TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

PS?KOLOJ?N?N ALANI

A. PS?KOLOJ?N?N KONUSU
Kavram olarak psikoloji psyhce ve logos kelimelerinden olu?mu?tur. Ruh bilimi anl***** gelir
Psikoloji organizman?n davran??lar?n? inceleyen pozitif bir bilimdir. Pozitif bir bilim olmas?n?n nedeni deney ve gözlem yap?labilir olmas?d?r.
Psikolojinin konusu organizman?n hem kedisiyle hemde çevresiyle ili?kilerini, davran???n? incelemek ve ?artlara göre de?i?imini incelemek gözlemektir.
Davran??lar?n incelenmesinde uyar?c? durumu ile organizman?n durumu birlikte de?erlendirilir. Bu de?erlendirme sonucunda davran?? organizman?n iç ve d?? uyar?c?lara kar?? gösterdi?i tepkiler bütünüdür. Davran??lar gözlenebilen (yürüme, konu?ma …) ve gözlenemeyen ( hayal, dü?ünme …) diye ikiye ayr?l?r.
B. PS?KOLOJ?DE YAKLA?IMLAR
Genel olarak psikolojideki yakla??mlar?n, psikolojik olaylar?n farkl? yönlerini dikkate alarak ve belirli yönlerini öne ç?kararak de?erlendirdiklerini görüyoruz.
1. Yap?salc? Yakla??m (Strüktüralizm)
Yap?salc?lara göre psikoloji zihnin yap?s?n? incelemelidir. Buradan hareketle psikolojik olaylarda bilinci öne ç?kar?r ve zihin yap?s?n?n anla??labilmesi için içebak?? yönteminin psikolojide kullan?lmas?n? savunur.
2. Davran??c? Yakla??m (Bihevyorizm)
Davran??ç? yakla??ma göre psikolojinin konusunu gözlemlenebilir davran??lar olmal?d?r. Buda deney ve gözlemle mümkündür.
Bireylerin uyar?c?lara kar?? gösterdikleri davran??lar?n (U – T) ili?kisinde gerçekle?ti?ini ve bu davran??lar?n deney ve gözlem yoluyla incelenmesinin daha bilimsel (nesnel) sonuçlar verece?ini savunur.

3. ??levsel Yakla??m (Fonksiyonalizm)
Davran??lar?n çevreye uyumunu esas al?r ve uyum sa?lay?c? davran??lar? faydal? oldu?unu savunurlar.. Bu yakla??mda davran??lar?n ne i?e yarad??? önemlidir. Buradan hareketle zihin nedir den ziyade zihin ne içindir sorusu ile ilgilenirler.
4. Psikanalitik Yakla??m (Psikanalizm)
Bu görü?e göre insan do?u?tan cinsellik ve sald?rganl?k iç güdülerine sahiptir.
S. Freud’un temsilcili?ini yapt??? bu yakla??mda bilinçalt? esas ö?edir. Daha çok küçük ya?larda olmak üzere, toplumda ho? kar??lanmayan arzular birey taraf?ndan bilinçalt?na at?l?r.
Buna göre bilinçalt?, çevreden bast?r?lm?? istekler alan?d?r. Bu alan bir tak?m psikolojik rahats?zl???n da kayna??d?r. Sözü edilen rahats?zl???n giderilmesi, bilinçalt?na bast?r?lm?? isteklerin bilinç düzeyine ç?kar?lmas?yla olacakt?r.
5. Bütüncü Yakla??m (Gestalt)
?nsan ya?ant?s?, davran??lar?yla birlikte ö?elerine ayr?lamaz bir bütündür. Bütün ise, parçalar?n toplam?ndan apayr? bir ahenk ortaya koyar. Buna göre ya?ant?lar kendi bütünlü?ü içinde incelenmelidir.
6. Hümanist Yakla??m (Hümanizm)
Bu yakla??m? benimseyenler insan? merkez alm??lard?r. ?nsan geli?me gücünü kendisinden al?r, çevrenin etkisiz oldu?unu savunur. Ayn? zamanda ?nsan?n duygusal yan?n? öne ç?karan ve davran??lar?n? buna göre yorumlayan bir yakla??md?r. ?nsan? insan yapan, duygular?, hisleri, ümit ve beklentileri önemlidir.
Bireyin davran??lar?n? anlayabilmek için, onun iç ya?ant?s?n? bilmek gerekir. Bunun yolu da, çevresine onun bak?? aç?s?ndan bakmay? (empati) gerektirir. Yani yöntem olarak içe bak??? kullan?rlar.


7. Bili?sel Yakla??m
J. Piaget’in temsilcili?ini yapt??? bili?sel yakla??m, insan?n zihinsel etkinliklerine önem verir. Dü?ünme, kavrama, yorumlama davran??lara yön veren önemli unsurlard?r. Davran??lar uyar?c? tepki ba??na indirgenerek incelenemez. Bu yakla??m?n amac?, zihinsel süreçlerin nas?l örgütlendi?ini, çal??t???n? aç?klayan deneyler yapmakt?r.


8. Biyolojik Yakla??m
Davran??lar?n nedeninin ancak bireyin biyolojik yap?s?n?n incelenmesiyle bulunabilece?ini avunan görü?tür.
Davran??lar, biyolojik yap? olan beynin bir fonksiyonu olarak ortaya ç?karlar. Ayr?ca salg? bezleri ve hormon düzenlerinden etkilenirler. Buna göre davran??larda biyolojik ö?eler dikkate al?nmal?d?r.


C. PS?KOLOJ?N?N ALT DALLARI
1. E?itim Psikolojisi
E?itim ve ö?retimin gerçekle?tirilmesinde, psikolojinin bulgular?ndan yararlan?lmas?n? konu edinir. Amac? e?itim kalitesini artt?rmak ve bu noktada bireye yard?mc? olmakt?r.
2. Endüstri Psikolojisi
Hangi ortamda i?veriminin artt???n?, çal??anlar?n hangi ?artlarda daha verimli olabileceklerini ara?t?ran psikolojinin alt dal?d?r.
3. Klinik Psikolojisi
Ruh sa?l???n? yitirmi? olan bireylerin psikolojik tedavisini konu edinir. Davran??lardaki aksamalar?n nedenini ara?t?r?r ve bu amaçla çe?itli testlerden psikolojik tekniklerden (psikoterapi ) yararlan?r.

4. Sosyal Psikolojisi
Bireyin grup içindeki davran??lar?n? ve toplumsal çevreden etkilenmesini konu edinir. Örne?in moda, kamuoyu, propangada sosyal psikolojinin inceleme alan?na girer.
5. Dan??manl?k Psikolojisi
Bireylerin normal s?n?rlar içerisinde kalan toplumsal ya?ant?da kar??la?t?klar? aile geçimsizli?i, arkada? uyumsuzlu?u gibi problemlerin anla??lmas?nda yard?mc? olmay? amaçlayan psikoloji dal?d?r.

6. Geli?im Psikolojisi
Bireyin do?umundan ba?lay?p ölümüne kadar devam eden, ya?lara ba?l? olarak geçirdi?i, zihinsel, bedensel, devinsel, duygusal vb. geli?me evrelerini inceleyen,psikolojinin alt dal?d?r.
7. Deneysel Psikoloji
Psikolojinin temel konular?n? olu?turan ö?renme, alg?, motivasyon, unutma vb. konular?n sebep - sonuç ili?kisinde deneysel olarak incelenmesini sa?lar.


8. Psikometrik Psikoloji
Davran???n ölçülmesi ve de?erlendirilmesine ili?kin ölçme araçlar?n?n geli?tirilmesi,istatistik tekniklerinin psikolojiye uygulanmas? gibi konularla ilgilenen, psikolojinin alt dal?d?r.
Psikolojinin alt dallar?ndan baz?lar?n?n uygulama yönü vard?r. Bunlar,“uygulamal? alanlar” olarak nitelendirilir. Uygulama yönü olmayanlar ara?t?rma düzeyinde kal?r. Bunlar da “deneysel alanlar” olarak gruplanabilmektedir.


D. PS?KOLOJ?N?N YÖNTEMLER?
Psikolojinin konular?n? incelemek için takip etti?i ara?t?rma yollar?na psikolojinin yöntemleri denir.
1. Gözlem
Davran??lar?n olu?umunu herhangi bir d?? etki sonucu veya hiçbir müdahale yapmadan izlemektir.
a. Do?al gözlem: Bireylerin davran??lar?n?n do?al ortamda izlenmesidir. Örne?in caddeden geçerken intihar eden birisini gözlemlemek.
b. Sistematik gözlem: Bireylerin davran??lar?n?n belli yönlendirmeler yap?larak, belirli amaçlar do?rultusunda izlenmesidir. Kurallar?n ve ?artlar?n daha önceden ara?t?rmac? taraf?ndan olu?turuldu?u gözlem türüdür.


2. Deney
Deney yönteminde, davran??lar neden - sonuç ili?kisinde incelenir.
Bir deneyde iki de?i?ken vard?r.


*Ba??ms?z de?i?ken: Deneyde etkisi incelenen de?i?kendir.
*Ba??ml? de?i?ken : Yap?lan deneyin sonucudur.
De?i?kenleri bir örnek üzerinde ?öyle aç?klayabiliriz. Uykusuzluk i? verimini azalt?r hipotezinin denendi?i bir deneyde ‘’uykusuzluk’’ ba??ms?z de?i?kendir, i? verimi ise ba??ml? de?i?kendir.
Deney düzene?inde her yönden e?lenmi? bireylerden olu?an iki grup al?n?r. Gruplardan biri ba??ms?z de?i?kenin (etkisi ara?t?r?lan faktörün) uyguland??? deney grubudur. Di?er gruba ba??ms?z de?i?ken uygulanmad???ndan o grup kontrol grubunu, olu?turur.
3. Biyografi ve Olay ?ncelemesi
Bireyin bu günkü davran?? ve ya?ant?lar?n?n anla??labilmesi için geçmi? ya?ant?lar?n?n incelenmesi biyografi yöntemini olu?turur. Birey üzerinde önemli etkide bulunmu? geçmi?teki bir olay?n belirlenerek incelemeye al?nmas? da olay inceleme yöntemini olu?turur. Özellikle ak?l hastanelerindeki hastalar?n ve hapishanelerdeki mahkumlar?n incelenmesinde kullan?lan bir yöntemdir.
4. Görü?me (Mülâkat)
Bu yöntem bireyle soru - cevap ?eklinde yüzyüze konu?maya dayan?r. Bu konu?ma esnas?nda birey tan?nmaya çal???l?r.
5. Test
Bireylerdeki zekâ, ilgi, ki?ilik, gibi özelliklerin belirlenmesine yönelik ölçme araçlar?n?n kullan?lmas?d?r.
6. ?statistik
Bu teknik di?er ara?t?rma tekniklerinden elde edilen bilgilerin say?larla ifade edilmesine ve yorumlanmas?na dayan?r. Böylece ara?t?rma bulgular?n?n nesnel olarak ifade edilebilmesi sa?lan?r.

7. Korelasyon
?ki de?i?ken aras?ndaki ili?ki miktar?n? say?sal de?erlerle belirlemeyi sa?layan istatistik tekni?idir. Korelasyonda bu de?erler -1... 0 veya 0... +1 aras?ndad?r. ?ki de?i?ken aras?ndaki ili?ki 0'a yak?n ç?kt??? durumlarda ili?ki miktar? dü?üktür. -1 ve +1'e yak?n oldu?u durumlarda ise ili?ki miktar? yüksektir. Ancak -1... 0 aras?nda ç?kan ili?ki negatif ili?kiyi gösterir. 0... +1 aras?nda ç?kan ili?ki ise pozitif ili?kiyi gösterir. Buna göre:
Deneme say?s? ile hata miktar? aras?nda negatif korelasyon vard?r ve koreyasyon -1'e yak?nd?r.
Zekâ düzeyi ile ö?renme düzeyi aras?nda pozitif korelasyon vard?r ve korelasyon +1'e yak?nd?r.
Not: iki de?i?ken aras?nda hiçbir ili?ki yoksa korelasyon 0 d?r. Örne?in uzun boyluluk ile güzel konu?mak aras?nda hiçbir ili?ki yoktur. Yani korelasyon s?f?rd?r.


• Frekans: Bir say? dizisindeki tekrar eden puanlar? ifade eder.

Örnek : 6 7 8 8 8 7 5 6 9 dizisinde
6’n?n frekans? 2
7’nin frekans? 2
8’in frekans? 3’ tür.
• Mod: Bir dizide en çok tekrar eden puand?r. Yukar?daki dizide mod 8 dir. Çünkü dizide en çok geçen rakam 8’dir.

• Medyan :Bir say? dizisinde puanlar s?ralan?r( Büyükten küçü?e veya küçükten

büyü?e) ve en ortada kalan terim o dizinin medyan?n? ifade eder.
• Ranj: Bir puan dizisindeki en büyük rakamla en küçük rakam aras?ndaki fark? ifade eder.
• Aritmetik Ortalama: Bir say? dizisindeki rakamlar?n toplam?n?n kaç adet say?

oldu?una bölünmesiyle bulunur

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn553
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1583
mod_vvisit_counterBu Ay26483
mod_vvisit_counterToplam7724540

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev