TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
10.S?n?f Ders Notlar?
10.S?n?f Ders Notlar?

Edebiyat tarihi

10.S?n?f Ders Notlar? 10.S?n?f Bütün Konular ve Yaz?l?ya Haz?rl?k Sorular?. Özel Videolu Anlat?m ile Edebiyata Haz?rl?k www.talebedunyasi.com

Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli k?sm?d?r. Bir milletin uzun as?rlar esnas?nda geçirdi?i fikrî ve hissî geli?meyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun manevi hayat?n?, gerçekte oldu?u gibi tasvire çal???r.
Bir milletin edebiyat?, millî ruhu ve millî hayat? göstermek için en samimi bir ayna say?labilir. "Bir millet, hayat? nas?l görüyor? Nas?l dü?ünüyor? Nas?l hissediyor?" Biz, bunu en do?ru ve en canl? olarak o milletin fikir ve kalem ürünlerinde bulabiliriz.

Devamını oku...
 

Ben Tanr? gibi gökte do?mu? Türk Bilge Ka?an, ?imdi taht?ma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar i?it, bütün küçük karde?lerim, ye?enlerim, o?ullar?m, bütün soyum, milletim, sa?daki ?adag?t beyler, soldaki tarkanlar, buyruk beyleri Otuz-Tatar, Dokuz O?uz beyleri, bu sözlerimi iyice i?it, dikkatle dinle:
Do?udan gün do?usuna, güneyde gün ortas?na, bat?da gün bat?s?na, kuzeyde gece ortas?na do?ru bu çevre içindeki bulunanlar hep bana tabidir.

Devamını oku...
 
FRANSA SEFARETNAMES?

Paris ?ehrinde Görülenler
?ehir içinde acayip ve garaip binalar ve saraylar ve bahçeler vard?r ki saymak mümkün de?ildir.
Bir bahçe daha gördük. Kral?n imi?. Bu bahçe birkaç daireden ibarettir. Bir dairesi Te?rihhanedir. Mahsus müderrisi var. Ne kadar ku? varsa te?rih edip mahsus odalara komu?lar. Bu arada bütün bir fili te?rih edüp zincirler ile öyle tutturmu?lar ki, güya ayak üzre durur. Lakin, etten ve ya?dan ari olup kemikleri birbirinden ayr?lmamak için her bir mafsal? ba?ka demir tellerle ba?lam??lar. Her uzvu gere?i gibi seyir ve tema?a olunur. Bütün ku?lar da öyle. Ve bir çok erkek, kad?n ve çocuktan insanlar var, her uzvu seyrolunur. Etleri, ya?lar?, damarlar? ve sinirleri dahi görünsün için, balmumundan her uzvu mücessem tasvir etmi?ler. Bir de tema?a olunur ve talebelere ders vaktinde gösterirler. Damarlar?n, sinirlerin renklerini benzetmi?ler. Bu türlü i?lerde dikkat ve ihtimamlar?na söz yoktur. Ve bir dairesi daha Tabibhanedir. An?n dahi mahsus müderrisi var. Bahçe, ana teslim olunmu?.

Devamını oku...
 

Edebiyat tarihi bir bak?ma hem bilimdir hem de sanatla ilgilidir. Bilimdir, çünkü edebiyat ve tarih belgelerini toplay?p de?erlendirerek onlardan özgün bir sentez meydana getirir. Sanatla ilgilidir, çünkü edebiyat metinleri üzerinde çal???r. Ancak bilim olarak pozitif bilimler gibi gözleme ve deneye dayanmaz. Ö?retici bir nitelik ta??d??? için de sanat eseri de?ildir.
Edebiyat tarihinin görevlerinden biri, edebiyat türlerinin geli?imini göstermektir. Bundan ötürüdür ki çe?itli türlerin do?u?unu, hangi etkenlerle nas?l geli?ti?ini, bu geli?melerin nas?l bir yol izledi?ini, dil ve teknikteki özelli?ini belirtmek edebiyat tarihinde ba?l?ca eksen olmal?d?r.
Edebiyat tarihi çok geni? bir alan? kapsar. Yaln?z edebiyat çerçevesi içinde kalan bir edebiyat tarihçisinin çal??malar? k?s?r kalmaya mahkûmdur. Tarih, filoloji, felsefe, bibliyografya, güzel sanatlar?n bütün dallar?, onun ilgi alan? içindedir. Gerçi edebiyat tarihi, bir kültür tarihi de?ildir. Ama, uygarl?k tarihinin bir parças? oldu?una göre, edebiyat tarihçisi bunlar?n hiçbirinden uzak kalamaz. Çerçeveyi a?madan, orant?y? bozmadan bunlar?n hepsinden yararlanacakt?r.

 
EDEB?YAT TAR?H?

Fuat Köprülü'nün tarihçi usulünden ayr?larak daha çok metin incelemelerine »a?l? psikolojik bir metodun savunucusu görülen Ali Nihat Tarlan, ?unlar? öylemektedir:
"Edebiyat tarihçisi hangi cemiyetin edebiyat tarihini yaz?yorsa, o cemiyetin eessüri hayat?na ait malzemeyi bir obje olarak eline al?p as?rlar boyunca yürüyü?lerini )ize gösterecektir. ?lk i? olarak sanatkâr?n ruhi bina ve te?ekkülünün belirtilerini mlmak mecburiyeti vard?r. Bu bina, onun biyografisinin psikolojik cephesini inkâr nertebesinde son haddine kadar derinle?tirmek ve verdi?i edebî mahsulün ayd?nl???nda »sikoloji kanunlar?na göre ruhî portresini resmetmekle meydana gelir." Ahmet Hamdi Tanp?nar ise edebiyat tarihinde estetikçi bir metodun temsilcisidir.
Edebiyat tarihinin as?l konusu eserler ve ki?ilerdir. Fakat, bir edibin yeti?mesi ve bir eserin yaz?lmas?, tesadüfle olmaz. Edebî eser, bir toplumdaki çe?itli olaylar? yans?tan aynalar gibidir.

Devamını oku...
 

Özetle;
Türk Edebiyat?n?n dönemlere ayr?lmas?nda;
-Dil anlay???
-Dini hayat
-Kültürel farkl?la?ma
-Sanat anlay???
-Co?rafya de?i?imi
-Lehçe ve ?ive ayr?l?klar? etkili olmu?tur.
ko?ma tipi naz?m biçimiyle ve hece ölçüsünün genellikle 7, 8 ve 11'li kal?planyla söylenir. Söz konusu türlerde dörtlük say?s? genellikle 3-7 dir. ?lahi, nefes ve demeler, bestelenerek söylenir.

Devamını oku...
 

Bilinmeyen bir tarihte ba?lam??t?r. ?slamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmi?tir. Atl?- göçebe kültürünün izlerini ta??maktad?r. **üm, yi?itlik, sava?, a?k konular? en çok i?lenen konular olarak göze çarpmaktad?r. ?ki koldan geli?mi?tir.

Devamını oku...
 

?SLAM?YET?N KABULÜNDEN SONRAK? TÜRK EDEB?YATI

Talas sava??ndan sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya ba?lam??t?r. Karahan Devletinin hükümdar? Satuk Bu?ra Han zaman?nda ?slamiyet resmi din olarak kabul edilmi?tir.(942) B u tarihten sonra ?slam’a dair eserler verilmeye ba?lanm??t?r. Bu geçi? dönemine ait en önemli eserler ?unlard?r:

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
Naz?m birimi beyit olanlar

Klâsik ?iirimizde Naz?m ?ekilleri
Klâsik Türk ?iirinde gelene?in belirledi?i naz?m ?ekilleri vard?r. Bunlar, ba?lang?c?ndan itibaren hiçbir de?i?ikli?e u?ramadan yüzy?llar boyu ayn? yap? içinde kullan?lagelmi?tir. Bu naz?m ?ekilleri, naz?m birimi beyit olanlar, k?t’a olanlar ve bend olanlar olmak üzere üç grupta toplanabilir.

Naz?m birimi beyit olanlar:

Devamını oku...
 
Edebiyatda ?iir, hikaye ve masallar Anlamlar?

HALK H?KAYELER?

Destanlar?n zaman içinde de?i?ime u?ram?? biçimleri sayabilece?imiz halk hikâyeleri gerçe?e daha yak?n olmalar? bak?m?ndan destandan ayr?l?rlar. Anonimdirler.

Halk hikâyelerinde ?iirle düzyaz? iç içedir. Halk hikâyeleri konular? yönünden iki grupta incelenebilir.

Tek olay çevresinde geli?en halk hikayeleri oldu?u gibi, ki?i ve olay say?s? çok halk hikayeleri de vard?r. Bu hikayeler â??klar ve ya?l?lar taraf?ndan anlat?l?r.


?l??? ise "mersiye'dir.

Devamını oku...
 

Â??k Edebiyat? Özellikleri:
1) A??k veya ozan denilen ki?ilerin, saz e?li?inde söyledikleri ?iirlerden olu?ur.
2) Genelde sözlü olmas?na ra?men ?airler, ?iirlerini “cönk” dedikleri defterlerde toplam??lard?r.
3) ?airler, sazlar?n? omuzlar?na alarak köy köy, kasaba kasaba, ?ehir ?ehir dola?m??lard?r.
4) ?iirlerde anlat?m içten, canl? ve yal?nd?r.
5) ?airler, halk?n içinden ç?kt???ndan halk dilini kullanm??lard?r. Bu sade dil 18. ve 19. yüzy?llarda baz? ?airler taraf?ndan Divan Edebiyat?’n?n etkisinde kalmas?yla eski ar?l???n? kaybetmi?tir.
6) Naz?m birimi dörtlüktür.

Devamını oku...
 

Ko?malar konular?na göre dört çe?ittir:
a) Güzelleme: ?nsan, hayvan ve tabiat güzelliklerinin anlat?ld??? ko?malara denir. En ünlü ?airi Karacao?lan (17. yy) d?r.

b) Koçaklama: Yi?itçe bir anlat?mla söylenen, kahramanl?k ve sava? konulu ko?malard?r. Bu türün en ba?ar?l? sanatç?lar? Köro?lu (16. yy) ve Dadalo?lu (19.yy)'dur.

c) Ta?lama: Toplumun ve insanlar?n eksik yönlerinin ele al?narak, bunlar?n ele?tirildi?i ko?malard?r. Ayn? konunun i?lendi?i ?iirler Divan Edebiyat?’nda hiciv, Bat? edebiyat?nda satir, ça?da? edebiyatta yergi olarak adland?r?l?r. Bu türün ünlü ozan? Seyrani (19. yy)'dir.

d) A??t: **üm ve do?al afetler üzerine özel bir ezgiyle söylenen ko?malard?r. **üm konulu ?iirlere Sözlü Türk Edebiyat?’nda Sagu, Divan Edebiyat?’nda Mersiye ad? verilir.
Ko?ma Kaç Çe?ittir. Ko?man?n ozell?kler?. Ko?ma S?navda Ç?kar m?? S?nav Sorular?.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn502
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6508
mod_vvisit_counterBu Ay19148
mod_vvisit_counterToplam7717205

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev