TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Biyoloji Çal??ma Sorular? ve Cevaplar?

www.talebedunyasi.com Biyoloji S?nav Sorular? 10.S?n?f Cal?sma Kag?tlar?
1.Hücre zar?n?n görevi nedir?
Cevap; Hücre içi ile hücre d??? aras?nda madde al?? veri?ini sa?layan esnek, canl? ve seçici geçirgen bir zard?r.
2.Endoplazmik retikulum kaç çe?ittir ve görevi nedir?
Cevap; Üzerine ribozom ta??yan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çe?ittir. Hücre içinde maddelerin ta??nmas?, depolanmas? ve kimyasal reaksiyonlar?n yap?ld??? yerdir.
3.Sentrozomun görevi nedir?
Cevap; Kendini ço?altmak ve bölünme s?ras?nda i? ipliklerini meydana getirmek.
4.Çekirde?in görevleri nelerdir?
Cevap; Metabolizmay? kontrol etmek
Cevap; Karakterleri o?ul canl?lara aktarmak.
5.Ya?lanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunmas?n?n nedeni nedir?
Cevap; Bitkilerde metabolizma art??? ürünlerin kofullarda depolanmas?.
6.Hücre çeperinin yap?s? nas?ld?r?
Cevap; Selülozdan meydana gelir. Çeper üzerinde kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farkl?la?mas?na neden olur.
7.Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir?
Cevap; Plastidler ve koful özsuyunda bulunan antokyan denilen madde.
8.Hücrenin bölünme nedenlerini yaz?n.
Cevap; Hücre yüzeyini art?rmak ve hacmini küçültmek için
Cevap;Hücrenin büyümesi çekirde?in etki alan?n? s?n?rlar. Çekirde?in etki alan?n? art?rmak için hücre bölünür.
9.Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri nelerdir?
Cevap; Çift zarl?d?rlar
Cevap; Kendilerine ait DNA’lar? vard?r.
ATP’nin sentezlendi?i yerlerdir.
10.Mitoz olay?n?n en önemli sonucu nedir?
Cevap; Hücreden hücreye kal?tsal devaml?l??? sa?lar. Mitoz sayesinde, yeni meydana gelen hücreler ana-baba hücrenin sahip olduklar? yetene?in ayn?s?na sahip olurlar. Bu da kendini e?leyen DNA moleküllerinin her o?ul hücreye tam bir tak?m halinde geçmesiyle mümkün olur.
11.Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden olu?ur?
Cevap; Mitoz olarak adland?r?lan çekirdek bölünmesi ve sitokinez olarak adland?r?lan sitoplazma bölünmesi.
12.Mitoz bölünmenin safhalar?n?n isimleini s?ras?yla yaz?n.
Cevap; Profaz, metafaz, anafaz, telofaz
13.?nsan gametinde kaç kromozom bulunur?
Cevap; ?nsan gametinde 23 kromozom bulunur? Bunlar?n kaç tanesi otozom, kaç tanesi gonozomdur?
Cevap; ?nsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, 1 tanesi gonozomdur.
14.?nsanlarda erkeklerin ve di?ilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yaz?n?z.
Cevap; Erkeklerde (44 + XY), Di?ilerde (44 + XX)
15.Bitki hücresinin mitoz bölünme s?ras?nda ara pla?? ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir?
Cevap; Hücre zar?n?n d???nda selüloz çeperin bulunmas?.
16.Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür?
Cevap; Üreme organlar?nda üreme ana hücrelerinde (Yumurtal?k ve testislerde) görülür.
17.Mayoz bölünme ile ne sa?lan?r?
Cevap; Dölden döle kromozom say?s?n?n sabit kalmas? korunur.
Cevap; Gen çe?itlili?ine sebep olur.
18.Oogenezde aktif olmayan hücrelere ne ad verilir?
Cevap; Kutup hücreleri.
19.?nsanlar ve amipler aras?nda mitoz bölünme hangi yönden farkl?d?r?
Cevap; ?nsanlarda mitoz bölünme büyüme, geli?me ve eskiyen yerlerin onar?m?n? sa?lar. Amiplerde mitoz bölünme ço?almay? sa?lar.
20.Bir insan?n bazal metabolizmas? ölçülürken hangi ?artlara dikkat edilmelidir?
Cevap; En son al?nan besinin ölçme i?leminden 12 saat önce al?nmas?na
Cevap; **çme s?ras?nda ki?inin tam dinlenme halinde tutulmas?na
Cevap; **çme s?ras?nda ortam s?cakl???n?n belirlenmesine
Cevap; Vücut yüzeyinin hesaplanmas?na
21.ATP’nin molekül yap?s? nas?ld?r?
Cevap;Adenin denilen azotlu bir organik baz, Riboz denilen 5 karbonlu bir ?eker ve üç fosfat grubundan yap?lm?? bir moleküldür.
22.ATP sentezi kaç yolla olur?
Cevap; Oksijenli solunum
Cevap; Oksijensiz solunum
Cevap; Fotosentez
23.E?er organizmalar enerjiyi karbonhidratlarda de?il, ATP de depolasalard? ne gibi problemler olurdu?
Cevap; Hücre içi daha asidik olurdu.
Cevap; Fosfor ?u an bulundu?undan daha çok kullan?l?rd?.
24.Bir nükleotidin yap?s?nda 5 karbonlu ?ekerle azotlu organik baz?n olu?turdu?u k?sma ne denir?
Cevap; Nükleozit
25.mRNA’n?n görevi nedir?
Cevap; Hücredeki RNA miktar?n?n % 5’ini olu?turur. DNA da bulunan genetik bilgiyi belli ?ifreler (kodon) halinde çekirdekten sitoplazmaya aktar?r.
26.Hücre hayat?nda DNA’n?n iki önemli görevini aç?klay?n.
Cevap; Temel hücresel görevleri kontrol etmek
Cevap; Genetik direktiflerin o?ul döllere aynen iletilmesini sa?lamak.
27.DNA mo****nden faydalan?larak hangi biyolojik olaylar aç?kland??
Cevap; DNA’n?n hücre bölünmesinden önce kendini nas?l e?ledi?i
Cevap; Protein sentezi için nas?l ?ifre ta??d???
Cevap; Mutasyonun nas?l meydana geldi?i aç?kland?.
28.Genetik ?ifre nedir? Genetik ?ifre bütün canl?larda ayn? m?d?r?
Cevap; DNA’dan gönderilen hücre içindeki bütün olaylar? etkileyen mesajlara denir.
Cevap; Genetik ?ifre her canl?da farkl?d?r.
29.DNA’n?n neden mRNA gibi bir arac? yard?m?yla çal??mak zorunda oldu?u dü?ünülür?
Cevap; DNA büyük bir molekül oldu?u için çekirdekten d??ar? ç?kmaz. Proteinler çekirdek d???nda, endoplazmik retikulum boyunca da??lm?? olan ribozomlarda sentezlenirler. Direktiflerin çekirdekten sitoplazmaya ta??nabilmesi için bir arac?ya ihtiyaç vard?r.
30.tRNA’n?n protein sentezindeki görevi nedir?
Cevap; tRNA hücre içindeki Amino asitleri tan?r ve bunlar? proteinlerin sentezlendi?i ribozomlara ta??r.
31.DNA’n?n Replikasyon yapmas? hücre bölünmesi aç?s?ndan neden önemlidir?
Cevap; Hücre bölünmesi ile özellikler yeni hücrelere geçer. Bir türün bütün bireylerindeki hücreler ayn? tip ve say?da kromozoma sahip olur.
32.Virüsler, canl?lara has özelliklerden hangilerine sahiptirler?
Cevap; DNA veya RNA içermeleri
Cevap; Konak hücre içinde üremeleri
Cevap; Mutasyona u?ramalar?
Cevap; Üremeleri s?ras?nda yeni gen kombinezonlar? olu?turmalar?
33.Virüslerin ço?almas?n? hangi faktörler s?n?rlamaktad?r?
Cevap; Virüslerin üremeleri konak hücrelere yay?lma ve orada ço?alma yetenekleri ile s?n?rl?d?r.
34.DNA içeren virüslere örnek veriniz?
Cevap; Bakteriyofaj, çiçek hastal???, suçiçe?i ve uçuk (herpes) virüsü.
35.RNA içeren virüslere örnek veriniz?
Cevap; Tütün mozaik virüsü, çocuk felci, grip, A?DS, k?zam?k, kabakulak ve patates, salatal?k, marul bitkilerinde hastal?k yapan virüsler.
36.Virüslerle mücadele etmek neden zordur?
Cevap; Çe?itleri fazlad?r,
Cevap; Çok küçüktürler
Cevap; Antibiyotikten etkilenmezler.
Cevap; Çabuk ürerler ve konakç? canl?y? kullan?rlar.
37.I??k enerjisi kullanarak besin sentezleyen bakteriler nas?l adland?r?l?r?
Cevap; Fotoototrof bakteriler
38.?ekillerine göre bakterilerin isimlerini yaz?n.
Cevap; Yuvarlak (Coccus), çubuk (bacillus), spiral (spirillum), virgül (vibriyon)
39.Bakteriler oksijen ihtiyaçlar?na göre nas?l adland?r?l?rlar?
Cevap; Oksijen varl???nda ya?ayanlar (aerob bakteri), oksijensiz ortamda ya?ayanlar (anaerob bakteri), her iki ortamda da ya?ayanlar (geçici aerob ve geçici anaerob bakteriler)
40.Bakterilerde solunum enzimleri nerelerde bulunur?
Cevap; Sitoplazmada veya hücre zar?nda bulunur.
41.Bakteri populasyonunda geometrik dizi ?eklinde ço?alma neden sürekli olmaz?
Cevap; Bakteriler ço?almalar? için ortamdaki su ve besin maddelerini bitirirler. Bu s?rada ortamda alkol ve asitli bile?iklerle beraber zehirli at?klar da meydana gelir. Bu durum bakterilerin say?ca art???n? engeller.
42.Bakterilerde endospor nedir ve hangi ?artlarda meydana gelir?
Cevap; Endospor bakteri sitoplazmas?n?n su kaybederek büzülmesi ve etraf?n?n dayan?kl? bir zarla çevrilmesiyle bakterinin içinde olu?ur. Bu olay üreme de?ildir. Bakterinin elveri?siz ortamlarda uzun zaman canl? kalabilmesini sa?lar. Endospor yüksek s?cakl?kta ve kurak ortamlarda olu?ur.
43.Ototrof ve saprofit bakterilerin parazit bakterilere üstün olmas?n? sa?layan özellik hangisidir?
Cevap; Geli?mi? enzim sistemine sahip olmalar?.
44.Prokaryot bir hücredeki protein sentezinin ökaryot hücreye göre daha h?zl? olmas?n?n nedeni nedir?
Cevap; Çekirdek zar?n?n bulunmamas?.
45.Tatl? sularda ya?ayan baz? bir hücrelilerdeki Kontraktil kofullar?n temel görevi nedir?
Cevap; Fazla suyu aktif ta??ma yaparak difüzyonun tersi yönde bo?altmak.
46.Çok hücreli organizmalarda doku, organ ve organ sistemlerine niçin ihtiyaç duyulur?
Cevap; Organizman?n bütünlü?ünün devam? için
Cevap; Enerjinin korunumu için.
47.Hücrelerin özelle?mesi bir canl?ya nas?l üstünlük sa?lar.
Cevap; Enerjinin daha verimli kullan?lmas?na yol açar.
Cevap; ?ri parçalar halinde besinlerden yararlanma imkan? do?ar
48.Çok hücreli organizmalar?n geli?imine ba?l? olarak, bir hücreli organizmalarda bulunmayan ne gibi bir özel problem vard?r?
Cevap; ?ç çevreden at?klar?n uzakla?t?r?lmas?
Cevap; Besin maddelerinin bütün hücrelere da??t?lmas?
Cevap;Organizman?n kendini e?leme olay?
Cevap; Hücre içi ve hücreler aras? kontrol ve koordinasyon.
49.Özelle?mi? hücre nedir?
Cevap; Belirli görevleri yapmak üzere farkl?la?m??, ?ekil ve yap? bak?m?ndan benzer hücrelerdir. Kas ve sinir hücreleri özelle?mi? hücrelerdir.Özelle?mi? hücreler dokular?, organlar? ve sistemleri meydana getirir.
50.Aktif ta??man?n özellikleri nelerdir?
Cevap; Enerji harcan?r
Cevap; Ta??ma az yo?un ortamdan çok yo?un ortama do?rudur
Cevap; Canl? hücrelerde görülür.
Cevap; Enzimler kullan?l?r.
51.Pasif ta??man?n özellikleri nelerdir?
Cevap; Enerji harcanmaz
Cevap; Ta??ma çok yo?un ortamdan az yo?un ortama do?rudur.
Cevap; Canl? ve cans?z hücrelerde görülür.
Cevap; S?cakl?k ve hareket difüzyonu art?r?r.
52.Hücrenin çok yo?un ortama konmas? halinde su kaybetmesi olay?na ne ad verilir?
Cevap; Plazmoliz.
53.Hücrenin az yo?un ortama konmas? halinde su alarak ?i?mesi olay?na ne ad verilir?
Cevap; Deplazmoliz
54.Büyük moleküllü kat? maddelerin hücre içine aktif ta??ma ile al?nmas?na ne denir?
Cevap; Fagositoz
55.Büyük moleküllü s?v? maddelerin hücre içine aktif ta??ma ile al?nmas?na ne denir?
Cevap; Pinositoz
56.Deplazmoliz halindeki bir bitki hücresini saf suda bekletmeye devam edildi?inde koful sürekli su alarak büyür ve sitoplazmay? hücre çeperine do?ru iter bu olaya ne denir?
Cevap; Turgor
57.Bitki hücrelerine giren suyun hücrenin içinden d???na do?ru yapt??? etkiye ne denir?
Cevap; Turgor bas?nc?
58.Do?adaki canl?lar?n özelliklerine, ya?ay??lar?na ve akrabal?k derecelerine göre grupland?r?lmas?na ne denir?
Cevap; S?n?fland?rma (Taksonomi),
59.Ortak bir atadan gelen, yap? ve görev bak?m?ndan benzer özelliklere sahip, yaln?zca kendi aralar?nda serbestçe üreyebilen ve verimli (k?s?r olmayan) yavrular olu?turan bireyler toplulu?una ne denir?
Cevap; Tür
60.S?n?fland?rmada kullan?lan basamaklar (s?n?fland?rma) en küçük topluluktan en büyü?üne do?ru nas?l s?ralan?r?
Cevap; Tür, cins, familya, tak?m, s?n?f, ?ube, alem olarak s?ralan?r.
61.S?n?fland?rmada alemden türe do?ru inildikçe birey say?s? ve ortak özellikler nas?l de?i?ir?
Cevap; Birey say?s? azal?r, ortak özellikler artar.
62.S?n?fland?rmada türden aleme do?ru ç?k?ld?kça birey say?s? ve ortak özellikler nas?l de?i?ir?
Cevap; Birey say?s? artar, ortak özellikler azal?r.
63.Havan?n serbest azotunu yakalayarak toprakta azotlu bile?ikleri olu?turan ve topra??n verimini art?ran canl? grubu hangisidir?
Cevap; Mavi-ye?il algler.
64.Basit bölünme ile ço?alan ve basit beslenme ihtiyaçlar? olan öncü organizma hangisidir?
Cevap; Mavi-ye?il algler.
65.Bakterilerin antibiyoti?e ve kimyasal maddelere kar?? kazand??? direnci nesiller boyu aktaran DNA k?sm?na ne denir?
Cevap; Plazmid
66.Heterotrof bakteri çe?itlerinin isimleri nedir?
Cevap; Parazit bakteriler
Cevap; Saprofit (Çürükçül) bakteriler.
67.Güne? enerjisini kullanmadan inorganik maddeleri oksidasyonla elde ettikleri enerji ile su ve karbondioksitten besin üreten bakterilere ne denir?
68.Protozoalar?n çe?itleri nelerdir?
Cevap; Kamç?l?lar (flagellata), Kökayakl?lar (Rhizopoda), Sporlular (sporozoa), Sililer (cilliata)
69.Protistlerden olan öglenan?n özelli?i nas?ld?r?
Cevap; Kamç?l? olduklar?ndan hareketlidirler bu nedenle hayvan olarak de?erlendirilirken, klorofil ta??d?klar?ndan dolay? da bitki olarak de?erlendirilirler.
70.?nsanlarda uyku hastal???na sebep olan ve Çeçe sine?i taraf?ndan ta??nan sporlu canl?n?n ad? nedir?
Cevap; Trypanosoma gambiense

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4717
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4717
mod_vvisit_counterBu Ay24880
mod_vvisit_counterToplam7722937

Kimler evrimii

Şu anda 5 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev