TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
11.S?n?f Felsefe Kitab? Cevaplar?
11.S?n?f Felsefe Kitab? Cevaplar?
FELSEFEYE G?R??
DERSE G?R??
?yi ve do?ru ayn? ?ey midir?
Do?ru nedir?

‘S?n?f?n tahtas? ye?ildir’ önermesi do?ru mu?Niçin?
SUJE OBJE B?LME B?LG?
ÖZNE NESNE
B?LEN B?L?NEN
B?LG?;Suje obje ili?kisinin bir ürünüdür
BU ?L??K? NASIL KURULUR?
Kurdu?umuz ili?ki ?ekline göre bilgi türleri olu?urB?LG? TÜRLER?
A-Gün****k Bilgi
-Duyulara dayan?r
-Tecrübeye dayan?r
-Say?s?z tekrar vard?r
-Deneme yan?lma yolu ile elde edilir
-Say?s?z tekrar vard?r
-Rastlant?ya dayanan bir neden sonuç ili?kisi vard?r
-Suje bilmeyi duyular ile gerçekle?tirir
K?rm?z? kiraz tatl?d?r
Hava kapan?rsa ya?mur ya?ar
Ye?il elma ek?idir

SUJE OBJE B?LG?
Duyular-
Tecrübe
Deneme Yan?lmaB-D?N? B?LG?
-Vahye dayan?r
-Kesin ve de?i?mezdir
-?nanca dayal?d?r
-Tart???lmaz
-Kabul etme vard?r
oruç tutmak sevapt?rvb
GÜNAH SEVAP YARGILARI VER?R
suje-------------obje


vahiy-inanç
sujeden ba??ms?z / sujenin inanc?


C-B?L?MSEL B?LG?
-Yöntemi deney gözlemdir
-Gerçeklik dünyas?na ili?kindir
-Sistemlidir
-Ele?tiricidir
-Kanun a?amas?nda kesindir
-Ak?l yürütme ve mant?k ilkelerine uygundur
Seçicidir: S?n?rlar? belli bir varl?k alan?n? konu edinir ve bu s?n?rlar d???na kesinlikle ç?kmazN?Ç?N?
Ku?kucudur: Yaln?zca bilim d??? aç?klamalar? de?il bilim çevrelerinin yapt??? aç?klamalara bile ku?ku ile yakla??rN?Ç?N?
Ele?tiricidir: Özellikle de var olan bilimsel aç?klamalara ele?tirel bir tav?rla yakla??rN?Ç?N?
Nesneldir: Herkes için tek ve de?i?mezdir Ki?iye gruba veya ba?ka ölçülere göre de?i?mezN?Ç?N?
Evrenseldir: Nesnel oldu?u içindir ki evrenin her yerinde ayn? ?ekilde geçerlidir
Genelleyicidir: Tek tek olgulardan hareket eder ama genellemelere, genel yarg?lara ula??r S?n?flama yapar Benzer olaylar? di?erlerinden ay?r?rN?Ç?N?
3 B?L?M TÜRÜ VARDIR
a-Formel bilimler:
-Gerçek obje yoktur
-D-g ye dayanmaz,kabullere dayan?r
-Mant?k ve matematik
-Bütün bilgi türlerinin yöntemidirler

Mant?k ilkeleri özde?lik,çeli?mezlik,3 halin olmazl???,yeter sebeptir

b-Do?a Bilimleri-Fizik-kimya vb
c-Sosyal Bilimler-Psikoloji-sosyoloji-tarih
--ALGILAMA
--GÖZLEM
--DENEY-GÖZLEM
-hipotez
-teori
-kanun

B?L?M?N AMACI YASALARA ULA?MAKTIRYÖNTEM? DENEY VE GÖZLEMD?RDOLAYISIYLA DENEY VE GÖZLEME KONU OLAMAYAN OBJELER B?L?M?N KONUSU OLAMAZ
--KONULARINI SINIFLANDIRARAK ELE ALIR(PARÇALAR)N?Ç?N?
--KES?N SONUÇLAR ELDE ETMEYE ÇALI?IR
Su N?A da 100 derecede kaynar

D-SANAT B?LG?S?
-Özneldir
-sezgiler içerir
-yaratma vard?r
-güzellik kayg?s? içerir

‘s?n?ftaki Atatürk portresi güzeldir
SUJE OBJE B?LME B?LG?

SEZG?/BE?EN? PORTRE ESTET?K KAYGI GÜZEL-Ç?RK?N

E-TEKN?K B?LG?:
-Ya?am? kolayla?t?rmaya yönelik
-Araçlar? nas?l kullan?laca?? bilgisi

a-Bilimsel temelliuyun kald?rma kuvveti
gemi
b-Gün****k bilgi temelli:Tahta suda batmaz

1-bilgi türlerinin özelliklerini söyleyiniz

HER B?LG? TÜRÜNDE SUJE OBJE ?L??K?S? FARKLI B?R ?EK?LDE KURULURYAN? TEMELLEND?RMELER-YÖNTEMLER FARKLIDIRARALARINDAK? EN ÖNEML? FARK BUDUR

FELSEF? B?LG?

ÖZELL?KLER?:
1-Sistemlidir
2-Düzenlidir-Tutarl?d?r
3-Ortaya konu?u öznel soru ve cevaplar? evrenseldir
4-Ele?tiricidir
5-Mant?k ve ak?l yürütme ilkelerine uygundur
6-Yöntemi uslamad?r
7-Filozoflar?n dü?ünceleri y?k?lamaz N?Ç?N?
8-y???nd?r N?Ç?N?
9-sonuç yoktur N?Ç?N?
10-do?ru yanl?? yoktur N?Ç?N?
11-ilerleme yokturN?Ç?N?
12-konular? bütün olarak inceler N?Ç?N?

1-FELSEFEN?N ?SPATA ?HT?YACI VARMIDIR?
2-FELSEFEN?N TANIMI YOKTUR N?Ç?N?
3-FELSEFE N?Ç?N ‘TANRI’KAVR***** KULLANIR?
4-N?Ç?N TEK TEK F?LOZOFLAR ??LENECEK?

HER BA?LIK TEK TEK AÇIKLANACAK

FELSEFEN?N KONULARI
1-Varl?k(ontoloji):varl???n özü-ilkeleri
2-Bilgi(epistemoloji):Bilginin kayna??-de?eri
3-Sanat(estetik):Güzel-sanat-sanat eseri
4-Ahlak(etik):Ahlak yasas?-kayna??-eylemlerin amac?-ahlaki özgürlük
5-Din :Tanr?n?n varl???-evrenin yarad?l???
6-Siyasetevlet düzen-birey devlet-ideal düzen
7-Bilim:Bilim nedir?-bilimin de?eri
8-De?er(aksiyoloji)De?er nesneye mi aittir yoksa de?eri veren biz miyiz?
9)Dil-Anlam-Fizik vb

Bütün bu alanlar nas?l felsefenin konusu olur?
Felsefe bütün bu alanlarda bilim ve di?er bilgi türlerinin yapamad???n? yaparUslama yolu ile temellendirmelerini yaparak bütün olarak ele al?r ve sistemler kurar

FELSEFE-B?L?M
A-ORTAK YÖNLER?
1-Mant?k ve ak?l yürütme ilkelerine uygundur
2-Ele?tiricidir
3-sistemlidir
4-Düzenli ve tutarl?d?r
5-Genel amaçlar? ayn?d?r(?NSANIN EVREN? ANLAMA MERAKINI G?DERMEK)
B-FARKLI YÖNLER?
1-Yöntemleri farkl?d?r(TEMEL FARK-TEMELLEND?RME FARKI)
uslama-d/g
2-Konular? ele al??lar? farkl?d?r
bütün-parçalayarak
3-Özel amaçlar? farkl?d?r
sistem yaratmak-do?rular? bulmak(yasalar bulmak)
4-Sonuçlar? farkl?d?r(ilerleme)
Sonuç yoktur-kesin sonuçlar? vard?r

‘Felsefe bütün bilimlerin anas?d?r’ önermesi do?rumudur?
Varl?k fel-varl?k bil/fizik fel-fizik/bilim fel –bilim nas?l olur?

FELSEFE – D?N
A-ORTAK ÖZELL?KLER?
1-?nsan ya?***** ili?kin sorular
2-Genel amaçlar? ayn?
3-ilerleme yok

B-FARKLILIKLARI
1-Yöntemleri farkl?d?r
vahiy-uslama
2-Ele?tirir
3-Do?ru
4-Sonuç
Felsefe bilim din ayn? amaca farkl? yollardan ula?an bilgi türleridir
Evreni anlama merak?

Uslama vahiy d-g

FELSEFE D?N B?L?M

Din felsefesi nas?l olur?Niçin?

FELSEFE-SANAT
A-ORTAK YÖNLER?
1-Yarat?c?l?k
2-Anl?k co?kular içerir
3-Ortaya konu?u özneldir
4-ele?tiri
B-FARKLILIKLARI
1-Yöntemleri
öznel estetik kayg?-uslama-
2-Sonuçlar?
sonuç yok-sistem
güzeli aray??

Felsefi bilginin özellikleri anlat?mla verildikten sonra belirtilen özellikler tart???lacak ve sorular yöneltilecek
Felsefe-din-bilimin ayn? amaca farkl? yollardan ula?maya çal??an bilgi türleri oldu?u vurgulanacakBirlikte hareket etmelerinin önemi örneklerle gösterilip,birbirlerini engellemelerinin sonuçlar? gösterilecekBasit düzeyde laiklik ilkesine ula??lacakFELSEFE VE METAF?Z?K
A-METAF?Z?K(Fizikötesi)Felsefeni n ilk neden as?l varl?k vb sorular?n? sorar

B-METAF?Z???N TEMEL PROBLEMLER?
1-Ontolojik Problemler(Varl?kla ilgili problemler)
-?dealizm
-Materyalizm
2-Kozmolojik Problemler(Evrenin yarad?l??? ile ilgili problemler)
-Mekanist Görü?:Tüm evren nedensellik ilkesi ile mekanik olarak olu?ur
-Teleolojik Görü?:Tüm evren bir amaca yönelik olarak meydana gelmi?tir
-Teolojik Görü?:Evren ve olaylar Tanr?’ya dayan?r
3-Ruhun Varl??? ?le ?lgili Problemler
-Ruh nedir?-Ruh var m?d?r?-Ruh Beden ili?kisi vb sorularla ilgilenir

FELSEFE N?Ç?N GEREKL??B?LG? FELSEFES?(EP?STEMOLOJ?)
B?LG? FELSEFES? ?K? ANA KONUYLA U?RA?IR
1-Bilme
2-Bilgi
B?LG? FELSEFES?N?N 4 SORUNU VARDIR
1-Bilme Etkinli?i
2-Bilginin Ortaya Ç?k???
3-Do?rulama –Yanl??lama
4-Bilginin Do?rulanmas?-yanl??lanmas?
B?LG? FELSEFES?N?N TEMEL KAVRAMLARI
1-Suje-Obje
2-Do?ruluk
3-Gerçeklik
4-Temellendirme

B?LG? SUJE OBJE ?L??K?S?N?N ÜRÜNÜDÜRSUJE ,?L??K?,OBJEDEN HER HANG? B?R? OLMAZ ?SE B?LME GERÇEKLE?MEZ VE B?LG? ORTAYA ÇIKMAZ
DO?RU YANLI? B?LG? YARGILARIDIRB?LG? YOK ?SE DO?RU YA DA YANLI? DENEMEZ
BU DURUMDA DO?RU VE YA YANLI? DEMEK ?Ç?N YAN? B?R ÖNERMEN?N DO?RULUK DE?ER?N? SÖYLEYEB?LMEK ?Ç?N B?LG? ,B?LG?N?N OLU?MASI ?Ç?N B?LME,B?LMEN?N ORTAYA ÇIKMASI ?Ç?N SUJEN?N OBJE ?LE ?L??K? KURMASI ZORUNLULUKTUR

SORU-‘?u an ki Fransa kral? keldir’ önermesinin do?rulu?unu epistemolojik aç?dan de?erlendiriniz
CEVAP-?u an da Fransa da krall?k yokturDolay?s?yla ili?ki kurulabilecek bir obje yokturbu yüzden bilme gerçekle?mez dolay?s?yla do?ru ya da yanl?? denemez

-‘Uçan at diye bir ?ey yoktur’ önermesinin do?rulunu epistemolojik aç?dan de?erlendiriniz
-S?n?f?n kap?s? beyazd?r önermesinin do?rulu?unu epistemolojik aç?dan de?erlendiriniz

B?LG? FELSEFES?N?N TEMEL SORULARI
A-Bilginin de?eri ile ilgili sorular
B-Do?ru bilginin ölçütü ile ilgili sorular
-Uygunluk
-Tutarl?l?k
-Apaç?kl?k
-Tümel Uzla??m
-Yarar
C-Bilginin kayna?? ile ilgili sorular
-Do?ru bilginin kayna?? nedir?
B?LG? FELSEFES?N?N TEMEL PROBLEM?
DO?RU B?LG? MÜMKÜN MÜ?
a-Do?ru bilgi imkans?zd?r(Sofistler,Septikle r)
b-Do?ru bilgi mümkündürO HALDE KAYNA?I NED?R?
-Rasyonalizm(Ak?lc?l?k)Do?ru bilginin kayna?? ak?ld?r
-Emprizm(Deneycilik)Do?ru bilginin kayna?? deneydir
-Kritisizm(Ele?tiricilik)Do?ru bilginin kayna?? ele?tiridir-ak?l+deney
-Pozitivizm(Olguculuk)Do?ru bilginin kayna?? olgulard?r
-Mant?kç? Pozitivizm(Analitik Felsefe)
-Pragmatizm(Faydac?l?k)Do?ru bilginin kayna?? faydad?r
-Entüisyonizm(Sezgicilik)Do?ru bilginin kayna?? sezgilerdir
-Fenomenoloji(Görüngübilim)Do?r u bilginin kayna?? fenomenlerdir
DO?RU B?LG?N?N ?MKANSIZLI?I
A-SOF?STLER:
-Do?ru bilginin olamayaca??n? savunurlar
-?nsan felsefesi yaparlar
-Tabulara kar?? ç?karlar
-Bilgi duyu organlar? ile al?n?r
-Dolay?s?yla ki?iden ki?iye de?i?ir(RELET?V?ZM-GÖRECEL?L?K)
Protagoras:?nsan her ?eyin ölçüsüdür
Gorgias:Hiç bir ?ey yoktur
Olsa bile bilinemezdi
Bilinseydi bile ba?kalar?na aktar?lamazd?
Sofistlere göre bilgi duyu organlar? ile al?n?rDuyu organlar? ile al?nan bilginin herkes için ayn? olmas? mutlak olamaz çünkü ayn? s?n?fta bir ö?renci ü?ürken di?eri s?n?fa s?cak diyebilir bu yüzden duyularla al?nan bilgi ki?iden ki?iye de?i?ir(relativizm)Bu
Durumda herkes için geçerli do?ru bilgi olmas? imkans?zd?rDoru bilgi olmad???na göre önemli olan Yararl? bilgiyi vermektir
Be? duyu organ? ile al?nan bilgi ancak tek duyu organ? ile aktar?labiliyorKanaryay? nas?l anlat?r?z?
Sofistler niçin yararl? bilgiyi vermeye çal???r?
Sözcükler herkes için ayn? ?eyimi ifade eder?
Sofistlerde da??n?k olan ?üphecilik Septisizmle bir sisteme kavu?ur

B-SEPT?S?ZM(?ÜPHEC?L?K):
?üpheyi sistem olarak ortaya koyan ilk filozof PyrrhondurAmaç ?üphe etmektirFelsefi gerçeklerden ve ilkelerden ?üphe vard?r?nkar yoktur,çünkü inkar yarg? vermek olur
Eski ?üphecilik
Savunucular?yrrhon,Timon
her yarg?n?n bir çeli?i?i vard?rdolay?s? ile yarg? verilemez ?üphe edilir
Akademi ?üphecili?i
Savunucular?:Arkesilaos,Karnea des
Gerçek de?il gerçe?e benzer ?eyler vard?r
Platon’un Akademias?n?n ö?retmenleridir
17-18yy ?üphecili?i
Descartes,Hume
?üphe bir yöntemdirAmaç de?il araçt?r

Septisizm ile sofist ?üphecili?i fark? nedir?

 

DO?RU B?LG? MÜMKÜNDÜR(DOGMAT?ZM) Dogma: Din yada otoritelerce ileri sürülen bilgilerin kan?t aranmaks?z?n do?ru bilgi say?lmas?
A-RASYONAL?ZM(AKILCILIK)
Do?ru bilgi mümkündür ve kayna?? ak?ld?rDo?ru bilgi akla dayan?r
1-SOKRATES:
-?nsan felsefesi yapar
-Tabulara kar?? ç?kar
-Bilgi do?u?tan gelir
-Herkes için do?ru tektir ve de?i?mez
-Yöntemleri ironi ve maiotiktir
-Amac? toplumlar?n ötesinde ahlak yaratmakt?r

--?nsan felsefesi yapar
--tabulara kar?? ç?kar
2-PLATON:
Sokrates’in ölümü
Geometri bilmeyen giremez--akademia
Görünümler ?dealar
De?i?ir de?i?mez
Yans?ma as?l
Kesin de?il
Sofistleri onaylar
-Varl???n özü idealar dünyas?ndad?r
-do?ru bilgi varl???n özünün bilgisidir
-Do?ru bilgi idealar dünyas?ndad?r
-?dealar tümel kavramlard?r

Binlerce çe?it a?aç var ama o güne kadar hiç görmedi?imiz bir a?aç türününde a?aç oldu?unu biliriz
-bilgi do?u?tan
-ö?renme yok hat?rlama var
-Platon’a göre insan özgür müdür?Niçin?

3-AR?STOTELES
Varl???n özü tek tek varl?klar?n içindedir
-Do?ru bilgi tek tek varl?klar?n içindedir
YÖNTEM=TÜMDENGEL?M-KIYAS

Ak?l:
Edilgin ak?luyularla al?r
Etkin ak?l:As?l kaynak –bunu i?ler

Edilgin ak?l Etkin ak?l
Duyularla al?r
Edilgin ak?l verilerini i?ler tümel önermeler olu?turur

Tümdengelim yapar tek tek do?rulara ula??r

Do?ru bilgi tek teklerin bilgisidir-------(Öz)
Ak?l duyularla gelen verileri olu?turma ve tümel kavramlara ula?ma yetene?ine sahiptir


4-FARAB?
-?slam felsefesinin kurucusudur
-Aristo mant??? ile ?slam dinini birle?tirmeye çal??m??t?r
-Aristo ve platon sistemlerini birle?tirmeye çal??m??t?r

2 tür bilgi vard?r
1-Duyusal bilgi
-Duyu organlar? ile al?n?r
-Tekil olan?n bilgisidir
-Tekil oldu?u için bilimsel de?ildir(tümel olmal?)
2-Akli bilgi-Tekil bilgileri biçimlendirir
-genel yarg?lara ula??r
-Böylece tümdengelim yapmak için genel geçer bilgiye ula??r
-tümdengelimle tek tek do?rulara ula??r
-do?ruyu bilen iyiyi bilir(?yiyi kötüden ay?r?r)
-iyiyi yapan varl???n özüne ula??r(Tanr?)
-EN YÜCE ERDEM B?LG?D?R

1-Aristo ve Platon’un bilgi anlay??lar?n? kar??la?t?r?n?z
2-Aristo ve Farabi’nin bilgi anlay??lar?n? kar??la?t?r?n?z
3-Sokrates ve Sofistlerin bilgi anlay??lar?n? kar??la?t?r?n?z
4-Farabi’nin bilgi anlay???n? temel alarak ‘en yüce erdem bilgidir’ sözünü aç?klay?n?z
5-DESCARTES:
Descartes ?üphecili?i(?ÜPHE DO?RU B?LG?YE ULA?MANIN ARACIDIR)
Do?u?tan dü? gücü ve duyular(tümdengelim ve sezgi)
Tanr?
Mat
‘DÜ?ÜNÜYORUM O HALDE VARIM’
Do?ru bilgiye ula?man?n 4 basamakl? bir yolu vard?r
Aç?k+Seçik=Apaç?k
Dogmatik Rasyonalizm

1-Descartes ?üphecili?inin septisizmden fark? nedir?
2-Descartes ?üphecili?inin bilimsel yönteme etkisini aç?klay?n?z

6-HEGEL
Tez varl?k
Antitez yokluk
Sentez olu?

Dü?ünce geli?ir
Madde geli?ir
?lk tez varl?k

AKIL YOLU ?LE-SALT DÜ?ÜNME ?LE –DO?RUYA ULA?ILIRB)EMPR?ZM(DENEYC?L?K)
-Do?ru bilginin kayna?? deneydir
-Duyulara genel olarak güven duyulur
-Do?u?tan gelen bilgi reddedilir
-Tümevar?m yöntemine daha s?cak bak?l?r

JLOCKE
-Tabu larasa (bo? levha):Zihin do?u?tan bo? bir levhad?r

Tasar?m
a-Yal?n:
-Zihin pasiftir
-Bilgi için malzeme sa?lar
-Duyumlar
b-Bile?ik tasar?m
-Zihin aktif
-Yal?nlar? birle?tirir
-Genel kavramlar olu?turur(Tümevar?mla)

?ç deney(Bile?ik tasar?mlar)-d?? deney(Yal?n tasar?mlar)

EZBERLEMEK NE TÜR B?R TASARIMDIR?

DHUME
?ZLEN?MLERUYUMLAR-CANLI/GÜÇLÜ
F?K?RLEROLUK KOPYALAR

Nedensellik=zihinsel al??kanl?k

A B 2 ayr? izlenimdir
Ku?kuculu?a var?r
Nedensellik yerine olas?l?k
Descartes gibi ?üphe do?ru bilgiye ula?man?n arac?d?r

Hava kapan?rsa ya?mur ya?ar-Hume’a göre aç?klay?n?z

SENSUAL?ZM(DUYUMCULUK)Bütün bilgilerin kayna?? duyumlard?rKurucusu Condillact?r

 

KR?T?S?ZM:
KANT:
Hume dogmatik uykusundan uyand?rd?
Nedensellik insan akl?n?n do?u?tan kavram?d?rKesin ve zorunludur
‘Bilgi deneyle ba?lar ama deneyden ç?kmaz’

Apasteriori(deneysel)Hammadde-emprizm
Apriori(Önsel)Zihin formlar?-biçimlendiren-rasyonalizm

Apriori;Formlar ayn?-do?u?tan bilgi 12 kategori varTümel kesin zorunlu bilgi içerir
Apasteriori;Duyulara dayan?r-görünü?leri verirMutlak de?ildirÖzneler d???nda gerçekler vard?r

Saf Ak?l;(Öz=numen Bilemez)Fenomeni bilir
Deney ak?l bilgi
Saf ak?l deneyle bilgileri al?r---ak?lla i?ler ---do?ru bilgiye ula??r---ula??lan bilgi fenomenin bilgisidir
Numenin bilgisini pratik ak?l bilir
Ak?l eylemleri düzenleyen yetidirD)POZ?T?V?ZM(olguculuk)
Kurucusu AComte’tur
Olgu olaylar?n genel ad?d?r
Do?ru bilgiye olaylar incelenerek ula??l?r
Olaylar d-g ile incelenir

ACOMTE
-Bilimin amac? önceden görebilmedir
-Önceden görme=Bilim=Eylemde bulunma
-Sadece fenomenler bilinebilir
-Do?ru bilginin yöntemi deney gözlemdir
-Toplumlar?n de?i?mesi için kafalar?n de?i?mesi gerekir(sosyoloji)

3 EVRE
Teolojik evre:Olaylar tanr?sal güçlerle aç?klan?r
Metafizik evre:Olaylar gizli güçlerle aç?klan?r
Pozitif Evre:Olaylar bilimle aç?klan?r

Pozitif felsefe matematikle olu?maya ba?lar
FELSEFEN?N YÖNTEM? D-G OLMADI?I ?Ç?N DO?RU B?LG?Y? VEREMEZBU YÜZDEN FELSEFE B?L?M?N SONUÇLARINI S?STEMLE?T?RMEL?,OLGULARA YÖNELMEL?D?RYÖNTEM? DENEY OLMALIDIR

Pozitivizme göre- ‘evrenin amac? tekrar tanr?ya yönelmektir’ Aristo- sözünü de?erlendiriniz
Pozitivizm metafizik hakk?nda ne dü?ünür


E)ANAL?T?K FELSEFE:
(Mant?kç? Pozitivizm-Neo Pozitivizm)
Wittgenstein,Schlick,carnap,Re ichenbach
-Bilime dayanan bilgi do?ru bilgidir
-Bilim tarih içinde geli?ir
-Bilim eserlerle ifade edilir
-Eserler dil ile ifade edilir
-Eserleri incelemek için dili incelemek gerekir
-Do?ru olup olmad???n? anlamak için analiz gerekir
-Dil analizi:Önermelerin kurulu?u ve yap?s?n? incelemektir
Felsefede 2 sorun vard?r
a-Bulan?k mant?ksal ç?kar?mlar—Aç?k seçik olmal?
b-Sözcüklerin bir çok anlama gelmesi—Tek anlaml? sözcükler
Felsefenin görevi dil analizi yapmakt?r
Bu durumda felsefe=mant?k olur
?fade arac? sembolik mant?kt?r
Do?rulama-d/g
Anlaml?l?keney ve gözlemle s?nanabilme
Niçin eserler incelenir?
Niçin dil incelenir?
Dilde kar??la??lan sorunlar nelerdir?
Felsefenin görevi nedir?
Niçin felsefe do?ru bilgiyi veremez?
Niçin dil analizi gereklidir?
Bilimler felsefenin anas?d?r önermesi mp ye göre do?rumudur? Niçin?
?u anda d??ar?da kar ya??yor önermesi mp ye göre anlaml?m?d?r?Niçin?
Dilimizin s?n?rlar? dünyan?n s?n?rlar?d?rsözünden ne anl?yorsunuz
F)PRAGMAT?ZM:FAYDACILIK-YARARCILIK
WJAMES
-?nsan?n temel amac? kendi varl???n? korumak ve geli?tirmektir
-Bu da ancak eylemle olur
-O halde dü?ünce eyleme ba?l?d?r
-O halde yarar sa?layan bilgi do?ru bilgidir
Bunlar:Bilim,toplumsal geli?meyi sa?layan do?rular(mesela din)
Bu anlamda pragmatizm bir ya?am ve eylem felsefesidir

JDEWEY
-Felsefe:de?i?en dünya ve dü?ünceye farkl? aç?dan yakla?mad?r
-Dü?ünce bir alettir(Aletçilik –Enstrumantalizm)
-Çevreye uyum—do?adan yararlanma—mutlu olmay? sa?layan alet
-Biyolojik,psikolojik aç?dan dü?ünülür---eylem yap?l?r---Ba?ar?l? ise yarar sa?lar---do?rudur

--Ki?iye yararl? ve mutluluk veren dü?ünceler do?ru bilgilerdir

ÖSS tercihlerinde pragmatik kayg?lar sizi-ailenizi etkiliyor mu?
Pragmatizme göre niçin faydal? bilgi do?ru bilgidir?


ENTÜ?SYON?ZM(SEZG?C?L?K)
Do?ru bilginin kayna?? sezgidirBilgi insana ba?l? de?ildirMutlak bilgi kendi ba??na vard?r ve ona sezgi ile ula??labilir
GAZAL?
-?üphe ile ba?lar
-Ona göre duyu verileri güvensizdir
-Ak?l yetersizdirÇok fazla felsefi sistem olmas? bunun kan?t?d?r
-Do?ru bilgiye inanç yolu ile ula??l?r
-Kesin bilgi ancak sezgi ile elde edilir
-Felsefe dine hizmet etmelidir
-Akl?n yerini inanç,Felsefenin yerinin din al?r(Farabi’ye kar?? ç?k??)
-Sezgicili?in öncüsüdür
HBERGSON
?nsanda iki yeti vard?r
a-Zeka
-Evrene hükmetmek için var tan?mak için de?il
-Madde alan?nda geçerli
-Bilim zekan?n ürünüdür
b-?çgüdü
-Özünü verir

-Evren sürekli olu?um halindedir
-Olan? zeka ile özünü içgüdü ile anlar?z
-Ama olu?u ne zeka ne de içgüdü bilemez
-Olu?u zeka +içgüdü=sezgi ile biliriz
-Sezgi metafizi?ide bilmemizi sa?lar
-Sezgi ile ula??lan bilgi Kesin biçimde dile getirilemez çünkü dil yetersizdir
-Doktorun muayene etmeden hastal??? anlamas? gibi


6- Fenomenoloji (Görüngü bilim): Fenomonolojinin kurucusu olan E Husserl’e göre duyusal, deneysel olarak verilmi? olan her tek nesnenin bir özü bulundu?unu, bu özün ise yaln?zca bilinçle, bir çe?it görüyle kavranabilece?ini ileri sürer Fenomonolojinin temel ilkesi bu özlere gitmek, bu özlerin bilgisini elde edebilmektir

B?L?M FELSEFES?
Bilim felsefesi bilimin felsefenin yöntemiyle incelenmesidirBilimin mant?ksal yap?s?n?,niteli?ini ve i?leyi?ini inceler
Bilimin yöntemi deney ve gözlemdirBu sebepten konular?n? inceleyebilmek için parçalamak zorundad?rBundan dolay? bilim bilimi inceleyemez
Bilimsel Felsefe
Amac? felsefeyi metafizikten ar?nd?rmakt?r
Felsefeyi bilimin alt dal? yapmaya çal???r
Bilimsel felsefe yapan ak?mlar POZ?T?V?ZM VE MANTIKÇI POZ?T?V?ZMD?R

Bilim felsefesi nedir?
Bilim felsefesi bilimsel felsefe fark? nedir?
Bilimsel felsefe yapan ak?mlar hangileridir?

B?L?ME YAKLA?IMLAR:

1)ÜRÜN OLARAK B?L?M:
Mant?kç? pozitivizmin bilim anlay???d?r
A)Savunucular?:Carnap,Schlik,R eichenbach,(Viyana Ekolü)
B)Bu görü?e göre;
1-Bilim bilim adamlar?n?n ürünüdür-ürün ne demektir
2-Bilim bilim adamlar?n?n eserleri ile ortaya konur
3-Bilimi ö?renmek için eserler(ürünler) tarihsel geli?im içinde incelenmelidir
4-?ncelemenin tek yolu dilsel yap?lar?n? incelemektir
5-Çünkü eserler dil ile ortaya konur
6-Her toplumun farkl? dili vard?r
7-Dilde karma??kl?k ve e?seslilik gibi problemler ç?kabilir
8-Ortak bir dil olmal?d?r
9-Ortak dil (ifade arac?)SEMBOL?K MANTIKTIR
10-Bilim adam?n?n ki?ili?i,toplumu,inanc? vb önemli de?ildir
11-Bilim birikimlerle ilerler
12-Do?rulama (Dolayl?-Do?rudan),Anlaml?l?k en önemli kavramlar?d?r

Bilim adam?n?n ki?ili?i toplumu vb niçin önemli de?ildir
Niçin bilim adamlar?n?n eserleri incelenir
Niçin ortak dil olmal?d?r
?fade arac? ne olmal?d?r
Do?rulama nas?l yap?l?r
?stanbul 1453 y?l?nda fethedildi anlaml?m?d?r
S?n?fa kar ya??yor önermesi anlaml?m?d?r
Bilim niçin birikimlerle ilerler


2)ETK?NL?K OLARAK B?L?M:
A)SAVUNUCULARI:TKuhn,Toulmin
B)Bu görü?e göre;
1-Bilim ;bilim adamlar?n?n etkinli?idir etkinlik ne demektir-üründen fark? nedir
2-Bilim adam?n?n ki?ilik,topluminançlar? önemlidir
3-Bilim devrimlerle ilerler
4-Güçlü kuram ya?ar güçsüz olan yok olur
5-En önemli kavram? PARAD?GMADIR


B?L?M ÖNCES? DÖNEM:
OLA?AN B?L?M DÖNEM?:Bilim adamlar?n?n paradigma ile dünyay? uyu?turmaya çal??t??? dönemdirGeçerli bir paradigma vard?r
Var olan paradigman?n sars?lmas? ile karga?a,bunal?m,kaos ortaya ç?karVarolan paradigma geçerlili?ini kaybetmeye ba?larBu dönemde henüz yeni paradigma yoktur
Yeni paradigman?n ortaya ç?kmas? ile karga?a dönemi sona ererYeni paradigma Devrimle eski paradigmay? ortadan kald?r?rBöylece tekrar ola?an bilim dönemi ba?lar
Bir paradigmadan di?erine geçi?e paradigmal geçi? denir
PARAD?GMAL GEÇ?? PARD?GMANIN SARSILMASI ?LE BA?LAR DEVR?MLE SONA ERER

OLA?AN B?L?M DÖNEM? Geçerli bir paradigma var


DEVR?M
KARGA?A-BUNALIM DÖNEM? Geçerli paradigma sars?l?yor


YEN? PARAD?GMA Yeni bir ola?an bilim dönemi ba?l?yor

Bilim adam?n?n ki?ili?i vb niçin önemlidir
Ola?an bilim dönemi nedir
Bilim niçin devrimlerle ilerler
Bunal?m nas?l ortaya ç?kar
Bunal?m nas?l sona erer
Paradigman?n sars?lmas? ile ne ortaya ç?kar
Bilim nas?l ilerler

KLAS?K GÖRÜ?
1-Bilim yeryüzündeki nesneler hakk?nda ara?t?rma yapma etkinli?idir
2-Bu nesneler insan bilincinden ba??ms?z olarak vard?r
3-Bütün bilimler birbiri ile ba?lant?l?d?r
4-Bilim birikimsel olarak ilerler
5-Bilimle bilinenler kesinle?ir,bilinmeyenler bilinir olur
6-Bütün bilimler tek bilim dal?na indirgenebilir
7-Amaç do?rulamad?r
8-Yöntem tümevar?md?r
9-Bilim adam?n?n ki?ili?i önemsizdir
B?L?M? N?TELEYEN ÖZELL?KLER
1-Bilim olgusald?r
2-Bilim mant?ksald?r
3-Bilim genelleyicidir
4-Bilim nesneldir
5-Bilim ele?tiricidir
B?L?MSEL YÖNTEM?N ÖZELL?KLER?
1-BET?MLEME(TASV?R):Gözlem,deney olgunun olu?u saptan?r
2-AÇIKLAMAeney,hipotez,teori,yas a olgunun olu? nedeni ortaya konur

B?L?MSEL AÇIKLAMA-ÖNDEY?
Bilimsel aç?klama olgunun olu? nedenini aç?klamakt?rÖndeyide ise bu aç?klamalara dayanarak gelece?i tahmin etme vard?r(Meteoroloji)Öndeyinin amac? önceden görmek,do?ay? kontrol etmek,ya?am? güvenli k?lmakt?rBilimsel aç?klamalar ne kadar kesin olursa o kadar geçerli öndeyiler kurulabilir
KLAS?K GÖRÜ?E YAPILAN ELE?T?R?LER
1-Bilime çok de?er vermesi
2-Bilim bir gün bütün sorular? cevaplayacakt?r anlay???-daima yeni sorular olacakt?r
3-Bütün bilimler tek bilime indirgenebilir anlay???-her bilim dal?n?n kendi konu alan? vard?r
4-Bilim birikimsel olarak ilerler anlay???-Kuhnevrimlerle ilerler
5-Bilim adam?n?n ki?ilik inanç vb önemli de?ildir anlay???-bilim adam? inançlar ki?ilik vb etkilenir
6-Amaç do?rulama anlay???-Popper: Yanl??lama

B?L?MSEL B?LG? VE D??ER B?LG? TÜRLER?
Bilgi türleri aras?ndaki en büyük fark yöntemleridirBütün farklar? do?uranda budurBilim dallar? kendi konu alanlar?na ili?kin yasalar bulmaya çal???r
Bunu deney yolu ile ak?l yürütme ve mant?k ilkelerine uygun olarak yapar,
Dolay?s?yla ele?tirici,tutarl?,evrensel ve nesneldirYönteminden dolay? konular?n? parçalarBu da bilim dallar?n? do?urur


D?N FELSEFES?
Din felsefesi dini konu edinen, dinin insan?n var olu?unun kayna?? insanin do?as?n?n ve kaderinin kayna?? ve de?erler ile ilgili sorunlar? ele alarak sorgulayan felsefe disiplinidir
Din felsefesi yapmak, dinin temel iddialar? hakk?nda rasyonel (ak?lc?), objektif (nesnel), kapsaml? ve tutarl? bir biçimde dü?ünmek ve konu?makt?r
Dini ele alan tek disiplin din felsefesi de?ildir Teoloji (tanr?bilim, ilahiyat) de aynen din felsefesi gibi dini ve tanr?y? konu al?r Ama bunu yaparken belirli bir dinin kutsal kitab?na peygamberlerine ve din alimlerinin görü?lerine sad?k kal?r Teolojinin en önemli amac? belirli bir dini temellendirmek, aç?klamak ve o dinin inananlar?n?n inançlar?n? güçlendirmeye çal??makt?r Bun dan dolay? her dinin teolojisi olabilir, H?ristiyanl?k Teolojisi, Musevilik Teolojisi, ?slam Teolojisi
Din felsefesinin temel kavramlar? tanr?, vahiy, iman, peygamber, ibadet, yücelik, kutsal, ahret, mucize vb
Din Felsefesinin Temel Sorunlar?:
a-) Tanr?n?n Varl??? Sorunu: Tanr? var m?d?r? Onun varl???n? gösteren kan?tlar gösterilebilir mi?
b-) Evren Yarat?lm?? Bir Varl?k m?d?r? Yoksa Yarat?lmam?? (Ezeli ve Ebedi) Bir Varl?k m?d?r?
c-) Vahyin ?mkan? Sorunu: Tanr? vahiyle insana bir tak?m bilgiler verebilir mi?
d-) Ruhun ölümsüzlü?ü sorunu: **üm bir son mudur? **ümden sonra bir hayat var m?d?r? Sorular?na cevap aran?r
TANRININ VARLI?INA ?L??K?N FARKLI YAKLA?IMLAR
1- Tanr?n?n Varl???n? Kabul Edenler:
a- Teizm: Bütün varl?klar?n yarat?c?s? olan bir tanr?n?n var oldu?una inanmakt?r Bu yakla??ma göre tanr? dünya ve insanlar ile sürekli ili?ki içerisindedir Teizm dar anlamda tek bir tanr?ya inanmak anl***** gelen monoteizme e?itlenir
Not: Monoteizm tek bir tanr?ya inanmak, Politeizm ise birden fazla tanr?ya inanma anlay???d?r
Teist dü?ünürler tanr?n?n var olu?unu ak?l yoluyla aç?klamak ve temellendirmek için baz? kan?tlar geli?tirmi?lerdir Bu kan?tlar?n ba?l?calar?:
1- Ontoloji Kan?t: Bu kan?t?n temelinde tanr? “kendisinden daha mükemmeli tasarlanamayan” varl?kt?r, dü?üncesi vard?r Bu kan?t tanr?n?n var olu?unun en yüksek varl?k olarak tanr? tan?m?ndan zorunlu olarak ç?kt???n? kabul eder
2- Kozmolojik Kan?t: Kozmolojik kan?t evrenin varl???ndan tanr?n?n varl???na gitmeye çal??an kan?tt?r Bu kan?t?n temelinde nedensellik ilkesi yatar Kendisinin nedeni olmayan varl?k tanr?d?r Nedenler zincirini ba?latan varl?kt?r
3- Düzen ve Amaç Kan?t?:Bu kan?t do?al dünyaya bakt???m?zda her ?eyin kendi i?levini yerine getirecek ?ekilde en ince ayr?nt?s?na kadar düzenlenmi? ve ayarlanm?? oldu?unu görece?imizi belirtir Buda düzenleyen tanr?n?n varl???n?n kan?t?d?r
b- Deizm: Deizm iki temel ilkeye dayan?r Tanr? vard?r, ama bu evrene hiçbir müdahalesi olmayan bir varl?kt?r ?nsan akla ve bilme güvenmelidir Evreni ak?l ve bilimin ilkelerine göre aç?klayabilir Aristotales, J Lock, Nefton, JJ Russo, Voltaire temsilcileridir
c- Panteizm: Tanr? everen ikili?ini ret eder, tan?r?n?n her ?eyi içerdi?ini dolay?s?yla do?an?n ve insan?n ba??ms?z varl?klar olmad???n? öne süren bir yakla??md?r Tanr? ve evren bir bütündür Spinoza, G Bruno temsilcileridir
2- Tanr?n?n Varl???n? Ret Edenler:
Ateizm: Tanr?n?n varl???n? ret edenlerin görü?leri ateizm kavram? ile aç?klan?r Ateistler tanr?n?n varl???n? ret ederken ?u kan?tlar? kullan?rlar
1- Kötülük Kan?t?: Tanr? olsayd? kötülük olmazd? Evrende bir kötülük mevcutsa tanr?n?n varl???ndan söz edilemez
2- Madde Kan?t?: Madde oldu?una göre maddi olmayan bir tanr?n? varl???ndan söz edilemez
3- Toplum Kan?t?: Hayata düzen veren tanr? de?il toplumun kendisidir ?eklindeki dü?ünceyi kabul ederek tanr?y? ret eden anlay??t?r
3- Tanr?n?n Varl???n? Veya Yoklu?unu Bilemeyece?imizi Öne Sürenler:
Agnostisizm(Bilinemezcilik): Bizim tanr?ya ili?kin bir bilgiye sahip olamayaca??m?z?, dolay?s?yla var oldu?unun da var olmad???n?n da kan?tlanamayaca??n? savunan ö?retinin ad?d?r (Sofistler)

E??T?M?N FELSEF? TEMELLER?

Genel anlam? ile felsefe, inanç ve de?er sistemlerinin olu?mas?n? sa?layarak, bireylerin hayatlar? süresince ald??? tüm kararlar? ve yapt?klar? tercihleri belirler?nsanlar felsefe arac?l???yla kendilerini çevreleyen dünyay? ve neyin kendileri için önemli oldu?unu anlamaya çal???rlar
Felsefe, e?itim üzerinde de önemli etkileri olan u?ra? alanlar?ndan biridirBu bölümde felsefenin niteli?i ve e?itim ile felsefe aras?ndaki ili?kiler üzerinde durulmaktad?r

FELSEFE NED?R?
Grekçe philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, iki sözcü?ün birle?mesinden olu?mu?turPhillia sevgi; sophia bilgi, bilgelik anlam?ndad?r

MÖ VI yüzy?la gelinceye kadar Yunanl?lar da zaman?n di?er toplumlar? gibi, do?a ve insanlar?n ayn? güçler taraf?ndan yönetildi?ine inan?yor, toplum ve do?al olaylar?n aç?klanmas?n? ise Tanr?lar?n iradesine ba?layarak mitolojik bir ?ekilde yap?yorlard?MÖ VI ve V yüzy?ldan itibaren evreni hangi güçlerin yönetti?i de?il, olaylar?n nas?l cereyan etti?i üzerinde dü?ünülmeye ba?lan?nca mitolojiden felsefeye geçi?in de temelleri at?lm?? olduFelsefenin do?u?uyla birlikte, do?a, Tanr?lar?n iradesine ba?l? olmaktan ç?kmakta, do?a ve toplum olaylar? farkl? dünyalar olarak de?il, tek bir dünya olarak ele al?nmaya ba?lanmaktad?r

Felsefeyi tan?mlamak istedi?imizde, her felsefi görü?ün, ba?l? oldu?u de?erler ve inanç sistemlerine göre felsefeyi tan?mlay???n?n farkl? oldu?unu gördükKant’?n tan?m? genel bir anlay?? ve s?n?rl? bir tan?md?r, ve derki : “felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle me?ru k?lmak veya hakl? ç?karmak iddias?nda bir zihinsel etkinlik biçimidir” Burada akla dayanan nedenlerden, insan?n her türlü deneyimi, gözlemini, bunlara dayanan her türlü ak?l yürütmesini ve sezgisini içine alan geni? bir nedenler grubunu anlamak gerekirHakl? ç?karmak veya me?rula?t?rmak iddias?nda ise herhangi bir önermeyi, bu önermeyi ileri sürmeyi mümkün k?lan kan?t? temel veya gerekçelerle ortaya koymay? anlamak gerekir

Farkl? dü?ünürlerin ortak tan?m? felsefenin bilgi sa?layan bir faaliyet olmas?d?r ?eklindedir

Baz? dü?ünürlere göre ise, felsefenin tan?m? yap?lamaz; çünkü o üst bir dildirNas?l tan?mlan?rsa tan?mlans?n,felsefe mitos, din ve ?iirden do?duZamanla içinde ta??d??? bu ö?elerden ar?nd?; bilimsel ve özgür dü?ünmenin temellerini atarak geli?ti ve gerçe?i bütünüyle aç?klamaya çal??t?

Sonuçta, genel olarak felsefeyi, gerçe?i tümüyle ele al?p inceleyen ve bunun sonucunda ula??lan bilgileri yorumlayan ve sistemle?tiren bir u?ra? alan? olarak tan?mlayabiliriz

?lk zamanlarda tüm bilimleri kapsayan felsefeden zamanla matematik, fizik, antropoloji, biyoloji, kimya, sosyoloji, psikoloji vb ayr?ld?Ça??m?zda baz? dü?ünürler, felsefenin konusunun yaln?z dil ve mant?k oldu?unu ileri sürüp savunmaktad?rlarBöyle olmakla birlikte felsefe ve bilim birbirinden tümüyle kopuk de?ildirtersine çok s?k? bir ili?ki içindedirlerHer bilimsel geli?me bulu?, icat, geçerli ve güvenilir bilgi felsefeyi etkiler ve de?i?tirirFelsefenin ufuklar?n? açarYeni felsefelerin do?mas?na neden olurArt?k her bilimin felsefesi olmaya ba?lam??t?rBilim felsefesi denen alan büyük bir önem kazanmaya ba?lam??t?r

Bilim gerçe?i parçalara ay?rarak incelerÖrne?in fizik maddenin hareketini, enerjiyi, kimya maddenin yap?s?n?, biyoloji canl?lar dünyas?n?,sosyoloji toplum, kurum ve ki?iler aras?ndaki ili?kileri, psikoloji insan davran??lar?n?, e?itim istendik davran??lar? ele al?rOysa felsefe gerçe?i bir bütün olarak ele al?p inceler
Ayn? zamanda hem felsefe hem de bilim bir süreçtirBu sürecin sonunda her ikisi de bilgi elde ederler
Hem bilimde, hem de felsefede do?ruya, elde edilen ve kullan?lan bilgiye sürekli ele?tirisel bir gözle bak?l?rSürekli her yan?ttan ?üphe ederler?üphe soru sormay? gerektirirBöylece hem felsefe hem de bilimde sorular önemli bir hal al?r
Bütün bunlar?n yan?nda, bilimsel önermelerin evrende bir kar??l?klar? vard?rKan?tlanan türdendirlerOysa felsefi önermeler genellikle analitik ve bazen de metafiziktiryani kan?tlanacak türden de?ildir
Son olarak felsefe ve bilim zihinsel süreçleri kullan?rlarBunlar anoloji,tümden gelim,tümevar?m, diyalektik, aksiyometik olarak örneklenebilir

Anoloji: örnek alarak mant?k yürütmedir

Tümdengelim:bilinen genel bir kuraldan özel durumlara ili?kin sonuçlar ç?kart?l?r;bu yöntem en çok matematikte kullan?l?r

Tümevar?m:farkl? nesnelerin gözleminden elde edilen verilere dayanarak genel bir kural olu?turulurUçan ?eylerin kanatlar? oldu?u gözlenir ve uçmak için kanat gereklidir denilir

Diyalektik:biri olumlu biri olumsuz iki kavram?n çat??mas?ndan olumlu bir kavram?n elde edilmesi sürecidirTez-antitez-sentez üçlemesiyle de ifade edilir

Aksiyometik:klasik mant?k ve matematikte, kan?tlamaya gerek duymaks?z?n do?ru oldu?u kabul edilen önermelerle olu?an zihinsel süreçlerdir

FELSEFEN?N ALANLARI
Felsefenin de di?er disiplinler gibi inceledi?i konular?, sorular? s?n?fland?rd??? alanlar? vard?rBunlardan ilki varl?k (ontoloji) sorunudur

Ontoloji (varl?k sorunu)
Var olanla ,var olacak olanlar? inceleyen felsefenin disiplin alanlar?ndan biridirSorular?n?n en önemlisi Arkhe nedir? SorusudurYani tüm var olanlar?n ba?lang?c?, ilk tözü nedir? Sorusuna yan?t aramaktad?rÖrne?in Thales “su”, Heraklitos “ate?”, Pythagaros “say?”, Anaximenes “soluk” , Anaximandros “s?n?r? olmayan “, Demokritos “atom”, eflatun “idea”,Aristoteles “yetkin varl?k”,Descartes “Tanr?”,Hobbes “madde”, Spinoza “Tanr? ya da do?a”,Leibniz “monat”, Hegel “geist”, Marx “madde,maddedeki de?i?me ve çeli?ki”,Dewey “de?i?me”, Satre “insan” olarak yan?tlar
Ayr?ca ontolojide sorulan di?er sorulara örnek olarak gerçek,insan,ruh,varl?k nedir?var m?d?r,yok mudur?Evren ak?ll?ca bir düzen içinde midir?Olaylar düzen içinde mi meydana geliyor yoksa rastlant?sal m?? ?eklinde verilebilir
Bu sorulara verilen cevaplar önemlidirÇünkü bu yan?tlar insan anlay???n? da etkilemektedir?nsana bak?? aç?s? e?itimde çok önemlidir;çünkü ona göre hedefler belirleyip e?itim sistemini kurars?n?z
E?er insan? Tanr?sal bir varl?k olarak ele al?rsan?z, e?itim insan? Tanr?ya ula?t?rma süreci; do?al ve toplumsal bir varl?k olarak dü?ünürseniz, bu kez do?a ve topluma uyum sa?lama süreci; sürekli de?i?en ve geli?en bir varl?k olarak dü?ünürseniz, e?itim de?i?meyi ve geli?meyi denetleme süreci; insan? diyalektik bir varl?k olarak dü?ünürseniz, e?itim üretimde bulunma süreci ?eklinde tan?mlanabilirE?itimi nas?l tan?mlarsan?z sistemi de ona göre kurars?n?zHer tan?m bir temele dayan?r;bundan kaç?n?lmaz
Epistemoloji(bilgi sorunu) :

Bilgi sorunuyla ilgilenen bir felsefi disiplin olup, bilginin ne oldu?u, kayna??, do?ru, yanl??, bilinemez, mutlak ya da göreceli olu?u, türlerinin neler oldu?u gibi sorulara cevaplar aramaktad?r
Bilgi ile do?rudan ili?kili bir di?er kavram da “bilme”dirEpistemoloji bilme olay?n?n nas?l gerçekle?ti?i ile de ilgilenirBilme, özne ile nesne aras?nda bir ba? kurma olarak tan?mlanabilirBu etkinlik sonucu ortaya bilgi konurVe sorular geni?letilebilinir: gerçek bilinebilir mi?Bilginin niteli?i nedir?Mutlak (yüzde yüz kesin) bilgi var m?d?r? Vb
??te bu sorulara verilen yan?tlar e?itim sistemini etkiler; hedefler içerik, e?itim ve s?nama durumlar? ona göre düzenlenirSözgeli?i e?er “bilgi do?u?tand?r ve yüzde yüz do?rudur “ denildi?inde; ya da “sonradan ö?renilir ama yine mutlakt?r” sav? ileri sürüldü?ünde,”hay?r bilgi görecelidir,sürekli de?i?ir, yüzde yüz do?ru bilgilerimiz yoktur” ?eklinde bir görü? savunuldu?unda ö?renciye kazand?r?lacak hedef davran??lar, içerik, e?itim ve s?nama durumlar? bu yan?tlara göre planlan?p i?e ko?ulurE?er bilgi do?u?tan ve yüzde yüz do?rudur denildi?inde, e?itim sisteminde ak?l ön plana ç?karÖ?retmen ders anlatmaz, bilgi aktarmazYapt??? etkinliklerle ö?rencinin kafas?nda do?u?tan var olan bilgileri ortaya ç?karmaya,ona buldurmaya çal???rBilgi sonradan kazan?l?r sav? temele al?n?rsa, bu kez ö?retmen dersi anlat?r, ö?renci dinler; çünkü onun kafas? bo?turö?retmenin dediklerini ezberler ve aynen söyler

Aksiyoloji ( de?erler sorunu)

Bu alan etik ve estetik konular?n? içerir?nsan?n yap?p etmelerini inceler; bu tür davran??lar?n dayand??? ilkeleri ve de?erleri ara?t?r?rbu disiplin ahlakl?, ahlaks?z, iyi, kötü, sayg?l?, özgürlük, tutsakl?k, erdem, erdemsizlik, mutsuzluk, güzellik, çirkinlik, vicdanl?l?k vb nedir?Var m?d?r, yok mudur?Varsa neden var, nas?l kaynaklan?r?Bular de?erlendirilirken bir ölçüt kullan?labilinir mi? Sorular?n? yan?tlamaya çal???r
Bu sorulara verilen yan?tlar da e?itim sistemini etkiler ve de?i?tirirE?er bu de?erler var ve evrenseldir derseniz, bunlar? ö?rencilere kazand?rmaya çal???r ve hiç ödün vermezsinizBu de?erler var fakat evrensel de?ildir, zamanla de?i?ir derseniz, ho?görülü olur, e?itim ortam?nda esnek davran?rs?n?z

Mant?k

Ak?l nedir? Akl?n kurallar? var m?d?r?Varsa nelerdir?Evrensel ve genel geçerli midir?Ak?l yürütme yollar? var m?d?r? Vb sorular? inceleyen felsefenin disiplin alanlar?ndan biridir
E?er akl?n kurallar? do?u?tand?r derseniz,ö?retmen ö?rencinin akl?n? kullanmas?n? sa?layacak hedef ve davran??lar?, s?n?f ort***** getirir ve dersi ona göre i?leryoktur derseniz bu kez sorunu çözmesi istenire?itim ortam?nda ö?retmen yaln?z dan???lan, yol gösteren ki?i görevini yüklenebilir

 

FELSEFE VE E??T?M?N ?L??K?S?

E?itim felsefesinin konusu e?itim dedi?imiz süreçtirAmaç e?itimin dayand??? ilke ve kavramlar? ayd?nlatmak, amaç ve araçlar? irdelemek, temel sorunlar? tart??makt?rK?saca e?itim felsefesi, e?itim sorununa felsefi bir aç?dan bakmakt?r
E?itimle felsefe aras?ndaki ili?kiler ?u maddeler alt?nda toplanabilir:

1-E?itim sistemi kurulurken öncelik hedeflere verilmelidirHedef davran??lar hangi ölçütlere dayand?r?l?rsa, istendik olaca?? konusunda bir karara varmada felsefe ölçüt al?nmal?d?rBu dü?ünülmezse sistem kendi içinde çeli?kiye dü?ebilir

2-Hedef davran??lar, içerik, e?itim ve s?nama durumlar? temele al?nan felsefenin ölçütlerine uyuyorsa, iç tutarl?l?k vard?rYoksa çeli?kiler bulunacakt?r

3-E?itimin nesnesi insand?r?nsan ayn? zamanda felsefenin de konusudur?nsana bak?? aç?s? e?itim sisteminin tüm ö?elerini etkileyebilir

4-Her ekonomik, toplumsal ve politik sistem en az?ndan bir felsefeye dayan?rörne?in kapitalist sistem genellikle idealist ve pragmatik, kominist sistem ise materyalist felsefenin ölçülerine göre kurulmu?turE?itim, ekonomik, politik, ve toplumsal sistemlerin bir alt sistemidirBu ba?lamda e?itimdeki felsefe, ekonomik, politik ve toplumsal sistemlerin felsefesiyle ayn? olmal?d?r; çünkü e?itim, politik, ekonomik, toplumsal sistemlerin istedi?i insanlar? yeti?tirmek üzere i?e ko?ulmu?turBu yap?lmazsa hedefler gerçekle?meye bilir

5-Felsefe bir aç?dan insan?n ya?ama bak?? aç?s?n? belirler?nsano?lu bu nedenden dolay? felsefeden kaçamaz

6-E?itim disiplinler aras? bir bilimdirBu ba?lamda her bilim dal?n?n ve konu alan?n?n ve e?itimle do?rudan ili?kili olan psikoloji, ekonomi, hukuk, sosyoloji, antropoloji, biyoloji, genetik vb disiplinlerin bilgi ve yöntemleri aras?ndaki bütünlü?ün sa?lanmas? gereklidirBunu ancak felsefe yapabilir

7-E?itim sistemini denetlemede felsefeden yararlan?lmal?d?rSözgeli?i e?er temele idealist felsefe al?nm??sa, sistem elit insan yeti?tirmelidirE?er pragmatik felsefe kullan?l?yorsa her insan yetenek ve ilgisine göre e?itilmelidir

8-Felsefenin e?itime katk?s? oldu?u gibi, e?itimin de felsefeye katk?s? vard?rE?itim yoluyla insanlara bilimsel, sanatsal, felsefi alanlarda istendik davran??lar kazand?rabilirBunlar hem insan?n kendi felsefesini, hem de toplumsal felsefeleri geli?tirmede katk?da bulunabilirE?itim yeni felsefelerin do?mas?na neden olabilir

9-E?itim sisteminin i?lemler bölümünün ?imdilik en etkili ö?elerinden biri de ö?retmen, yönetici ve hizmetlilerdirKurulan e?itim sisteminin dayand??? felsefeye inanan, onu bilen uygulayan ve savunan ö?retmen,yönetici ve hizmetli yeti?tirip görevlendirmek, sistemin etkili ve verimli i?lemesi için kaç?n?lmazd?rYani sistemin savundu?u felsefeyle ö?retmen, yönetici ve hizmetlilerin felsefeleri birbirlerine ters dü?memelidirE?er ters dü?erse sistem entropiye kayar ve bozulur

10-Felsefe zaman zaman e?itim kurumlar?ndan d??lanmaya çal???lmaktad?roysa, bilinmesi gerekir ki; felsefeyi d??lamaya çal??mak da asl?nda bir tür (!) felsefedir
Felsefenin e?itim üzerindeki bu etkilerini yak?ndan tan?yan ve de?erlendirebilen bir ö?retmenin,daha ba?ar?l? olaca?? da aç?kt?rBu amaca hizmet etmek üzere a?a??da üç önemli felsefi ak?m?n e?itim programlar? üzerindeki etkilerinden bahsedilmi?tir
?dealizm

?dealizm, evreni aç?klamada temele ruh, ahlak, zihin ve dü?ünce gibi kavramlar? alan bir felsefedirGerçek ve de?erler mutlak, zamanla de?i?meyen ve evrensel olarak dü?ünülür ve insan zihninde idea denilen bu gerçekliklerin do?u?tan geldi?i varsay?l?r?nsan?n temel görevi, akl?n? kullanarak bu idealara ula?makt?r?dealar ayn? zamanda mükemmel bir düzen içerisinde bulunan evreni yaratan Tanr?’y? da simgelemektedir

?dealistler bilme eylemini, insan?n akl?nda do?u?tan var olan gizil fikirleri –idealar?- yeniden dü?ünme olarak anlarlarBuna göre her bir ö?retmenin temel görevi, ö?rencilerindeki bu gizil bilgileri bilinç düzeyine ç?karmakt?r

?dealist e?itimde merkezde konular,dersler,evrensel do?rular ve bunlar? aktaracak ö?retmen vard?rBu nedenle idealistler, konu alan? veya bilgi merkezli e?itim program? geli?tirme yakla??mlar?n? benimsemi?tir

Konu alan? merkezli program yakla??mlar?n?n ortak özellikleri aras?nda; evrensel do?rular? yans?tan bilgi ve içeri?i program?n ayr?lmaz parçalar? olarak kabul etme, içeri?i ders kitaplar?n?n içeri?i ile s?n?rlama, ö?retmenlerin her birinin bir konu alan?n?n uzman? olmas? gibi özellikler say?labilirAncak bu tür programlar, içeri?i birbirinden kesin olarak ayr?lm?? konu alanlar?na göre düzenlenmesi ile, bilginin gerçek hayattan kopmas?na neden olmas? ve ö?renci ilgi ve ihtiyaçlar?n? göz ard? etmesiyle de ele?tirilmi?lerdir

Konu alan?n? örgütleyi?lerine göre kendi içinde de çe?itleri olan bu yakla??mlarda genellikle düz anlat?m, soru-cevap, ezberleme gibi ö?retim yöntem ve teknikleri kullan?l?rDe?erlendirmede ise, ö?rencilerin ba?ar?s?n? birbirleriyle k?yaslayan norm dayanakl? de?erlendirme tercih edilmektedirDe?erlendirme konular?, ö?rencilerin genel zihin yeteneklerini kullanmalar?n? gerektiren konular aras?ndan seçilmektedirBunun için dönem ya da y?l sonunda düzey belirleme s?navlar? yap?lmaktad?r

Realizm
Realizm evreni, madde ve somut olarak var olanlarla aç?klayan bir felsefi ak?md?r?nsanlar, ak?l ve muhakeme güçleriyle dünyay? bilirlerVar olan her ?ey, do?adan gelir ve do?an?n kanunlar?nca idare edilir?nsan davran??lar? bu do?a kanunlar?na uygunlu?u ölçüsünde ak?lc?d?r(Ornstein & Hunkins,1988:29-30)Realizmde, maddeden gelen gerçeklik, de?i?mez ve mutlak kabul edildi?i için, insanlar?n bu mutlak do?rulara ula?mas?nda akl?n? kullanmas? gerekti?ine inan?l?rBu sayede insanlar, ya?ad?klar? toplumun bilgi birikimini de edinirlerZaten realistlere göre e?itimin amac?, toplumun kültürel birikimini genç nesillere aktararak, onlar?n ak?llar?n? kullanma yollar?n? geli?tirmek ve bu sayede insanlar? mutlak do?rulara ula?t?rarak onlar? mutlu etmektir
Realist e?itimciler insan akl?n? merkeze ald?klar?ndan,konu alan?n?n sistematik olarak disiplinlere ayr?larak organize edilmesinin dü?ünmeyi kolayla?t?rd???n? kabul ederlerBu nedenle, t?pk? idealizmde oldu?u gibi realizmde de konu alan?n? merkeze alan e?itim programlar? benimsenirAradaki en önemli fark, realist programlarda konular?n mant?kl? bir düzen içerisinde s?n?flanarak, örgütlenmi? disiplinlerle ifade edilmesidirGünümüzdeki okul programlar?n?n matematik, fizik, biyoloji gibi disiplinler ve bunlar?n kendi içinde alt disiplinlere ayr?larak düzenlenmesinin temelinde realist filozoflar?n bu görü?leri yer almaktad?rAyr?ca ö?retilecek konu alan?n?n özelliklerine göre ö?retim yöntemlerinin de?i?mesi gerekti?i fikri de realistlere aittir

K?saca realistlerin e?itim görü?lerinin temelinde disiplinler ve kültürel birikimi aktaran ö?retmenlerin var oldu?u söylenebilirRealist e?itim anlay???nda kullan?lan yöntem ve teknikler ile de?erlendirme teknikleri idealist görü?lerle benzerlik göstermektedirAncak realist e?itimciler, bu yöntemlere ek olarak, ö?rencinin bizzat kendisinin yapt??? deney, gözlem gibi yollarla yeni bilgiyi edinmesini de önemserler


Pragmatizm

Deneycilik de denilen pragmatik felsefe, gerçe?in de?i?ken ve göreceli oldu?u görü?üne dayan?rGerçe?in bu yap?s? nedeniyle mutlak ya da evrensel do?ru da bulunmazGerçe?i olgu, ya?ant? veya davran??larla ili?kisini kan?tlayarak aramak gerekirPragmatizme göre de?i?meyen tek ?ey, do?an?n kanunlar?d?r; bu kanunlar önünde herkes e?it oldu?u için, yönetimde de tüm insanlar?n kat?l?m? esas al?n?rBuradan hareketle pragmatistler, demokratik bir toplum düzenini savunurlarMutlak do?runun var olmamas?yla beraber, di?erlerine göre do?ruluk de?eri daha fazla olan gerçeklikler de vard?rBilimsel yöntem, bize bu tür do?rular sundu?u için, özellikle ça?da? pragmatistler taraf?ndan çok önemsenir
Konu alan?, disiplinler ve dü?ünceleri vurgulayan idealist ve realistlere kar??l?k, pragmatistler bilgiyi sürekli de?i?im içinde olan bir süreç olarak kabul ederlerÖ?renme ise problem çözme esnas?nda gerçekle?irBilme eylemi pragmatizme göre, ö?renen ve çevre aras?ndaki etkile?im sonucunda gerçekle?ti?inden, ö?renenin aktif kat?l?m?n? gerektirirBu etkile?imin temelinde ise de?i?me kavram? bulunmaktad?rHem ö?renen hem de çevre sürekli etkile?im içerisindedir
Pragmatist e?itimcilere göre, ö?rencilere öncelikle nas?l ele?tirel dü?ünebileceklerini ö?retmek gerekmektedirAyr?ca sürekli de?i?en dünyan?n problemleri de de?i?ece?inden, problem çözme becerilerini geli?tirmek de önemlidirBir durumun problem olarak alg?lanmas? ise ele?tirel bir bak?? aç?s?na sahip olmakla ili?kilidirTüm bunlar, konu alanlar?n? vurgulayarak de?il, ö?retim yöntemlerini vurgulayarak mümkün olabilirÇünkü aslolan de?i?imle ba? etme yöntemlerini ve bilimsel ara?t?rmay? bilmektirBu nedenle pragmatist felsefenin geli?imi, bilimsel geli?melerle paralel gitmi?tir

Pragmatist görü?leri e?itim alan?na uygulayan en ünlü filozof, John Dewey’dirDewey, e?itimi insan? geli?tirmeye yarayan bir süreç olarak, okulu ise toplum hayat?n?n küçük bir örne?i olarak görürOna göre ideal bir e?itim program?, ö?rencilerin ya?ant? ve ilgilerine dayal?d?rAyr?ca pragmatist programlar?n önemli bir fark?, derslerin birden fazla disiplini içerecek ?ekilde disiplinler aras? örgütlenmesidir

Pragmatik felsefede, merkeze ö?renenin ilgi ve ihtiyaçlar? al?narak, ö?retim yöntem ve süreçleri vurgulanmaktad?rBu özelli?iyle pragmatik e?itim programlar?nda ö?renen merkezli program geli?tirme yakla??mlar? benimsenmektedirBu yakla??mlar?n ortak özellikleri aras?nda, okul içerisinde düzenlenen tüm ö?renme etkinliklerinin ö?renci ilgi ve ihtiyaçlar?na dayand?r?lmas?, ö?renme ya?ant?lar?n?n görü?lerin özgürce payla??ld??? demokratik bir s?n?f ortam?nda olu?turulmas?, ö?rencinin her türlü etkinli?e aktif olarak kat?l?m?n?n ve bireysel geli?iminin amaç edinilmesi say?labilir

Pragmatik e?itim programlar?nda hedefler esnek olup, süreç içerisinde de?i?meye aç?kt?rÖ?rencilerin yorumlama, ifade etme ve tart??malar?n? sa?layacak problem çözme etkinliklerine uygun ö?retim yöntem ve teknikleri kullan?l?rBu tür programlarda, geleneksel yöntemlere ek olarak,bireyin kendi ba?ar?s?n? ölçtü?ü, bireysel de?erlendirme teknikleri de kullan?lmaktad?r

Kaynaklar:
Felsefe Aç?s?ndan E?itimDr A Gülnihal Küken
Ö?retmenlik Mesle?ine Giri?DoçDrSemra Ünal,DoçDrSefer Ada
Ö?retmenlik Mesle?ine Giri?ProfDrMünire Erden
Ö?retmenlik Mesle?ine Giri?ProfDrVeysel Sönmez

ESTET?K
A)Estetik Sanat Felsefesi Fark?:
Esteti?in ana konusu güzellik problemidir Sanat felsefesinin ana konusu ise sanat nedir sorunudur
B )Konusu: Estetik kavram? ilk olarak Baumgarten taraf?ndan tan?mlanm??t?r Ona göre estetik
Mant???n aksine aç?k seçik olmayan duyusal alana ili?kin bilgiyi konu edinir
Estetik bir obje ile suje aras?ndaki güzellik kayg?s? ta??yan be?eni yarg?lar?n?n bilgisini konu edinir
Suje Obje Bilme Bilgi
Güzellik kayg?s? Estetik Be?eni yarg?s?
Duyusal alan Güzel-Çirkin

C )Bilim olarak sanat
Konular?n? tarihsel süreç içinde parçalara bölerek,bilimsel bilginin özelliklerine
Uygun bir ?ekilde inceler(Felsefeye giri?-Bilimsel bilgi)
Ortaça? resim sanat?,19yy Osmanl? mimarisi vb
D)Felsefe Aç?s?ndan Sanat:
Sanat felsefesi sanatsal yaratmalar?n ve be?enilerin özünü ve anlam?n? konu alan felsefe
Disiplinidir Temel sorular? anat nedir?Sanat eseri nas?l olu?mu?tur?
Bu sorular? cevaplayan önde gelen üç kuram vard?r
1)Taklit(Yans?tma)Kuram?:
Bu kurama göre sanat do?an?n ustaca taklit edilmesidir(Foto?raf gibi)
Do?a mükemmeldir Sanatç?n?n yapmas? gereken bunu ustaca taklit etmektir
1a)Platon:Ona göre sanat taklittir Varl???n özü idealar dünyas?ndad?r, dolay?s?yla do?ru
bilgide idealar dünyas?ndad?r Ula??lmas? gereken ?ey idealar dünyas?n?n bilgisidir Oysa sanatta taklit
edilen sadece yans?malar?n bulundu?u görünümler dünyas?d?r Yap?lmas? gereken ise de?i?en de?il
de?i?meyen özün yakalanmas?d?r
1b)Aristoteles:Ona göre de sanat taklittir Varl???n özü tek tek varl?klar?n içindedir Dolay?s?yla
ula??lmas? gereken tek tek varl?klar?n bilgisidir(Tümdengelim-K?yas) Sanatta da bu taklit edilmektedir
Bu yüzden sanat sadece olan? de?il olabilir olan? da gösterir

2)Yaratma Kuram?:
Bu kurama göre do?ada mükemmellik yoktur Sanatç? do?ada bulunan hammaddenin
?zlenimlerini al?r Bu izlenimlerin sentezini yapar ve daha sonra bunlar? dil ile ifade eder Yaratma bu
A?amada ortaya ç?kar Bu a?amada anl?k sezgiler ortaya ç?kar Bu ifade ve sezgiler bir kez olu?aca??ndan her sanat eseri özgün ve tektir Ayn? ?ekilde bir daha yarat?lamaz En önemli
Savunucusu B Croce'dur

3)Oyun Kuram?:
Bu kurama göre sanat bir oyundur Çünkü her ikisi de gerçeklikten uzak,dü?e ve kurguya dayan?r, özgürlü?ü ya?at?r ?nsan bu yüzden gerçek özgürlü?e ancak sanatla ula??r En önemli savunucusu
Schiller'dir

E)SANAT ESER?:
Bir sanat eserinin üç temel ö?esi vard?r Bunlar estetik suje, estetik obje ve estetik yarg?d?r
Bir sanat eseri B?Ç?M(FORM) ve ÖZ' den meydana gelir Bu özgün ve tek olmas?n?
Gerektirir

E1)Sanat - zanaat fark?: Sanatta yeni formlar üretilir bu yüzden özgünlük vard?r
Zanaatta mevcut formlar kullan?l?r bu yüzden özgünlük yoktur
Zanaatta yarar amac? varken sanatta böyle bir amaç yoktur


F)ESTET???N TEMEL KAVRAMLARI
F1)Güzellik Problemi:
Bu konudaki en önemli soru '' güzel nedir?'' sorusu olmu?tur
Platon:?dea
Aristoteles:Orant? ve düzen
Plotinos:?deada ???yan ?ey
Croce:Mutluluk veren ifade
Baumgartenuyumsal bilginin mükemmelli?i

Bu konudaki di?er önemli soru güzelin do?ada m? yoksa sanat eserinde mi oldu?udur

F2)Güzellik ve Do?ruluk:
Platon'a göre do?ru ve güzel as?llar? idealar dünyas?nda oldu?u için ayn?d?r
Hegel'e göre de güzel bir idea oldu?una göre , do?runun da temelinde (tez) idea oldu?una göre ayn? ?eydir
Kant'a göre güzel bir be?eni yarg?s?d?r ve hazza dayan?r Do?ru ise bir bilgi yarg?s?d?r ve
Apriori ve apasteriori yarg?lara dayan?r

F3)Güzellik ve ?yilik:
Platon'a göre güzel ve iyi ayn? ?eydir
Kant'a göre güzeli iyiden ay?ran dört neden vard?r
--Güzelde ç?kar yoktur
--Kavrams?z bir ?ekilde genel olarak ho?a giden ?eydir
--Güzel bir nesnenin en son biçimidir
--Güzele ba?l? yarg?lar öznel bir zorunluluk ta??r
ESTET???N TEMEL SORULARINA YKLA?IMLAR
1-Metafizik yakla??m:
2-Bilimsel yakla??m
a-Deneysel yakla??m(13/21 dikdörtgen)
b-Psikolojik yakla??m
c-Sosyolojik yakla??m

ORTAK ESTET?K YARGILARIN VARLI?I
a-Reddedenler:
Croce:Özneldir
b-Kabul edenler
Kant:Ortak duygudur-toplum(etik ile ba?lant?)

ET?K

A-KONUSU:?nsan?n özgür irade ile yapt??? ve de?er sorunlar? içeren insan eylemleri,yap?p etmeleridir
B-Etik ili?ki: Belirli bütünlükte bir ki?inin belirli bütünlükte ba?ka bir ki?i ile girdi?i ve de?er
sorunlar? içeren ili?kidir
C-Etik Eylem Etik ili?kide yap?lan eylem
ET?K EYLEM ÖRNEKLER?
Fareler ve insanlar-steinbeck-george,leni
Veba-aCamus-Drrieux
Beckett –
Sefiller-VHugo-Rahip
Sar? Zeybek-CDündar-Atatürk

D-Etik ili?ki türleri
Etik ili?ki
-Ki?i-ki?i ili?kisinde
-Ki?i durum ili?kisi
-Ki?inin kendisiyle ili?kisi
-Yarg?c?n ili?kisinde ortaya ç?kabilir

E-ET?K ?L??K?-TOPLUMSAL ?L??K? FARKI
ET?K ?L??K? TOPLUMSAL ?L??K?
1-De?er ki?iye verilir 1-De?er statüye verilir
2-De?i?mez 2-De?i?ir
3-De?er ve de?erlilik ili?kisidir 3-De?er d??? ili?kidir
4-Tarihsel de?ildir 4-Tarihseldir

Hayvanlar etik eylemde bulunabilir mi?
Özgür olmayan biri etik eylemde bulunabilir mi?
Etik-Ahlak fark? nedir?
Etik ili?ki toplumsal ili?ki fark? nedir?
Ö?retmen ö?renci ne tür ili?kidir?

F- ET???N TEMEL KAVRAMLARI
Vicdan:Ahlaki yarg?lama gücü
Özgürlük:?rade özgürlü?ü –zorlama olmaks?z?n seçebilme
Erdem:?yiye yöneli?
?yi:ahlakça de?erli olan
Kötü:Ahlakça de?ersiz olan
Sorumlulukonuçlar?na katlanmak
Ahlak yasas?:Uyulmas? gereken genel geçer kurallar
Ahlaki karar:Ahlak yasas?na uygun olan karar
Ahlaki eylem:Ahlak yasas?na uygun eylem


?Y?
V?CDAN ÖZGÜRLÜK SORUMLULUK
KÖTÜ

Ahlak felsefesinin temel kavramlar?n? aç?klay?n?z
Özgürlük ve sorumluluk aras?nda nas?l bir ili?ki vard?r?
Robinson
SONUÇ:
AHLAK FELSEFES?N?N TEMEL SORULARI
1-Ahlaki eylemin amac? nedir?
2-?nsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
3-Evrensel bir ahlak yasas? var m?d?r?

1-Ahlaki eylemin amac? nedir?
--Epikuros:Mutluluk
--Mill:Fayda
--Kant:Ödev

Dr Rieux ‘un eyleminin amac? epikuros,mill,kant’a göre nedir?

2-?nsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
Determinizm:Özgür de?ildirKararlar ko?ullara ba?l?d?r
?ndeterminizm:ÖzgürdürKararlar ki?iye ba?l?d?r
Otodeterminizm:Özgürlük ki?ilik ürünüdürBilgi ve ak?lla ki?ilik geli?ir

DrRieux eyleminde determinizm,indeterminizm,otod eterminizme göre özgür müdür?Niçin?

3-Evrensel bir ahlak yasas? varm?d?r?
A-Yoktur
Hedonizm(Hazc?l?k)Aristippos,E pikuros,Fayda Ahlak?,Egoizm,Anar?izm,Sartre, Nietzsche
B-Vard?r
Subjektif :Bentham,Mill,Begson
Objektiflaton,Kant,Farabi,YEmr e,Mevlana,HBekta ?i Veli

4-Ahlaki Yarg?n?n Di?er Yarg?lardan Fark? Nedir?
AHLAK? YARGI-B?L?MSEL YARGI-D?N? YARGI-ESTET?K YARGI-
Vicdan deney-gözlem vahiy-inanç öznel be?eni
?yi-kötü do?ru-yanl?? sevap-günah güzel-çirkin
Eylem bilgi bilgi-inanç yaratma


EVRENSEL AHLAK YASASININ VARLI?INI REDDEDENLER
HAZ AHLAKI-HAZCILIK
Aristippos,Epikuros
-Ahlaki eylemin amac? hazd?r
-?nsan do?as? gere?i haz veren ?eylere yak?nla??r,ac? veren ?eylerden kaçar
-haz veren ?eyler iyi ac? verenler kötüdür
-görecelilik
-dolay?s?yla evrensel yasa olamaz
FAYDA AHLAKI
-Ahlaki eylemin amac? faydad?r
-Fayda görecelidir


BENC?L?K(EGO?ZM)
-?nsan eylemlerini ben sevgisi belirler
-?nsanda 2 içgüdü vard?r kendini sevme ve koruma
-THobbes insan do?as? gere?i bencildir-?nsan insan?n kurdudur
ANAR??ZM
-Bireysel iradelerden daha üstün bir ?ey yoktur
-Ba?ta devlet olmak üzere bütün kurumlar?n kalkmas? gerekti?ini savunur
N?ETZSCHE-nihilizm
--Toptan kar?? ç?k??
-Evrim teorisi
-Yaln?z güçlüler ya?ar
-sürü insan?-üst insan
-sürü insan? hayvanla üst insan aras?nda köprüdür
-kurallara uyar
-üst insan yarat?c?d?r-özgürdür-de?erlendirir
-iyi kötü yok demiyor iyiyi kötüyü hep yeniden de?erlendirmekten söz ediyor
-gerçe?i kendi gözleriyle görenler yeniden de?erlendirirler
-Ruhun üç geli?imi
1 deve yük ta??r köle
2 aslan hay?r der
3 çocuk yaratma oyunu
AHLAK B?R ?STEME DE??L DE?ERLEND?RME SORUNUDUR

SARTRE
-Varolu?çuluk
-gerçeklik öznelliktedir
-özden önce varolu?
-insan özgür olmaya mahkumdur


EVRENSEL AHLAK YASASINI KABUL EDENLER
SUBJEKT?F
Mill –herkes için fayda
Bentham-Sürekli fayda
Bergson-sezgi

OBJEKT?F
1-Sokrates:
-Ahlaki eylemin amac? mutluluk kayna?? ise bilgidir
-Do?u?tan bilgi
-Toplumlar?n ötesinde ahlak
2-Platon
-?yi ideas?
3-Farabi
-kaynak ak?l
-,irade seçme gücü
-bilgi-iyi-mutluluk
-en büyük erdem bilgidir
4-Kant
-Fenomen –apriori,apasteriori-saf ak?l
-numen –pratik ak?l-ahlak
-ilke olarak iyiyi isteme
-ÖYLE HAREKET ETK? SEN?N ?STEMEN? BEL?RLEYEN ?LKE AYNI ZAMANDA GENEL YASAMADADA GEÇERL? B?R ?LKE OLAB?LS?N
-TOPLUM=GENEL YASAMA
-Özgürlük=Kendisinin istemesi
-?steme
-Ahlaki eylemin amac? ödevdir
-Ödeve uygun Ödevden dolay?

S?YASET FELSEFES?
A)KONUSU:?nsan? yerle?ik hayata geçmi? ve toplu halde ya?ayan varl?k olarak ele alan felsefe disiplinindir
---Siyasi otorite,bunun olu?umu,kayna??,gücü,bireyle ili?kisinin nas?l daha iyi bir duruma gelebilece?i gibi konular? ele al?r
a-Devlet varl?k ko?uludur
b-Etik alanda insan ili?kilerinin yöneten ilke ve de?erler vard?r
c-Toplum içinde de insan eylemlerini düzenleyen kural ,ilke ve yasalar vard?r
d-Etik ili?ki-vicdan
e-Toplumsal ili?ki-hukuk

B)TEMEL KAVRAMLAR
1-B?REY:Tek insan ,topluma ba??ml?-ili?ki içinde,sosyal varl?k
2-TOPLUM:Temel ve sosyal ihtiyaçlar için bir araya gelmi? ayn? kültür,toprak,de?erleri vb payla?an insan toplulu?u
3-DEVLET:Toplumun iç düzen,ba??ms?zl???n? koruyan kurum
4-?KT?DAR:Yönetimi elinde bulundurma gücü
5-YÖNET?M :?dare etme
6-ME?RU?YET:Hukuka,yasaya uygun olmak
7-EGEMENL?K:Emir almadan emir verebilmek
8-HUKUKüzenleyici kurallar bütünü
9-YASA:Kurallar
10-BÜROKRAS?:

C)S?YASET FELSEFES?N?N TEMEL SORULARI
I)?ktidar Kayna??n? Nereden Al?r?
2)Me?ruiyetin **çütü Nedir?
a-Korunma ?htiyac?
b-Dinsel Misyon
c-S?n?f Ç?karlar?
d-Ortak ?rade
3)Egemenli?in Kullan?l???:
MAX WEBER’E GÖRE ÜÇ SAF T?P VARDIR
a-Geleneksel Otorite
-Yöneten yönetilen ayr?m? vard?r
-Hükümdar gelenek ve törelere göre yönetir
-E?er bunlardan saparsa isyan ç?kar
-?syan düzene de?il hükümdara kar??d?r
-Hükümdar gücünü soydan al?r ve kurmay tak?m? ile korur
b-Karizmatik Otorite
-Hükümdarda ola?an üstü niteliklerin oldu?una inan?l?r
-Lider yan?lmaz,söyledi?i yasad?r
-Mutlak itaat vard?r
-Yöneten yönetilen ayr?m? vard?r
c-Hukuki ve Demokratik Otorite
-?ktidar yaz?l? hukuka dayan?r
-Yöneten yönetilen ayr?m? yoktur,e?itlik
-Yasama(Meclis)Yürütme(Hükümet) Yarg?(Ba??ms?z mahkemelerle güçler ayr?l??? ilkesi vard?r


4-B?REY?N TEMEL HAKLARI
Ki?inin sadece insan oldu?u için sahip oldu?u devredilemez haklard?r
Bunlar;özgürlük,ya?ama ,mülkiyet,dü?ünme,ifade etme,zulme kar?? koyma vb

5-BÜROKRAS?N?N ??LEV?j
a-Bürokrasinin olumsuz yönleri
-Yava?l?k
-Statükoculuk
-Gelir da??l?m?nda e?itsizlik
-K?rtasiyecilik
b-MWeber’e göre bürokrasiyi ak?lc? k?lan yanlar?
-Yasal kurallar ve yapt?r?mlar
-Sürekli memurlar kadrosu
-Yaz?l? belgelere dayanan çal??ma gelene?i
-??bölümü ilkesine dayal? görev ve yetki da??l?m?
Weber’e göre bürokrasinin olumsuz yönleri bunal?m dönemlerinde ortaya ç?kan karizmatik liderlerle a??l?r
c-Bürokrasinin Gere?i
-?nsan disharmonik bir varl?kt?r
-Hukuki ve demokratik egemenlik tarz? için zorunlu
6-S?V?L TOPLUMUN ANLAMI
Devletin direk müdahalesi d???nda kalan alan
SORULAR
1-Siyaset felsefesinin konusu nedir?
2-Temel kavramlar? nelerdir?
3-Temel sorular? nelerdir?
4-?ktidar nas?l me?ru olur?
5-Geleneksel,karizmatik,hukuki otoritenin özellikleri nelerdir?
6-Bürokrasinin olumsuz yönleri nelerdir?
7-Bürokrasi niçin gereklidir?
8-Weber’e göre bürokrasiyi ak?lc? k?lan yanlar? nelerdir?
9-Ça?da? toplum –Bireyin temel haklar?-Hukuki otorite-Bürokrasi aras?ndaki ili?kiyi aç?klay?n?z

S?YASET FELSEFES?N?N ANA PROBLEMLER?
1-KARMA?A-DÜZEN-ÜTOPYA
A-DÜZEN VE DEVLET N?Ç?N GEREKL?D?R?
-?nsan toplu halde ya?amak zorundad?r
-karma?a halinde varl???n? sürdüremez
-düzen varolmak için zorunluluktur
-düzen kurallarla sa?lan?r
-bu kurallar geçmi?te gelenekler,günümüzde hukuk kurallar?d?r
-kurallar? i?letmek,uygulamak için bir kurum gereklidir
-bu kurum devlettir
-o halde devlet bir varl?k zorunlulu?udur

?nsan disharmonik bir varl?kt?r?yiye oldu?u kadar kötüye de yönelebilirKötüye yönelme karma?aya yol açarKurallar iyiye yönelmeyi sa?larKurallar? i?leten kurum devlettir


B-?DEAL DÜZEN VARMIDIR?
1-YOKTUR D?YENLER
a-Sofistler:
-Devlet sözle?melerle olu?ur
-do?ru bilgi ki?iden ki?iye de?i?ir
-herkesin kabul edece?i ideal bir düzen olamaz
b-Nihilizm:
-Hiçbir otorite kabul edilme(otoritesiz düzen olmaz)
2-VARDIR D?YENLER
a-Özgürlü?ü temel alan yakla??m:Kapitalizm,liberalizm Smith,mill
b-E?itli?i temel alan yakla??mosyalizmMarx,ssimon
c-Adaleti temel alan yakla??m:

C-ÜTOPYALAR
a-?stenilen Ütopyalar:
1-Platon-Devlet
-?nsanda üç yeti vard?rbunlar
duygu:itaat eder
Cesaret:Eylem yapar
Ak?l:emreder

Devlette de üç s?n?f olmal?d?r
1--??çiler
-görevleri üretmek
-erdemleriçal??mak ve itaat
-özel mülk serbest
-aile kurmak serbest
2-bekçiler
-görevlerisava?mak,korumak
-erdemlericesaret
-özel mülk yasak
-evlilik yasak
-e?itimcesaret veren e?itim ve kabal?ktan kurtaracak ruh e?itimi
3-Yöneticiler
-filozoflar
-E?itimbekçi+felsefe
-özel mülk yasak
-aile yasak
-görev yönetmek

a-aristokrasidir
b-yöneten yönetilen ayr?m? vard?r
c-demokrasi kar??t?d?r
d-s?n?f ayr?m? vard?r
e-önemli olan devlettir


2-TMoore-Ütopya
-Aile en önemli kurum
-s?n?f ayr?m? yok
-özel mülk yok
-para yok
-yöneticiler seçimle ba?a gelir
-e?itim zorunlu ve e?it
-temeli ho?görü
-din serbest
-sava? sevilmez
3-Campanella-Güne? Ülkesi
-Aile yasak-bütün kötülüklerin kayna??
-özel mülk yok
-ba? metafizikçi yönetir
-3 yard?mc?s? var
pon-güç-sava? sevilir
sin-bilgelik-e?itim +din
mor-a?k-sa?l?k,neslin devam?
--din tek
--e?itim zorunlu,e?it,dini e?itim var
--yöneten yönetilen ayr?m? var
--
4-Farabi-El medinet’ül faz?la
-Yönetim seçimle
-yöneticinin özellikleri
ak?ll?-anlay??l?-belle?i güçlü-okumay? seven-güzel konu?an-dünya mal?na ve e?lenceye dü?kün olmamal?
-En büyük erdem yard?mla?ma
-insanlar?n yard?mla?t??? ?ehir erdemli ?ehir,devlet erdemli devlet
-en yetkin devlet dünya devleti

b-?stenmeyen Ütopyalar
1-1984-orwell
2-Yeni Dünya

2-B?REY VE DEVLET
Birey devlet ili?kisi egemenlik tarz?na göre de?i?ir
-itaat eden, emreden
-hukuksal,toplumla birlikte
---birey için devlet,devlet için birey,kar??l?kl?
---Devlet ad?na bile olsa bireyin temel haklar?ndan vazgeçmesi beklenemez
a-YHASHAC?P
-kutadgu bilig
-devletin önde gelen özellikleri
1-ak?l2-adalet3-do?ru yasa
ak?lla do?ru yasa yap?l?rdo?ru yasa ile adalet sa?lan?r
--devletin amac? bireyi mutlu k?lmak
--birey Tanr?sal de?erleri özümseyerek erdemle dolar ve ki?ilik kazan?rb-MONTESQU?EU
--Üç temel siyasi duygu vard?r
1-Monar?i namus ve ?erefe dayan?rnamus ve ?eref ayr?cal?k ve farklara olan ba?l?l?kt?r
2-?stibdatkorkuya dayan?rdo?as? bozuktur,y?k?l?r
3-CumhuriyetErdeme dayan?r(erdem=iyiye yöneli?)Kanunlara sayg? bireyin topluma ba?l?l???n? dile getirir
---Montesquieu’ya göre erdem :KANUNLARA SAYGI B?REY?N TOPLUMA SAYGISIDIR
---Devlette üç güç vard?r
a-yasama
b-yürütme
c-yarg?

sadece cumhuriyetlerde güçler ayr?l??? ilkesi vard?r
Bu üç gücü belirten ilk ki?idir
Birey devlet ili?kisi cumhuriyetle kar??l?kl? hale gelir
Birey devlet ili?kisini kar??l?kl? hale getiren ve etkisi büyük olan bir filozoftur


VARLIK FELSEFES?(ONTOLOJ?)

VARLIK

VAROLAN VAROLMAK
VAROLAN B?LME KONUSU YAPILAB?LEND?R
VAROLMAK B?LME KONUSU OLAB?LMEKT?R

SUJE OBJE Bilme konusu olan her obje varolmak özelli?ini ta??r

Amerika k?tas? var m?d?r? Sorusuna günümüzde evet cevab?n? veririzAncak bundan 1000 y?l önce ayn? soruyu sorsayd?k cevap ne olurdu?Niçin?Yok dememiz yok oldu?unu mu gösterir?

?ki tür varl?k vard?r
a-Dü?ünsel varl?kuyularla alg?lanamazGeçmi?i ve gelece?i yoktur
b-Gerçek varl?komut,varolur ve yok olur

ONTOLOJ? AÇISINDAN VARLIK
TEMEL PROBLEM:VARLI?IN VAROLUP OLMADI?I PROBLEM?D?R
TEMEL SORU:VARLIK VARMIDIR ,VAR ?SE VARLIK NED?R

A-Varl?k yoktur
1-Nihilizm(Hiççilik)
2-Taoizm
-Tao evrenin düzenidir
-Bütün olaylar?n kendisinden ç?kt??? sonsuz özdür
-Gerçek olan odur ve o tektir
-Olaylar d?? görünü?lerdir ve görecelidir
-Taoyla birle?en ki?i aldat?c? dünyadan uzakla??r ve ölümsüzlü?e kavu?ur
-Taoyla üç yolla birle?ilebilir Dü?ünce,Vecd,Sezgi

B-Varl?k Vard?r
REAL?ZM:
Sanatta ve edebiyatta gerçe?i oldu?u gibi yans?tmakt?r
-Bir olay?n anlat?lmas? bir resmin aynen çizilmesi gibi
-Bu görü?e göre resim gerçe?i yans?tt??? ölçüde güzeldir
FELSEFEDE REAL?ZM:
A-ONTOLOJ? AÇISINDAN REAL?ZM:Gerçekler bizden ba??ms?z ve nesnel olarak vard?r
B-EP?STEMOLOJ? AÇISINDAN REAL?ZM:Objeler sujeden ba??ms?z olarak vard?r
C-PLATON’UN ?DEALAR Ö?RET?S?:Gerçek varl?k vard?r ve idealar dünyas?ndad?r
D-ORTAÇA?DA REAL?ZM:Ortaça? filozoflar?n?n üzerinde tart????? bir konudurOrtaça??n en önemli tart??mas? olan TÜMELLER TARTI?MASINA verilen cevaplardan biridir
Tümeller tart??mas? tümel kavramlar?n gerçek birer varl?k olarak varolup olmad?klar? sorunudur
Bu konuda üç görü? vard?r:
a-Realizm:Tümel kavramlar bilincin d???nda vard?rOrtaça?da realizm demek idealizm demektirPlaton’un idealar ö?retisine ba?l? olanlar savunur
b-Konseptualizm(Kavramc?l?k)Tüme l kavramlar yaln?zca dü?ünsel varl?klard?r
c-Nominalizm(Adç?l?k)Tümel kavramlar birbirine benzeyen varl?klara insanlar taraf?ndan verilmi? adlard?r
ORTAÇA?IN ?LK DÖNEM?NDE REAL?ZM,12YY’DA KONSEPTUAL?ZM,14YY DAN SONRA NOM?NAL?ZMETK?N OLMU?TURTEMELPROBLEM: VARLIK VAR ?SE VARLIK NED?R?
A-OLU? OLARAK VARLIK:
1)Herakleitos:
-Bir nehirde iki kez y?kanamazs?n?z
-Her ?ey her an de?i?ir
-De?i?im kar??ta do?ru olur
-Gece gündüze,do?um ölüme gider
-Bu kar??tlar?n sava??n? meydana getirir
-Kar??tlar?n sava?? varl??? meydana getirir
-Sava? her ?eyin babas?d?r
-O halde varl?k bir olu?tur
-Logos bunu düzenleyen yasad?r
-Temel madde ate?tir
-Herakleitos diyalekti?i

2)Whitehead:
-Evrende mekanik bir düzen yoktur
-Evren sürekli bir olu? halindedir
-Bu olu? canl? bir olu?tur
-Her ?ey birbirine ba??ml?d?r
-Her varl?k varolmak için bir di?erine muhtaçt?r
-Evrende iki kar??t güç bunu sa?lar
a-Yarat?c?l?k olana?? sa?layan güç
b-Süreklilik olana?? sa?layan güç


B-?DEA (DÜ?ÜNCE)OLARAK VARLIK(?DEAL?ZM)


PLATON
?dealar ö?retisi

AR?STOTELES
-Varl???n özü tek tek varl?klar?n içindedir
-Bütün varl?klar madde ve formdan(Biçim) meydana gelir
-Madde hava,su,toprak,ate?
-Form ruhtur
-Gerçek varl??? olu?turan 4 neden vard?r
1-Maddesel Neden:Varl???n olu?tu?u madde
2-Formel neden :Varl??a biçim veren
3-Yap?c? neden:Yap?ld??? araç,Meydana getiren
4-Ereksel neden:Amaç

Varl???n temeli formdurMadde sonra gelirMadde kusurlu ,form kusursuzdur

FARAB?
-Vacib’ül Vücud=Zorunlu Varl?k=Tanr?
-Varolmak için ba?kas?na muhtaç de?ildir
-Di?er bütün varl?klar varolmak için muhtaçt?r
-Varl???n özü Tanr?dad?r
-Tanr? saf ak?ld?r,saf iyiliktir ve bu bütün varl?klar?n olu? nedenidir


TANRI(VAC?B’ÜL VÜCUD)


AKIL(TÜMDENGEL?M-DO?RU-?Y?)


MADDE

TANRI BÜTÜN VARLIKLARI SAF AKIL VE SAF ?Y?L?KLE YARATMI?TIR VARLI?IN ÖZÜ TANRIDADIRO HALDE VARLI?IN ÖZÜNE ULA?MANIN YOLU AKIL VE ?Y?L?K OLACAKTIR

HEGEL

-Salt dü?ünceyle do?ruya ula??l?r
-Dü?ünce tez-antitez-sentez diyalektik süreci ile sürekli geli?ir
-?dea hiçbir zaman kaybolmaz
-Tüm varl?klar evrensel idean?n ürünüdür
TEZ-Kendinde ?dea
ANT?TEZ-Kendi d???nda idea
SENTEZ-Kendinde ve kendisi için idea(insan kendi bilincine var?r ve temel ideaya yönelir)

C-MADDE OLARAK VARLIK(MATERYAL?ZM)

DEMOKR?TOS:
-Varl?k atomlardan meydana gelir
-Temel madde atomdur
-Atomlar renk ve biçimdedir
-Nesnenin varolmas? atomlar?n birle?mesi,yok olmas? atomlar?n ayr?lmas?d?r
-Atomlar yok olmaz
-‘Hiçbir ?ey yoktan var olmaz ,varolan bir ?eyde yok olmaz
-Mekanik materyalisttir
-Mekanik materyalizm:Nesneler kendi ba?lar?na ve de?i?mez özelliklere sahip varl?klard?rEvren de?i?meyen bu parçalardan meydana gelir

THOMAS HOBBES
-Ç?k?? noktas? Bacon emprizmidir
-Dünya mekanik hareket kanunlar? taraf?ndan yönetilen cisimler bütünüdür
-?nsan ve hayvan bu bütünün parças?d?r
-Varl?k maddedir ve madde cisimlerden ibarettir
-Cisimler üçe ayr?l?r
a-Do?al Cisimlero?adaki tek tek nesneler
b-Yapma Cisimlero?al cisimlerden yap?lanlar
c-Ahlaki Cisimler:Anla?malar,sözle?mele rle olu?an (devlet,ahlak,hukuk)
-Devlet anlay???n? anlatt??? kitab?n?n ad? Leviathandir(dev)

KMARX
-Evren tez antitez ve sentez ?eklinde diyalektik bir ?ekilde sürekli geli?ir
-Geli?en maddedir
-Maddenin geli?mesi dü?ünceyi geli?tirir
-Diyalektik Materyalizm

D-HEM DÜ?ÜNCE HEM MADDE OLARAK VARLIK (DUAL?ZM-?K?C?L?K)
DESCARTES:
-Özleri birbirinden farkl? ,3 farkl? töz vard?r
a-Tanr?onsuz tözdürVarolmak için ba?ka hiçbir ?eye gereksinim duymaz
b-Ruhonlu töz
c-Maddeonlu töz
‘Dü?ünüyorum o halde var?m’
-Dü?ünen ?eyin varl???n? do?rudan biliriz(RUH)
-Yer kaplayan ?eyin varl???n? dolayl? biliriz(MADDE)
-Varl?k ruhuyla dü?ünce bedeniyle maddedir

DESCARTES’IN KAR?ILA?TI?I SORUN:
Ruh ve beden gibi özleri birbirinden farkl? iki töz nas?l bir arada olabilir?
Bu sorunu çözmeye çal??anlara KARTEZYEN DESCARTESÇI denir

Spinoza tek cevher Tanr?(do?a)d?r dü?üncesiyle sorunu çözmeye çal??m??t?r
Monizm (Tekçilik) Dü?üncesiyle çözüm bulmaya çal???r

 

 

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn489
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6495
mod_vvisit_counterBu Ay19135
mod_vvisit_counterToplam7717192

Kimler evrimii

Şu anda 25 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev