TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar?
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 12-13-15-18

EDEB?YAT SAYFA 12 4. ETK?NL?K

Tanzimat ferman? 3 kas?m 1839 da Gülhane park?nda padi?ah,di?er devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halk?n "Gülhane Hatt? Humayunu" ad?yla Mustafa re?it pa?a taraf?ndan okundu.Bu fermanla Osmanl? devletinde ?slam hukuku ve geleneksel kurumlar?n b?rakt??? h?zl? bir de?i?im süreci ba?lad?


SAYFA 13

3.SORU:Yenile?me kavram?, var olan?n ça??n gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.
4.SORU:Burada yenilik kavr***** en uygun hareket kona?? restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmakt?r.Çünkü kona??,y?k?p yerine yeni bir bina yapmak yenilik de?il,köklü bir de?i?imdir.

Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 19-20-23

SAYFA 19
ÖlÇME DE?ERLEND?RME
1. D, D, Y

2.Abdülmecit= Tanzimat ferman?
ll.Mahmut=Yeniçeri oca??n?n kald?r?lmas?
Baron De Tott= Hendesehane

3. cevap : E ??kk?

SAYFA 20
1.ÜN?TE ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME
1.cevap: E
2......sosyal,siyasi ve tarihi.......
3.burada soru hatal? çünkü edebi eser seçeneklerde verilenlerin tamam?yla ili?kili.
4.Temel sebep,bilim ve teknik sayesinde modernle?en bat? ordular?n?n osmanl? ordular?ndan üstün hale gelmesidir.Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 25-26-27-28

sayfa 25 ve 26 cevaplar?

soru 1:*ceride-i havadis
*tercüman-?ahval
*tasvir-i efkar
*muhbir
*ibret

soru 2:devletin ,milletin geli?mesini ve kalk?nmas?n? sa?lar.
ilim tüm insanlar?n hizmetine sunulur
halk? bilinçlendir.

soru 3:gazete o devrin en önemli ileti?im arac?yd?.Bu devirde yap?lan yenilikler halk taraf?ndan ?üpeyle kar??lanm??t?r.Halk?n ayd?nlat?lmas?,dünya ve ülkeden haberler vermek için gazate ihtiyac? duyulmu? ve gazete ortaya ç?km??t?r.

soru 4:yeni edebi türler:makale,roman,tiyatro,hikaye,an?,tenkit(ele? tiri)türleridir.

gazeteyle ili?kisi:bu türler halk?n al??mas? için gazetelerde yay?nlanm??t?r.Bu yüzden aralar?nda ili?ki vard?r.

Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 29-30

SAYFA 29 - 30
2.ETKINLIK?ema
Birbiriyle ba?l? konular metinde verilmek istenen mesaj? ortaya ç?kar?rlar.

1-) Tercüman-? Ahval Mukaddimesi Ana dü?üncesi : Gazete
Müsavat Ana dü?ünce : Kanun önünde e?itlik
2-) Resim,müzik tiyatro
3-) Toplumun ya?ay??? ve gerçekli?i metni yazan ki?iyide etkiler.
Ki?i bu metinde ya?ananlar? yazd??? için bu kavramlar ana dü?ünceyi etkiler.
4-) a.Ali Suavi kanun önünde herkesin e?it oldu?unu savunur. ?inasi'de bu gazetenin önemini ve gazatelerin Türkçe yaz?lmas? gereksinimi olmas?n? savunur.
b.Halk? bilinçlendirmek amac?yla.

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 33-35

3. Metin Sayfa 33’teki sorular:
1- Atatürkçü dü?üncede ça?da?la?ma uygarla?ma ve bat?l?la?ma kavramlar? birbirleriyle ba?lant?l?d?r. Ça?da?la?ma ülkenin refaha kavu?mas? için yap?lan etkinliklerin tümüdür. Bu kavramla körü körüne taklit hedeflenemez. Ülkenin ilerlemesi için bat?l? ülkelerden al?nan yenilikler ülkenin de?erleriyle birle?tirildikten sonra kullan?lmal?d?r. Bu kavramlar Atatürkçü dü?üncede birbirlerinden ayr?lamazlar.
2- Metne göre ça?da?la?ma Türk toplumu için vazgeçilmez bir idealdir. Bu idealin dayand??? temel “Büyük davam?z en uygar ve en refaha kavu?mu? millet olarak varl???m?z? yükseltmektir.” ?eklinde ifade edilmi?tir.
3- Tanzimat döneminden itibaren gerçekle?tirilen yeniliklerle Atatürk ilke ve ink?laplar? ça?da?la?ma ve uygarla?man?n “ siyasal sosyal kültürel ve ekonomik yönlerini” kapsad???n? söyleyebiliriz.

Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 36-38

Sayfa 36
Haz?rl?k Çal??malar?
1) Kaside:
a. Klasik Türk Edebiyat? naz?m biçimidir.
b. Din ve devlet büyüklerini övmek amac?yla yaz?l?rlar
c. Aruz ölçüsüyle yaz?lm??t?r.
d. Naz?m birimi beyittir
e. En az 31 en fazla 99 beyitten olu?ur.
f. Alt? bölümden olu?ur
g. Kafiye düzeni aa ba ca da ?eklindedir

Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 50-51

Sayfa 50 Haz?rl?k Çal??malar?


1- Roman anlatmaya ba?l? edebi metinlerin en uzun türüdür. Romanda olay hikayeye göre daha detayl? anlat?l?r. Tasvirlere daha geni? yer verilir. Di?er edebi türlerde görülmeyecek kadar karakter yer al?r. Her roman yazar?ndan dolay?s?yla yazar?n ya?ad??? dönemden izler ta??r. Yaz?ld??? dönemin sorunlar?n? ele al?r. Bu yüzden realist eserler olarak tan?mlanabilirler.
2- E?er bir roman yazacak olsam öncelikle hangi alanlarda uzman oldu?umu tespit ederdim. Daha sonra güncel bir konu üzerine sa?lam bir plan kurarak roman?m? yazard?m.

Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 61

Sayfa 61
soru 1.a:Metnin olay örgüsü ?u ?ekildedir.
-Canan'?n sat?n al?nmas?
-Felatun Bey'in Polin'i ile birlikte olmaya ba?lamas?
-Canan'?n Rak?m'a a??k olmas?
-Rak?m'?n Felatun ile kar??la?mas?
-Jozefino'nun Rak?m'?n evine gelmesi
-Felatun'un mutasarr?f olmas?
-Canan'?n iyileip evlenmesi
-Rak?m'?n Canan'la evlenmesi

Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 61-64

Sayfa 61
soru 1.a:Metnin olay örgüsü ?u ?ekildedir.
-Canan'?n sat?n al?nmas?
-Felatun Bey'in Polin'i ile birlikte olmaya ba?lamas?
-Canan'?n Rak?m'a a??k olmas?
-Rak?m'?n Felatun ile kar??la?mas?
-Jozefino'nun Rak?m'?n evine gelmesi
-Felatun'un mutasarr?f olmas?
-Canan'?n iyileip evlenmesi
-Rak?m'?n Canan'la evlenmesi
1.b:Yazar?n görü?lerini belirtmesi roman tekni?i aç?s?ndan büyük bir kusurdur.Yine yazar?n bu tarz müdahaleleri okuyucuya e?itme amac? gütmesi,olay örgüsünü ?ekillendirmi?
2.uygundur.O dönemdeki mirasyedi tiplerin bat?l? ya?am tarz?n? benimseyip romandaki olaylarla kar??la?mas? uygun
3.Belirli davran??lar sergileyip çevreyi etkiliyor.Tiptir.
Karakter çözümleme tablosu

Devamını oku...
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 81-104 Aras?

11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 81-104 Aras?ndak? Sayfalar !!

 

3, CO?KU VE HEYECAN? DILE GETIREN METINLER (?iiR) VE MENSUR ?iiR
Haz?rl?k
?. Verilen dörtlük bir resimle ifade edilebilir. Verilen dörtlükte yap?lan betim*lemeler, okuyucunun zihninde canlanan bir görüntüye sahiptir. Bu nedenle Servet*i Fünün Döneminde "resim gibi ?iir yazma" anlay??? oldukça hakimdir.
2. Bir dönemde yaz?lan ?iirlerin kendilerinden önceki dönemlere ait ?iir ?ekille*rinden farkl? olmas?, birtak?m yeni. edebi türlerin ?iire girdi?inin bir göstergesidir .

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn549
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta549
mod_vvisit_counterBu Ay25449
mod_vvisit_counterToplam7723506

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev