TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
10. S?n?f Ders Kitab? Etkinlikleri

TOPO?RAFYA VE KAYAÇLAR ÖLÇME VE DE?ERLEND?RME (SAYFA 15)
 
A?a??daki cümlelerde bo? b?rak?lan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
 
1.      Tor topo?rafyas? ...... granit...bloklar?ndan olu?ur.
 2.      Tortul kayaçlar .....s?cakl?k... ve ...bas?nç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönü?ür.
 3.      Ma?ma ...so?uma... ve ...kat?la?ma... sonucu püskürük kayaçlara dönü?ür.
 4.      S?cakl?k ve bas?nç alt?nda formasyona u?rayarak olu?an kayaçlara ....ba?kala??m kayaçlar?...ad? verilir.
 5.      Pamukkale travertenleri olu?um bak?m?ndan ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer.

Devamını oku...
 
L?SE 2. SINIFLAR SAYFA 22 VOLKAN?ZMA VE DEPREMLER ETK?NL?K ÇALI?MASI
Tabloda belirtilen ülkelerdeki s?cak su kaynaklar?n?n olu?umunda etkili olan faktörü dünya deprem ve volkan haritalar?ndan faydalanarak bulunuz.?
                                     Fay ve volkanizma           Deprem               Volkanizma
HAWA??:                                                                                                                                                         X
JAPONYA:                                                     X                                        
TÜRK?YE:                                                                                                            X                                        
?TALYA:                                                         X                                        
YEN? ZELENDA:                                                                                                                                           X
?ZLANDA:                                                                                                                                                      X
FAS:                                                                                                                    X
Devamını oku...
 

 

ÖLÇME DE?ERLEND?RME SORULARI L?SE 2. SINIF SAYFA (24-25) CEVAPLARI

 

A?A?IDAK? SORULARI CEVAPLAYINIZ. 

SORU-1-Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha s?n?rlar?nda yo?unla?m??t?r.
Cevap-1 Gerek deprem hatlar?, gerekse volkanik alanlar?n ikisinin de levha s?n?rlar?nda yo?unla?t??? görülmektedir.
Özellikle deprem alanlar? ile levha s?n?rlar? aynen birbiri üzerine oturmaktad?r. Volkanik alanlarda genel olarak ayn? da??l??a
uygun dü?mekte, genel olarak ta kavu?an veya ayr?lan levhalar?n s?n?rlar?n? takip etmektedir.
Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatlar?, genç k?vr?m da?lar? ve s?cak su kaynaklar? aras?nda bir paralellik vard?r.
Bu alanlar?n ço?u K?ta veya levha s?n?rlar?nda yer al?r. Genç s?rada?lar, Volkanlar, volkanik ada yaylar?, Okyanus ortas? s?rtlar?,
Büyük trans form faylar, grabenler, s?cak su kaynaklar?, deprem zonlar?n?n hemen hepsi bu hatlardad?r. Sebebi bu alanlarda yer kabu?unun hareket halinde olmas?d?r.
Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde olu?mu? arazilerde daha çok görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanlar? henüz tam yerine oturmam??t?r ve k?r?klarla parçalanm??t?r.
Devamını oku...
 
L?SE 2. SINIFLAR SAYFA 28-29-30 ETK?NL?K ÇALI?MALARI
 
SAYFA 28 ETK?NL?K ÇALI?MASI:

 
Devamını oku...
 
K?MYASAL ÖZELL?KLER?NE GÖRE GÖLLER
 
1-Tuzlu   2-Tatl? 3-Ac?   4-Sodal?
 
Olu?umlar?na göre:
 
1-Do?al Göller   2- Yapay Göller (Baraj gölleri)
 
Do?al göller:
 
1- Tektonik 2-Karstik 3-Set Gölleri   4-Buzul Gölleri 5-Volkanik Göl
 
Set Gölleri:
1-Heyelan set gölü   2-Lgün K?y? set gölü   3-Lav Set Gölü 4-Alüvyon Set Gölü
5-Moren Set Gölü
 
Toprak Kaymas? (Heyelan)
Dalga ve Ak?nt?lar(K?y?set)
Lav Ak?nt?s? (Lavlar?n çukurluk önü kapatmas?)
 Alüvyon (Alüvyon set Akarsuyun ta??d??? verimli toprak)
Moren (Buzul ta?lar?n?n çukurlu?un önünü kapatmas?)
Devamını oku...
 
10. SINIF YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR ETK?NL?K SAYFA 36
YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR
 
Etkinlik çal??mas? sayfa 36 lise 2
 
SORU-1-Yer alt? sular? nas?l beslenir?
 
v      Ya???lar,
v      Akarsular ve göller,  
v      Eriyen kar ve buz sular?d?r.
 
SORU-2-Yer alt?ndaki sular yeryüzüne nerelerden ve nas?l ç?kar?
   
Yeralt? sular? kayalar?n çatlaklar?ndan veya tabakalar?n yamaç, vadi, faylar taraf?ndan kesildi?i yerlerden, ya da çe?itli ?ekillerde insanlar?n açt??? kuyulardan yeryüzüne ç?kar. Yeralt? sular?n?n kendili?inden yüzeye ç?kt??? yerlere de “kaynak” ( Göze, e?me, memba, p?nar)denir.
Devamını oku...
 
L?SE 2.SINIFLAR TOPRA?IN H?KAYES? ETK?NL?K
ÇALI?MASI SAYFA 38-39
 
Soru-1-Yeryüzünde farkl? renkte toprak bulunmas?n?n nedenlerini yaz?n?z?
 
Bunun en büyük nedeni iklim ?artlar?d?r. Çünkü farkl? iklim ?artlar?nda farkl? s?cakl?k ve ya??? ?artlar? vard?r. Bitki örtüleri ve topra?a verdikleri organik madde miktarlar? da farkl?d?r.
Genel olarak bitki örtülerinin gür oldu?u bölgelerde bitki kal?nt?lar? topra?a kar??arak koyu renk almas?na yol açmaktad?r. Buna kar??l?k bitki örtüsünce fakir alanlarda humus miktar? az olan sahalarda toprak aç?k renkli olmaktad?r.
 
So?uk ve nemli bölgelerde bitki örtülerinin kal?nt?lar? s?cakl?k yetersiz oldu?u için ayr??amamakta ve topra??n üst k?sm?nda organik madde kat? olarak birikip koyu renkli topraklar? olu?turmaktad?r.
 
Ayr?ca s?cak ve ya???l? bölgelerde toprak a??r? ?ekilde y?kanmaktad?r. Buda bitki kal?nt?lar?n? götürmektedir ve rengi açmaktad?r. Bundan ba?ka bir olayda s?cak ku?ak alanlar?nda toprak içinde bulunan demir ve alüminyum elementler oksitlenerek topraklar?n k?z?l renk almas?na yol açmaktad?r.
 
Ana kayan?n farkl? yap?larda olmas? da üzerinde olu?an topraklara damgas?n? vurabilmektedir. Özellikle bu durum kurak ve yar? kurak bölgelerde daha etkili olabilmektedir.
Devamını oku...
 
10 SINIF SAYFA 42 VE 44 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
SAYFA 42 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
SORU-1-Topra??n üst k?sm? neden koyudur.
 
 
Topra??n üst k?sm? organik madde bak?m?ndan ölen hayvan ve bitki kal?nt?lar?n?n ilk bulundu?u yer dir  bunlar ayr??ma sonucu humusa dönü?ür bu nedenle daha koyudur.
Devamını oku...
 

A?a??daki toprak tipleri ve olu?um özelliklerinden faydalanarak tabloyu doldurunuz.

Topra??n özelli?i
Toprak tipi
Akarsuyun ta??d??? biriktirdi?i malzemeden olu?an toprak
Alüvyal topraklar
Rüzgarlar?n ta??y?p biriktirdi?i topraklar
Lös
Bünyesinde en fazla tuz bulunduran toprak
Halamorfik toprak
Sel sular?n?n ta??y?p da? eteklerinde biriktirdi?i toprak
Kolüvyal toprak
Erozyana u?rayan yamaçlarda olu?an ta?l? toprak
Ta?l? Litosol toprak
Kum boyutundaki volkanik malzeme ve akarsular?n biriktirdi?i kumlu depolar üzerinde olu?an toprak.
Regosol toprak
Drenaj?n iyi olmad??? alanlarda olu?an toprak
Hidromorfik topraklar
Yumu?ak kireç ta?lar? ve killi depolar üzerinde olu?an toprak
Vertisol
Humus bak?m?ndan fakir olan nemli bölge topraklar?
Laterit topraklar
Bünyesinde demir oksit oran? fazla olan k?rm?z? topraklar
K?rm?z? Terrarossa topraklar
K???n donup yaz?n ayr??arak batakl?k halini alan topraklar
Tundra topraklar?
Karasal iklim bölgelerinde çay?r bitki örtüsü alt?nda olu?an verimli topraklar
Çernezyom topraklar
??ne yaprakl? orman sahalar?nda görülen topraklar
Podzol topraklar

 

 
10 SINIF SAYFA 46 ETK?NL?K ÇALI?MASI CEVAPLARI:
 
 
Kitab?n?zdaki harita ve foto?raflar? inceleyerek a?a??daki sorular? cevapland?r?n?z.
 
SORU-1-Akdeniz k?y?lar?nda görülen maki Avustralya2n?n güneyinde ve Güney Afrika’n?n kap bölgesinde görülmesinin nedenini aç?klay?n?z.
 
   Büyük hali için resme t?klay?n?z

Bu bölgelerde de Akdeniz ikliminin özelliklerinin görülmesidir.Ürünler benzerse iklimlerde ayn?d?r.
Devamını oku...
 
10.SINIF SAYFA 48 ETK?NL?K ÇALI?MASI

DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ:
B?TK?LER
Dünya Bitki Örtüsü Haritas?
Devamını oku...
 
?ekildeki iklim grafiklerini inceleyerek hangi iklim bölgesine ait olduklar? ve bitki örtülerini yaz?n?z.
 
 
1.GRAF?K:
   

Yazlar? s?cak ve kurak, k??lar? ?l?k ve ya???l? geçen Akdeniz ikliminin grafi?idir. Bitki örtüsü makiler olup yükseklerde ormanlar görülür.
 
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 6

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn629
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1659
mod_vvisit_counterBu Ay26559
mod_vvisit_counterToplam7724616

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev