TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

1. “Ye?ile ko?an Londra’y? gördükçe hep denizi kovan ?stanbul’u dü?ündüm” cümlesinde a?a??daki söz sanatlar?ndan hangisi vard?r?

A) Te?bih
B) Te?his
C) Mürsel Mecaz
D) Tekrir
E) Kinaye
2. Bir merhaleden güne?le derya görünür
Bir merhaleden her iki dünya görünür
Son merhale bir fasl-? hazand?r ki sürer
Geçmi? gelecek cümlesi rüya görünür

Bu parçan?n naz?m ?ekli a?a??dakilerden hangisidir?

A) Rubai
B) Murabba
C) Tuyu?
D) ?ark?
E) Musammat

Devamını oku...
 

1. Al bir kalpak giymi?ti, al,
Al bir ata binmi?ti, al
Zafer ?rak m? dedim,
Aha, diyordu

Bu parça, duygu örgüsü yönünden a?a??daki türlerden hangisine en yak?nd?r?

A) Didaktik - lirik
B) Lirik - pastoral
C) Pastoral - didaktik
D) Epik - lirik
E) Epik – pastoral

Devamını oku...
 

1. Kurban olam kurban olam
Be?ikte yatan kuzuya

Bu beyitte a?a??daki edebi sanatlardan hangisi yap?lm??t?r?

A) Cinas
B) ?stiare
C) Benzetme
D) Ki?ile?tirme
E) Abartma

2. Alp Er Tunga öldi mü
Iss?z acun kald? mu
Ödlek öçin ald? mu
Emdi yürek y?rtulur

Bu parçan?n naz?m ?ekli nedir?

A) Ko?uk
B) Sav
C) Varsa??
D) Sagu
E) Semai

Devamını oku...
 

1. A?a??dakilerden hangisi, “Servet-i Fûnun dönemi” sanatç?lar?n?n ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri de?ildir?

A) Dilde “halka do?ru’ ilkesini benimseme
B) Bat? sanat ak?mlar?n?n etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler
olu?turma
D) “Sanat için sanat görü?üne ba?lanma
E) Kafiyenin kulak için oldu?unu benimseme
2. A?a??dakilerden hangisi “Klasik tragedya (trajedi)”nin bir özelli?i de?ildir?

A) Konular?n tarih ve mitolojiden al?nmas?
B) Ki?ilerin soylu tabakadan seçilmesi
C) Kahraman?n iç çat??mas?n?n ve kamuoyunun
koro ile yans?t?lmas?
D) Çirkin ve korkunç olaylar?n sahnede
gösterilmesi
E) Üç birlik kural?na uyulmas?

Devamını oku...
 


1. “Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini,
dervi? gibiyimdir.”
cümlesinde yazar kendisini dervi?e benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak istiyor?

A) Ba?kalar?na ald?rmay???n?
B) Giyim ku?am? önemsemeyi?ini
C) Alçakgönüllülü?ünü
D) Tarikatç?l??a özeni?ini
E) Ho?görülü olu?unu


2. Rüzgar tersine esiyor... Niçin?
Eski günler geri mi gelecek?
Yukar?daki dizelerle,

I. kozas?nda böcek
II. do?mak için
III, bildi?i hayata
IV. k?m?ld?yor

Sözlerinin tümü kullan?larak sarma kafiye düzeninde anlaml? bir dörtlük kurulmak istenirse, a?a??daki kullan?mlardan hangisi son iki dizeyi olu?turur?

A) I., II., IV., III. B) III., II., IV., I.
C) IV., I., III., II. D) IV., II., III., I.
E) III., I., II., IV.

Devamını oku...
 

1. Ey benim sar? tamburam,
Sen ne için inilersin?
?çim oyuk, derdim büyük;
Ben onun’çün inilerim.

Saz?n gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlat?lmak istenen ba?ka bir ?eydir. Böyle bir yaz?n sanat? (edebi sanat) a?a??dakilerden hangisinde vard?r?

A) Güleriz a?lanacak halimize.
B) ?u kar??ma gö?üs geren, Ta? ba??rl? da?lar-
m?s?n?
C) Sakiler meclisten çekmi? aya??.
D) K?smetindir gezdiren, yer yer seni. Ar?a ç?ksan
ak?bet yer yer seni
E) Gül hasretinle yollara tutsun kula??n?

Devamını oku...
 

1. Ne efsunkâr imi?sin ah ey didar-? hürriyet
Esir-i a?k?n olduk gerçi kurtulduk esaretten

A?a??daki dizelerin hangisinde, yukar?daki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vard?r?

A) Karlar alt?nda bir ilkbahar?m ben
B) Kar de?il gökyüzünden ya?an beyaz ölümdü
C) ?u bak?r zirvelerin ard?ndan Bir süvari geliyor
kan rengi
D) Ruhu her yerde buhurdan gibi y?llarca tüter
E) Ben garip çizgilerle u?ra??rken ba? ba?a
Rastlam??t?m duvarda bir ?air arkada?a

Devamını oku...
 

1. “A??k, Türk Halk edebiyat?nda XV. Yüzy?l?n ba?lar?ndan bu yana beliren bir sanatç? tipidir. Bir yönüyle eski destan (epope) gelene?ini sürdüren, ama ba?ka bir yönüyle, ad?n?n belirtti?i gibi ‘sevda ?iirleri’ söyleyen bir sanatç?d?r.”

Günümüzde, yukar?daki parçada belirtilen sanatç? tipinin bütün özelliklerini ta??yan ki?ilere rastlanmamaktad?r. Bunun nedeni a?a??dakilerden hangisi olabilir?

A) Â??kl???n güç bir u?ra? olmas?
B) Günümüz insan?n?n ?iire önem vermemesi
C) Ayd?n sanatç?lar?n, â??klar?n görevini
yüklenmi? olmas?
D) Â??klar?n i?ledi?i konular?n halk?
ilgilendirmemesi
E) Toplumsal ya?am?n büyük ölçüde de?i?mesi


2. “A?k derdiyle ho?em el Çek ilac?mdan tabib
K?lma derman kim helakim zehri derman?ndad?r.”

Bu beyitte, Divan edebiyat?n?n ortak konular?ndan hangisi i?lenmi?tir?

A) A?k ac?s?ndan duyulan mutluluk
B) Sevgiliye duyulan özlem
C) A?k ?st?rab?n?n insan? olgunla?t?raca?? inanc?
D) Sevgilinin cefas?n?n sürüp gitmesi için
Tanr?’ya yakar??
E) A?k derdine derman bulunamay???

Devamını oku...
 

1. Sanat?n, yaln?zca bir süs varl??? olarak ele al?nd??? Divan yaz?n?nda a??r? bir yabanc?la?ma görülür. Sanat?n, ya?am?n bir parças? olarak kabul edildi?i halk ?iirinde ise bütün örnekler, ku?lar, sevgililer, güzeller yerlidir. Anadoludur. Çünkü Halk ozan?, duydu?u de?il gördü?ü, tan?d??? ku?u i?ler ?iirinde, bu ?iirlerde Divan ?iirindeki do?ad??? varl?klar? göremeyiz. Sözgelimi, halk ?iirinde, atmaca tavu?u yer, pilici kap?p uçar. Divan ?iirinde güzelin gözleri olan do?an, sevenin gönlünü avlar.”

Parçada Divan edebiyat? ve Halk edebiyat?na ili?kin olarak a?a??daki kavramlardan hangisinin üzerinde durulmamaktad?r?

A) ya?amdan kopukluk - ya?amsall?k
B) somutluk - soyutluk
C) gerçe?e uygunluk - dü?çülük
D) öznellik - nesnellik
E) yerlilik – yabanc?l?k2. “1911 y?l?nda, o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in ç?kard?klar? Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vard?r.”

Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktad?r?

A) Yazarlar?n?n, sanatta “toplumculuk” fikrini
savunmalar?ndan
B) “Sade Türkçe’nin bir dava olarak ilk kez bu
dergide ele al?nm?? olmas?ndan
C) Milli edebiyat döneminin ilk yay?n organ?
olmas?ndan
D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazd???
hikâyelerinin yay?mland??? bir dergi olmas?ndan
E) Bugünkü ulusal s?n?rlar?m?z d???nda yay?mlanan
Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmas?ndan

Devamını oku...
 

1. Bireyci sanat anlay???, bize Edebiyat-? Cedide’den miras kalm??t? ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görü? getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyat-? Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit’le Mehmet Rauf’un, Dr. R?za Tevfik’le estetik konusu üzerinde tart???rken terter tepinircesine Güzellik görecedir, güzellik görecedir.’ deyi?lerinin, bizim Sanat ki?isel ve sayg?ya de?erdir.’ sözümüzden fark? neydi?

Bu parçada, yazar?n “biz” dedi?i kimler ola-
bilir?

A) Garipçiler
B) Servet-i Fûnuncular
C) Yeni Lisanc?lar
D) Yedi Me?aleciler
E) Fecr-i Aticiler
2. “Hasta Çocuk, Nesrin ve Bal?kç?lar, günlük hayat izlenimlerinden esinlenerek olu?turulmu? manzum hik.yelerdir. Bu manzumelerde Fikret’in yapt??? ?ey, konu?ma diline yak?n bir ?iir dilini bulmak olmu?tur. Ayr?ca aruzla yaz?lm?? dizelerin, öteden beri süregelen ba??ms?zl???n? bozmu? ve manzumeyi dizelerden olu?an bir bütün halinden, basbaya?? cümlelerden yap?lm?? bir yaz? haline getirmi?tir.”

Bu paragrafta Tevfik Fikret’in hangi özelli?inden söz edilmemi?tir?

A) Nazm? nesre yakla?t?rmas?ndan
B) ?iirlerinde toplumsal konulara da
de?inmesinden
C) Beyit bütünlü?ünü k?rmas?ndan
D) Aruzu, Türkçeye ustal?kla uygulamas?ndan
E) ?iirlerinde ya?an?lan gerçekleri yans?tmas?ndan

Devamını oku...
 


1. Nedim’le Fuzuli’yi kar??la?t?ran a?a??daki yarg?lardan hangisi yanl??t?r?

A) Nedim, ?iirine günlük hayat? yans?tm??; Fuzuli
ise bundan kaç?nm??t?r.
B) ?kisi de kasideden çok gazelde ba?ar?l?
olmu?tur.
C) Fuzuli tasavvuftan esinlenmi?, Nedim
tasavvufla hiç ilgilenmemi?tir.
D) ?kisinin de dili, ça?da?lar?na göre daha sadedir.
E) ?kisinin de “Divan”Iar?ndan ba?ka,
“Mesnevi”leri de vard?r.


2. A?a??dakilerden hangisi Cenap ?ehabettin’le Ahmet Ha?im’de ortak de?ildir?

A) Hem ?iir hem nesir alan?nda eser vermi?
olmalar?
B) Servet-i Fünun toplulu?unda yer almalar?
C) Sanat için sanat ilkesini benimsemeleri
D) Frans?z sembolistlerinden etkilenmeleri
E) Aruz ölçüsünü kullanmalar?

Devamını oku...
 


1. “Ey saz benizli yolcu, sen, söyle bana,
Ku? uçmaz, kervan geçmez sema yolunda;
Gündüzün, gecenin hangi kovu?unda
Dinlenmek için gidip yatacaks?n?”

Burada ?airin “yolcu” diye seslendi?i “ay”d?r.
Bunu, ?iirdeki hangi sözlerden ç?karabiliriz?

A) sema yolunda
B) ku? uçmaz, kervan geçmez
C) saz benizli
D) gündüzün, gecenin hangi kovu?unda
E) dinlenmek için gidip yatacaks?n

2. “Art?k da?lar s?rtlar?ndan kürklerini att?lar. Fakat henüz sabahlar? serince oldu?undan, omuzlar?na sislerden birer atk? al?yorlar. ?imdi rüzgâr, a?açlar aras?nda ?l?k ?l?k esiyor. Hele böcekler, görülecek ?ey!”

Parçada ki?ile?tirilen varl?k, a?a??dakilerden hangisidir?
A) böcekler
B) sisler
C) rüzgâr
D) a?açlar
E) da?lar

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1063
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7479
mod_vvisit_counterBu Ay21864
mod_vvisit_counterToplam7598546

Kimler evrimii

Şu anda 56 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev