TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
12. S?n?f Ders Kitab? Etkinlikleri
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 118-119)
CO?RAFYA 12 SAYFA 118-119 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
12.SINIFLAR SAYFA 118-119 ÖLÇME DE?ERLEND?RME SORULARI
 
SORU-1-Türkiye’nin nüfus özelliklerinin bilinmesi neden önemlidir?
Ülkelerin gelecekleri ile planlama yapmalar? noktas?nda en önemli etkenlerden biri nüfus özelliklerinin bilinmesidir.Türkiye gelecek dönemler ile ilgili güçlü bir devlet olmak için, mevcut varl???n? ekonomik olarak devam ettirebilmesi için gelece?e yönelik yat?r?mlara ve planlamalara ihtiyaç duyar bu hesaplamalar?n amac?na ula?mas? ba?ar?l? sonuçlar vermesi mevcut nüfus özelliklerinin bilinmesiyle ve ona göre planlamalar yap?lmas?yla mümkündür.
SORU-2-Türkiye’de uygulanan nüfus politikalar?nda  zaman içerisinde neden de?i?ikli?e gidilmi?tir.
Ülkeler zaman içerisinde ekonomik ,sosyal,demografik olarak de?i?iklikler gösterebilir.Türkiye’de tarihsel serüveni içerisinde geli?mi?lik seviyesinde, ekonomik ve sosyal yap?s?nda h?zl? bir geli?me sürecine girmi?tir.Gelecek ile ilgili planlamalar?nda stratejileri ,elindeki kaynaklar?,ekonomik yap?s?ndaki sektörlerin a??rl?k dereceleri de?i?me  gösterebilir.Bu etkile?im mevcut nüfus politikalar?nda de?i?iklik yapmas?na sebep olmu?tur.Bir dönem geli?meye yönelik yat?r?mlar ve i? gücüne ihtiyaç art??? desteklerken günümüzdeki mevcut genç nüfus potansiyeli ve ülke ?artlar? nüfusu kontrol alt?nda tutmay? gerektirmektedir.
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 106-107)
CO?RAFYA 12 SAYFA 106-107 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
12.SINIF SAYFA 106-107 ÖLÇME DE?ERLEND?RME SORULARI
 
A?a??daki sorular? cevapland?r?n?z.
 
 
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 103)
CO?RAFYA 12 SAYFA 103 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
12.SINIF SAYFA 103 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
 
 
YILLAR
TOPLAM TUR?ST SAYISI
TUR?ZM GEL?R?(Milyon &)
1997
9.738.000
8.800
1999
7.487.385
5.203
2000
10.428.153
7.636
2001
11.619.909
10.067
2003
13.956.405
13.203
2005
21.124.886
18.153
2007
23.312.657
18.153
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 99)
CO?RAFYA 12 SAYFA 99 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
Kitab?n?zdaki haritada ülkemizi sembolize eden eserler gösterilmi?tir.Her bölgeye ait tan?t?c? bir eseri tan?t?n?z.
 

Haritan?n büyük hali için TIKLAYINIZ...
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 95)
CO?RAFYA 12 SAYFA 95 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
12.SINIF SAYFA 95 ÖLÇME DE?ERLEND?RME SORULARI
 
SORU-1-Ula??m a?lar?n?n ortaya ç?kmas?nda hangi faktörler etkili olmu?tur.
Dünyada h?zl? geli?im ,ekonomik faaliyetlerdeki çe?itlilik,teknolojik geli?meler sonras? seri üretim,dünya üzerindeki ticari kültürel ekonomik ili?kileri h?zland?rm?? bu ili?kilerin aktif hala gelmesindeki en önemli rolü de ula??m a?lar? olu?turmu?tur.Mesafelerin geli?en teknolojik araçlar sayesinde k?salmas? insanlar?n ürettiklerini ba?ka bölgelere aktarmalar?na imkan tan?m?? pazar pay? büyümü? üretilen ürünlerin ba?ka bölgelere aktarma dü?üncesi beraberinde ula??m a?lar?n?n geli?mesini sa?lam??t?r.Ekonomik sebepler d???nda kültürel sebepler de insanlar?n bir yerden bir yere seyahat etme dü?üncesi ,teknolojik araçlar ula??m a?lar?n?n geli?mesinde etkili olmu?tur.
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 94)
CO?RAFYA 12 SAYFA 94 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
12.SINIFLAR SAYFA 94 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
Kitab?n?zda verilen ithalat ihracat?n ülkelere göre da??l?m tablosundan faydalanarak a?a??daki sorular? cevapland?r?n?z…
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 94)
CO?RAFYA 12 SAYFA 94 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
2.SINIF SAYFA 90 ve 92 ETK?NL?K ÇALI?MALARI
SORU-1-Günlük hayat?m?zda ba?ka ülkelere ait ürünler varm?…
Günlük hayat?m?zda evlerimizde kulland???m?z ev e?yalar?n?n bir k?sm? yurt d???ndan ithal edilir özellikle elektronik e?yalar plazma tv,saat,çe?itli makineler ,bilgisayar örnek verilebilir.
      
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 62-63)
CO?RAFYA 12 SAYFA 62-63 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
12. SINIFLAR SAYFA 62 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
A?a??daki haritada co?rafi bölge ve bölümlerimiz gösterilerek baz? bölge s?n?rlar?n?n belirlenmesinde dikkate al?nan kriterler verilmi?tir.
 
SORU-1-Ön bilgilerinizden faydalanarak di?er bölgelerin ay?r?m?nda hangi özelliklerin etkili oldu?unu uygun kutucuklara yaz?n?z…
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 61 )
Haritalar? inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak a?a??daki sorular? cevapland?r?n?z.

SORU-1-Ülkemizin co?rafi bölgelere ayr?lmas?nda ve bölge s?n?rlar?n?n belirlenmesinde nelere dikkat edilmi?tir?

Ülkemiz bölgelere ayr?lmas?nda ve s?n?rlar?n?n belirlenmesinde  Do?al ,be?eri,ekonomik özelliklerine bak?lm??t?r.
 
Konum, Yeryüzü ?ekilleri, ?klim, Bitki örtüsü, Nüfus, Yerle?me ve Tar?m ve hayvanc?l?k, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm etkili olmu?tur.
Devamını oku...
 
CO?RAFYA 12 SAYFA 54-55ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME SORULARI
 
A?a??daki sorular? cevaplay?n?z?
 SORU-1-1950 den sonra dünya nüfusunun h?zla artmas?n?n sebebleri nelerdir.
 1945 2. dünya sava??ndan sonra ülkelerin nüfus art?r?c? politika uygulamalar? bu y?llardan sonra t?p sa?l?k alan?ndaki geli?melerin çocuk ölüm oranlar?n? dü?ürmesi,mevcut teknolojik geli?melerin sa?lam?? oldu?u ya?am standartlar?n?n yükselmesi,ula??mda meydana gelen geli?meler,insanlar?n daha az y?pranmas?na sebeb olarak ya?am sürelerinin uzamas?na sebeb olmu?tur.
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 53)

CO?RAFYA 12 SAYFA 53 ETK?NL?K ÇALI?MASI

 

A?a??daki tablolar? inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak sorulan
cevaplay?n?z.
Devamını oku...
 
12.SINIF DERS ETK?NL?KLER? (SAYFA 50)
CO?RAFYA 12 SAYFA 50 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
A?a??daki tabloda baz? ?ehirlerin 1975-2000 y?llar? nüfuslar? ile 2015 y?l?ndaki tahmini nüfus miktarlar? verilmi?tir. Bu tabloyu inceleyerek
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4695
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4695
mod_vvisit_counterBu Ay24858
mod_vvisit_counterToplam7722915

Kimler evrimii

Şu anda 5 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev