TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar?
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 3-5-8-10-11

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 3-5-8-10-11

www.Talebedunyasi.Com

Sayfa 3

1. Soru : Bilimde siniflandirmaya niçin ihtiyaç duyulmustur?
Cevap : Bilgi alaninin genislemesi ile bilimde siniflandirmaya ihtiyaç duyulmustur. Bu siniflandirmayla konularin birbirine baglanmasi ve anlasilmasi kolaylasmistir.
2. Soru : Siniflandirma yapilirken nelere dikkat edilir?
Cevap : Siniflandirma yapilirken amaç konulari birbirine baglamak oldugu için konularin çesitli yönlerden benzer özelliklerine ve iliskilerine dikkat etmek gerekir.

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 12-13

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 12-13

www.talebedunyasi.com

Sayfa 12www.Talebedunyasi.com
5.ETK?NL?K
*Ö?retici metni kurmaca metin haline getiriniz.

(Sadece ilk paragraf)
Tu?rul Bey'in çocu?u olmad???ndan yerine , Ça?r? Bey'in büyük o?lu Süleyman'?n geçmesini vasiyet etmi?.Fakat Süleyman'?n karde?i bunu kabullenememi? kendisinin ülkeyi daha iyi yönetece?ini iddaa ederek sultanl???n? ilan etmi?.Bu s?rada taht için hak iddaa eden Kutalm?? da ; " E?er sen Ça?r? Bey'in o?lu Süleyman'n?n hükümdarl???n? kabul etmeyerek kendi hükümdarl???n? kendi kendine ilan ediyorsan o zaman benimde böyle bir hakk?m var" demi?, Alp Arslan'a kar?? ayaklanarak kendisinin ba?a geçmesinin en do?ru olaca??n? iddaa etmi?se de bunda ba?ar?l? olamam?? ve bunu hayat?yla ödemi?.Selçuk'un o?lu Alpaslan Yabgu ile Mikail'in soyundan gelenler aras?ndaki bu taht kavgas? uzun y?llar böyle devam ettmi?.

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 15-16-17

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 15-16-17 Dil anlat?m edebiyat matematik tarih ingilizce ful kitap cevaplar? 9. 10 .11. 12. cevap anahtarlar? etkinlik kitap cevaplar?. Talebedunyasi.com Ful cevaplar Bütün sayfalar?n cevaplar?

Sayfa 15 Ölçme ve De?erlendirme Sorular? Cevaplar?

1. Panel, Sayg?, Nezaket

2.Y,D,Y,D,Y

3.B

4.C

5.D

6.Tart??mada kurallar vard?r münaka?a da yoktur.

7.Konu d???na ç?kmamaya..

8.Tarafs?zl???

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 18-20-21

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 18-20-21 Sayfa 18 sayfa 20 sayfa 21 dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplardil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?

Sayfa 18www.talebedunyasi.com

Soru 1) Milli Güvenlik, ?stiklal Mar??, M.Akif Ersoy hakk?nda konu?mu? ve modernle?me anlay??? üzerinde durmu?.www.talebedunyasi.com

 

Konu?mac?lar ne üzerinde durmu?? Sorusunun cevab? parçan?n 2. paragraf?d?r

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 23-24-25

 

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 23-24-25 Sayfa 18 sayfa 20 sayfa 21 dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplardil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?

SAYFA 23
?NCELEME

1.?ncelenen mektuplar?n giri? bölümlerinde mektuplar?n yaz?l?? sebepleri ortaya konmu?tur. Geli?me bölümlerinde as?l konuya geçilmi? ve konu bütün ayr?nt?lar?yla ortaya konmu?tur.Ayr?ca farkl? farkl? konulara da de?inilmi?tir.Sonuç bölümlerinde ise durum sorulmu?,kendi durumundan bahsedilip sevgi ve sayg? duygular? belirtilmi?tir.
2.O?uz Atay’?n mektupta belirtti?i
imla ve noktalama kurallar? günümüzde de geçerlili?ini korumaktad?r.


Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 26-27-28

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 26-27-28 Sayfa 26 sayfa 27 sayfa 28 dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplardil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?,

SAYFA 26www.talebedunyasi.com
1.Verilen mektup örne?i Türk Dil Kurumu’na baz? eserler istemek için yaz?lm??t?r.
2.Özel mektuplar; arkada?lar veya akrabalar aras?nda haberle?mek için yaz?l?r.?? mektuplar? ise ki?i ve kurumlar aras?nda veya kurumlar aras?nda sipari?,sat?? gibi konularda yaz?l?r.
3.?? mektuplar?nda emredici anlat?m kullan?lm??t?r.
4.Özel mektuplarda içten ve samimi bir üslup varken ,i? mektuplar?nda ciddi bir üslup vard?r.Bu yüzden i? mektuplar?nda k?sa,aç?k ve somut bir anlat?m vard?r.

8.ETK?NL?K
“Bedeli posta havalesi ile hesab?n?za gönderilmi?tir.” Cümlesinde tamlayan eksikli?inden ve yanl?? sözcük kullan?m?ndan kaynaklanan anlat?m bozuklu?u vard?r.Cümle “Eserlerin bedeli posta havalesi ile hesab?n?za
yat?r?lm??t?r.”?eklinde düzeltilebilir.

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 29-30

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 29-30 Sayfa 29 sayfa 30 sayfa 28 dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplardil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?,

SAYFA 29 www.talebedunyasi.com

14.Etkinlik:
Ses Dü?mesine U?rayan Kelimeler: Ses Dü?mesinin Nedeni:
?sim-?smi----------------------------------------Sözcü?ün Ünlü ?le Ba?layan Ek Almas?
O?ul-O?lum--------------------------------------Sözcü?ün Ünlü ?le Ba?layan Ek Almas?
Gö?üs-Gö?sü-------------------------------------Sözcü?ün Ünlü ?le Ba?layan Ek Almas?


Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 30-31-32-33

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 30-31-32-33-34Sayfa 30-31-32-33-34 sayfa 30 sayfa 28 dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplardil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?,

30 31 ölçme degerlendirme

1-*mektup
*yazilis amaci -konudan
*arz -rica -arz ve rica
*özel-is-edebi mektup
2-*D
*D
*D
*Y
*Y
*D
*D
3-D
4-C
5-E
6-B
7-E
8-B
9-B

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 40-49

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 40-49 Aras?Sayfa 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplar dil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?,

 

40-49 Arasi

Hazirlik
2- Insanlar eski fotograflarina baktiklarinda genelde hüzünlenirler
3- Insanlar yasadiklari önemli anilari unutmamak, daha sonra hatirlamak amaciyla kayit altina alirlar
Inceleme
1- Ani metninin ortak özellikleri açik, sade, abartisiz, objektif anlatim
2- Incelenen anida anlatici ile yazar aynidir Çünkü ani yazarin kendi hayatidir
3- Incelenen anida anlatici konuyu birinici agizdan almistir Yani metinde kahraman anlatici vardir "Kus çalisti ben seyrettimAramamya basladim,"gibi cümleler
4-Anilarin sade, açik vede içten bir anlatimi vardir Olaylar abartilmadan yansitilir Ayrica anilar ögretici bir nitelik tasidiklari için objektif eserlerdir

 

 

 

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 51-60 Aras?

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 51-60 Aras?Sayfa 51-52-53-54-55-56-57-58-59-60  dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplar dil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?,

Sayfa 51-60 Arasi Cevaplar

Sayfa 51
Hazirlik Çalismalari
Soru 5 : Tv , Gazete, Dergi, Internet
Soru 6: Bir hayat hikayesi yazmanin zorlugu ve yazarlara **rdigi önem.(bu yanlis olabilr

1.Etkinlik:
Insanlarin arastirma, ögrenme istekleri,ihtiyaçlarindan kaynaklanmaktadir.
3.Etkinlik:

 

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 61-62-63 Aras?

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 61-62-63 Aras?Sayfa 61-62-63 dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplar dil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?,

1893: Askeri Rüstiye'ye girdi ve Kemal adini aldi.

1895: Selanik Askeri Rüstiyesi'ni bitirdi, Manastir Askeri Idadisi'ne girdi.

1899 Mart 13: Istanbul Harp Okulu Piyade sinifina girdi.

1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çikardi.

1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbasi olarak bitirdi, Sam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayi'nda staj yapmak için atandi.

1906 Ekim: Sam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Sam'da topçu stajini yapti ve Kolagasi oldu

1893: Askeri Rüstiye'ye girdi ve Kemal adini aldi.

1895: Selanik Askeri Rüstiyesi'ni bitirdi, Manastir Askeri Idadisi'ne girdi.

1899 Mart 13: Istanbul Harp Okulu Piyade sinifina girdi.

1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çikardi.

1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbasi olarak bitirdi, Sam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayi'nda staj yapmak için atandi.

1906 Ekim: Sam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Sam'da topçu stajini yapti ve Kolagasi oldu

Devamını oku...
 
11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 65-69-71-72-73-81

11.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 65-69-71-72-73-81 Aras?Sayfa 61-62-63 dil anlat?m edebiyat ingilizce kitab?(kitap?) ful cevaplar? bütün cevaplar dil ve anlat?m kitab? cevaplar?, etkinlikler ölçme ve de?erlendirme sorular?,

Sayfa 65-69-71-72-73-81
sy:65

HAZIRLIK
1-)Seyahatname:Bir yazarin gezip gördügü yerlerden edindigi bilgi ve izlenimlerini anlattigi eser.
Seyyah:Gezgin,turist

2-)Bu söz insanlarin farkli yerler görüp ögrenme istegini vurgulayan bir sözdür.Insanlar tarih boyunca görmedigi,gitmedigi yerleri hep merak etmis, bu yerler hakkinda bilgi edinmeye çalismistir.

3-)Günümüzde essiz bir bilgi kaynagidir.Daha önce görülmemis yerler hakkinda internetten bilgi alinabilir.Ayrica bu yerler için hazirlanmis dergi,brosür gibi kaynaklardan da bilgi edinilebilir.

4-)Insan merak ettigi için veya daha çok bilgi edinmek istedigi için bir yeri görmek isteyebilir.

5-)Diger insanlara aktarmak,anlatmak için yazilabilir.www.talebedunyasi.com

6-)Seyahat etmek,insanin farkli kültürleri,farkli cografyalari görmesini,farkli insanlarla tanismasini saglayarak kültür açisindan büyük faydalar saglar,insanin ufkunu açar.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4712
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4712
mod_vvisit_counterBu Ay24875
mod_vvisit_counterToplam7722932

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev