TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
11.S?n?f Ders Notlar?
Tanzimat Edebiyat?

Tanzimat Edebiyat?n?n Genel Özellikleri

Tanzimat Edebiyat?, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya ç?km?? bir edebi ak?md?r. 3 Kas?m 1839′da Re?it Pa?a taraf?ndan ilan edilen ve Gülhane Hatt? Hümayunu da denilen yenile?me berat?n?n yürürlü?e konmu? olmas?ndan do?mu?tur. Bu olay daha sonralar? Tanzimat Ferman? olarak adland?r?lacak,gerek siyasi alanda gerek edebi ve gerekse toplumsal hayatta bat?ya yönelmenin resmi bir belgesi say?lacakt?r. Edebiyat Tarihçilerimizde 1839 y?l?n? Tanzimat edebiyat?n?n ba?lang?c? olarak kabul edeceklerdir.

Devamını oku...
 

Servet-i Fünun Döneminin Genel Özellikleri

1) ‘Sanat için sanat’ ilkesine be?l?d?rlar.
2) Cümlenin dize ya da beyitte tamamlanmas? kural?n? y?km??lar ve cümleyi özgürlü?üne kavu?turmu?lard?r. Beyitin cümle üzerindeki egemenli?ine son verirler. Cümle istedi?i yerde bitebilir.
3) Servet-i Fünuncular aruz ölçüsünü kullan?rlar. Ancak aruzun dizeler üzerindeki egemenli?ini de y?karak, bir ?iirde birden çok kal?ba yer vermi?lerdir.
4) Onlar ‘her ?ey ?iirin konusu olabilir’ görü?ünü benimsemi?ler; fakat dönemin siayasal bask?lar? nedeniyle a?k, do?a, aile hayat? ve gün****k ya?am?n basit konular?na e?ilmi?lerdir.
5) ?iirde ilk defa bu dönemde konu bütünlü?ü sa?lanm??t?r.
6) ‘Sanatkârâne üslup’ ve yeni bir ‘vokabüler’ (sözvarl???) yaratma kayg?s?yla oldukça a??r bir dil kullanm??lard?r.
7) ‘Kafiye kulak içindir’ görü?ünü benimserler.
8) ?iirde üç de?i?ik biçim kullanm??lard?r.
a) Bat?’dan ald?klar? ’sone’ ve ‘terza-rima’

Devamını oku...
 
Fecr-i Ati

Fecr-i Ati Döneminin Genel Özellikleri

1. 20 Mart 1909′da Hilal Matbaas?’nda toplanan ?ahabettin Süleyman,Yakup Kadri, Refik Halit, Cemil Süleyman, Köprülüzade Mehmet Faut, Tahsin Nahit, Emin Bülent, Ali Süha, Faik Ali ve Müfit Ratib gibi yeni bir hareket ba?latmay? planlar. Ahmet Ha?im de bu harekete kat?l?r. Böylece Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi, 24 ?ubat 1910′da yay?mlan?r. Fecr-i Ati edebiyat?, II. Me?rutiyet’in ilan?ndan sonra Servet-i Fünûn dergisinde yay?mlanan bir bildiriyle ba?lar.
2. Edebiyat?m?zda ilk edebi bildiriyi (beyannameyi) yay?mlayan topluluktur.
3. Edebiyat?m?zda ilk edebî topluluktur.
4. Servet-i Fünûn edebiyat?na tepki olarak do?mu?tur.
5. ‘Sanat ?ahsi ve muhteremdir.’ (Sanat ki?isel ve sayg?ya de?erdir) görü?üne ba?l?d?rlar.
6. ‘Edebiyat ciddi ve önemli bir i?tir, bunun halka anlat?lmas? laz?md?r.’ görü?üne sahiptirler
7. Bat?daki benzerleri gibi dil, edebiyat ve sanat?n geli?mesine, ilerlemesine hizmet etmek; gençleri bir araya getirmek; seviyeli fikir münaka?alar?yla halk? ayd?nlatmak; de?erli ve önemli yabanc? eserleri Türkçeye kazand?rmak; Bat?daki benzer topuluklarla temas kurmak, böylece Türk edebiyat?n? Bat? edebiyat?na yakla?t?rmak, Bat? edebiyat?n? Türk edebiyat?na tan?tmak amac?ndad?rlar.
8. Servet-i Fünûn’a bir tepki olarak ortaya ç?kmas?na ra?men, ?iir sahas?nda bu edebiyat?n özelliklerini sürdürürler.
9. ?iirlerinde i?ledikleri ba?l?ca temalar tabiat ve a?kt?r.
10. Tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve subjektiftir.
11. Dil bak?m?ndan Servet-i Fünûn’un devam?d?r. Arapca ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapal? bir ?iir dili olu?turmu?lard?r.

Devamını oku...
 
Tanzimat ?iiri

Konulardaki büyük de?i?ikli?e kar??n, Tanzimat ?iiri teknik bak?mdan Divan ?iirinden çok ayr?lamam??t?r. Hece ölçüsüne verilen yer artm?? da olsa daha çok aruz kullan?lm??t?r. Yeni naz?m biçimlerinin yan?nda Divan nazm?n?n özellikle gazel, terkib-i bent, k?ta biçimleri ve edebi sanatlar? da görülmektedir.

Tanzimat dönemi ?airleri dili yal?nla?t?rmaya çal??m??, konu?ma dili ve anlat?m?na yönelmi?lerdir. Biçim bak?m?ndan oldu?u kadar, konu bak?m?ndan da eski ?iirden uzakla?maya çal??m??lard?r. Özellikle Tanzimat'?n ?inasi, Nam?k Kemal ve Ziya Pa?a'dan olu?an ilk ku?a??n?n ?iirlerinde uygarl?k, hak, adalet, yasa, özgürlük, vatan gibi toplumsal konular a??r basar. ?kinci ku?a??n Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamit gibi önde gelen ?airleri ise Tanr?, madde, ruh gibi fizik ötesi konulara yönelerek bu konular? ikinci plana atm??lard?r.

Devamını oku...
 

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyat?nda Hikâye ve Roman

 • Divan edebiyat?n?n Leylâ ve Mecnun, Yusuf u Züleyha, Hüsrev-ü ?irin mesnevileri; Halk edebiyat?n?n Kerem ile Asl?, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber v.b. hikâyeleri Bat?l? roman? kar??lamakta idi.
 • Edebiyat?m?zda roman 1860'tan sonra ba?lar. Önce Frans?z roman?ndan çevrilen örnekleri k?sa bir süre sonra yerli romanlar izler.
 • Edebiyat?m?zdaki ilk çeviri roman Tercüme-i Telemak't?r. Bu eseri Yusuf Kamil Pa?a, Frans?zcadan çevirmi?tir.
 • ?lk yerli roman ve hikâye örnekleri 1870'ten sonra yay?mland?.
 • Ahmet Mithat'?n Letaif-i Rivayet (1870) ba?l??? alt?nda yay?mlanan öykülerini, ?emsettin Sami'nin Taa??uk-? Talat ve Fitnat ve Nam?k Kemal'in ?ntibah romanlar? izledi. Bu eserler ahlâki bir anlay??la yaz?lm?? olup romantizm ak?m?n?n etkisindedir. Dil, anlat?m ve teknik bak?m?ndan yetersizdirler.
Devamını oku...
 

Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosunun Genel Özellikleri

-Tanzimat edebiyat? ile edebiyat?m?za giren tiyatro, t?pk? Tanzimat roman?nda oldu?u gibi tarihi ve sosyal konular? i?lemi?tir.

-Bu dönem tiyatro çal??malar? telif, tercüme ve adaptasyon olmak üzere üç gurupta toplanabilir.

-Daha ziyade komedi türünde eserler yaz?lm?? ve oynanm??t?r.

-Tiyatro eserlerinde üç birlik kural?na uyulur. Ancak Tanzimat'?n ikinci döneminde Abdülhak Hamit'in tiyatrolar? bu yarg?n?n d???ndad?r.

-Tiyatro eserlerinde iyiler çok iyi, kötüler çok kötüdür. Eserler, ö?ütle biter. ?yiler ödüllendirilir, kötüler cezaland?r?l?r.

-Bu dönem tiyatrosu Bat? tiyatrosunun etkisi alt?ndad?r. Özellikle Shakespeare ve Moliere, tiyatro yazarlar?m?z?n taklit ettikleri büyük ustalard?r.

Devamını oku...
 

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyat?nda Edebi Tenkit (Ele?tiri)

 • 1860'tan sonra bat? kültürünün etkisinde kalan ve Türk edebiyat?n? yenile?tirmeye çal??an yazar ve ?airler, Divân edebiyat?n?n etkisiz hale getirilmesi dü?üncesinde birle?irler. Tanzimat edebiyat?n?n ilk dönemindeki tenkitler Divân edebiyat?n?n esaslar? ve özellikleri üzerinde toplan?r. Ziya Pa?a ile Nam?k Kemal bu tenkitlere öncülük eder.
 • Ziya Pa?a, Hürriyet gazetesinde ç?kan "?iir ve ?n?a" (1868) makalesinde Divân edebiyat?na hücum eder. As?l Türk edebiyat?n?n Halk edebiyat? oldu?unu iddia eder. "Gayr? milli ve suni" olmakla suçlad??? Divân edebiyat?n? 1874'te "Hârâbat Mukaddimesi"nde tekrar savunur.
Devamını oku...
 
Klasizm (Sanat ak?m?)

Klasizm
Kategori : Edebiyat Ak?mlar?

Klasizm (Sanat ak?m?)
17. yüzy?lda Fransa'da ortaya ç?kan bir edebiyat ak?m?d?r. Bu edebiyat ak?m? daha çok, ?iir ve tiyatroda etkisini göstermi?tir. Rönesans?n ilan?yla birlikte Avrupa'da günlük ya?amda ve sanatla kültür alan?nda önemli geli?meler ya?anm??, kilisenin dini bask?s?, sanat?n ve sanatç?lar?n üzerinden kalkmaya ba?lam??t?r. Önceki dönemlerde ya?anan iç karga?alar, 17. yüzy?l Fransa's?nda yerini dinginli?e b?rak?r. Kilise ve derebeyliklerin direni?i iyiden iyiye k?r?l?r. Soylu tabaka da saraya ba?lanmay? kabul eder. Böylece siyasi alanda bir düzen, kurallara ba?l?l?k olu?ur. Bu düzen, edebiyat alan?nda da kendini gösterir. Edebiyat?n ve dilin kurallar?n? belirlemek üzere Frans?z Akademisi kurulur. Rasyonalizm felsefesi de sanatç?lar?n üzerinde olumlu bir etki meydana getirir.

Yunan ve Latin gelene?ine ba?l? bir edebiyat ak?m? olan Klasisizmin esteti?i, eski Yunan ve Latin edebiyat? dönemine ait ba?yap?tlarla olu?turmu?, yeniden do?u? diye adland?r?lan Rönesans döneminde geli?mi?tir.
Klasizmin kurucusu olarak kabul edilen Boileau: "Akl? seviniz, yap?tlar?n?z de?erini ak?ldan als?n." sözüyle Klasisizmin felsefesini ortaya koymu?tur.

Devamını oku...
 
Romantizm

Romantizm
Kategori : Edebiyat Ak?mlar?----18. yüzy?l?n sonlar?nda ortaya ç?kan 19. yüzy?lda etkisini gösteren bir edebiyat ak?m?d?r. Klasisizme tepki olarak do?an Romantizm, duygu ve hayali ön plana ç?karm??t?r.
Klasisizm ak?m?n?n ortaya koydu?u sa?duyu ve ak?? ilkesi bilimsel ve sanatsal geli?meyi h?zland?rm??t?r. J. J. Rousseau, Montesquieu gibi felsefeciler, kat? kurallara ba?l? sistemle dü?ünce yönünden çat??ma içine girmi?tir. Bu felsefeciler, insan haklar?, özgürlük, adalet gibi konular? halk?n gündemine sokmay? ba?arm??t?r. Sonunda bu dü?ünceler meyvesini vermi? ve 1789'da Frans?z ihtilali olmu?tur. ihtilalden sonra derebeylik ve aristokrasi çökmü?; soyluiara kar?? yeni bir yap?lanma (burjuva) olu?mu?tur. Bu geli?melerden sonra da yeni duygu, dü?ünce ve idealleri anlatmay? amaçlayan, sanat?n ve sanatç?n?n kurallardan kurtulup özgürle?mesini savunan Romantizm ak?m? do?mu?tur.
Romantizmin en önemli özelli?i Klasizme tepki olarak do?u?udur. Klasik ö?retinin bütün kurallar?Romantizmle birlikte y?k?lm??, Latin ve Yunan edebiyatlar?n?n etkisi iyice zay?flam??t?r. Bu ak?m, Victor Hugo'nun "Hernani" adl? oyunuyla bir edebiyat ak?m? olarak ba?ar?ya ula?m??t?r.

Devamını oku...
 

Ayd?nlanma, insan?n kendi akl? ve deneyimleri ile geleneksel görü?ler ve ön yarg?lardan kurtulmak ve akla dayanarak, dünyay? kavramak düzenlemeye çal??makt?r. Bu anlamda Ayd?nlanma Ça?? insan akl?n?n ba??ms?z olmas? gerekti?i dü?üncesine dayan?r. Öyleyse benimsenmesi gereken tav?r inanmak de?il, bilmek olmal?d?r.

Bu genel belirlemeden anla??ld??? üzere, burada sorgulanmak istenen insan varl???n?n anlam? ve bu Dünya'daki yeridir. Nitekim Ayd?nlanma'n?n gelenekselle?mi? bir tan?m?n? veren Kant'a göre Ayd?nlanma, insan?n kendi kusurlar? sonucu dü?mü? oldu?u olumsuz durumdan, yine kendi akl?n? kullanmak suretiyle ç?kma çabas?d?r. Gerçekte insan içinde bulundu?u olumsuz duruma akl?n kendisi yüzünden de?il, ama onu gerekti?i gibi kullanmay? bilmemesi yüzünden dü?mü?tür. Bu yönüyle Ayd?nlanma'n?n, Ortaça? dü?üncesine ve ya?am anlay???na kar??t bir dünya görü?ü olarak ortaya ç?kt??? görülmektedir.

Ayd?nlanma'n?n temel özelliklerinden birisi de, do?a ile ak?l aras?nda bir uygunluk oldu?unu ve ak?lsal yap?da olan bu do?ay? akl?n rahatl?kla kavrayabilece?idir.

a. Do?a ve Bilgi Felsefesi

Bu dönemde bilginin do?as?na ili?kin tart??malar yo?unla?m?? ve Tümevar?m Yöntemi Hume taraf?ndan sorgulanm??t?r. Frans?z ansiklopedistlerinden D'Alembert ve Diderot gibi ara?t?rmac?lar Rönesans'tan bu yana üretilen yeni bilimsel bilgi birikimini, Ansiklopedi adl? yap?tta bir araya getirmeye çal??m??lard?r.

b. Matematik

Bu dönemde Euler ve Lagrange integral ve diferansiyel hesab?na ili?kin on yedinci yüzy?lda ba?layan çal??malar? sürdürmü? ve bu çal??malar?n gök mekani?ine uygulanmas? sonucunda fizik ve astronomi alanlar?nda büyük bir at?l?m gerçekle?tirilmi?tir. Mesela Lagrange, Üç Cisim Problemi'nin ilk özel çözümlerini vermi?tir.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn684
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta684
mod_vvisit_counterBu Ay25584
mod_vvisit_counterToplam7723641

Kimler evrimii

Şu anda 43 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev