TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar?
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 30-31-32-33-35-36

 12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa  30-31-32-33-35-36

Sayfa 30-31
1-CeLaL’in hayat?n? anLat?yor Arkada?? hakk?nda biLgi veriyor
2-a-CeLaL-?iir-?air
b-CeLaL’in ?iirLeria?kLar??airLik yönü
3-Yaz?L?r
4-An? türünün devam?d?r
5-a-Aç?kyaL?ndurututarL? oLmayan cümLe: “Bu konu?maLarda göz bebekLeri büyüryüzü büsbütün canLan?r; eLLer koLLar da ritmik oLarak konuya kat?L?r ve CeLaL ak?Lc?biLimseL yoLLaR d???nda paradoksaL ama yine de gerçekçi bir patikadan kestirme inip tart???Lan soruna çok orjinaL ve parlak bir çözüm -çözüm degiLse biLe bir çözüm önerisi- getirirdi ”
b-Birkaç cümLe hariç Aç?kduruyaL?n bir metin
6-Terim: fenomeLPsikoLojik gerçekLeriç sezi
kavram:biLgiçLikgurbetsomurt Lukdik sözLkvefaörseLnmeks?rtkan
günLk hayatta : kan? kaynamakekmek paras?
7-sadeanLa??L?r konu?ma havas? içinde söyLenmi?
8-ögretici anLat?m
9-cumhuriyet dönemi hat?ra geLene?i

Devamını oku...
 
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 37-38-39-40

12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 37-38-39-40 taki ölçme de?erlendirmelerin cevaplar? www.talebedunyasi.com

 

1.Do?ru yanl??
-D
-D
-D
2.Bo?luk doldurma
1-Deneme denir
2-Gezi yaz?s? türünün...
3.Eserler

Devamını oku...
 
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 42 ile 56 aras?

12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 www.talebedunyasi.com

42
saf ?iir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok
3: görü?ler...1:: ?iir yazarken kelimelirn serbest seçili?i fakat uslupa uygun olmas?n?
2:?iirin ana rengine ula??lmas?n?
3: ?iirin tam ?eklini yakalamya çal??t?g?n?
4: ?iirin okuyan?da etkilemesini ?iiride anlaml? k?lmas?n?....

1 metin: 1 soru:ölçü:7 li hece ölçüsüyle yaz?lm??t?r.
denizlerin :::
derin ler redif aks?z redif
bucaks?z
yapraks?z

takvim
resim vim ler tam kafiye iz ler tam kafiye
deniz
dü?üncesiz


 

 

Devamını oku...
 
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 57 ile 64 Aras?

12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

sayfa 57 de ?Ç?M?ZDEN B?R? adl? ?iir toplumsal bir ?iir. çoban?n hayat?n? anlat?yor. çoban?n askere gitti?ini fakat tan?nmad???n? s?rt?na bir bazlama(ekmek) ba?layarak, davulsuz zurnas?z askere gönderildi?ini fakat a?an?n o?lunun ?anl? bir dü?ünle davullu zurnal? askere gitti?ini söylüyor

Devamını oku...
 
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 67-68-69-73-74-76-76-77

12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 67-68-69-73-74-76-76-77

 

sayfa 67-68-69


1)aliterasyon(t,l,z),azonans(l harfi),kafiye düzeni abab

2)bilmiyorum

3)11li hece ölçüsü

4)kayan y?ld?z gibi gecedeki izden istiare var.ba?ka not almam???m

6)halay çeken k?zlar 4er dizelik 3 birim,ko?ma dörder dizelik 6 birim

7)halay

9)bunu yazmam??m.motif olarak kullan?lm??t?r denilebilir.

10)ritim ve müzikalite baglant?s? vard?r.bu da halay esnas?nda müzi?in yans?t?lmas? ?eklinde verilmi?tir.

11)benzerlik:hece ölçüsü

Devamını oku...
 

12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101 Aras? Tüm Cevaplar

2. ?iirde yenilik sözü, ?iirin tema, yap?, ses,ahenk,dil ve anlat?m özelliklerinden birinde veya birkaç?nda yap?lacak yenilik anlam?n? bar?nd?r?r. Bu yenilik ise, gelenekten az veya çok kopu?u, uzakla?may? gösterir.

 

Devamını oku...
 
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? 103-104-105-106-107-128

12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? 103-104-105-106-107-128

SAYFA 103

1=Benzer sesler ve ölçüsü ahengi sa?layan unsurlard?r.

2=anlat?m ses ak???yla sa?lanm??t?r.

3=Yap?s? olarak 2 birimden olu?mu?tur. Serbesttir

4=buradaki kelime ve kelime gruplar? yoksullu?u fakirli?i ifade etmi?tir bunun en güzel örne?i zeytin ve tuzdur.

5=imgelere çok fazla yer verilmemesine ra?men göze çarpanlar? da var bulunan imgeler anlat?m? ve temay? güçlendirmi?tir.

6=TEMASI=insan sevgisi, payla??m, karde?lik…

7=bu ?iir payla??m?, karde?li?i bilmeyene güzel bir örnek olabilir.

8=dini kaynaklardan faydalan?lm??t?r. Gelenek olarak da serbest ?iir gelene?idir.

Devamını oku...
 
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 144-160

12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160

1. Empati, bir insan?n, kendisini kar??s?ndaki insan?n yerine koyarak onun duygular?n? ve dü?üncelerini do?ru olarak anlamas?d?r. Empati sayesinde insan ili?kileri geli?ir. ?nsanlar aras?ndaki kavgalar azal?r ve zamanla yok olur. Aile içi empati ise aile bireylerinin kar??s?ndaki insan? kendi yerine koymas?d?r. Bu sayede bireyler kar??ndakinin ne tepki verece?ini bilir ve ona göre davran?r.www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 


sayfa 4
1.sorunun cevab?nda : din anlay???,kültür farkl?l?klar?,dil ,co?rafi konum gibi temeller ortaya at?ld?.

haz?rl?k sorular?
1. islamiyetin geli?imi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçi? vs..
2.ça?da? bir devletin kurulmas?, ankaran?n ba?kent olmas?,halkç?l???n devlet programa girmesi, bilimsel ve laik anlay??a dayanan milli e?itimin öngörülmesi,kad?n?n özgürlü?ü gibi toplumun çehresini de?i?tiren olu?umlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.
3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konular? Cumhuriyet döneminde devam etti.Atatürk ün ki?ili?i, ilkeleri anlat?ld?.sevinçler ac?lar ço?kular i?lendi.
biz derste bu ?ekilde cevaplad?k.
Tüm 12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Tek Sayfada ( 1-114 Sayfalar Aras?) Kitab?n Ful cevaplar? www.talebedunyasi.com 12. 11. 10. S?n?f Dil ve anlat?m kitab? etkinlik cevaplar? Ful Cevaplar. ?ngilizce co?rafya tarih matematik kimya biyoloji(bioloji) kitaplar? etkinlik cevaplar? Talebe Dünyas?
sayfa 5
*ça?da? uygarl?k seviyesine yükselmek.
*Eskiyi tamamen yok ederek yeniye ula?mak
*Anadoluya(halka) yönelmek

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4684
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4684
mod_vvisit_counterBu Ay24847
mod_vvisit_counterToplam7722904

Kimler evrimii

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev