TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar?
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 10-11-12-13-14

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 10-11-12-13-14

SAYFA 10:
1- B
2- D
3- edebi eserler tarihi olaylar? yans?t?r ve bilgi verir
4- D, D, Y
5- uygarl?k tarihini, atom bombas?n?n at?lmas?n?
6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve dü?üncede geçirdi?i evreleri inceler: edebiyat tarihi
Toplumlar?n ya?ad?klar? olaylar? sebep-sonuç ili?kisi içinde inceler: tarih
Toplumlar?n ya?amlar?n? her bak?mdan inceler: uygarl?k tarihi
Fikir duygu ve hayallerin söz veya yaz? ile edebi ?ekilde ifade edilme sanat?d?r: edebiyat

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 15-17-18-19-20

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 15-17-18-19-20

SAYFA 15:
1- E
2- E
3- E
4- D, D, D
5- tercüman? ahval, bat? etkisinde geli?en türk edebiyat?, ?iir ve in?a
6- D
7- C
8- ?slamiyet öncesi türk edebiyat?: ?amanizm, yu?, göktanr?, bozkurt
?slami dönem türk edebiyat?: tasavvuf, kaside, minyatür, aruz
Bat? etkisinde geli?en türk edebiyat?: roman, opera, gazete, bat?l?la?ma
9- D
10- A
11- D
12- ya?ad??? dönemin etkisinde kald??? için
13- C

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 21-23-24-25

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 21-23-24-25

SAYFA 21:
Haz?rl?k sorusu: nesilden nesile a??zdan a?za aktar?larak günümüze ula?m??t?r. Bir de ka?arl? mahmutun divan-? lügatit türk adl? kitab?nda yazmaktad?r.

SAYFA 23:
1- ergenekondan ç?kmak için yol aramalar? ve ç?kmalar?
Börtö çenenin bütün boylara haber göndererek ergenekondan ç?kt?klar?n? haber vermeleri
Tatarlarla tekrar sava??p kazanmalar?
2- a) vergi al?nm??, devlet yap?s? güçlüymü?.
Zihniyet: ba??ms?zl?k için u?ra?malar?
Hayvanc?l?kla u?ra??yorlarm??. Çad?rlar? ve sürüleri varm??.
b) Türkler ka?anlar taraf?ndan yönetiliyormu?. Göçebelikten yerle?ik hayata geçmi?ler. Sava?ç? bir millet.
3- nevruz bayram?

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 27-28-29

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 27-28-29

SAYFA 27:
1- a) ölüm, ac?, yas, son
b) bunu yapmas? kolay yapars?n?z
c) inanmad?klar?n? göstermek için
2- a)
1. dörtlük: -d? mu, -di mü: redif , -l: yar?m uyak
2. dörtlük: -tur, -tür: redif
3. dörtlük: -ok: redif
4. dörtlük: -rup, -r?p: redif
5. dörtlük: -yu, -yü: redif
6. dörtlük: -d?, -di: redif
7. dörtlük: -d?, -di: redif
8. dörtlük: -d?, - di: redif
9. dörtlük: -ç?d?: redif, -n: yar?m uyak

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 30-37-38

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 30-37-38

SAYFA 30:
ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME
1- D
2- a??t
Do?a, a?k, yi?itlik
3- eski devlet büyüklerinin ölümü üzerine söylenen a??t: sagu
Co?ku ve heyecan?n dile getirildi?i manzume: ko?uk
Eski Türklerde ?air, din adam?: ?aman
4- Y, D, Y, D

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 40-41

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 40-41

SAYFA 40:
1- nesnel bir anlat?m sergilemi?tir. Gören birisi olarak anlatm??t?r.
2- olaylar günlük dilden al?nt?lar yap?larak lirik bir dil kullan?lm??t?r. Manzum bir ?ekilde yaz?lm??t?r.
3- bunlarla beraber dile co?ku gelmi?tir
4- destan dili abart?l?d?r. Do?al dil sade bir yap?ya sahiptir.
5- destan dili kar???k, abart?l?, liriktir. Gerçekçi de?ildir. Roman düzdür. Ola?anüstülük yoktur. Gerçe?e yak?nd?r.
6- amaç toplumu e?itmektir. Destanlarda idealize edilen tipler sayesinde toplum düzeninin yükseltmektedir
7- varolan döneme ait dönemin özelliklerini içerir. Nesilden nesile aktar?l?rken ola?anüstülük artm??t?r
8- o dönemin kahramanl?klar?n?n nas?l geçti?ini anlat?r

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 43-44-45-46

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 43-44-45-46

SAYFA 43:
1-
Yaz?n?n icad?ndan önce insanl?k tarihi:
Yaz?n?n icad?ndan önceki dönemde bilgiler gelecek ku?aklara aktar?lmadan önce yok olmaktad?r. Bu nedenle de ilerleme çok yava? olmu?tur. ?nsanlar gündelik bilgilerle yetinmek zorunda kalm??r?.

Yaz?n?n icad?ndan sonra insanl?k tarihi:
Sümerlilerin yaz?y? icat edi?iyle birlikte bilgiler gelecek ku?aklara aktar?lm?? ve insanl?k tarihi bu dönemden sonra h?zl? bir ?ekilde geli?meye ba?lam??t?r
2- k?sacas? insanlar daha cahil olurdu.

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 47-49

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 47-49

SAYFA 47:
ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME:
1- B
2- D
3- Y, D, Y, Y, Y
4- 8. yüzy?l
Göktürk
Yollug
.5- Orhun bölgesinde ad?na ta? diktirilen ka?an: bilge ka?an
Orhun yaz?tlar?n?n bulundu?u ülke: Mo?olistan
Orhun yaz?tlar?nda kullan?lan türk alfabesi: Köktürk alfabesi

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 50-53

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 50-53

SAYFA 50:
1- A
2- E
3- A
4- A
5- sagu
A??t
Mersiye
Yapay ve do?al
6- Y, Y, D, Y, D
7- B
8- din de?i?iklikleri, medeniyet de?i?iklikleri
9- C
10- D
11- A
12- C
13- E
14- D

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 55-56

10.S?n?f Sayfa 55 Ölçme ve De?erlendirme
1)E
2)B
3)Arap,Türkçe.
?lk.
Türkçedir.
4)D
5)Köktürk devleti=göktanr? inanc?
Uygur devleti=Budizm,mani dini
Karahanl? devleti=?slamiyet

Mesnevi naz?m ?eklinin özellikleri:
1-mesneviler ö?üt verici bir olay? anlatan uzun ?iirlerdir.(sava?,a?k,tarihi olaylar ve tasavvuf)
2-mesneviler divan edebiyat?nda bir bak?ma günümüzdeki roman ve hikayenin yerini tutuyordu.
3-beyit say?s? s?n?rs?zd?r.
4-her beyit kendi aras?nda kafiyelidir.(aa,bb,cc…)
5-aruzun k?sa kal?plar?yla yaz?l?r.
6-be? mesnevinin bir araya gelmesiyle hamse olu?ur.
-mesnevi naz?m ?ekli türk edebiyat?nda ilk defa ne zaman kullan?lm??t?r?
11.yüzy?lda yusuf has hacip taraf?nda kutadgu bilig’de kullan?lm??t?r.

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 60-61-64

10.S?n?f Sayfa 60 ve 61 Kitap Etkinlik Cevaplar?

Sayfa 60
1-Niçin susuyorsun?
2-Kim birini çag?r?rsa söze önce oba?lar ve insan her zaman diline hakim olmal?,ne konu?tu?unu
bilmelidir.
3-Bilgisiz her zaman susmal?,bilgili ise diline hakim olmal?d?r bilgilinin sözünde her zaman hikmet vard?r..
4-?nsan kendisine bir?ey sorulunca konu?mal?d?r..
5-Dilin faydalar? nelerdir???
6-Bilginin iki alameti dil ve bo?azd?r ruhun nasibi sözdür,kulaktan girer..
7-Sözün esas? nedir ve kaç k?s?md?r?
8_Sözün yeri s?rd?r söz on k?s?md?r fakat biri söylenmelidir.
www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 66-69-70

10.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 66-69-70

Sayfa 66 Etkinlik Cevaplar?
1.Her dörtlü?ünde hgikmet oldu?u için ?iirlerine hikmet ad? vermi?tir.Hikmet tasavvufi bir terimdir.
2.Dörtlüklerin son dizesinde de belirtti?i gibi, Hz. Peygamber 63 ya??nda topra?a girdi. Bende bu ya?tan sonra topra??n alt?nda ya?amal?y?m diyerek, kendisine toprak alt?nda bir hücre yapt?ran Ahmed Yesevi’nin o günlerde meydana gelen bir olay, ?öhretinin bütün Türkistan havalisine yay?lmas?na vesile olmu?tu.
3. **Hikmet tarz? ?iir gelene?inin ilk ?airidir.
**Dini tasavvufla u?ra?an ?airimizdir.
**Yesevi tarikat?n?n kurucusudur.
4.Ahmet Yesevi tasavvufla u?ra?an ?airlerimizdendir.Tüm ya?am?n? insanlar? islamiyet konusunda bilinçlendirmeye adam??t?r.Metnin yaz?l?? amac?da insanlar? islamiyet hakk?nda bilgi vermektir.
5.Halk edebiyat? gelene?inin devam? ,Tasavvuf Tekke Edebiyat?’n?n ba?lang?c?d?r.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn544
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6550
mod_vvisit_counterBu Ay19190
mod_vvisit_counterToplam7717247

Kimler evrimii

Şu anda 21 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev