TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar?
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 15-30 Aras?

10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 15-30 Aras?

 

S.15 **çme ve De?erlendirme Sorular?

1.panel,sayg? nezaket
2.y,d,y,d,y
3.b
4.C
5.D
6.TARTI?MADA KURALLAR VARDIR MÜNAKA?A DA YOKTUR....
7.KONU DI?INA ÇIKMAMAYA...
8.TARAFSIZLI?I

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 31-34 Aras?

Sayfa31
Sorular

1.metinden ki?isel gözlemlerin anlat?ma yans?t?ld??? cümleleri gösteriniz.
Cevap:ben fark?na varm?yorum,adan?n tepesine do?ru gittiklerini görürdüm,içim c?z ederdi.
2.metinden hareketle anlat?mda gözlemin önemini belirtiniz
cevap:gözlem oldu?u zaman kan?tlay?c? olmu? olur.

Sayfa31
4.etkinlik

hangi metin ve konu?malarda gözleme ihtiyaç duyulur.aç?klay?n?z
cevap:her yaz?da ihtiyaç duyulur(makale,gezi yaz?s?,deneme vb.)

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 35-37 Aras?

Sayfa 35
Sorular

1.hikayenin konusu nedir?
Cevap:hayattan bezmi? bir postac?n?n i?ini yapmas?d?r.
2.”Ömer-i tehi” hikayesinde hakim olan duygu nedir?
Cevap:yaln?zl?k
3. ”Ömer-i tehi” hikayesinde verilmek istenen duygu ve dü?ünceler hangi ki?i,yer,zaman ve ba?lamla s?n?rland?r?l?p somutla?t?r?lm??t?r?
Cevap:yer=sokakt?r.zaman=sabah vakitleridir.ki?i=ömerdir.ba?lam=ömerin isyan?

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 39-44 Aras?

sayfa 39'daki 2.metinin sorular?
1. Soru: ?yilik, uygun bir ba?l?k olur.
2. Soru: ?yilik temas? ba?l?k d???nda ya?l? kad?n?n genç doktoru misafir etmesi ve trenden inecek yolcular? beklemesiyle somutla?t?r?lm??t?r.
3. Soru: Soyut olan temay? olay, ki?iler, zaman ve anlat?lan konu ile somutla?t?r?r?z.

SAYFA 40 ÖLÇME DE?ERLEND?RME:

1).........davran??lar ve sözler.........
2)D-Y
3)E
SAYFA 41 **çme de?erlendirme
1)etkili bir ileti?im için dil gerekir.
2)en önemli öge dildir.cünkü dil olmassa ilei?im sa?lanmaz.

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 45-47 Aras?

Sayfa 45
1.1.metin tart???l?r.2.metin tart???lmaz.
2.1.metin sanat yapmak amac?yla 2.metin bilgi vermek amac?yla yaz?lm??t?r.
3.Anlat?l?r.Her yazar kendine do?rular?na ve baak?? aç?s?na göre metin yazar.

3.etkinlik

Çay konulu öznel anlat?m:Senin çayla ilgili dü?üncelerin sevip sevmemen gibi..
Çay konulu nesnel anlat?m:Çay?n tarihçesini yazabilirsin.

4.etkinlikte ayn? ?ekilde öznel analat?mda kendi dü?üncelerin nesnel anlat?mda bilgi vermek (Kapadokya'n?n tarihi)
Sayfa 46

1.soru
Senelerden beri leylek görmüyorum.
Geçen gün sokakta gölgeleri mor ve ........................ tak?rt?s?yla durdum.
Senelerden beri hasret kald???......................gülümsemesiyle gerilmi?ti.
Leylek yaz mevsimini ku?u de?il bizzat yazd?r.
K?rm?z? gagas?n?n tak?rt?s? ,sese dönü?mü? bir s?cak temmuzdur.
2.soru
Sonradan ö?rendik ki m?s?rl?lar......................öldürüyorlarm??.

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 48-54 Aras?

S.48 **çme ve De?erlendirme
1.soru : (s?rayla).somut,nesnel anlar?m,öznel anlat?m,dolayl? anlat?m ,do?rudan anlat?m.
2.soru : (s?rayla) y,y
3.soru : E
4.soru : B
5.soru : B
6.
Anlat?m?n öznel veya nesnel dolayl? do?rudan somut veya soyut olmas? bak?m?ndan etkiler
7.soru : Somut Anlat?mda,görülen,i?itilen duyularla alg?lanan warl?klard?r.
Soyut Anlat?mda,5 duyu ile i?itilmeyen anlat?mlard?r..
sayfa 50
1)dilimiz metni daha sadedir çünkü fazla bilmedi?imiz kelimeler yoktur
2)dilimiz metni sadedir lisans?m?z metni ise de?ildir
3)uzun cümleler onlam? olumsuz etkiler anlam bozukluklar?na neden olur okuyucuyu s?kar
4)sanatsal ifadelerde anlat?m? zorla?t?rmaktad?r
2. etkinlik
1)mütünasip-orant?l?,uygun-ayn? anlamda
2)meftun-gönül vermi?,tutkun-ayn? anlamda kullan?lmi?t?r

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 55-60 Aras?

sayfa 55 :3.etkinlik
kelimler ars?nda bir anlam ili?kisi olmad??? için.
5.etkinlik:
1-tek ba??na bir?ey ifade etmedi?i için belirsizlik ortaya ç?k?yor.
2-bu cümlenin geçti?i paragrafa ihtiyaç duyar?z.
6.etkinlik:
yollar?n ?ss?zl???n?n verdi?i endi?edir.
7.etkinlik:
bozulmu? dal,ç?plak ayak,sel çukurlar?,seyrek fas?lalar,uzun b?y?kl?....
sayfa 56:8.etkinlik:
gri bulutlar-a?layan bulut
siyah bulutlar-hüzünlü bulut


Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 62-63

sayfa 62-63 teki sorular?n cevaplar?
1.tema:do?a sevgisi
konu:**** davut'un gülen adaya duydu?u sevgi

2.gönderici (yazar)--------ileti(do?a sevgisi)--------kanal(gülen ada)-------al?c? (okuyucu)
ba?lam(metin)
3.do?a sevgisi temas?n? okuyucuya iletmek amac?yla yaz?lm?? ve okuyucuda bu teman?n etkisi uyand?r?lmaya çal???lm??t?r.

4.anlat?c? do?a sevgisi temas?n? **** davut'un gülen adaya olan sevgisini konu edinerek vermeye çal??m?? ve metni olu?tururken okuyucuda bu etkiyi uyand?racak bir anlat?m ?ekli ve tutum sergilemi?tir.

5.**** davut'un gülen adaya duydu?u sevgiyi anlatmak amac?yla,bu anafikir etraf?nda olu?turulmu?tur.

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 64-67 Aras?

sayfa 64 ve 65 ölçme ve de?erlendirme sorular?

1-a
2-d
3-d
4-c
5-c
6-a
7-a
8-b
9-b
10-b


Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 73

Sayfa 73

1.do?ada gördü?ümüz her varl???n ismi oldu?u gibi her insan?nda bir ismi vard?r.isim insan? tan?tan ,di?er insanlardan ay?ran bir unsurdur.

2.bilinmeyen varl?klar?n ismi ,zihinde bir ça?r???m uyand?rmaz.zihinde ça?r???m?n uyanabilmesi için ,söylenen varl???n bilinmesi,daha önce görülmü? yada biri taraf?ndan anlat?lm?? olmas? gerekir.ça?r???m ancak bu ?ekilde gerçekle?ir.

4.bir tiyatro eserinde ki?iler ,mekan ve zaman ''olay''etraf?nda birle?ir

5.tarihçi kaybedilmi? bir sava??,kazan?lm?? gibi anlatamaz;çünkü tarihçinin görevi gerçekleri tüm ç?plakl???yla ,de?i?tirmeden aktarmakt?r.roman yazar? ise ,hayal gücüne ba?l? olarak olaylkar? farkl?la?t?rarak anlatabilir.

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 79-97 Aras?

Sayfa 79


biz insanlar metni ; ÖYKÜLEY?C? SANAT METN?D?R.
?LAH? BAKI? ANLATIMI VARDIR.
MET?NLERDE ÖYKÜLEYC? ANLATIMIN ORTAK ÖGELER?
OLAN OLAY K??? Z**AN VE MEKAN VARDIR.
on ikiye bir var metni;ÖYKÜLEY?C? SANAT METN?D?R.
1. ?AHIS ANLATIM
MET?NLERDE ÖYKÜLEYC? ANLATIMIN ORTAK ÖGELER?
OLAN OLAY K??? Z**AN VE MEKAN VARDIR.
kefil metni; 3.?AHIS ANLATIM
MET?NLERDE ÖYKÜLEYC? ANLATIMIN ORTAK ÖGELER?
OLAN OLAY K??? Z**AN VE MEKAN VARDIR

Devamını oku...
 
10.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 98-102 Aras?

Sayfa 98


17.etkinlik
-ev ve aile hakk?nda__parça bütün ili?kisi
*mecaz-? mürsel
bir sözcü?ü benzetme **ac? gütmeden gerçek anl**?n?n d???nda kullanmakt?r.bir ba?ka deyi?le :bir ?eyin parças?n? verip bütününü kastetme ;bütününü verip parças?n? kastetmedir.
dalgalan sen de ?afaklar gibi ey ?anl? hilal(hilal)
olaya Konya büyük tepki gösterdi(konya)

18.etkinlik
*betimleme ö?eleri ç?kar?lm?? metin ile normal metin kar??la?t?r?ld???nda betimleme ö?eleri ç?kar?lm?? metnin anlat?m?n?n daha düz,daha kuru bir anlat?m oldu?u gözlenir.betimlemelerde
yap?lan mecazlar ve benzetmelerle anlat?ma kazand?r?lan ahenk,estetik duygular?n uyanmas?nda önemli rol oynar ayr?ca yap?lan betimlemelerle anlat?lan durum veya olay?n zihinde canland?r?lmas? sa?lanarak anlat?ma gerçeklik kat?l?r.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn525
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta525
mod_vvisit_counterBu Ay25425
mod_vvisit_counterToplam7723482

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev