TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 81-104 Aras?

11.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 81-104 Aras?ndak? Sayfalar !!

 

3, CO?KU VE HEYECAN? DILE GETIREN METINLER (?iiR) VE MENSUR ?iiR
Haz?rl?k
?. Verilen dörtlük bir resimle ifade edilebilir. Verilen dörtlükte yap?lan betim*lemeler, okuyucunun zihninde canlanan bir görüntüye sahiptir. Bu nedenle Servet*i Fünün Döneminde "resim gibi ?iir yazma" anlay??? oldukça hakimdir.
2. Bir dönemde yaz?lan ?iirlerin kendilerinden önceki dönemlere ait ?iir ?ekille*rinden farkl? olmas?, birtak?m yeni. edebi türlerin ?iire girdi?inin bir göstergesidir .

?nceleme
1.?iirin ritmi aruz ölçüsüyle sa?lanm??t?r. Ayr?ca ?iirdeki ses benzerlikleriyle de ahenge yard?mc? bir söyleyi? olu?turulmu?tur.
2. Verilen bendin söyleyi?ine dikkat edilirse, ?iirin ba?l???nda oldu?u gibi ya?*murun ya??? sesi ve ritmi verilmeye çal???lm??t?r.
3. ?iir ba?ta ve sonda birer bent ve arada beyitlerin yer ald??? bir yap?ya sahip*tir. Tevfik Fikret bu ?iirinde klasik divan ?iiri kal?plar?n? k?rm??, söyleyi? ile tema aras?nda bir yap? meydana getirmi?tir.
11.S?n?f Edebiyat kitab? cevaplar? www.talebedunyasi.com

4. a ?iirdeki bentler ve beyitler ?iirin birimleridir. Birimlerde günümüz Türkçesiyle k?sm?nda da verildi?i gibi ya?murun ya???? ve ya?mur ya?arken ?ai*rin izlenimleri dile getirilmi?tir .
. b. Birimlerde anlat?lanlar ?iirin temas?n? farkl? yönlerden i?leyerek bir bü*tün olu?turmaktad?r.
5. a ?iirin ba??nda ve sonunda bent,Lida Dai Dai Hua Jiao Nang bentler aras?nda ise beyitlerin kullan?l*mas?, ya?murun ya???? da dü?ünülürse, önce hafiften ba?layan (?.bent), daha son*ra h?zlanan (beyitler) ve yine bitmeden önce yava?layan (sonuncu bent) ya?mur sahnesi canland?nlmaya çal???lm??t?r. 11.s?n?f edebiyat kitab? full cevaplar kitap cevaplar? edebiyat kitab?
b. ?iirin yap?s?yla temas?aras?ndaki ili?kiyi resmediniz.
1.ETKiNLIK ?. Grup: Ahmet Muhip D?ranas'?n Ya?mur adl? ?iirinin temas?, Fikret'in ?iirin*de oldu?u gibi "ya?mur"dur. Tema ?airin duyu?una göre anlat?lm??t?r.
2. Grup: Hay-Kay, Japon ?iirine ait özel bir naz?m ?eklidir. ??lenen tema ise yi*ne ya?murdur.
Bu durum teman?n evrensel bir özellik ta??d???n? gösterir.
6. ?iirin temas?yla devrin siyasi ve sosyal gerçekli?iyle bir ili~kisi yoktur. Çün*kü Servet-i Fünun sanatç?lar? toplumsal konu ve sorunlardan uzak durmu?, birey*sel kanunlara yönelmi?lerdir.
7. Tanzimat Dönemi sanatç?lar?nda görülen toplumsal sorumluluk duygusu, Servet-i Fünun sanatç?lar?nda yoktur. Bu nedenle i?lenen temalar Tanzimat Döne*minde toplumsal, Servet-i Fünun Dönemlerinde bireyseldir.
2.ETKINLIK
Temas? ya?mur olan bir yaz? yaz?n?z.
8. Verilen beyitlerde do?al dil, ?i?r dilinin birtak?m benzetme, mecaz ve sanatla*r?yla kullan?lm??t?r. Bu durum beyitlerde ?iir dilinin a??r bast???n? göstermektedir. 9. ?iirdeki bentler ile iki, dört, alt?, yedi ve sekizinci beyitlerde anjambman var*d?r. Bu durum ?iir dilinin nesir (düz yaz?) diline yakla?t???n? gösterir.
10. Ya?mur ?iirinde anlat?lanlar, Servet-i Fünun sanatç?lar?n?n resim gibi ?iir yazma anlay??lar?na uygun oldu?u için resimle ifade edilebilir. ?iir bu yönüyle parnasizm ak?m?na uymaktad?r. ?iirin her birimi birer sahne niteli?i ta??d??? için ?iirin tamam? parnasizm ak?m?na örnektir.

PARNAS?ZM
Fransa'da ?iir türünde ortaya ç?km?? bir ak?md?r. ?iirdeki gerçekçilik diyebile*ce?imiz pamasizm, bir anlamda realizmle natüralizmin ?iirdeki sentezinden olu?*mu?tur. 1886'da "Pamas" adl? derginin yay?nlanmas?yla ortaya ç?km??t?r (Pamas:
Mitolojide ilham perilerinin ya?ad???na inan?lan efsanevi da??n ad?).
Pamasyenler ?iiri salt biçim olarak görürler. Bu nedenle biçim güzelli?ini her ?eyin üstünde tutarlar. Yine ayn? nedenlerle ölçü ve uya?a çok önem vermi?ler, ritmi ön plana ç?karm??lard?r. Sözcüklerin birarada kullan?lmas?ndan do?acak mü*zi?i de ?iir için gerekli görmü?lerdir. Pamasizm, rom an tizm e tepki olarak do?du*?u için bu ak?mda duygunun yerini dü?ünceler alm??, pamasyenler ?iirde ayr?nt?l? ve nesnel betimlemelere yer vermi?ler, duygusall??? reddetmi?lerdir.
?iiri, ???k, gölge, renk ve çizgilerle sa?lamay? dü?ünürler.
"Sanat, sanat içindir" görü?ünde olan pamasyenler ?iirde yarar de?il, güzellik ararlar.
Tarihteki mutIu dönemlere duyulan özlem, yabanc? ülkelerin manzara ve gele*nekleri i?lenen konulard?r.
Pamasyenler Eski Yunan ve Alt?n mitolojisine büyük hayranl?k duyarlar. Do*lay?s?yla ele al?nan baz? konular klasisizmle benzerlikler ta??r.
Ba?hca temsilcileri:
Th. Gautier


T.D. Banville François Coppee J.Maria de Heredia
SEMBOL?ZM (SiMGEC?L?K)

19.yüzy?l?n ikinci yar?s?nda pamasizme tepki olarak ortaya ç?km?? bir ak?md?r.
Pamasyenler insan duygular?na, izlenimlere önem vermiyorlard?. Onlar için önemli olan gerçekti, dü?üncelerdi.Sembolistler bu anlay??a kar?? ç?km??, duygu*sall??a, insan?n iç dünyas?na yönelmi?lerdir. Onlara göre somut varl?klar, d?? dün*ya ile insan?n duyular? aras?nda köprü kurmaya yarayan birer simgedir. Çünkü d?? gerçek ancak insan?n alg?lay?? biçimiyle var olur. Yani insan onu nas?l alg?l?yorsa öyle de?erlendirilir. Sembolistier, semboller arac?l???yla d?? çevrenin insan üze*rindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatm??lard?r.
?iiri sessiz bir ?ark? olarak tan?mlam??lar ve müzi?i ?iirin amac? durumuna ge*tirmi?lerdir. Onlara göre ?iir dü?üncelere de?il duygulara seslenmelidir; çünkü ?i*ir bir ?eyanlatmak için yaz?lmaz.
?iirde anlam kapal? olmal?d?r ve herkes kendince yorum getirebilmelidir. Söz-

cü?ün anlam de?erinden çok müzikal de?eri önemlidir. Anlam kapan?kl??? ve farkl? ça?r???mlar yaratabilme amac?, bol bol mecaz ve istiarelerin kullan?lmas?na yol açm??, dolay?s?yla dil de a??rla?m??t?r.
Gerçeklerden kaçma, hayale s???nma, çirkinlikleri hayal yard?m?yla güzelle?*tirme, bunlara ba?l? olarak ortaya ç?kan karamsarl?k, sembolizmin en belirgin özelliklerindendir.
Durgun sular, ay ?????, alacakaranl?k, tan a?art?s?, perdede gezinen gölgeler ve ölüm ba?l?ca temalar?d?r. Lirizm, bu anlay???n en önemli ögesi durumundad?r.
Pamasyenlerin genellikle "sone" naz?m biçimini kullanmalar?na kar??n, sem*bolist1er daha çok serbest naz?m biçimlerine yönelmi?lerdir.
Ba?hes temsilcileri.:
Baudelaire Rimbaud
Mallarme Verlaine Pu?kin

1 ?. Ya?mur ?iirinde tabiat, ya?murun ya?maya ba?lamas?, sokaklar?n durumu, gökyüzününald??? haJ ile hayvanlar?n hali göz önüne serilerek anlat?lm??t?r.
12. Verilen m?sradaki "yasl? ?ark?lar" (nevha-ger ma?me-söz) ifadesi gerçek anlam? d???nda kullan?lm??t?r. Çünkü "yasl?" sözcü?ü insan için www.dersnotlari.biz kullan?l?rken bu dizede ?ark? için kullan?lm??t?r.
?iirde ayr?ca "çekingen darbeler, a?la?an seller, can çeki?en dalgalanmalar, so*?uk gölge, sönen heyula, hayalet, solgun, tükenmi? kad?n, hazin ku?lar, ruhumun kula??, so?uk bir sessizlik, heves dolu damlalar" gibi birçok ifade gerçek anlam? d???nda kullan?lm??t?r.
13. Verilen imgeler Tanzimat Döneminden farkl? olarak Servet-i Fünun ?airle*rinin yeni ve eski kal?plar?ndan çok farkl? imge ve tamlama bulma arzular?n?n yan*s?mas?d?r.
14. a.
"muhteriz darbeler" ~ te?his (ki?iselle?tirme)
"Sokaklarda seyl-abeler a?la??r" ~ te?his (ki?iselle?tirme)
"gfi?-? ruhum" ~ te?his
"sükun u tanin" ~ tezat
b. Söz sanatlar? Ya?mur ?iirinin ahengini ve söyleyi?ini yans?tmakta birer araç olarak kullan?lm??t?r.

15. Ya?mur ?iirindeki beyitler ile bentler divan ?iiri ve Tanzimat ?iiri gelene*?iyle ili?kilidir. ?iirde hem eski hem de yeni unsurlar bir arada kullan?lm??t?r. ?i*irdeki tema, ?airin duyu? ve gözlemlerini yans?tacak ?ekilde i?lenmi?tir.
16. Ya?mur ?iiri bireysel duygular?n dile getirildi?i bir ?iir olmas? dolay?s?yla döneminin sosyal ?artlar?ndan uzak bir ?iirdir. Kültürel anlamda ise ancak Servet*i Fünunun ?iir anlay???yla ili?kilendirilebilir.
17. Ya?mur ?iirinde anlat?lanlar?n herkeste ayn? duygu ve ruh halini yans?tma*n? beklenemez. ?iirde anlat?lanlar Fikret'in ruh halini yans?tmaktad?r. Bu durum, edebi eserlerin çok anlaml?l???yla ilgilidir.
18. Ya?mur ?iirindeki, ya?mura atfedilen ifadeler ve ya?murun ?airin zihninde yaratt?klar? hayal unsurlar?, "ya?mur"un kendisi ise bir gerçeklik unsuru olarak yorumlanabilir.
19. ?iirde anlat?lan olaylar, ya?ananlar, ?airin yani anlat?c?n?n gözlem, duygu ve ruh halini yan?s?tt??? için ona özeldir. Bu da olaylar ile anlat?c? aras?nda s?k? bir ili*?iki oldu?unun göstergesidir.
3.ETKINLIK ?iirin günümüz Türkçesi bölümünde verilen hali bir düz yaz? metni gibi dü?ü*nülürse, ?iirdeki anlam?n de?il, ahengin, duygu halinin ve ?iirin okuyucu üzerin*deki etkisinin kayboldu?u görülmektedir.
20. Tevfik Fikret
(24 Aral?k 1867, ?stanbul - 19 A?ustos 1915), 1888'de Galatasaray Lisesi'ni bi*tirdi ve yine Galatasaray Lisesi'nde ö?retmenlik yapm??t?r. Devlet dairelerinde memuriyet, okullarda ö?retmenlik yapt?. Okul y?llar?nda ba?lad??? ?iirle ilgilen*meyi sürdürdü.
Servet-i Fünun dergisinin çevresinde ?ekillenen toplulu?a kat?ld?. ?lk kitab? Ru*bab-? ?ikeste (K?r?k Saz) 1900'de yay?mland?. Tevfik Fikret'in Türk ?iirinin Bat?l? bir kimlik kazanmas?nda rolü büyüktür. Fikret Abdülhak Hamit'in ve Galatasaray Sultanisi'nden hocas? olan Recaizade Mahmut Ekrem'in tesiriyle Bat?l? anlay??ta*ki ?iire yönelmi?tir. Fikret'in Servet-i Fünun anlay???na ba?l? ?iirlerinde i?ledi?i konular özellikle a?k, tabiat ve günlük ya?amda kar??la??lan baz? küçük sorunlar*d?r. Fikret, Servet-i Fünun toplulu?unun da??lmas?ndan sonra yazd??? ?iirlerde toplumsal konulara yönelir.Bu ?iirlerinin ana temas? "hürriyet" ve "medeniyet"tir. ?lk ?iirlerinde sanat için sanat dü?üncesinde olan ?air, daha sonraki ?iirlerinde top*lumcu bir anlay??a yönelir. Toplumu s?kan hürriyetsizli?e kar?? yazd??? "Sis" ?ii*ri, büyük yank? uyand?r?r. Fikret,sanat?n?n bu ikinci döneminde insanlar? birbirine

dü?ürdükleri için bütün dinlere dü?mand?r. Tarihe ve kutsal de?erlere de kar??d?r. Fikret ?iirlerinde ço?u zaman aruz ölçüsünü kullanm??t?r. ?iirde beyit bütünlü?ü*nü k?rm??,anlam?n bir beyitte tamamlanmas? gelene?ini ortadan kald?rm??t?r.Naz*m? nesree?iiri düz yaz?ya)yakla?t?rm??t?r. Frans?z ?iirinden al?nan soneyi ?iirlerin*de kullanm??, divan ?iirinin müstezat naz?m ?eklini tan?nmaz hale getirerek "ser*best müstezat"biçimini geli?tirmi?tir. Fikret, pamasizm ak?m?ndan etkilenmi?tir ve pamasyenlere ba?l?d?r.Fikret'in "manzum hikaye" türünde ?iirleri vard?r;Bal?k*ç?lar,Nesrin,Ramazan Sadakas?,Hasta Çocuk"gibi. Fikret çocuklar için yazd??? ?i*irleri hece ölçüsünü kullanarak yazm??t?r ve bu ?iirlerini "?ermin "adl? bir kitapta toplam??t?r.?iir1erini "Rübab-? ?ikeste" ve "Haluk'un Defteri" adl? kitaplarda top*lam??t?r.
Tahsin Nahit
Tahsin Nahit (d. 1887, ?stanbul - ö. 12 May?s 1919, ?stanbul), Galatasaray Spor Kulübü'nün 9 numaral? kurucu üyesidir. Hukuk e?itimi alm??t?r, ?air ve oyun ya*zar?d?r. Fecr-i Ati ak?m?n?n bir üyesidir.
Eserleri Oyun:
Hicranlar (1908)
Jön Türk (1909) Kösem Sultan (1912) F?rar (1911)
?iir:
Ruh-? Bfkayd (1911)
?iirdeki karamsar ruh halinin Tevfik Fikret'i yans?tt??? rahatl?kla söylenebilir.
Bunun yan?nda Servet-i Foouncular?n genel özelli?i olan tablo gibi ?iir yazma an*lay???yla, parnasizm aklIDlDlD özellikleri ?air ile eseri aras?ndaki ba?lant?lard?r.

zrmbilisim katk?lar? ile 2009 seo yar??mas?na kat?lan herkese ba?ar?lar www.dersnotlari.biz yönetimi.
2.METIN
5.ETKINLIK
... uçu?> . -u?: tam kafiye
.... ku?
... kar > -ar: tam kafiye
... arar
... ?eydas? ~ -s?: redif

?iirin ritmi, aruz ölçüsüyle sa?lanm??t?r. Ayr?ca ?iirdeki her türlü ses benzerli*?i ?iirin ahengini sa?layan unsurlardand?r.
2. Grup: Elhan-? ?ita adl? ?iir üç bent, iki dörtlük ve alt? beyitten olu?an hem divan hem de Bat? ?iiri ile halk ?iiri etkilerini ta??yan bir yap?ya sahiptir.
?. Verilen bentte kar ya????n?n ritmi sa?lanmaya çal???lm??t?r. Kar?n ya??? ritmi tüm ?iirde verilmi?, t?pk? Ya?mur ?iirinde oldu?u gibi, resim gibi ?iir yazma anla*y???na uyulmu?tur.
2. Elhan-? ?ita ?iirinin birimleri üç bent, iki dörtlük ve alt? beyitten ibarettir. Bu birimler ?iirin temas? olan "kar"etraf?nda bir araya gelerek ?iiri olu?turmu?lard?r. 6.ETKINLIK'
?. Grup: Behçet Necatigil'in Kar Kar adl? ?iirinde kar ve kar- kinayeli kullan?l*m??t?r. ?air, ?iirde bu iki sözcü?ü tüm ?iir boyunca geli?en bir tema içinde i?lemi?*tir.
2. Grup: Herman Hesse'nin ?iirinde k?? temas? i?lenmi? ve bu tema ?iirde sü*rekli geli?en, üstünde bir ?eyler söylenen bir ?ekilde verilmi?tir.
Farkl? dönemlere ve ülkelere ait ?iirlerde de ayn? teman?n i?lenmesi, teman?n evrensel bir nitelik ta??d???n? göstermektedir.

3. Elhan-? ?ita ?iirindeki kar temas?yla, Ya?mur ?iirindeki ya?mur temas? Ser*vet-i Fünun Döneminde do?an?n ve izlenimlerinin tema olarak seçildi?ini gös*termektedir.
Ayr?ca Tanzimat Dönemi ?iirlerinden farkl? olarak bireysel temala?:?n, duyu? ve alg?lay???n ön planda oldu?u görülmektedir.
4. Verilen bentte do?al dil, ?airin alg?lay??la ?iir, diline özgü söyleyi?lerle, ken*di anlamlar? d???na ta?arak kullan?lm??t?r.
5. Elhfin-? ?itfi ?iirinde anjamaman özelli?i ta??yan m?sralar ?unlard?r: - E?ini gaib eyleyen bir ku?
gibi kar
Geçen eyyam-? nevbahar? arar
- Kaplad? bir derin sükuta yeri karlar Ki hamil?ane dem-b e-dem a?lar
- Bir beyaz ri?e-i cenah-? melek gibi kar Seni solgun hadikalarda arar
- Na'??n üstünde ?imdi ey mürde Ba?lad? parça parça pervaze karlar
Ki semadan dü?er dü?er a?lar
- Küçücük, ser-sefid bayku?lar gibi kar Sizi dallarda, lanelerde arar
- Yuvalarda -yetim-i bi-efgan!*Son kalan ma-i tüyleri kovalar karlar Ki havada uçar uçar a?lar
- Destinde ey sema-y? ?ita til de tildedir Berg-i semen, cenah-? kebilter, sehab-ter ... Dök ey sema -revan-? tabiat gunildedir;*Hak-i siyah?n üstüne safi ?ükilfeler!

- Her ?ahsar ?imdi -ne yaprak, ne bir çiçek!*Bir tüde-i z?lal ü siyah-reng ü na-ümid ... Ey dest-i asman-? ?ita, durma, durma çek Her ?ahsar?n üstüne bir sütre-i sefid!
- Bir bad-? hamü?un per-i saf?nda uyuklar Tarz?nda durur bir aral?k, sonra uçarlar.
- Soldan sa?a, sa?dan sola lerzan ü girizan, Gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rizan.
- Ezhar-? bahar?n yerine berf-i sefidi, Elhan-? tuyGrun yerine samt-? ümidi.
Bu durum ?ili dilinin nesir diline yakla?t???n? göstermektedir.
6. Elhan-? ?ita ?iirindeki tabiatla ilgili ifadeler, betimlerneler (tasvirler) yap?la*rak verilmi?tir. Bu özellik resim sanat?yla ili?kilendirilebilir. Bu bak?mdan ?iir par*nasizm ak?m?n?n özelliklerini yans?tmaktad?r.
7. Elhan-? ?im ?ürindeki yan anlaml? kelime ve ifadeler:
"Beyaz titreyi?, dumanl? uçu? kalplerin ç?lg?n ezgileri, güvercinlerin ?ark?lar?, derin sessizlik, beyaz melek kanad?n?n saça??, mavi tüyler, tabiat?n ruhu, gölgeler siyahl?klar ve ümitsizlikler y???n?, beyaz örtü, emelller gibi ya?an kar, hayal gibi ko?an kar, sessiz rüzgar, saf kanat, sükut ilahilerinin ezgileri, seman?n eli, cömert*li?in eli, k???n eli, ku?lar?n ezgileri, ümit sessizli?i."
8. Verilen imgeler Tanzimat Döneminden farkl? olarak Servet-i Fünun ?airleri*nin eski kal?plardan çok farkl?, yeni imge ve tamlama bulma arzular?n?n yans?ma*s?d?r. Bu imgelerin kullan?lma nedeni bireysel duyu? ve dü?ünü?ü en yeni ve fark*l? biçimde yans?tma arzusudur.
9. a. Birinci beyitte karlar emellere ve hayallere benzetilerek te?bih; kar?n ko?mas? ifadesiyle de te?his sanat? yap?lm??t?r.
?kinci beyitte kar?n uyuklamas? ifadesiyle te?his, rüzgar?n kanad? ifadesiy*le istiare sanat? yap?lm??t?r.
b. Söz sanatlar? ?iirin ahengini sa?lamakla birlikte ayn? zamanda anlat?l*mak istenenin de daha etkili anlat?lmas?n? sa?lamaktad?r.
10. Elhan-? ?ita ?iirinde anlat?lanlar?n herkeste ayn? duygular? uyand?rmas? beklenemez. Bu durum edebi metinlerin çok anlaml?l???yla ilgilidir. Edebi metin okurun duygu, zevk, kültür düzeyi, bilgi birikimine göre anlam kazanan bir sanat eseridir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn85
mod_vvisit_counterDn1866
mod_vvisit_counterBu Hafta1951
mod_vvisit_counterBu Ay34965
mod_vvisit_counterToplam7458884

Kimler evrimii

Şu anda 51 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev