TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
11. S?n?f Ders Kitab? Etkinlikleri
EKOS?STEMLERDE ENERJ? AKI?I ve MADDE DÖNGÜLER?
Ekosistem, birbiriyle ili?kili canl? ve cans?z unsurlardan olu?ur. Ekosistem, bu unsurlar ars?ndaki madde ve enerji dola??m? ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü ve enerji dola??m? ile hava,su,toprak,bitkiler ve di?er canl?lar aras?nda sürekli bir al?? veri? olur.Bu al?? veri? yeryüzünün do?al zenginliklerinin tekrar tekrar kullan?labilmesine ve ya?am?n sürmesine olanak sa?lar.
BES?N Z?NC?R?
Ekosistemdeki enerjinin birincil kayna?? güne?tir. Dünyadaki tüm canl?lar ya?amlar?n? sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canl?lar aras? ili?kinin temelinde beslenme bulunur. Ekosistemdeki madde ve enerji nakli organizmalar aras?nda görülen besin zinciri yoluyla olur.

Devamını oku...
 
11. SINIFLAR SAYFA 31 ETK?NL?K ÇALI?MALARI
 
SORU-1- Baz? ülkelerde nüfus art?? h?z?n? azaltmak için baz?lar?nda artt?rmak için çal??malar yap?lmaktad?r.Sebeblerini tart???n?z.
 
Ülkelerin geli?mi?lik yap?lar?na göre ülkeler ya nüfuslar?n? azaltmaya çal???r yada artt?r?r.Geli?mi? ülkeler genel olarak nüfus art???n? artt?rmaya çal???r çünkü mevcut yap? içerisinde nüfus art??? oldukça dü?üktür do?um oranlar? iyice dü?mü?tür.Buda ülkede üreten aktif nüfus oran?n? azaltm?? ba??ml? ya?l? nüfus oran?n? artt?rm??t?r.Nüfus dinamizmini kaybetmi? yap?lan geli?me hamlelerini destekleyecek yap?da de?ildir.Bu ülkeler art??? destekler…
 
Geri kalm?? ve geli?mekte olan ülkelerde ise durum farkl?d?r bu ülkelerdeki mevcut ?artlar?n tam olarak geli?memesinden  dolay? e?itim hizmetleri yetersizidir.Kad?n?n i? hayat?ndaki rolü s?n?rl?d?r ve do?urganl??? fazlad?r.Do?umlar fazlad?r buda art??? destekler bu ülkelerde mevcut ekonomik yap?lar? içerisinde kendisine yetecek nüfusu olu?turmak için aile planlamas? ?eklinde tedbirler alarak nüfusu azaltmaya çal??maktad?r.Aksi takdirde mevcut nüfus say?s? sanayile?me ve ?ehirle?menin önünde gitti?i için i?sizilik vb sorunla?r beraberinde getirir.
Devamını oku...
 
11  SINIFLAR SAYFA 32 -33 ETK?NL?K ÇALI?MALARI
 
Kitab?n?zda baz? ülkelerin 2006 y?l?na ait nüfus piramitleri verilmi?tir.Bu piramitlerden ve ön bilgilerinizden faydalanarak a?a??daki sorular? cevapland?r?n?z.
 
SORU-1-Piramitler aras?ndaki farkl?l?klar nelerdir.?
 
Piramitlerde ülke nüfuslar?,do?um oranlar?,ölüm oranlar? cinsiyet yap?s?,nüfusun ya? yap?lar? farkl?l?k göstermektedir.
 
Devamını oku...
 
L?SE 3. SINIFLAR SAYFA 34-35- ETK?NL?K ÇALI?MALARI
 
A?a??daki tabloda Japonya’n?n y?llara göre ya? guruplar? da??l?m? verilmi?tir.Buradan hareketle Japonya’n?n ileride ne gibi sorunlar ya?ayabilece?ini nedenleriyle birlikte söyleyiniz.
 
Y?llar
Ya? guruplar?
Y?ll?k Ortalama art?? oran?(%)
Toplam nüfus (milyon)
0-14 (Milyon)
15-64 (Milyon)
65+
1960
28,4
61,5
5,3
1,1
94
1985
25,9
82,3
12,4
0,61
120,7
2003
18,0
85,4
23,5
0,04
127,2
 
Tablo incelendi?inde Japonya’n?n  nüfus art?? oran?n?n azald??? görülmektedir.Do?um oranlar?n?n azalmas?yla paralel olarak genç nüfus oran?nda dü?me ya?l? ba??ml? nüfus oran?nda artma gözlenmektedir.?leriki dönemlerde yap?lan yat?r?mlar? desteklemek amaçl? genç ve dinamik nüfusun azalmas? Japonya için s?k?nt? olu?turacak yine ba??ml? ya?l? nüfusun artmas? da Japon ekonomisini olumsuz etkileyecektir.Nüfus art???n?n giderek dü?mesi ileriki dönemde Japon nüfusunun azalmas?na sebeb olacak nüfus kendini yenileyemeyecek ve dinamizmini kaybedecektir.
Devamını oku...
 
11.SINIF SAYFA 38 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
Kitab?n?zdaki haritadan grafikten ve ön bilgilerinizden yararlanarak a?a??daki sorular? cevapland?r?n?z.
SORU-1-?ehirle?me en h?zl? hangi dönemde gerçekle?mi?tir?
Biraz eskiye gidersek 1848 sanayi sanayi inkilab? ile ba?lang?ç gösteriyor.Sonras?nda  ise 1950-1960 dan sonra a??rl?k kazan?yor.
 
Haritaya bak?ld???nda özellikle ye?il noktalar?n a??rl?k kazand??? görülmektedir.Buda bize ?ehirle?menin beraberinde nüfus art???n? da getirdi?inden 10 milyon üstü ?ehirlerde art?? görülmektedir.Yakla??k olarak 1990 sonras? 2000 li y?llarda ?ehirle?me h?z kazanm??t?r.
Devamını oku...
 
11.SINIFLAR SAYFA 46 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
Etkinlik-1
SORU-1-A?a??daki dünya haritas? üzerinde verilen ?ehirleri sembollere uygun olarak
i?aretleyiniz.
 
New York-Küresel etki gösterir.
Londra-Küresel etki gösterir
Kudüs-Küresel etki gösterir
Amsterdam-Küresel etki gösterir
Kütahya-Yerel etki gösterir
Yeni Delhi-Bölgesel etki gösterir
Milano-Küresel etki gösterir
Nairobi-Bölgesel etki gösterir
Hong Kong-Küresel etki gösterir
Devamını oku...
 
11.SINIFLAR SAYFA 47 ÖLÇME DE?ERLEND?RME SORULARI
 
A?a??daki sorular? cevapland?r?n?z.
 
SORU-1- Çin'de nas?l bir nüfus politikas? uygulanmaktad?r?
 
Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 y?l?nda nüfusu 583 milyon oldu?unu gördü. Nüfus art?? h?z? planlanandan daha yüksek ç?kt??? için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye ba?lanm??t?r.Çin’de bu politika ?ehirlerde s?k? s?k?ya uygulanm?? ve k?rsal kesimde iki k?z çocu?a izin verilmi?tir. Çin'de k?rsal kesimde ya?ay?p tek erkek çocu?u veya iki k?z çocu?u olan ailelere anne, baba 60 ya??n? geçtiklerin de y?lda 75 dolara denk gelecek bir maa? ba?lanmaktad?r.Çin nüfus art?? h?z?n? azalt?c? yönde politika uygulamaktad?r.
Devamını oku...
 

  11. SINIF SAYFA 50 ETK?NL?K ÇALI?MALARI

                                                    Mal ve hizmetlerin sa?lanmas?d?r.

                                                            ÜRET?M

Mal ve hizmetlerin tüketiciye ula?mas?d?r.
DA?ITIM
Mal ve hizmetlerin kullan?m?d?r.
TÜKET?M
 
 
Kitab?n?zdaki kavram haritas?n? inceleyerek do?al unsurlar?n üretim ,tüketim,da??t?m faaliyetleri üzerine etkisinin nas?l oldu?unu de?erlendiriniz.
Üretim tüketim da??t?m  etkinlikleri birçok faktörden etkilenir.Bunlar sanayi tesisi için yer seçimi,su , iklim  ve yer ?ekilleridir.
Ham maddenin bozulabilir oldu?u yerlerde tesisler genellikle ham madde kayna??na yak?nd?r veya kolay ula?abilecek bir yerdedir. 
Örne?in, konserve tesisleri ço?u kez meyve ve sebze yeti?tirilen bölgelerde 
kurulur.Üretim etkisi

Devamını oku...
 

 

11.SINIFLAR SAYFA 78 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
Kitab?n?zdaki resimde küçük menderes ovas?n?n bir k?sm?n?n resmi verilmi?tir.
 
SORU-1-Araziler hangi amaçla kullan?lm??t?r ve bunun üzerinde yer ?ekilleri nas?l etkili olmu?tur.
  

Devamını oku...
 

 

11.SINIF SAYFA 79-80-81  ETK?NL?K ÇALI?MALARI
 
Sektörlerin ülke ekonomisi içerisindeki oran? geli?mi?lik düzeyi hakk?nda bilgi verir.Geri kalm?? ülkelerde tar?m sektörü ülke ekonomisi içinde önemli bir yer tutarken hizmet ve sanayi geri plandad?r.Geli?mi? ülkelerde ise durum tersidir.
 
Kitab?n?zdaki grafiklerden ve bilgilerden faydalanarak Türkiye’nin geli?mi?lik düzeyini tart???n?z.
SEKTÖRLER…
%65,5 H?ZMET
%24,4 TARIM
%10,1 SANAY?
 
Burada belirtilen de?erler sektörlerin ekonomiye katk?lar?d?r.Her ne kadar tar?m sektörünün ekonomiye katk?s? az gibi gözükse de tar?mda çal??an ki?i say?s? çok tur.Sanayi sektöründe çal??an ki?i say?s? ise azd?r.Buradaki da??l?m ülkemizin tar?m toplumundan kurtulup sanayi ve hizmet sektörüne geçi? sürecinin yans?t?ld??? yani geli?mekte olan bir ülke yap?s? oldu?unu göstermektedir.

Devamını oku...
 

 

11.SINIF SAYFA 83/1/2  ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
A?a??daki tabloda Türkiye’nin ekonomisini etkileyen iklim olaylar?ndan birisi
aç?klanm??t?r. Siz de di?er iklim olaylar?n?n olumlu ve olumsuz etkisini
tablodaki bo?luklara yaz?n?z.
 
Kar ya???lar?n?n yo?un görülmesi:
 
K?? sporlar?n?n geli?mesine ba?l? olarak turizm gelirlerin artmas?. Bu etkiler yayg?n olarak Bursa, Kayseri, Bolu, Erzurum, Kars illerinde görülür.Ula??mda zorluklar?n ya?anmas?, baz?
i?letmelerin maliyetinin artmas?, aç?k hava da çal???lan tesislerin üretime ara vermesi. Bu etkiler genellikle ülkemizin do?usunda görülür.
     
Güne?lenme süresinin uzun olmas?:
 
Deniz turizmin geli?mesini, ?s?tma maliyetlerinin dü?mesini, güne? enerjisi potansiyelinin fazla olmas?na yol açar.Akdeniz ve Ege k?y?lar? ile ?ç Anadolu ve Güneydo?u Anadolu bölgelerinde görülür.Kurakl?k ya?anmas?na neden olur.Akdeniz ve Ege k?y?lar? ile ?ç Anadolu ve Güneydo?u Anadolu bölgelerinde görülür.

Devamını oku...
 

 

11.SINIF SAYFA 85 -86 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
A?a??da Türkiye’de millî gelirin farkl? y?llara ait sektörel da??l?m?
verilmi?tir.
 
Buna göre;
 
SORU-1-Türkiye ekonomisinin sektörel da??l?m?nda uygulanan ekonomik politikalar?n etkisi nas?l olmu?tur?Tart???n?z.
 
Tablolar incelendi?inde özellikle Cumhuriyetin ilk y?llar?nda tar?msal faaliyetler ön plana ç?kmakta bu y?llardan sonra özellikle 1950 den sonra sanayi ve hizmet sektörünü geli?tirmeye yönelik politikalar ön plana ç?kmakta ve bu de?i?im sonucunda tar?msal pay azalm?? sanayi ve hizmet sektöründe art??lar gözlenmi?tir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn643
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1673
mod_vvisit_counterBu Ay26573
mod_vvisit_counterToplam7724630

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev