Servet-i Fûnuncular
C) Yeni Lisancılar
D) Yedi Meşaleciler
E) Fecr-i Aticiler
2. “Hasta Çocuk, Nesrin ve Balıkçılar, günlük hayat izlenimlerinden esinlenerek oluşturulmuş manzum hik.yelerdir. Bu manzumelerde Fikret’in yaptığı şey, konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün halinden, basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir.”

Bu paragrafta Tevfik Fikret’in hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

A) Nazmı nesre yaklaştırmasından
B) Şiirlerinde toplumsal konulara da
değinmesinden
C) Beyit bütünlüğünü kırmasından
D) Aruzu, Türkçeye ustalıkla uygulamasından
E) Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından

Devamını oku...
 
1984 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI


1. Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Nedim, şiirine günlük hayatı yansıtmış; Fuzuli
ise bundan kaçınmıştır.
B) İkisi de kasideden çok gazelde başarılı
olmuştur.
C) Fuzuli tasavvuftan esinlenmiş, Nedim
tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.
D) İkisinin de dili, çağdaşlarına göre daha sadedir.
E) İkisinin de “Divan”Iarından başka,
“Mesnevi”leri de vardır.


2. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin’le Ahmet Haşim’de ortak değildir?

A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş
olmaları
B) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları
C) Sanat için sanat ilkesini benimsemeleri
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri
E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

Devamını oku...
 
1985 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI


1. “Ey saz benizli yolcu, sen, söyle bana,
Kuş uçmaz, kervan geçmez sema yolunda;
Gündüzün, gecenin hangi kovuğunda
Dinlenmek için gidip yatacaksın?”

Burada şairin “yolcu” diye seslendiği “ay”dır.
Bunu, şiirdeki hangi sözlerden çıkarabiliriz?

A) sema yolunda
B) kuş uçmaz, kervan geçmez
C) saz benizli
D) gündüzün, gecenin hangi kovuğunda
E) dinlenmek için gidip yatacaksın

2. “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan, omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgâr, ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hele böcekler, görülecek şey!”

Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) böcekler
B) sisler
C) rüzgâr
D) ağaçlar
E) dağlar

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün920
mod_vvisit_counterDün1205
mod_vvisit_counterBu Hafta4201
mod_vvisit_counterBu Ay29774
mod_vvisit_counterToplam7298770

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 70 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev